Nádory prsu

Z WikiSkript
Duktální karcinom prsu
Lobulární karcinom prsu
Pagetův karcinom prsu
Pagetův karcinom prsu

Patří mezi nejčastější nádory vůbec. Tvoří dvě základní skupiny:

 1. nádory benigní;
 2. nádory maligní.

Benigní nádory prsu[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Benigní onemocnění prsu.

Maligní nádory prsu[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Představují nejčastější zhoubné nádory žen v ČR, jejich incidence stále stoupá.

Epidemiologie[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • incidence sice stoupá, ale nestoupá mortalita, protože se diagnostikují v časnějších stádiích
 • maximum výskytu je kolem 57 let
 • u mužů se vyskytuje v poměru 1:140

Etiologie[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • nejzávažnější riziko je věk (od 30 let výskyt stoupá, nad 45 let představují 85 % nádorů)
 • sporadické karcinomy – dochází k dysplastickým změnám epitelových buněk (carcinoma in situ) až ke vzniku rakoviny
 • rovněž se ale uplatňuje aktivita stromálních buněk, které produkují proteolytické enzymy a angiogenní faktory – usnadňují růst a metastazování
 • hormonální vlivy – dlouhodobé působení estrogenů
 • geneticky podmíněné karcinomy – výskyt u přímých příbuzných (matka, sestra, dcera) nebo kumulace tumorů v rámci syndromů (Li-Fraumeni syndrom – mutace jedné alely p53, Cowdenův syndrom – vzácný, spojený s hamartomy)
 • největší význam pro detekci genetické podmíněnosti má gen BRCA 1 a 2
  • žena s mutací BRCA 1 má celoživotně riziko rakoviny 55−85 % (na karcinom ovárií 15−45 %)
  • častý u židovské populace
  • mužští přenašeči BRCA jsou zase ohroženi karcinomem prostaty a kolorekta
  • hereditální karcinom je často bilaterální
  • karcinom BRCA 2 pozitivní je obvykle velmi málo diferencovaný, agresivní
rizikové faktory
 1. délka expozice estrogenům – brzká menarché, pozdní menopauza, nuliparita
 2. jiná onemocnění prsu – cystické adenomy, duktální papilomy (riziko přehlédnutí karcinomu)
 3. účinky ionizujícího záření – i mamografie
 4. obezita, zvýšený příjem tuků a nedostatek pohybu
 5. vliv kouření, chemických látek, hormonální antikoncepce nebyl jednoznačně doložen

Klinické projevy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Makroskopicky viditelná bulka na prsu, deformita a vtažení bradavky
 • nejčastěji je to hmatná nebolestivá bulka v prsu (u 75 % je to první projev choroby)
 • optimální by však bylo najít nehmatnou lézi při mamografii
 • jiné příznaky (méně často) – bolest prsu (5 %), zvětšení prsu (1 %), vtažení kůže či bradavky (5 %), výtok (2 %), povrchové změny na bradavce (1 %)
 • zvětšení axilárních uzlin – regionální šíření
 • při pokročilém stádiu – bolesti v kostech, úbytek hmotnosti,...
 • paraneoplaziedermatomyozitida, neuromuskulární syndrom, acanthosis nigrans, hyperkalcémie při kostních metastázích

Diagnostika[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

klinické vyšetření
 • pečlivá osobní, rodinná a gynekologická anamnéza
 • pohled – symetrie prsů, souhyby s dýcháním, pravidelnost bradavky, barvu kůže, rozšíření žil může svědčit o aktivitě tumoru
 • pohmat – systematicky všechny kvadranty, velikost rezistence, pohyblivost, ohraničení, konzistenci
 • četnost nálezu karcinomů v jednotlivých kvadrantech – nejčastěji HZK (47 %), bradavka (22 %) a HVK (14 %), dolní kvadranty jen málo
 • palpace uzlin axilárně, nad klíčkem
zobrazovací metody
Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Diagnostické zobrazovací metody v senologii.
 • dominantní postavení má mamografie – výtěžnost je až 90 %
  • nález – bývají patrné mikrokalcifikace, solidní ložisko s cípatými okraji
  • USG – zpravidla doplňkové k mamografii, má vysokou senzitivitu (95 %), ale omezenou specifitu, u žen pod 40 let má přednost
  • CT, MRI, méně – duktografie, PET
biochemické vyšetření
 • standard – jaterní testy, urea, kreatinin, elektrolyty, …
 • tumor markery – CEA, CA 15-3, TPA
 • mimořádný význam má stanovení hormonálních receptorů – imunohistochemicky v tkáňovém řezu
 • molekulární biologie – hlavně stanovení HER-2/neu – způsobuje zvýšenou proliferační aktivitu (prognostický a prediktivní význam)
 • biopsie – punkce tenkou jehlou (FNA) – význam spíše na rozlišení cystického a solidního útvaru
 • histologie je možná pouze samořeznou jehlou (core biopsy) v anestezii (místní či celková)
screening
 • včasná diagnostika je základem úspěšné léčby
 • mamografický screening u žen od 45 let (1x za dva roky)[1]

Histopatologie[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • karcinom vzniká nejčastěji z terminálních lalůčků žlázy nebo z vývodů (TDLU – terminal ductal lobular unit)
 • zpravidla mu předchází neinvazivní forma – carcinoma in situ

Carcinoma in situ[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • lobulární ca in situ – z buněk mamárních lobulů, proliferace buněk v lalůčcích, které dilatují
  • není detekovatelný mamograficky (na rozdíl od předchozího)
  • vzniká často multicentricky, i v kolaterálním prsu
  • častější u žen před menopauzou
 • duktální carcinoma in situ – proliferace epitelu vývodů bez překročení bazální membrány, může vytvářet mikrokalcifikace (detekujeme mamograficky), může přecházet do invazivního duktálního karcinomu
  • zvláštní forma je Pagetův karcinom bradavky – kdy nádorové buňky z duktů invadují do bradavky, častěji u žen po menopauze

Invazivní formy karcinomů[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • jsou různě formy, infiltrující se dělí na 2 formy – lobulární a duktální
lobulární
 • asi 10 %, často v HZK (horní zevní kvadrant)
 • často metastazuje na serózní blány, meningy, do ovaria, retroperitoneálně
duktální
 • nejčastější (75 %), často má tubulární uspořádání, provází ho reaktivní fibróza – tumor má tzv. skirhotickou formu, kdy je tvrdý jako kámen
 • metastazuje do kostí, jater a plic
inflamatorní (erysipeloidní) karcinom
 • vzácně (1–3 %), nejagresivnější forma
 • infiltrace celého prsu, difúzní erytém, indurace kůže (typický vzhled pomerančové kůry)
 • v době diagnózy má 50–70 % tumorů metastázy v uzlinách

Léčba[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Definitivní léčebný postup je výsledkem společného rozhodnutí multidisciplinárního týmu.

Chirurgická léčba[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • od r. 1882 se provádí radikální mastektomie s exenterací axily (odebíraly se pektorální svaly, nervy, …)
 • dnes se více provádí modifikovaná radikální mastektomie – oddělí se prs od fascie prsního svalu, uzliny se odebírají z povrchových etáží, uzliny pod m. pectoralis minor se obvykle neodstraňují
 • další varianta – sentinelová uzlina
 • záchovné výkony – kvadrantektomie, tumorektomie
  • nutné doplnit radioterapií, provádí se rekonstrukční operace
 • také jako modalita hormonální léčby – ovarektomie
 • u BRCA se dá použít operace i jako profylaxe

Radioterapie[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • karcinom má omezenou radiosenzitivitu
 • je indikována po záchovných operacích, výsledek je pak shodný s ablací
 • dává se tedy adjuvantně
 • brachyradioterapie – aplikace iridiových drátků
 • paliativní léčba – při kostních metastázách

Chemoterapie[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Neoadjuvantní chemoterapie Ca prsu (mamografie před a po)
Neoadjuvantní chemoterapie Ca prsu (mamografie před a po)
 • karcinom prsu je relativně citlivý na řadu cytostatik, používá se převážně kombinace
 • základní kombinace je CFM – cyklofosfamid, metotraxát, 5-FU, nebo kombinace s antracykliny
 • monoterapie – u starších žen s omezenou dřeňovou rezervou
 • adjuvantně – před menopauzou vždy při postižení uzlin, nedává se na carcinoma in situ nebo u tumoru pod 1 cm
 • neoadjuvance – u rozsáhlých tumorů
 • paliace – hlavní léčebná metoda u diseminovaného onemocnění, může značně prodloužit dobu přežití

Hormonální léčba[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • adjuvantně, neoadj. i paliativně
 • u premenopauzálních – kastrace – chirurgická či farmakologická

Biologická léčba[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • inhibice membránových receptorů – Ig proti receptorům HER-2/neu – Herceptin


Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Související články[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Reference[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 1. Česká republika. Vyhláška 3/2010 Sb. o stanovení obsahu a časového rozmezí preventivních prohlídek. 2010. s. 10 §4 písm. i. Dostupné také z URL <http://www.mamo.cz/res/file/legislativa/vyhlaska-3-2010.pdf>.

Zdroj[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • BENEŠ, Jiří. Studijní materiály [online]. ©2010. [cit. 23-06-2010]. <http://jirben.wz.cz>.