Portál:Otázky ke státní zkoušce z hygieny a epidemiologie (1. LF UK, VL)

Z WikiSkript

Stáhněte si vypracované otázky ke státní zkoušce z hygieny a epidemiologie!


Stáhnout PDFStáhnout PDFStáhnout ODT Stáhnout ODTOtevřít v nástroji pro vytváření knihObjednat knihu u nakladatelství PediaPress


Nápověda:KnihyPoslední změny
Některé názvy otázek mohou být z technických důvodů pozměněny.

Vypracované otázky ke státní zkoušce z hygieny a epidemiologie

1. lékařská fakulta UK, obor Všeobecné lékařství

Obsah
 1. Tipy ke zkoušce od prof. Bencka
 1. Hygiena, definice, historie
  Ochrana zdraví
  Podpora zdraví
 2. Zátěž organismu prachem a tuhými aerosoly, prevence
 3. Zátěž organismu chemickými látkami, prevence
 4. Toxické a alergenní účinky chemických látek, prevence
 5. Pozdní účinky chemických látek, prevence
 6. Zátěž organismu hlukem, prevence. Hladiny a typy hluku.
 7. Zátěž organismu hlukem. Specifické a systémové účinky hluku, prevence a ochrana.
 8. Zátěž organismu vibracemi, prevence
 9. Zátěž organismu abnormálním atmosférickým tlakem, prevence
 10. Tepelně vlhkostní mikroklima, prevence negativního vlivu na organismus. Tepelná pohoda
 11. Zátěž organismu ionizujícím zářením (stochastické a nestochastické účinky)
 12. Principy ochrany před ionizujícím zářením, kategorie pracovišť, kategorie pracovníků
 13. Zátěž organismu neionizujícím zářením/ elektromagnetickými poli, prevence
 14. Zátěž organismu UV zářením, prevence
  Ozónová porucha
 15. Problematika laserů, zdravotní rizika, ochrana zdraví
 16. Celková fyzická zátěž organismu, prevence
 17. Lokální fyzická zátěž organismu, prevence
 18. Psychická zátěž organismu, prevence
 19. Zraková zátěž
  Denní osvětlení
  Umělé osvětlení
  Oslnění
 20. Monitorování faktorů prostředí
  Biologické monitorování
 21. Hygienické limity
 22. Zdravotní význam složek znečištění ovzduší
  Emise
  Imise
  Smog
 23. Zdravotní problematika emisí z dopravy
 24. Poškození zdraví z práce, prevence
 25. Analýza rizik při práci, principy hodnocení a řízení rizik, komunikace a percepce rizik
 26. Kategorizace prací, rizikové faktory a parametry
 27. Hodnocení zátěže faktory pracovního prostředí, prevence
 28. Rizika práce ve zdravotnictví, možnosti prevence
 29. Principy posuzování zdravotní způsobilosti práci, lékařské posudky
 30. Prohlídky pracovišť a pracovnělékařské prohlídky
 31. Fyzikální faktory ve vnitřním prostředí budov, zdravotní význam, prevence
 32. Vodní zdroje
  Vodárenská úprava vody
  Distribuce vody
  Zdravotní zajištění pitné vody
  Havarijní situace s pitnou vodou
 33. Zdravotní rizika z vody
 34. Požadavky na kvalitu pitné vody, hygienické limity
 35. Pitný režim
  Balená voda
  Ochranné nápoje
 36. Zdravotní rizika z odpadů a z půdy, prevence
  Zdravotní rizika z půdy, prevence
 37. Hormonálně aktivní látky
 38. Proteiny
  Lipidy
  Sacharidy
  Význam ve výživě
 39. Minerální látky a jejich význam ve výživě
 40. Stopové prvky a jejich význam ve výživě
 41. Vitamíny a jejich význam ve výživě
 42. Druhy potravin a jejich význam ve výživě
 43. Potravinová aditiva, důvody používání, zdravotní bezpečnost
 44. Kontaminanty potravin, vstupní cesty do potravního řetězce, prevence, kontrolní orgány
 45. Toxické látky v potravinách, prevence otrav z potravin
 46. Význam mikroorganismů v potravě člověka
 47. Výživová doporučení pro populaci
 48. Hodnocení výživového stavu
 49. Poruchy výživového stavu, prevence
 50. Hygienické požadavky na stravovací služby
 51. Zdravotní problematika radonu a jeho dceřiných produktů, prevence
 52. Chemické látky ve vnitřním prostředí budov, rizika a prevence
  Anorganické látky v budovách
  Organické látky v budovách
 53. Alergie a alergeny v prostředí
  Epidemiologické aspekty a prevence alergií
 54. Hygienická a epidemiologická problematika v mimořádných situacích
  Bioterorismus
 55. Zdraví dětí a mladistvých
 56. Medicína založená na důkazech
 57. Rizikové faktory a trendy kardiovaskulárních onemocnění
 58. Trendy v nádorové epidemiologii
 59. Epidemiologie nádorových onemocnění, rizikové faktory nádorových onemocnění
 60. Epidemiologie závislosti na tabáku
 61. Princip kontroly tabáku
  Role zdravotnických profesí v prevenci a léčbě závislosti na tabáku
 62. Pasivní kouření
 63. Epidemiologie závislostí na alkoholu a nepovolených návykových látkách
 64. Epidemiologie: Definice oboru, praktický význam
 65. Epidemiologická metoda práce
  |Typy studií
 66. Deskriptivní studie, typy a základní charakteristiky
 67. Analytické studie, typy a základní charakteristiky
 68. Intervenční studie, typy a základní charakteristiky
 69. Validita observačních epidemiologických studií
  Bias
  Confounder
 70. Hodnocení účinku v epidemiologických studiích: Asociace a kauzalita
 71. Statistická indukce
  Populace, výběr, znaky (veličiny)
 72. Hodnocení kvality diagnostických a screeningových testů (Bayesův vzorec, ROC křivka, senzitivita, specificita, prevalence)
 73. Míry polohy
  Míry variability
  Normální rozdělení
 74. Interval spolehlivosti pro průměr
  Hladina významnosti
 75. Testování hypotéz. Typy testů
 76. Kontingenční tabulka
  Atributivní riziko
  Relativní riziko
  Odds ratio
 77. Měření závislosti. Korelační koeficienty, regresní přímka
 78. Proces šíření nákazy a jeho charakteristiky
 79. Zdroj v procesu šíření nákazy
  Vnímavý jedinec v procesu šíření nákazy
 80. Epidemiologie nákaz přenášených vzdušnou cestou
 81. Epidemiologie nákaz přenášených alimentární cestou
 82. Epidemiologie nákaz přenášených krví
 83. Epidemiologie nákaz kůže a povrchových sliznic
 84. Epidemiologie transmisivních nákaz
 85. Preventivní protiepidemická opatření
  Represivní protiepidemická opatření
 86. Dezinfekce, metody, kontrola účinnosti
 87. Sterilizace, metody, kontrola účinnosti
 88. Nozokomiální nákazy
 89. Vakcinace
  Imunizace
 90. Typy a druhy očkovacích látek
  Reakce po očkování, kontraindikace
 91. Členění očkování v ČR
 92. Novinky vakcinační strategie v ČR a ve světě