Sledování fyziologických funkcí

Z WikiSkript

Mezi základní fyziologické funkce, které je potřeba sledovat u pacienta, patří tělesná teplota, pulz, krevní tlak a dýchání.

Tělesná teplota[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Tělesná teplota vyjadřuje rovnováhu mezi teplem vyráběným uvnitř organismu a jeho výdejem a ztrátami.

Mezi faktory ovlivňující tělesnou teplotu patří:

 • věk,
 • denní doba,
 • tělesná aktivita,
 • hormony,
 • okolní prostředí.

Hodnocení tělesné teploty (měřené v axile):

 • pod 34 °C – smrt
 • 34–35,9 °C – hypotermie
 • 36–36,9 °C – normotermie
 • 37–38 °C – subfebrilie
 • 38,1–40 °C – febrilie/febris (horečka)
 • 40,1–42 °C – hyperpyrexie
 • nad 42 °C – smrt

Typy horečky[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 1. febris intermittens (střídavá horečka) – období horečky se střídají s obdobím normální tělesné teploty (např. u některých zhoubných nádorů, septických stavů)
 2. febris remittens (kolísavá horečka) – v průběhu dne kolísá o více než 1,5 - 2 °C, přitom všechny hodnoty jsou nadnormální (např. při hnisavém procesu)
 3. febris recurrens (návratná horečka) – střídání horečnatých stavů s 1–2 dny normální teploty (typicky při malárii, břišním tyfu)
 4. febris continua (přetrvávající horečka) – denní výkyvy max. o 1 °C (např. při pneumonii, virových onemocněních, streptokokových nákazách)

Příznaky horečky[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Nástup horečky se projevuje zimou, tachykardií, bledou a studenou kůží, zástavou pocení, „husí kůží“. Při náhlém stoupání teploty dochází k nepoměru mezi zvýšenou tvorbou a výdejem tepla – dochází k třesavce.

V průběhu horečky je kůže na dotyk teplá, akrální části jsou studené. Objevuje se pocit žízně, sucho v ústech, ospalost, nechutenství, slabost, bolest svalů, chybí pocit chladu.

Při ústupu horečky se objeví pocení, dehydratace, kůže je teplá a narůžovělá.

Při hypotermii pacient pociťuje chlad, mrazení, kůže je bledá, vosková, studená, zpočátku silná třesavka. Pacient má snížené vylučování moči, je dezorientovaný, ospalý, může nastat bezvědomí.

Měření tělesné teploty[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Tělesná teplota se měří zpravidla 2× denně, popřípadě častěji. Údaje se zapisují do dokumentace. Měříme buď skleněným rtuťovým (pozn. teploměry s rtuťovou náplní se již nesmějí distribuovat[1]) teploměrem (axila, rectum, vagina, tříslo, ústa) nebo elektronickýcm teploměrem (axilární, jícnový, kožní, …).

Péče o pacienta s febrilií – nutno sledovat celkový stav, zabezpečit dostatek tekutin, farmakologické a nefarmakologické snižování teploty.

Puls[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Pulz je tlaková vlna vyvolaná vypuzením krve z levé komory do aorty.

Faktory ovlivňující pulz:

 • věk, pohlaví
 • fyzická námaha
 • dechová nedostatečnost
 • léky
 • krvácení, přetížení oběhu
 • onemocnění
 • stres
 • a další

Měření pulsu (tepu)[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Při měření pulsu sledujeme:

 1. rychlost, frekvenci
 2. pravidelnost, rytmičnost – pravidelný × nepravidelný
 3. kvalita tepu – tvrdý, měkký, dobře hmatný × nitkovitý, nehmatný

Měříme:

 • poslechem - Apikálně - měříme srdeční stahy, pomocí fonendoskopu
 • pohmatem – na a. radialis, a. carotis, a. dorsalis pedis, a. temporalis, a. brachialis, a. femoralis
 • elektronicky – nepřímo (z EKG, z pulzové křivky při měření krevního tlaku nebo saturace), přímo (z tlakové křivky z arteriální kanyly)

Normální tepová frekvence[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • novorozenec: 130–160/min
 • kojenec do 1 roku: 100–140/min
 • dítě 10 let: okolo 90/min
 • dospělý: 70–80/min

Krevní tlak[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Krevní tlak (TK) je tlak, kterým působí krev na stěnu tepen. Rozlišujeme:

 • tlak arteriální
  • systolický,
  • diastolický;
 • tlak venózní.

Není-li řečeno jinak, myslí se krevním tlakem tlak arteriální.

TK je ovlivněn:

 • věkem,
 • tělesnou aktivitou,
 • stresem,
 • léky, obezitou,
 • krvácením, dehydratací, přetížením oběhu.

Měření TK[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Průměrný arteriální krevní tlak dospělého člověka je 120/80 mmHg. Při tlaku pod 100/60 mmHg mluvíme o hypotenzi, při tlaku nad 139/89 mmHg o hypertenzi.

Při měření je důležité mít správnou velikost manžety, správně ji přiložit, paže má být v úrovni srdce a nesmí být zaškrcena oděvem. Manžetu vypouštíme přiměřenou rychlostí.

Místa měření:

 1. horní končetina – na paži či předloktí
 2. dolní končetina – pouze v případě, že nelze měření provést na paži; měříme na stehně, popř. na lýtku

TK můžeme měřit přímo (arteriální kanylou, centrální žilní tlak – CŽT nebo CVP) nebo nepřímo (rtuťový tonometr, elektronický tonometr, …)

Dýchání[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Dýchání je základní životní potřebou, zajišťuje příjem kyslíku a výdej oxidu uhličitého. Dýchání dělíme na vnitřní a vnější. Je to jediná vůlí ovlivnitelná fyziologická funkce.

Dýchání je ovlivněno:

 • věkem,
 • pohybem,
 • stresem, životním stylem,
 • prostředím, nadmořskou výškou,
 • onemocněním.

Měření dechu[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Při měření dechu sledujeme rychlost, kvalitu a pravidelnost.

Měříme 1 minutu, pacient by o tom neměl vědět. Měříme pohledem, poslechem, popřípadě položením ruky na hrudník či břicho.

Normální dechová frekvence[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • novorozenec: 50–60/min
 • kojenec: 35–40/min
 • dítě 10 let: 20/min
 • dospělý: 16–20/min

Dle dechové frekvence rozlišujeme: eupnoe (normální frekvence), tachypnoe (zvýšená frekvence), bradypnoe (snížená frekvence), apnoe (bezdeší).

Pravidelnost dechu[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • dýchání pravidelné
 • dýchání nepravidelné – střídání hlubokých dechů s povrchními či s pauzami
 • Cheyne-Stokesovo dýchání – rychlé, postupně se prohlubující dýchání nabývající na slyšitelnosti, končí apnoickou pauzou
 • Biotovo dýchání – nepravidelné, různě hluboké, prokládané apnoickými pauzami (poškození dechových center)
 • Kussmaulovo dýchání – hluboké zrychlené dýchání v důsledku metabolické acidózy (např. při diabetes mellitus)
 • Gasping – tzv. lapavé dechy, v časné fázi náhlé zástavy oběhu

Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Reference[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 1. Příloha XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 – Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek, směsí a předmětů (viz 18a. Rtuť)