Histiocytózy

Z WikiSkript

Histiocytózy jsou onemocnění vycházející z mononukleárních buněk histiocyto-makrofágového systému. Někdy se tato onemocnění řadí k lymfomům. Histiocyty jsou součástí retikuloendotelu – vyskytují se např. ve stromatu mízních uzlin. Pokud dojde k proliferaci jejich prekurzorů v kostní dřeni, vzniká monocytární leukémie. Pokud dojde k proliferaci nezralých histiocytů ve tkáních, vzniká histiocytární medulární retikulóza. Proliferace vyzrálých histiocytů se souhrnně nazývá histiocytóza X, nověji histiocytóza z Langerhansových buněk.[1]

Termín „histiocytóza X“ byl poprvé použitý Lichtensteinem v roce 1953. Tento název vznikl díky nejasné etiologii a rozpakům, zdali toto onemocnění řadit k nádorovým či infekčním onemocněním, nebo k lipidovým tezaurismózám. Původní název histiocytóza X byl později změněn na termín histiocytóza z Langerhansových buněk (Langerhans cell histiocytosis – LCH). Tato nemoc je řazena WHO klasifikací krevních chorob do skupiny maligních histiocytárních chorob.[2]

Pro dětský věk jsou typické histiocytózy z Langerhansových buněk (z dendritických buněk) a hemofagující lymfohistiocytózy (z makrofágů).[3]

Klasifikace histiocytóz[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Klasifikace histiocytárních chorob dle WHO klasifikace krevního chorob (2001)[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Histiocytární sarkom,
 • histiocytóza z Langerhansových buněk (LCH),
 • sarkom z Langerhansových buněk,
 • tumor z interdigitujících dendritických buněk,
 • sarkom z folikulárních dendritických buněk.[2]

Klasifikace histiocytárních chorob dle International Histiocyte Society[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • I. třída – histiocytóza z Langerhansových buněk,
 • II. třída – hemofagocytující lymfohistiocytózy:
  • familiární erytrofagocytující lymfohistiocytóza (FHLH),
  • hemofagocytární lymfohistiocytóza,
  • s infekcí asociovaný hemofagocytární syndrom,
 • III. třída – maligní histiocytózy:

Histiocytózy z Langerhansových buněk (LCH)[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Synonymum: histiocytosis X.

Jedná se o monoklonální proliferaci Langerhansových buněk – speciálních dendritických buněk kůže. Nejčastěji se vyskytuje mezi 1. a 3. rokem života. Nejedná se o maligní onemocnění v klasickém pojetí (jde o morfologicky zralé buňky, dochází ke spontánní regresi a chybí aneuploidie).[3]

Epidemiologie a etiopatogeneze[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Incidence je 0,4:100 000 dětí do 15 let. Chlapci bývají postiženi 2× častěji než dívky.[3] Původ je nejasný – zvažuje se virový původ, primární imunodefekt nebo maligní onemocnění. Normální Langerhansovy buňky se dále nedělí, zatímco při histiocytóze z Langerhansových buněk k buněčné proliferaci dochází. Tyto buňky dále migrují do dalších orgánů.

Histopatologie[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Dítě s lytickými defekty lebečních kostí u Handovy-Schüllerovy-Christianovy nemoci

V lézích je typicky přítomen infiltrát Langerhansových buněk, makrofágů, lymfocytů, eosinofilních granulocytů a obrovských buněk. Elektronmikroskopicky lze prokázat přítomnost Bierbeckových granulí (nitrobuněčných částic tvaru tenisové rakety) nebo CD1a antigenu na buněčném povrchu.[3]

Klinický obraz[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Klinické formy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Nemoc Lettererova-Siweho (výskyt typicky do 2 let věku): postižení kůže a sliznic, exantém, otoky, generalizované lymfadenopatie, anémie, postižení jater, sleziny, plic, lytická kostní ložiska.
 • Nemoc Handova-Schüllerova-Christianova (typická pro věk 2–6 let): polyurie, exoftalmus, lytické defekty plochých kostí.
 • Eozinofilní kostní granulom (dospělý věk)[2].

Staging[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 1. Lokalizované postižení (převažuje v dospělosti):
  • kosti – monostotické/polyostotické, kůže, plíce, mízní uzliny, CNS,
 2. diseminované postižení (převažuje v dětství):
  • postiženy ≥ 2 orgány s/bez orgánové dysfunkce[3][2].

Diagnostika[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Mikroskopický obraz histiocytózy z Langerhansových buněk
 • Histologický průkaz – mikroskopicky,
 • imunohistologický průkaz CD1a antigenu na buněčném povrchu,
 • elektronmikroskopický průkaz Bierbeckových granul v cytoplazmě buněčné léze.[3]

Histologický vývoj ložiska LCH v průběhu času[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 1. Proliferativní stadium (převažují Langerhansovy buňky),
 2. granulomatózní stadium (pestrá cytologie),
 3. xantomatózní stadium a tvorba jizev.[2]

Léčba[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Prognóza[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Při postižení 1 orgánu je pravděpodobnost přežití 100 %,
 • při multiorgánovém postižení je letalita 20 %.[3]

Hemofagocytující lymfohistiocytózy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Jedná se o reaktivní, často fatálně probíhající histiocytózy, typicky se objevuje u kojenců. Na podkladě imunodefektu dochází k výstřední neefektivní imunitní odpovědi s aktivací lymfocytů a makrofágů a hemofagocytózou. Tento imunodefekt může být podmíněn geneticky (familiární hemofagocytující lymfohistiocytóza) nebo sekundárně při získaném imunodeficitu.[3]

Lymfohistiocytóza se může vyskytnout u mladých pacientů s Crohnovou chorobou, kteří jsou léčení azathioprinem. Destrukce tkání je vyvolána virovou infekcí (nejčastěji EB virem), která spustí excesivní aktivaci imunitního systému. Onemocnění pak připomíná infekční mononukleózu – vyskytuje se horečka, splenomegalie a jaterní léze. V krevním obrazu je nápadná pancytopenie. Většina pacientů umírá na multiorgánové selhání. [4]


Familiární hemofagocytující lymfohistiocytóza (FHLH)[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Synonymum: morbus Farquhar.

Epidemiologie a etiopatogeneze[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Incidence je 1:50 000. Chlapci i dívky jsou postiženi rovnoměrně.[3] Nejméně 3 rozdílné genové defekty způsobí neefektivní imunitní odpověď s velkým vyplavováním zánětlivých cytokinů a nekontrolovanou aktivaci histiocytů.

Histopatologie[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Charakteristická je difuzní infiltrace jater, sleziny, mízních uzlin, kostní dřeně a mozku lymfocyty. Histiocyty jsou benigní a aktivně fagocytují erytrocyty („hemofagocytují“), jaderné buňky a trombocyty.[3]

Klinický obraz[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Horečka, hepatosplenomegalie a pancytopenie,
 • zduření místních uzlin, ikterus, otoky, exantém,
 • neurologické symptomy – záchvaty křečí a obrny mozkových nervů,
 • progredující neutropenie → těžké bakteriální či plísňové infekce až s fatálním průběhem[3].

Diagnostika[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Pancytopenie,
 • hypertriglyceridemie, zvýšená aktivita sérových aminotransferáz, snížený fibrinogen, zvýšený feritin, jen mírná elevaceCRP,
 • snížená aktivita NK buněk, pro- a protizánětlivé cytokiny v plazmě,
 • kostní dřeň: lymfohistiocytární infiltrace, hemofagocytóza,
 • likvor: mírná pleocytóza, zvýšená bílkovina,
 • MRI mozku: atrofie mozku a ložiska demyelinizace.[3]

Léčba[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Steroidy a etoposid, event. cyklosporin A a antitymocytární globulin (ATG),
 • při postižení mozku intratékální léčba metotrexátem,
 • vyléčení je možné pouze transplantací kostní dřeně[3].

Prognóza[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Neléčené onemocnění je smrtelné,
 • při transplantaci kostní dřeně je šance na vyléčení 50–70 %.[3]


Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Související články[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Reference[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 1. KLENER, Pavel, et al. Vnitřní lékařství. 3. vydání. Praha : Galén, 2006. s. 489. ISBN 80-7262-430-X.
 2. a b c d e f g ADAM, Z, J VANÍČEK a P ŠLAMPA, et al. Histiocytóza z Langerhansových buněk u osob dospělého věku. Vnitřní lékařství [online]2006, roč. 4, vol. 52, s. 355-370, dostupné také z <http://www.vnitrnilekarstvi.cz/pdf/vl_06_05_11.pdf>. ISSN 1801-7592. 
 3. a b c d e f g h i j k l m n o p MUNTAU, Ania Carolina. Pediatrie. 4. vydání. Praha : Grada, 2009. s. 273-274. ISBN 978-80-247-2525-3.
 4. ROZSYPAL, Hanuš. Základy infekčního lékařství. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2015. 566 s. ISBN 978-80-246-2932-2.