Rehabilitace

Z WikiSkript

Rehabilitace (RHB) je činnost, jejímž cílem je optimální znovuobnovení fyzických, psychických, sociálních a pracovních schopností jedince, které byly sníženy v důsledku úrazu či onemocnění.[1]

 • interdisciplinární obor
 • impairment – porucha 1 systému, projevuje se změnami anatomickými, fyziologickými či psychickými
 • disabilita – omezená schopnost, individuálnější charakter, neschopnost provádět určité činnosti, které pacient dříve prováděl → prostor pro ergoterapii
 • handicap – disabilita ve vztahu ke společnosti
 • RHB indikuje + koordinuje lékař
 • RHB týmovou prací – fyzioterapeut, ergoterapeut, logoped, psycholog
 • nutný je správně zvolený čas pro začátek RHB
 • ambulantní rehabilitační oddělení, rehabilitační centra (při nemocnicích a LF), specializované ústavy, lázeňská léčba
 • svalový test – info o svalové síle jednotlivých svalů / svalových skupin, největší přínos u periferních paréz (hl. reziduální parézy po akutní poliomyelitidě), 5 stupňů hodnocení svalové síly[1]

Fyzioterapie

Pencil.png upravit Fyzioterapie se dělí na léčebnou tělesnou výchovu (LTV) a fyzikální léčbu.[1]

Léčebná tělesná výchova

 • skupinová / individuální rehabilitace
 • kondiční cvičení – již v akutním až subakutním stavu s nemocným na lůžku, i jako preventivní RHB u rizikových skupin
 • cvičení podle svalového testu – význam hl. u periferních paréz, cvičení proti odporu, využití činek + kladek
 • při spastických poruchách – Kabatova technika – vychází z urč. pohybových vzorců, založena na principu svalové souhry, pohyb v diagonálách
 • metoda manželů Bobathových – hl. u dětí s DMO, využívá poloh pro započetí pohybu, kdy tlumena spasticita, s využitím šíjových, vestibulárních reflexů a různých cvičebních pomůcek
 • Vojtova metoda – vychází z fylogeneze pohybu, u člověka existují 2 reflexní zakódované pohybové celky: reflexní plazení + reflexní otáčení – lze je vybavit jen při určité poloze a stimulaci, indikace: DMO, spastické hemiparézy po CMP aj.[1]

Fyzikální léčba

 • stejnosměrný proud: galvanizace – urychluje metabolismus ve tkáních
 • střídavé interferenční proudy – ovlivnění bolestivosti (diadinamik, analgonik aj.)
 • IR záření – „předehřátí“, uvolnění spasticity před následným cvičením
 • elektromagnetické vlnění – zmírnění zánětu, degenerativní onemovnění muskuloskeletálního aparátu
 • UZ – rozrušení srůstů, zmírnění spasticity, analgetické účinky
 • laser – urychlení hojení různých sval. a kloubních poranění, omezení vzniku keloidních jizev
 • UV zářeníosteoporóza
 • zábaly parafínem – zmírnění spasticity před cvičením
 • vodoléčba – vířivé lázně pro horní i dolní končetiny, bahenní a slatinové zábaly + koupele, skotské střiky, sauna[1]

Ergoterapie

Pencil.png upravit Ergoterapie je rehabilitační obor. Snaží se člověku s postižením (fyzickým či psychickým) dosáhnout co nejvyšší kvality života pomocí smysluplné činnosti. Ergoterapie je holisticky zaměřená - snaží se pochopit klienta i s jeho prostředím a respektovat jeho přání při tvorbě plánu terapie. Ergoterapeut funguje v rámci multidisciplinárního týmu.

Od termínu léčba prací se v současnosti upouští, protože neodpovídá současnému pojetí ergoterapie.

Ergoterapeut může pracovat:

 • Nemocnice – oddělení pro děti i dospělé (traumatologie, JIP, onkologie, neonatologie, psychiatrie, revmatologie), lázně
 • Sociální zařízení – domovy pro seniory, stacionáře, terapeutické dílny, chráněná bydlení
 • Další – kliniky rehabilitačního lékařství, raná péče, domácí péče

Ergoterapeut dále může poskytnout poradenství ohledně ergonomie pracoviště či výběru kompenzačních pomůcek, ale také může pracovat jako asistent pro lidi s disabilitou.


Odkazy

Externí odkazy

Použitá literatura

 1. a b c d e SEIDL, Zdeněk a Jiří OBENBERGER. Neurologie pro studium i praxi. 2. vydání. Praha : Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0623-7.