Role sestry v ošetřovatelství

Z WikiSkript

Rola sestry Sestra je osoba pomáhajúca pacientom, rodinám a skupinám udržiavať ich fyzický, sociálny a mentálny potenciál a to nielen v prostredí v ktorom žijú ale aj pracujú. Je poskytovateľom starostlivosti, autorom rozhodnutí, vedúcou komunity, komunikátorom a manažérom v záujme mobilizácie a koordinácie dostupných zdrojov v uspokojovaní potrieb klienta/pacienta a komunít.

Ošetrovateľstvo ako povolanie má systematickú teóriu, autonómiu, prestíž, etický kódex, profesionálnu kultúru a má byť hlavným zdrojom príjmov pre tých, čo ho praktizujú. Ošetrovateľstvo ako vedný odbor integruje mnohé poznatky z iných odborov zaoberajúcich sa štúdiom človeka, prostredia a spoločnosti. Pre ošetrovateľstvo je charakteristický komplexný prístup k človeku pri zachovávaní a podpore zdravia, pri prevencii a starostlivosti o chorého.

Ošetrovateľstvo ako študijný odbor akceptuje štyri hlavné funkčné role sestier, ktoré priamo súvisia s poslaním v spoločnosti: funkcia – poskytovanie a riadenie ošetrovateľskej starostlivosti (podpornej, preventívnej, liečebnej, rehabilitačnej alebo pomoc jednotlivcom, rodinám alebo skupine). Najefektívnejšie sa poskytuje v sérii logických krokov, ktoré sa realizujú metódou ošetrovateľského procesu funkcia - aktívne a účinné začlenenie sestry do zdravotníckeho tímu predstavuje spoluprácu s jednotlivcami, rodinami, komunitami a s ďalšími zdravotníckymi profesionálmi pri plánovaní, riadení organizovaní a vyhodnocovaní efektivity ošetrovateľských služieb, vystupovanie v pozícii vedúceho ošetrovateľského tímu, spolupráca s členmi multidisciplinárnych a multisektoriálnych tímov, delegovanie ošetrovateľských aktivít a úloh, spoluprácu s klientom/pacientom pri realizácii plánu ošetrovateľskej starostlivosti, aktívne zapájanie sa do koncepcie programov, určovania priorít a hľadania zdrojov a zapájanie sa do reforiem zdravotníckej starostlivosti na miestnej, regionálnej a celoštátnej úrovni, zverejňovať výsledky správ funkcia - výchova a vzdelávanie klientov/pacientov a zdravotníckeho personálu, ktorá zahŕňa zistenie individuálnych vedomostí a zručností, ktoré sa vzťahujú k udržiavaniu a obnove zdravia, prípravu a poskytovanie informácií na primeranej úrovni, pomoc sestrám a iným zdravotníckym pracovníkom získať nové vedomosti a zručnosti, organizovanie výchovných a vzdelávacích akcií a ich vyhodnocovanie funkcia - rozvoj ošetrovateľskej praxe, kritického myslenia a výskumu predstavuje pochopenie a praktickú aplikáciu špecifických vedomostí a zručností, ktoré sú podložené výskumom, využívanie vedomostí a metód, vyplývajúcich z humanitných, biologických, behaviorálnych a fyzikálnych vied, teórie riadenia a vzdelávania, aplikovanie kritického úsudku, využívaním kreatívneho, logického, intuitívneho a analytického myšlienkového procesu, čo hneď dodáva ošetrovateľskému procesu novú dimenziu, teoreticky a prakticky zvládnuť techniky a metódy výskumnej práce s podieľaním sa na ošetrovateľskom výskume. Základná rola sestry spočíva v podpore zdravia, prevencii chorôb, návratu zdravia a zmierňovaní utrpenia. Práca sestry si vyžaduje zvláštne schopnosti a aj špeciálne vzdelanie. Je to profesia veľmi namáhavá a náročná na fyzické a psychické sily. Vždy si vyžaduje osobnú zodpovednosť, dobrý vzťah nielen k danej práci, ale predovšetkým pozitívny vzťah k pacientovi/klientovi. Na splnenie týchto náročných požiadaviek je potrebná aj vysoká úroveň odbornej vzdelanosti sestry. Pracovná náplň sestry je mimoriadne širokobsiahla a veľmi zodpovedná. Potrebuje osobitné teoretické vzdelanie, navyše však zručnosť a hlavne nácvik veľkého počtu pracovných úkonov. K teoretickému vzdelaniu patrí predovšetkým vedomosť o základnej chorobe pacienta, poznať celý rad postupov výkonov so zabezpečením ich jednotlivých častí. Odborná vzdelanosť sestier si vyžaduje poznať aj hľadiská sepsy a antisepsy, jej zákonitosti a pravidlá. Tu pripadá vážna povinnosť sestrám zabezpečiť sterilitu nástrojov a pomôcok, dodržiavanie všetkých zásad hygieny. Kedže aj malé zabudnutie alebo zanedbanie môže mať nepriaznivé následky na úkor pacienta/klienta. Mnohé oddelenské jednotky sú vybavené komplikovanými a technicky náročnými prístrojmi, ktoré sestra musí vedieť obsluhovať a vedieť zabezpečiť ich správny chod a údržbu.

Aj z krátkeho náčrtu práce sestry je vidno jej veľkú rozmanitosť, mimoriadnu dôležitosť. Na vykonávanie povolania sestry je potrebný vysoký stupeň osobnej disciplíny, ktorá sa trvale prejavuje v nárokoch na úrovňiach každého rozhodnutia a konania. Profesia sestry si vyžaduje nielen kritické myslenie, odborné znalosti na vysokej úrovni, ale najmä praktické vedomosti. Pri častých vypätých situáciách je nevyhnutná nielen zručnosť a pohotovosť a dokonalé sebaovládanie. Významnou podmienkou pre dobrú prácu sestry je aj úroveň jej vzťahov ku všetkým spolupracovníkom. Nemocničný tím tvorí skupina pracovníkov, ktorá má v štruktúrnom, hierarchickom usporiadaní vzťahy nadriadenosti a podriadenosti, v závislosti od úrovne dosiahnutého odborného vzdelania, pracovného zaradenia a kvality práce. Sestra spolupracuje s lekármi a inými vysokoškolsky vzdelanými pracovníkmi. Zároveň však spolupracuje a usmerňuje prácu zdravotníckych asistentov a ostatného personálu. Výsledky práce tímu závisia od vzájomných vzťahov medzi všetkými jeho zúčastnemými členmi. Iba neformálne, dobré vzťahy založené na humánnom princípe dávajú sestrám predpoklad pre schopnosť riešiť problémy a konflikty vyplývajúce z ich náročnej práce.

Práca sestry vyžaduje neustále dopĺňanie si vedomostí samoštúdiom a následne formou špecializačného štúdia. Práca sestry závisí nielen na znalostiach z oblasti ošetrovateľstva a medicíny, ale vychádza i z humanitných vied, filozofie, sociológie, psychológie a ďalších. Práca sestry je dnes veda i umenie, predovšetkým aj nádherná práca. Napriek tomu je vo všeobecnosti nedocenená zo strany spoločnosti. Väčšina sestier však vykonáva túto náročnú prácu s láskou a plným nasadením pre spokojnosť pacienta/klienta.

„Sotva sa ale nájde človek, ktorý by bol dokonalý z každého hľadiska. Jestvujú však ľudia, ktorí realizovali niektorý aspekt dobra priam vrcholným spôsobom, takže môžu všetkým ostatným slúžiť za vzor do takej miery, že táto vlastnosť sa stáva ich osobnou charakteristikou, lebo každá ľudská vlastnosť oslovuje, či až ovplyvňuje aj iných, a to buď priamo, alebo nepriamo tým, že vytvára alebo spoluvytvára osobitnú, hodnotami nabitú klímu, v ktorej dobrému sa darí dobre“, (Hlinka, 1994, str. 17).