Southernův blotting

Z WikiSkript

Southernův blotting a jeho využití, odvozené metody[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • výkonným nástrojem pro rozdělování makromolekul s různou velikostí a nábojem je gelová elektroforéza
 • molekuly DNA mají v podstatě stejný náboj na jednotku hmotnosti, takže se dělí na agarózových nebo polyakrylamidových gelech téměř výhradně na základě své velikosti nebo konformace
 • agarózové a polyakrylamidové gely působí jako molekulární síta, která zpomalují průchod velkých molekul více než malých
 • agarózové gely jsou vhodnější síta pro velké molekuly (nad několik set nukleotidů), zatímco polyakrylamidové gely jsou lepší pro rozdělování malých molekul DNA

Analýza DNA pomocí Southernova blottingu[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • v roce 1975 publikoval E. M. Southern důležitý nový pracovní postup, který umožnil zjistit umístění genů a jiných sekvencí v restrikčních fragmentech separovaných gelovou elektroforézou
 • základním rysem této metody je přenos molekul DNA separovaných gelovou elektroforézou na nitrocelulózovou nebo nylonovou membránu
 • takový přenos DNA je nazýván Southernův přenos
 • DNA je buď před, nebo během přenosu denaturována tím, že je gel umístněn do zásaditého roztoku
 • po přenosu je DNA imobilizována na membráně vysušením nebo ozářením UV světlem a hybridizována s radioaktivní DNA-sondou obsahující studovanou sekvenci
 • sonda bude hybridizovat pouze s molekulami DNA, které obsahují nukleotidovou sekvenci komplementární k sekvenci sondy
 • nehybridizované sondy jsou pak vymyty z povrchu membrány a takto upravená membrána je exponována na rentgenový film, aby mohla být detekována přítomnost radioaktivity
 • po vyvolání filmu ukazují tmavé proužky pozici sekvencí DNA, které se sondou hybridizovaly
 • schopnost přenosu molekul DNA separovaných gelovou elektroforézou na nylonové membrány za účelem hybridizačních studií a jiných druhů analýz se ukázala jako neobyčejně užitečná
 • lze ji například využít při detekci genu cystické fibrózy atd.

Analýza RNA pomocí northernového blottingu[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Detekce RNA pomocí northernového blottingu
 • jedná se o přenos molekul RNA po jejich separaci elektroforézou
 • tento přenos se nazývá northernový přenos
 • jediný rozdíl od Southernova přenosu je, že se na membránu přenášejí molekuly RNA
 • metoda northernového přenosu je prakticky identická se Southernovým přenosem
 • molekuly RNA jsou však velmi citlivé na degradaci RNázami, a proto musí být zabráněno kontaminaci materiálu tímto extrémně stabilním enzymem
 • kromě toho, většina molekul RNA obsahuje sekundární strukturu a musí proto zůstat během elektroforézy denaturovaná, aby byla zajištěna separace na základě velikosti
 • denaturace dosáhneme přidáním formaldehydu nebo některého denaturačního činidla do pufru používaného při elektroforéze
 • po přenosu na membránu RNA hybridizuje buď s DNA, nebo RNA-sondami, stejně jako je to u Southernova přenosu
 • northernová hybridizace je nesmírně užitečná při studiích genové exprese
 • může se použít k určení, kdy a kde se jednotlivé geny exprimují
 • nicméně northernová hybridizace stanovuje pouze míru akumulace RNA-transkriptů a neposkytuje žádnou informaci o tom, proč k akumulaci došlo
 • změny akumulace transkriptů mohou být způsobeny změnami rychlosti transkripce nebo naopak rychlosti degradace transkriptů

Analýza proteinů westernovým přenosem[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • někdy označován také jako imunoblot
 • protože je mnoho funkčních proteinů složeno ze dvou nebo více podjednotek, jsou jednotlivé polypeptidy separovány v přítomnosti detergentu dodecylsulfátu sodného (SDS), který denaturuje proteiny
 • po proběhnutí elektroforézy se proteiny detekují barvením Coomassie modří nebo značením stříbrem
 • rozdělené polypeptidy lze ale také přenést z gelu na nitrocelulózovou membránu a jednotlivé proteiny detekovat pomocí protilátek
 • přenos se označuje jako westernový přenos a uskutečňuje se pomocí elektrického proudu
 • po tomto přenosu se specifický protein identifikuje tak, že se membrána s imobilizovanými proteiny umístní do roztoku obsahujícím protilátku k tomuto proteinu
 • následně se nenavázané protilátky z membrány odstraní vymytím
 • přítomnost první (primární) protilátky se detekuje inkubací se sekundární protilátkou
 • tato sekundární protilátka obecně reaguje s imunoglobuliny
 • sekundární protilátka je spojena (konjugována) buď s radioaktivním izotopem nebo enzymem


Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Související články[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Použitá literatura[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • MURRAY, Robert K, et al. Harperova biochemie. 2. české (v H & H 1.) vydání. Praha : H & H, 1998. 872 s. ISBN 80-85787-38-5.
 • GOETZ, Pavel, et al. Vybrané kapitoly z lékařské biologie II. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2002. 139 s. ISBN 80-246-0320-9.