Pojetí zdraví a nemoci

Z WikiSkript

Pojetí zdraví a nemoci v ošetřovatelství

Zdraví[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Definice
 • Nepřítomnost nemoci.
 • Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, který je výsledkem souladu ve vzájemném působení organismu a prostředí.
 • Stav, který na jedné straně umožňuje lidem poznat vlastní cíle a uspokojovat potřeby, na druhé straně reagovat na změny a vyrovnávat se se svým prostředím.

Sociologické zdraví – fyzický a emoční vztah, který umožňuje jedinci dosáhnout vytoužených hodnot a těšit se z nich, žití plnohodnotného a aktivního života podle představ jedince.

Psychologické zdraví – psychická pohoda, interakce v souladu se společností.

Modely zdraví[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Klinický – zdraví je definováno jako stav nepřítomnosti znaků a příznaků nemoci nebo úrazu.

Ekologický – založen na vztahu lidí a jejich prostředí, skládá se ze tří složek:

 • Hostitel – osoba, která může být vystavena riziku nemoci.
 • Agens – faktory vyskytující se v prostředí, které mohou vyvolat nemoc.
 • Prostředí – vnitřní nebo vnější – může mít vliv na vznik nemoci.
Plnění určité role – jedná se o schopnost jedince plnit své společenské a pracovní úkoly.

Adaptační – je pokládán za tvořivý proces, kdy se jedinec soustavně a aktivně přizpůsobuje svému okolí a prostředí.

 • Determinace zdraví – zdraví je determinováno třemi faktory:
  • Individuálními vlastnostmi jedince – vrozenými dispozicemi psychickými a somatickými, dispozicemi ke zdraví a k nemoci.
  • Společenskými činiteli – jako jsou podmínky k udržení a posilování zdraví, k prevenci onemocnění a k následné léčbě.
  • Životním prostředím – celkovým klimatem a ekonomickou vyspělostí té které země.
 • Prevence nemoci a podpora zdraví – prevence nemoci je činnost, která je zaměřena na předcházení onemocnění s využitím intervencí jako je imunizace organismu, snižování rizik onemocnění, péče o životní prostředí.

Nemoc[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Stav organismu vznikající působením zevních či vnitřních okolností narušujících jeho správné fungování a rovnováhu. Dochází k poruchám fce a struktury orgánů vedoucím ke vzniku příznaků nemoci a k dalším důsledkům.
 • Nemoc je souhrn reakcí organismu na poruchu rovnováhy mezi ním a prostředím. Nemoc postihuje i okolí nemocného člověka. Vyvstává nutnost péče, dochází ke změnám v životním rytmu rodiny, může docházet k ekonomickým problémům.
 • Nemoc je vždy doprovázena subjektivními pocity, individuálními prožitky.

Proměnné faktory ovlivňující zdraví a nemoc[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Genetické faktory – jsou dispozicí ke vzniku určitého onemocnění, např. hemofilie.
 • Demografické a zeměpisné vlivy – silně ovlivňují např. délku života populace, odlišnou toleranci k některým civilizačním chorobám.
 • Životní prostředí – styl a úroveň, hodnotová orientace, kvalita ekonomického zabezpečení.
 • Kulturní a náboženské vlivy
 • Předchozí zkušenosti – individuální.
 • Poznávací schopnosti – individuální přístup k prevenci onemocnění, ochota respektovat informace o vzniku nemocí, ochota respektovat určitá omezení, která přináší nemoc, ochota ke spolupráci se zdravotníky a s rodinou.

Stadia chování a postoje v nemoci[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • 1. stadium – setkání se s prvními zdravotními potížemi (bolest, nevolnost, nechutenství).
 • 2. stadium – stanovení vlastní diagnózy na základě předchozích zkušeností, na základě přejímání zkušeností od okolí.
 • 3. stadium – rozhodování se jak dál postupovat (spolehnout se na samoléčbu, využít domácí léčebné prostředky , vyhledat pomoc laickou, profesionální nebo paralékařskou).

Postoje nemocných k vlastnímu onemocnění[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Racionalizace – zdůvodňování si iracionálních motivací k jednání, snaha o falešné zdůvodnění, tzn. „namlouvání si“.
 • Simulace – předstírání nemocí, hledání výhod, touha být středem pozornosti.
 • Disimulace – popírání nemoci, obavy z diagnózy, obava z opuštěnosti.
 • Agravace – zveličování příznaků nemoci, touha po pozornosti, odvádění pozornosti jinam.
 • Bagatelizace – zlehčování příznaků nemoci, obavy z onemocnění, neochota se podrobit léčebnému režimu.