Portál:Otázky ke zkoušce z lékařské mikrobiologie 2013/2014 (1. LF UK, VL)

Z WikiSkript

Stáhněte si vypracované zkouškové otázky z lékařské mikrobiologie!


Stáhnout PDFStáhnout PDFStáhnout ODT Stáhnout ODTOtevřít v nástroji pro vytváření knihObjednat knihu u nakladatelství PediaPress


Nápověda:KnihyPoslední změny
Některé názvy otázek mohou být z technických důvodů pozměněny.

Otázky z lékařské mikrobiologie

1. lékařská fakulta UK, obor Všeobecné lékařství

Obsah
Praktická zkouška - Znalost náplně praktických cvičení
 1. Indikace, riziko a účelnost mikrobiologického vyšetření.
 2. Diagnostika bakteriálních onemocnění.
 3. Diagnostika virových onemocnění.
 4. Diagnostika mykotických onemocnění.
 5. Diagnostika parazitárních onemocnění.
 6. Metody přímého průkazu mikrobiálního agens, interpretace výsledků vyšetření.
 7. Metody nepřímého průkazu mikrobiálního agens; interpretace výsledků vyšetření; titr protilátek a jeho význam.
 8. Typy kultivačních půd a jejich využití.
 9. Anaerobní kultivace
 10. Způsoby barvení bakterií, mikromycet a parazitů.
 11. Metody průkazu produkce toxinu.
 12. Stanovení interakcí bakteriálních hemolysinů
 13. Metody vyšetření citlivosti na antibiotika (principy diskových a dilučních metod, podmínky pro spolehlivost výsledků, limitace, interpretace)
 14. Speciální metody pro vyšetření citlivosti na antibiotika (náročné bakterie, pomalu rostoucí bakterie, anaeroby, typické příklady špatně prokazatelné rezistence)
 15. Identifikace pomocí fenotypických znaků.
 16. Detekce agens metodami molekulární biologie; materiál, indikace vyšetření, interpretace výsledků.
 17. Mikrobní obraz poševní; interpretace výsledků vyšetření.
 18. Pravidla izolace vhodného materiálu pro mikrobiologické vyšetření.
 19. Pravidla správného transportu vzorků (preanalytická fáze) do mikrobiologické laboratoře.
 20. Metody zpracování mikrobiologických vzorků (analytická fáze) a interpretace výsledků.
 21. Validní materiál k mikrobiologickému vyšetření u infekcí krevního řečiště u systémových infekcí.
 22. Validní materiál k mikrobiologickému vyšetření u infekcí dýchacích cest, ústní dutiny a ucha.
 23. Validní materiál k mikrobiologickému vyšetření u infekcí gastrointestinálního traktu.
 24. Validní materiál k mikrobiologickému vyšetření u infekcí močových cest.
 25. Validní materiál k mikrobiologickému vyšetření u infekcí pohlavního systému.
 26. Validní materiál k mikrobiologickému vyšetření u infekcí centrálního nervového systému.
 27. Validní materiál k mikrobiologickému vyšetření u očních infekcí.
 28. Validní materiál k mikrobiologickému vyšetření u kožních infekcí.
 29. Mikrobiologické vyšetření bioptického materiálu, punktátu, sekčního materiálu.
 30. Mikrobiologická kontrola prostředí a sterility.
 31. Metody dekontaminace.
 32. Metody sterilizace a kontrola sterilizačních procesů.
 33. Pravidla bezpečnosti práce v prostředí rizika profesionálních infekcí
Ústní zkouška - Výskyt a význam bakterií v přírodě
 1. Struktura bakteriální buňky (obaly bakteriální buňky, spóry, bakteriální stěna a peptidoglykan, endotoxin, složení a biologické účinky, pouzdro a glykokalyx, vnější struktury bakterií, fimbrie a bičíky)
  Spóry
  Bakteriální stěna
  Peptidoglykan
  Endotoxin
 2. Typy a produkty bakteriálního metabolismu
 3. Růst a množení bakteriální populace
 4. Genetická informace a její přenos - bakteriální chromosom, plazmid, přenos informace
  Plazmid
  Přenos informace
 5. Biofilmy a regulace bakteriální flóry
 6. Fyziologická bakteriální flóra lidského těla a její klinický význam
 7. Faktory patogenity a virulence bakterií
 8. Faktory virulence bakterií; bakteriální exotoxiny, enterotoxiny a superantigeny
  Bakteriální exotoxiny
  enterotoxiny
  superantigeny
 9. Základní nástroje a metody ovlivňování správného používání antibiotik v komunitě a nemocnici
 10. Základní farmakodynamické a farmakokinetické pojmy antibiotik (MIC, MBC distribuce MIC v populaci bakterií, hraniční koncentrace antibiotika, maximální koncentrace, maximální dávka, AUC/MIC, t nad MIC, možnosti zvýšení aktivity antibiotika - dávka, interval)
 11. Genetická podstata rezistence na antibiotika(vrozená/přirozená), podmínky pro udržení rezistence v populaci bakterií)
 12. Metody vyšetření citlivosti na antibiotika(principy diskových a dilučních metod, podmínky pro spolehlivost výsledků, limitace, interpretace)
 13. Speciální metody pro vyšetření citlivosti na antibiotika (náročné bakterie, pomalu rostoucí bakterie, anaeroby, typické příklady špatně prokazatelné rezistence)
 14. Rezistence bakterií způsobená produkcí inaktivujících enzymů (beta-laktamová antibiotika, hyperprodukce beta-laktamáz, chromozomální, plazmidové beta-laktamázy, hlavní producenti u klinicky významných bakterií; aminoglykosidy, rozdíly v rezistenci k aminoglykosidům u koků a enterobakterií (sdružená rezistence); interpretace výsledků
  Aminoglykosidy
 15. Rezistence k makrolidům a k linkosamidům (hlavní příčiny rezistence, eflux)
  Linkosamidy
 16. Hlavní mechanizmy rezistence u klinicky významných bakterií k antibiotikům volby (stafylokoky, pneumokoky, streptokoky, hemofily, gonokoky, meningokoky, E. coli, salmonely, klebsielly, pseudomonády)
 17. Obecné vlastnosti a terminologie mikromycet
 18. Charakteristika lékařsky významných mikroskopických hub
 19. Mykotoxikózy
 20. Obecné vlastnosti parazitů
 21. Charakteristika lékařsky významných parazitů
 22. Životní cykly parazitů
 23. Struktura virů, názvosloví, klasifikace dle Baltimora (je nejlogičtější)
 24. Růstový cyklus virů, replikační strategie - reprodukce DNA virů, reprodukce RNA virů
  Reprodukce RNA virů
 25. Interakce viru a buňky, typy infekce, cytopatogenní efekty virů
 26. Genetika virů, frekvence mutací, využití atenuovaných kmenů, rekombinace, reasortace
 27. Virus a hostitelský organizmus, průběh infekce makroorganismu, typy infekce vstup viru do organismu
 28. Indukce a funkce interferonů a jejich použití k terapii
 29. Způsoby obcházení či modulace imunitní odpovědi viry
 30. Šíření viru v organismu a jeho vylučování
 31. Zásady odběru klinických materiálů
 32. Principy a mechanizmy nespecifické imunity proti infekčním agens
 33. Principy a mechanizmy specifické imunity proti infekčním agens
 34. Formy a mechanizmy antitoxické imunitní obrany
 35. Formy a mechanismy přenosu nákaz
 36. Principy vakcinace, imunoprofylaxe, pasivní imunizace
  Pasivní imunizace
 37. Diagnostika bakteriálních infekcí
 38. Kultivační vyšetření klinických materiálů
 39. Vlastnosti a kultivace anaerobních bakterií
 40. Sérologické vyšetření klinických materiálů
 41. Diagnostika virových infekcí
 42. Diagnostika parazitárních infekcí
 43. Diagnostika mykotických infekcí
 44. Zánět a septické stavy
  Septické stavy
 45. Původci epidemiologicky nejvýznamnějších infekcí autochtonního charakteru
 46. Původci nejvýznamnějších importovaných infekcí a posouzení jejich epidemiologického významu v podmínkách ČR
 47. Původci vysoce nebezpečných nákaz a způsoby prevence jejich šíření
 48. Nejvýznamnější původci nozokomiálních infekcí
 49. Povinné očkování a očkování na vyžádání, způsoby hodnocení účinnosti očkování
 50. Staphylococcus aureus
 51. Koaguláza negativní stafylokoky
 52. Streptococcus pyogenes, S. agalactiae a jiné beta-hemolytické streptokoky
  S. agalactiae
 53. Viridující streptokoky, Streptococcus bovis a jiné vzácně se vyskytující streptokoky
 54. Streptococcus pneumoniae
 55. Enterokoky
 56. Corynebacterium spp. a jiné koryneformní grampozitivní tyčky
 57. Listeria spp., Erysipelothrix spp.
 58. Bacillus spp.
 59. Nocardia, Rhodococcus
 60. Enterobakterie - Escherichia coli
 61. Enterobakterie - Salmonella spp.
 62. Enterobakterie - Shigella spp.
 63. Yersinia spp.
 64. Yersinia pestis
 65. Enterobakterie - Klebsiella spp., Enterobacter spp., Serratia spp., Proteus spp. a jiné podmíněně patogenní druhy
  Jiné podmíněně patogenní druhy
 66. Vibria, aeromonády a plesiomonády
 67. Pseudomonas aeruginosa a jiné pseudomonády
  Jiné pseudomonády
 68. Gramnegativní nefermentující tyčinky - Burkholderia spp., Stenotrophomonas spp., Acinetobacter spp. a jiné
  Stenotrophomonas spp.
 69. Neurotoxická klostridia - Clostridium botulinum a Clostridium tetani
  Clostridium tetani
 70. Histotoxická klostridia
 71. Clostridium perfringens a C.difficile
 72. Grampozitivní nesporulující anaeroby (Actinomyces spp., Propionibacterium spp., Lactobacillus spp., Peptostreptococcus spp.a jiné)
 73. Gramnegativní anaerobní tyčinky a koky (Bacteroides spp., Fusobacterium spp. a jiné)
 74. Legionella spp.
 75. Actinobacillus spp., Eikenella spp., Kingella spp.
  Eikenella spp.
  Kingella spp.
 76. Haemophilus spp., Bordetella spp.
  Bordetella spp.
 77. Neisseria gonorrhoeae
 78. Neisseria meningitidis
 79. Nepatogenní druhy neisserií, Moraxella catarrhalis
  Moraxella catarrhalis
 80. Pasteurella spp., Brucella spp.
 81. Francisella spp.
 82. Bartonella spp., Afipia spp.
 83. Campylobacter spp., Helicobacter spp.
  Helicobacter spp.
 84. Borrelia spp., Leptospira spp.
  Leptospira spp.
 85. Treponema spp. a jiné spirochety
  Spirochety
 86. Mycoplasma spp. a Ureaplasma spp.
 87. Chlamydia spp., Chlamydophilla spp.
 88. Rickettsia spp., Coxiella spp., Anaplasma (Ehrlichia) spp.
  Coxiella spp.
  Anaplasma (Ehrlichia) spp.
 89. Klasická mykobacteria - Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium leprae
  Mycobacterium leprae
 90. Atypická mykobakteria
 91. Candida spp. - lokalizované formy infekcí (s důrazem na orofaryngeální a vulvovaginální)
 92. Candida spp. - systémové infekce
 93. Cryptococcus spp. a jiní (mimo rod Candida) původci kvasinkových infekcí (Saccharomyces spp.,, Malassezia spp., Trichosporon spp.)
 94. Aspergillus spp.
 95. Dermatofyty (Trichophyton spp., Microsporum spp., Epidermophyton spp.)
 96. Mucorales
 97. Mucorales (Rhizopus spp., Rhizomucor spp., Absidia spp., Mucor spp. aj.)
 98. Dimorfní houby (Histoplasma spp., Blastomyces spp., Penicillium marneffei aj.)
 99. Pneumocystis jirovecii (syn. P. carinii) a mykotické infekce u AIDS pacientů
 100. Viry Herpes simplex 1,2 a Varicella zoster (a-herpesviry)
  Varicella zoster
 101. CMV ostatní b-herpesviry
  b-herpesviry
 102. EBV a KSHV (g-herpesviry)
  KSHV
 103. Lidské papillomaviry, polyomaviry
  Polyomaviry
 104. Rotaviry, noroviry a ostatní původci průjmových onemocnění
 105. Virus HBV a HDV
  HDV
 106. Virus HCV
 107. Viry HAV a HEV
  HEV
 108. Virus HIV
 109. Viry chřipky
 110. Paramyxoviry: Parainfluenza a RS virus
 111. Rhinoviry a koronaviry
  rýma
 112. Adenoviry
 113. Enteroviry (Polio a další)
  Polio
  onemocnění vyvolaná enteroviry
  enterovirové exantémy
 114. Spalničky, Parotitis, Parvo B 19
  Parotitis
  Parvo B 19
 115. Virus Rubeoly
 116. Arbovirózy a arbovirové encefalitidy (TBEV komplex, West Nile virus aj.)
  Arbovirové encefalitidy
  TBEV komplex
  West Nile virus
 117. Arbovirózy a arbovirové (hemoragické) horečky (v. Dengue a žluté zimnice, reoviry, bunyaviry)
  Hemoragické horečky
  v. Dengue a žluté zimnice
 118. Ostatní hemoragické horečky (hantaviry, arenaviry, filoviry)
  (hantaviry, arenaviry, filoviry)
 119. Rabies
 120. Poxviry
 121. Priony
 122. Africké trypanosomy, Trypanosoma cruzi
 123. Leishmania spp.
 124. Entamoeba histolytica a jiné střevní améby
 125. Giardia intestinalis, Chilomastix mesnili, Balantidium coli
 126. Trichomonas vaginalis
 127. Amfizoické améby (Naegleria spp., Acanthamoeba spp., Balamuthia spp.)
 128. Toxoplasma gondii
 129. Plasmodia
 130. Kokcidie a mikrosporidie
 131. Lidské a zvířecí schistosomy
 132. Jaterní, střevní a plicní motolice
 133. Tasemnice r. Taenia, Diphyllobothrium, Spirometra, Hymenolepis
 134. Echinococcus granulosus, E. multilocularis
 135. Strongyloides spp., Ancylostoma spp., Necator spp.
 136. Škrkavky
 137. Filárie
 138. Trichinella spp., Trichuris spp.
  Trichuris spp.
 139. Roupy, Anisakis spp., Pseudoterranova spp.
 140. Vši, blechy, štěnice a zákožky
 141. Původci infekcí horních cest dýchacích: metody průkazu původců onemocnění, vhodné klinické vzorky k průkazu agens, terapie.
 142. Původci infekcí ucha: metody průkazu původců onemocnění, vhodné klinické vzorky k průkazu agens, terapie.
 143. Původci infekcí dolních cest dýchacích: metody průkazu původců onemocnění, vhodné klinické vzorky k průkazu agens, terapie.
 144. Původci infekcí kůže a měkkých tkání: metody průkazu původců onemocnění, vhodné klinické vzorky k průkazu agens, terapie.
 145. Původci infekcí v místě chirurgického výkonu: metody průkazu původců onemocnění, vhodné klinické vzorky k průkazu agens, terapie.
 146. Původci infekcí oka: metody průkazu původců onemocnění, vhodné klinické vzorky k průkazu agens, terapie.
 147. Původci infekcí CNS: metody průkazu původců onemocnění, vhodné klinické vzorky k průkazu agens, terapie.
 148. Původci infekcí močových cest a ledvin: metody průkazu původců onemocnění, vhodné klinické vzorky k průkazu agens, terapie
 149. Původci infekcí pohlavního ústrojí muže: metody průkazu původců onemocnění, vhodné klinické vzorky k průkazu agens, terapie
 150. Původci infekcí pohlavního ústrojí ženy: metody průkazu původců onemocnění, vhodné klinické vzorky k průkazu agens, terapie
 151. Původci infekcí srdce a cév: metody průkazu původců onemocnění, vhodné klinické vzorky k průkazu agens, terapie
 152. Původci infekcí krevního řečiště a septické stavy: metody průkazu původců onemocnění, vhodné klinické vzorky k průkazu agens, terapie
 153. Původci infekcí infekce zažívacího ústrojí: metody průkazu původců onemocnění, vhodné klinické vzorky k průkazu agens, terapie
 154. Původci nitrobřišních infekcí (peritonitidy, nitrobřišní abscesy a empyémy): metody průkazu původců onemocnění, vhodné klinické vzorky k průkazu agens, terapie
 155. Původci infekcí kostí a kloubů: metody průkazu původců onemocnění, vhodné klinické vzorky k průkazu agens, terapie
 156. Původci zoonotických infekcí: metody průkazu původců onemocnění, vhodné klinické vzorky k průkazu agens, terapie
 157. Původci pohlavně přenosných infekcí: metody průkazu původců onemocnění, vhodné klinické vzorky k průkazu agens, terapie
 158. Mechanizmy účinku antibiotik, význam a příklady baktericidního účinku, možné důsledky úzkého/širokého spektra antibiotika, toxicita.
 159. Základní principy antimikrobní léčby (nezbytné informace pro zahájení léčby, strategie léčby antibiotiky při neznalosti původce)
 160. Léčba antibiotiky (léčba počáteční - volba způsobu a délky podávání, intenzita léčby; léčba cílená - volba způsobu a délky podávání, intenzita léčby), podpůrná opatření (drenáže hnisu, atd.)

]]