Anafylaxe

Z WikiSkript

(přesměrováno z Anafylaktický šok)


Anafylaktický šok je vážná porucha cirkulačních poměrů, způsobená imunologickými mechanismy. Rozlišujeme formy těžké (anafylaktický šok – s postižením orgánových systémů a distribučním šokem) a formy méně závažné (mírná kožní, urtikariální reakce). Změna hlasu, obtížné polykání a dyspnoe jsou známky závažného průběhu.

Klinický obraz[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Kožní postižení pacienta s anafylaxí

Čas mezi expozicí antigenu a začátkem klinických obtíží bývá většinou do hodiny (od minut po hodiny), tento interval záleží na citlivosti pacienta, cestě podání alergenu, množství alergenu. U 20 % pacientů pozorujeme dvoufázový průběh anafylaktické reakce, kdy se symptomy objevují za 6–24 hodin po iniciální reakci.

 • Kožní postižení s pruritem, erytematosním flushem.
 • Urtikárie (kopřivka), která je mediovaná IgE se nachází v místě expozice alergenu, např. v místě štípnutí hmyzem.
 • V těžších případech nacházíme angioedém – otok dolní dermis a podkožního vaziva. Angioedém doprovázený kopřivkou je svědivý. Angioedém bez pruritu není známkou hypersenzitivity (např. hereditární angioedém).
 • Postižení sliznic je charakterizováno pruritem a kongescí očních spojivek, nosní sliznice a dutiny ústní.
 • Otok rtů nebo jazyka může vést k obtížnému polykání, v těžkých případech až k respiračnímu distressu.
 • Život ohrožujícím je postižení horních dýchacích cest vedoucí k edému laryngu, epiglotis a dalších přilehlých struktur. Klinicky mohou děti udávat pocit diskomfortu v krku, obtížnou řeč, chrapot. Může se objevit inspirační stridor. Postižení dolních dýchacích cest připomíná astmatický záchvat s exspirační dušností, kašlem, dyspnoe a retrakcemi hrudníku.
 • Postižení kardiovaskulárního systému – anafylaktický šok řadíme mezi distribuční formy šoku. Příčinou hypotenze je extrémní vazodilatace, zvýšená vaskulární permeabilita, capillary leak syndrome. Výsledkem je intravaskulární deplece volumu, patofyziologicky nelze vyloučit i toxický efekt uvolněných mediátorů.
  • Klinicky nacházíme pacienta s hypotenzí a obtížně hmatnými pulzacemi, tachykardií, ale růžovou periferií. Často můžeme pozorovat arytmie, EKG může vykazovat známky myokardiální ischemie.
 • Postižení CNS zahrnuje závratě, synkopy, křeče, alteraci vědomí. Klinické příznaky jsou způsobeny hypoperfúzí a hypoxií CNS i přímým toxickým účinkem uvolněných mediátorů.
 • Relativně častá je gastrointestinální symptomatologie. Zahrnuje nauseu, zvracení, průjem, křečovité bolesti břicha.

Mezi další příznaky patří rhinorrhoea, profúzní pocení, kovová chuť v ústech, pocit tepla, pálení kůže, pocit nebezpečí.

Těžké formy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Formy těžké vznikají bezprostředně v následujících minutách po expozici alergenu (po aplikaci léku, po hmyzím žihadle).

Příznaky
 • celková nevolnost, třesavka, palmární a plantární svědění, pacient bledý, ztrácí vědomí, hypotermie, bronchospazmus, laryngeální edém, zvracení, průjem;
 • dýchání rychlé, povrchní, na plicích pískoty, chrůpky;
 • tachykardie, hypotenze, nehmatný pulz, ozvy neslyšné, křeče;
 • změny na EKG: fibrilace síní, změny ST.
Laboratorní vyšetření

Mohou vznikat koagulační poruchy (DIC).

K úmrtí dochází v 1. hodině po reakci!

Méně závažné formy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Méně závažné formy se vyznačují generalizované erytémy a edémy, včetně edému faryngu.

Příznaky
 • bronchospasmus, dráždivý kašel, dušnost.

Diagnostika[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Rozhodující je klinika, určení vyvolavatele.
 • Stanovujeme celkové a specifická IgE, provádíme kožní testy (prick testy). Pro alergickou příčinu svědčí elevace ECP, zvýšení histaminu v plasmě a moči, průkaz eozinofilů v bronchiálním nebo nosním sekretu. Experimentálně se stanovuje tryptáza, což je specifická proteáza mastocytů.

Diferenciální diagnostika[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Vazovagální synkopa je charakterizována reakcí na bolest či stres. Nacházíme chladná akra, nauzeu, pocit na omdlení, nejsou známky kožní, není obstrukce dýchacích cest. Typická je bradykardie, zatímco u anafylaxe bývá kompenzačním mechanismem navozená tachykardie.
 • U hereditárního angioneurotického edému není přítomen pruritus, v rodinné anamnéze často najdeme údaje o edémech či sufokaci. Diagnosu potvrdíme sníženou hladinou C1 inhibitoru komplementu a sníženou CH 50 aktivitou komplementu.
 • Arytmie prokáže EKG vyšetření.
 • Příznaky anafylaktické reakce někdy najdeme u osob s hysterickým záchvatem. Zde je ke správné diagnose nezbytné psychiatricko-psychologické vyšetření.

Mechanismus vzniku[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Anafylaktická reakce je život ohrožující proces, při kterém tělo nadměrně reaguje na styk a alergenem. Jedná se tedy o speciální druh alergické reakce. Při styku a alergenem dojde k aktivaci imunitního systému. Aktivací zánětlivých faktorů dojde k zvýšení permeability cév a hromadnému přesunu intravaskulární tekutiny do interstitia. Tím se sníží objem tělesné tekutiny, dojde k hypotenzi a člověk upadá do šoku.[1] Anafylaktická reakce je spouštěna třemi dobře známými mechanismy imunitní odpovědi na expozici cizí látky.

IgE mediovaná reakce[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Představuje až 60 % anafylaktických reakcí.
 • IgE protilátky se mohou tvořit již po prvním setkání člověka s cizím antigenem. Antigen může být prezentován samotný nebo ve vazbě na proteinový nosič. IgE se váže na receptory mastocytů a bazofilů. Při reexpozici antigenu → antigen vede k přemostění molekul IgE → degranulace těchto buněk a uvolnění různých rychle působících mediátorů.

Komplementem mediovaná reakce[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Imunokomplexy aktivovaná kaskáda komplementu.
 • Výsledkem je tvorba anafylatoxinů jako jsou C3a a C5a – přímým mechanismem spouští uvolňování mediátorů z bazofilů a mastocytů.
 • Imunokomplexy aktivovaný komplement představuje reakce na transfúzi krve, krevní deriváty či plazmu.
 • Komplementem zprostředkovaná anafylaxe nastává např. u pacientů s deficitem IgA. U těchto pacientů je prokázána tvorba autoprotilátek typu IgG proti IgA. Komplement může být aktivován i přímo kontrastními látkami, dialyzační membránou.

Přímé uvolnění mediátorů a jiné mechanismy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • možnost uvolnit mediátory přímo, bez účasti IgE či komplementu – mechanismus uvolnění je dosud neznámý. Látky schopné této reakce jsou např. hyperosmolární látky jako je mannitol, radiokontrastní látky, opiáty, chinolony nebo vankomycin.
 • Anafylaxe po podání NSAR souvisí s blokádou syntesy prostaglandinů, kterou NSAR způsobují, zvyšuje se tvorba leukotrienů a startuje anafylaxe.
 • Námahou nebo chladem indukovaná anafylaxe je postavena na principu přímé histaminoliberace, ev. IgE zprostředkované reakce.

Působení mediátorů[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Uvolnění mediátorů v rámci degranulace – histamin, tryptáza, heparin.
 • Celá řada mediátorů anafylaxe vzniká syntézou de novo – prostaglandiny D2, leukotrieny, PAF, IL-4, 5, 6, 13, TNFα, adenosin.
 • Mediátory → rozvoj klinických známek anafylaktické reakce: bronchospasmus, zvýšení kapilární permeability, alterace hladkého svalstva systémových a plicních cév.
 • Histamin vyvolává svědění, endoteliální dysfunkce, erytém, bronchokonstrikci, ztráty tekutin;
 • Leukotrieny vedou k endoteliální dysfunkci, ke ztrátám tekutin, bronchokonstrikci, hypotenzi;
 • Adenosin způsobuje bronchokonstrikci;
 • Prostaglandin D2 vyvolává hypotenzi;
 • Interleukiny a TNFα jsou příčinou protrahované anafylaxe.

Léčba[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Předlékařská první pomoc[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • pokud je nemocný v šoku a neotékají horní dýchací cesty, je vhodné uložit ho do Trendelenburgovy polohy [2]
 • záklon hlavy s uvolněním dýchacích cest
 • v případě potřeby zahájit kardiopulmonální resuscitaci
 • pokud alergen pronikl do tkáně vpichem – lokálně zchladit končetinu, dle možností nad místem průniku zaškrtit
 • pokud má postižený u sebe balíček s léky na anafylaktickou reakci, použít je dle návodu [3]

Lékařská první pomoc a terapie[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Zajištění dýchacích cest
  • při obstrukci dýchacích cest včasná intubace, oxygenace [2]
 • Zajištění oběhu:
 • Zajištění žilního přístupu; [2]
  • rychlé podávání krystaloidů a volumexpandérů
 • podání adrenalinu i.m. v dávce 0,01 mg/kg, maximální dávka 0,5 mg [2]
  • aplikace do m. vastus lateralis
  • intravenozní podávání adrenalinu je vyhrazeno pro speciální případy!
 • intravenozní podávání antihistaminik, např. Dithiaden v dávce 1 mg i.m., lépe i.v.; maximální denní dávka je 8 mg [3]
 • podání kortikoidů má omezený vliv v akutní fázi, hodí se spíše pro fázi pozdější [3]
 • při bronchospasmu podáváme β2-mimetika (např. Ventolin) v dávkách obvyklých jako při bronchiálním astmatu
 • u lokálních reakcí volíme lokálně chlazení, lokální antihistaminika, ev. antihistaminika celkově p.o.

Následná péče[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Pacienty s anamnézou závažné anafylaktické reakce po propuštění vybavujeme pohotovostním balíčkem pro případ opětovného styku s antigenem. Balíček by měl obsahovat adrenalinové pero (Epipene), Prednison tbl. a p.o. antihistaminika.

Pacienta nutno sledovat 12–24 hodin po reakci k observaci na interním či pediatrickém oddělení [3]


Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Reference[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 1. ŠVÍGLEROVÁ, Jitka. Anafylaktická reakce [online]. Poslední revize 2009-02-18, [cit. 2010-11-11]. <http://wiki.lfp-studium.cz/index.php/Anafylaktická_reakce>.
 2. a b c d Anaphylaxis: Emergency treatment [databáze]. Poslední revize 2017-04-03, [cit. 2017-07-18]. <https://www.uptodate.com/contents/anaphylaxis-emergency-treatment>.
 3. a b c d Anafylaktická reakce : Doporučené postupy [databáze]. ČLS JEP, ©2001. [cit. 2017-07-18]. <http://www.cls.cz/dokumenty2/postupy/r003.rtf>.

Související články[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Externí odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Použitá literatura[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • HOŘEJŠÍ, Václav a Jiřina BARTŮŇKOVÁ. Základy imunologie. 3. vydání. Praha : Triton, 2008. 280 s. ISBN 80-7254-686-4.
 • HAVRÁNEK, Jiří: Anafylaxe
Signature.png   Článek neobsahuje vše, co by měl.
Můžete se přidat k jeho autorůmdoplnit jej. O vhodných změnách se lze poradit v diskusi.