Komunitní ošetřovatelství

Z WikiSkript
Zkontrolováno old.png

Komunita je sociální seskupení se zvláštním typem vnitřních sociálních vazeb a speciálním postavením v širším sociálním prostředí.

Slovo komunita pochází z latinského cum – spolu, mezi sebou a munere – darovat (zdroj: WIKIPEDIE).

Komunita neboli communitas znamená společenství, společnost, vlídnost, laskavost, smysl pro obecnost, pospolitost, společenství, protiklad pojmu společnost.

Komunitní péče[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Tvoří ji zdravotní, sociální a další služby, které jsou poskytovány nemocným, ale i zdravým občanům, rodinám = skupinám určité komunity (geografické, etnické).
 • Tyto služby doplňují primární péči.
 • Cílem je orientovat se na péči v domácím prostředí, v komunitě, i při onemocnění či závislosti.

Hodnocení potřeb komunity[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Při hodnocení potřeb komunity se zabýváme především dvěma oblastmi:

 • Charakteristikou práce, která vede k rozvoji komunity.
  • Práce sestry je v tomto ohledu ovlivňována širším sociálním a politickým kontextem.
 • Způsoby, jak hodnotit rozdíly ve zdravotním stavu různých členů komunity.

Informační pyramida[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • První stupeň definuje základní informace o věku, pohlaví, zaměstnání, rodinných strukturách, etnických skupinách, schopností komunity starat se sama o sebe, využívat sociální podpory a sítě.
 • Druhý stupeň obsahuje socioekonomické faktory ovlivňující zdraví.
 • Třetí stupeň nám poskytuje informace o dostupných službách v souvislosti s jejich finančním krytím, dostupností a přijatelností.
 • Čtvrtý stupeň zahrnuje zdravotní politiku daného státu.

Komunitní plánování[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Je otevřený, kontinuální proces.
 • Cílem je hledat řešení, které nejlépe odpovídá místním podmínkám a potřebám komunity.
 • Na základě zjištěných dat, při propojení veřejných zdrojů a zdrojů jednotlivce, se dá utvářet fungující systém zdravotních, sociálních a dalších služeb reagující na potřeby komunit.

Komunitní plánování – proces[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Vyhledávání specifických skupin (lidé v určitém stavu bezmocnosti, staří, umírající, drogově závislí,…).
 • Stanovení věkové struktury, počtu klientů a vyhodnocení jejich potřeb.
 • Zhodnocení stávajících komunitních služeb (zdravotních, sociální a dalších, např. zapojení občanských sdružení).
 • Vytvoření multidisciplinárního týmu.

Zdravotní služby a instituce v komunitní péči[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • rodina, domov, přátelé (nezastupitelná úloha rodiny a domácího prostředí);
 • praktičtí lékaři pro dospělé, pro děti a dorost;
 • ambulantní gynekologové;
 • ambulantní stomatologové;
 • agentury domácí péče;
 • LSPP;
 • stacionáře a specializovaná centra;
 • pečovatelská služba.

Problémy, před nimiž stojíme[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • zvyšující se náklady na zdravotní péči;
 • zvyšující se očekávání a požadavky klientů;
 • demografické změny a stárnutí obyvatelstva;
 • nedostatek sester a dalších zdravotnických pracovníků v praxi;
 • plně nevyužitý potenciál ošetřovatelství;
 • přírodní a civilizační katastrofy;
 • endemické a pandemické nemoci, nové a znovu se objevující nemoci;
 • zvýšení počtu chronických nemocí;
 • přesun směrem ke komunitní péči → budování, posilování a udržování role sestry.

Pohled do budoucna, kam směřujeme[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • ke změně poskytování služeb – z institucí do komunit, od kurativní péče k péči preventivní;
 • sestry budou vnášet do péče kontinuitu;
 • sestry získají novou orientaci, řadu dovedností a kompetencí navíc;
 • nemocnice (sekundární zdravotní péče) a speciální centra budou vyhrazena pro akutnější případy;
 • ke kvalitním službám primární péče pro všechny komunity.