Uživatel:Blahovka/Knihy/Otázky anatomie

Z WikiSkript

Stáhněte si všechny články najednou!
Stáhnout PDFStáhnout PDF
Nápověda:KnihyPoslední změny
Některé názvy otázek mohou být z technických důvodů pozměněny.

Otázky z anatomie[upravit | editovat zdroj]

1. lékařská fakulta UK, obor Všeobecné lékařství[upravit | editovat zdroj]

Obsah
Skelet a jeho spoje
Stavba a typy kostí, cévy a inervace kosti
Kostní dřeň
Osteogenese, osifikace, přestavba a růst kosti
Kostní věk
Spojení kostí
Stavba a typy kloubů, synoviální kloub
Cavitas nasi ossea, vztahy k okolí
Orbita – stěny, vztahy k okolí, průchody
Lebka jako celek, lebka novorozence a její vývoj
Kosti splanchnocrania
Lebka novorozence
Prostory lebky
Kostra páteře, vývoj páteře, spojení na páteři, zakřivení a pohyblivost
Kraniovertebrální spojení
Kostra hrudníku, její vývoj, spojení a pohyblivost žeber
Žebra
Kloub čelistní – stavba a pohyblivost
Vývoj a růst končetin, molekulární mechanismy, vrozené vady
Kloub ramenní – uspořádání a pohyblivost
Kloub loketní – uspořádání a pohyblivost
Kostra a – uspořádání a pohyblivost + orientace na rtg. snímku, Klouby ruky
Pánev jako celek, spojení na pánvi, prostupy, rozměry, roviny, pohlavní rozdíly
Kloub kyčelní – uspořádání a pohyblivost, vývojová dysplasie
Kloub kolenní – uspořádání a pohyblivost
Horní a dolní kloub zánártní – uspořádání a pohyblivost
Kostra a klouby nohy, orientace na rtg. snímku,Klenba nožní a její udržování
Svaly, fascie, osteofasciální prostory
Původ a vývoj svalů, molekulární mechanismy
Sval, jeho pomocná zařízení, motorická a proprioceptivní inervace
Svaly a fascie hlavy
Svaly a fascie krku (nakreslit transverzální řez)
Svaly a fascie hrudníku,Bránice-prostupy, funkce, inervace, Vrozená brániční kýla
Svaly břišní stěny, jejich funkce, fascie
Canalis inguinalis (nakreslit schéma), inguinální kýly
Svalové dno pánevní (diaphragma pelvis), mm. perinei, fossa ischioanalis a fascie (nakreslit frontální řez)
Svaly zádové, fascie
Svaly ramenní, fascie, Fossa axillaris, Svaly a fascie paže (nakreslit průřez)
Svaly a fascie paže a předloktí (nakreslit průřez)
Svaly a osteofasciální prostory ruky (nakreslit průřez), šlachové pochvy, Karpální tunel
Svalstvo kyčelní, fascie
Svaly a fascie stehna,Trigonum femorale,Fossa poplitea
Svaly, fascie a osteofasciální prostory bérce a nohy (nakreslit průřezy)
Trávicí systém
Obecná stavba trávicí trubice
Stavba a vývoj zubů (nakreslit schéma)
Vývoj zubů
Makroskopický popis zubů, jejich fixace, gingivodentální uzávěr, inervace a cévy
Vzorec dočasného a stálého chrupu,Prořezávání zubů,druhy skusu
Jazyk stavba, cévy, inervace, Intraglosální svaly, Extraglosální svaly
Tvrdé a měkké patro, svaly měkkého patra (nakreslit schéma), isthmus faucium
Slinné žlázy, jejich stavba, syntopie, inervace slinných žláz
Hltan – stavba, svaly, parafaryngový prostor, cévy, inervace
Nosní, patrové a jazykové mandle, (Waldeyerův okruh)
Jícen – stavba, průběh, syntopie
Žaludek – tvar, poloha, syntopie, projekce
Žaludek – stavba stěny, členění, cévy a nervy, lymfatická drenáž
Tenké střevo – stavba, členění, cévy a nervy, lymfatická drenáž
Dvanáctník – členění, poloha, syntopie (nakreslit schéma), cévní zásobení
Tlusté střevo – stavba, členění (nakreslit schéma), syntopie, cévní a nervové zásobení, appendix vermiformis
Pankreas – stavba, Langerhansovy ostrůvky, poloha, syntopie
Játra – členění, segmenty, syntopie (nakreslit viscerální plochu)
Játra – stavba (jaterní lalůček), nutritivní a portální cévní řečiště, intrahepatické žlučové cesty
Portální oběh
Žlučové cesty
Žlučník a mimojaterní žlučové cesty, jejich topografické vztahy (nakreslit schéma)
Žlučové cesty
Ligamentum hepatoduodenale
Vývoj pankreatu a jater
Rektum a anální kanál – stavba, členění, syntopie (nakreslit frontální a sagitální řez), cévní zásobení, svěrače a jejich inervace
Peritoneum, parietální a viscerální, závěsy orgánů, omenta
Bursa omentalis – stěny, recesy
Rotace střevní kličky a vývoj situs viscerum a závěsů
Dýchací systém
Nos a dutina nosní, choanae, cévní a nervové zásobení
Vedlejší dutiny nosní a jejich syntopické vztahy, jejich vývoj
Hrtan – chrupavky, vazy, klouby, svaly (nakreslit frontální řez)
Koniotomie
Hrtan – poloha a syntopie, inervace a cévy (nakreslit laryngoskopický obraz)
Laryngospasmus
Průdušnice – popis, členění, syntopie (nakreslit), Tracheotomie
Průdušky – stavba, bronchi lobares et segmentales, syntopie
Plíce – popis, syntopie, bronchopulmonální segmenty
Stavba plic – mikroskopická stavba arbor alveolaris, surfaktant, Vývoj a zrání plic
Plíce – hranice a projekce, hilus, cévní a nervové zásobení, lymfatická drenáž, uzliny
Pleura parietalis et visceralis, cupula pleurae, recessus pleurales (nakreslit schéma), stavba a hranice pleury, inervace
Mechanika dýchání, Pneumothorax
Bránice
Močové a pohlavní ústrojí
Vývoj močového systému
Ledvina – popis, poloha, syntopie (nakreslit schéma), vývojové vady
Stavba ledviny – kůra, dřeň, nefron, obaly
Krevní cévy ledviny, segmenty
Močový měchýř – stavba, poloha a syntopie u ženy a u muže (nakreslit)
Urethra masculina et feminina – členění a průběh, hypospadie
Vývoj pohlavního systému
Testiset epididymis
Scrotum a obaly varlat, a jeho poruchy asestup varlat
Ductus deferens, funiculus spermaticus,vesiculae seminales
Prostata – stavba, poloha, syntopie, pars prostatica urethrae, ductus ejaculatorii
Penis – stavba (nakreslit průřez), cévní a nervové zásobení, mechanismus erekce
Ovarium – stavba a funkce,poloha, syntopie, cévní zásobení, Ovariální cyklus
Tuba uterina – stavba, poloha, cévní zásobení, mimoděložní těhotenství, poruchy reprodukce, in vitro fertilizace
Uterus – tvar, členění, stavba stěny, endometriální cyklus, cévní zásobení, lymfatická drenáž
Uterus – poloha, fixace a syntopie, vrozené vady
Ligamentum latum uteri
Vagina – stavba a syntopie (nakreslit vaginu a uterus na sagitálním řezu)
Zevní pohlavní orgány ženy, perineum
Srdce
Srdce – popis, prenatální a postnatální oběh
Vývoj srdce a Vrozené srdeční vady
Endokard,chlopně a jejich funkce,auskultační místa, srdeční skelet (nakreslit schéma)
Převodní systém srdce – stavba a funkce
Věnčité tepny, žíly a nervy srdce, koronarografie
Poloha a projekce srdce,RTG obraz srdce, auskultační místa chlopní
Epikard a Perikard– stavba, syntopie, porta venarum et arteriarum,punkce perikardu
Tepny
Vývoj krevního řečiště, stavba tepen, žil a lymfatických cév, kolaterální oběh
Aorta ascendens, arcus aortae, aorta thoracica (průběh, syntopie, větve)
Arteria carotis communis, a. carotis interna
Arteria carotis externa – průběh, větve
Arteria subclavia – průběh, větve
Tepny horní končetiny – poloha, větve
Aorta abdominalis, poloha, syntopie, parietální a viscerální větve
Nepárové větve břišní aorty
Tepny dolní končetiny – poloha, větve
Anatomické podklady pro punkci cév, tlakové body, palpace cév
Žíly
Vena cava superior, vv. jugulares,vv. brachiocephalicae
Vena jugularis interna v průběh a přítoky
Žíly lební, sinus durae matris, vv. cerebri
Vena cava inferior – průběh a přítoky, kavokavální spojky
Vena azygos, plexus venosi vertebrales avena hemiazygos
Vena portae – přítoky, portokavální spojky
Povrchové a hluboké žíly horní a dolní končetiny
Žíly dolní končetiny
Lymfatický systém
Brzlík, stavba, poloha, syntopie, funkce
Lymfatická uzlina – stavba a funkční zóny, lymfatická tkáň v orgánech, sentinelová uzlina, hlavní lymfatické kmeny
Slezina – stavba, poloha, syntopie, cévní zásobení
Lymfatické cévy a regionální uzliny hlavy a krku
Lymfatická drenáž a uzliny hrudní stěny a plic
Mízní cévy a uzliny žaludku,jater a pankreatu
Mízní cévy a uzliny střeva, lymfatická drenáž varlete
Lymfatická drenáž a regionální uzliny pochvy, dělohy a vaječníků
Lymfatické cévy a uzliny horní a dolní končetiny
Centrání nervová soustava
Vývojové rozčlenění neurální trubice a její diferenciace, vývojové poruchy jejího uzávěru
Míšní segmenty, vertebromedullární topografie, cauda equina
Lumbální punkce
Medulla spinalis – popis, šedá a bílá hmota, dráhy (nakreslit průřez)
Šedá a bílá hmota prodloužené míchy aVarolova mostu (nakreslit průřezy)
Spodina IV. komory a jádra hlavových nervů (nakreslit schéma)
Jádra hlavových nervů
Mesencephalon, šedá a bílá hmota (nakreslit průřez)
Formatio reticularis – spoje a funkce
Mozeček – členění, stavba kůry, jádra a aferentní spoje
Intrinsické a eferentní spoje mozečku, funkční význam
Diencephalon, jeho členění a funkce
Thalamus – popis, jádra, aferentní a eferentní spoje hlavních jader, jejich funkční význam
Hypothalamus, členění, spoje,funkce
Anatomický podklad hypothalamo-hypofysárních regulací
Basální ganglia, jejich zapojení a funkční význam,parkinsonismus
Funkční korové oblasti
Mozkové komory (nakreslit schéma) a cirkulace likvoru
Asociační a komisurální vlákna,capsula interna (nakreslit polohu drah)
Obaly a cévy mozku
Tractus corticospinalis (pyramidová dráha) acorticonuclearis
Lemniskální systém, dráha zadních míšních provazců, proprioceptivní a taktilní čití
Anterolaterální systém míšních drah (tr. spinothalamicus, spinoreticularis, spinotectalis), vedení bolesti
Sluchová a vestibulární dráha
Zraková dráha, korová zraková pole
Čichová achuťová dráha,n. olfactorius
Limbický systém
Mediátory v neuronech CNS a hlavní mediátorové systémy
Stavba periferního nervu, perineurium, vertebromedullární topografie, segmentová inervace těla, areae radiculares, areae nervinae
Plexus cervicalis apars supraclavicularis plexus brachialis apars infraclavicularis plexus brachialis (nakreslit schema)
N. radialis a n. axillaris,obraz obrny n. radialisa obraz obrny n. axillaris
N. medianus a n. ulnaris,obraz obrny n. medianusa obraz obrny n. ulnaris
Přehled svalové a kožní inervace horní končetiny
Plexus lumbalis a jeho větve
Plexus sacralis a jeho větve
Nervus ischiadicus,obraz obrny n. peroneus comm.
I. a 2. větev trigeminu
3. větev trigeminu
N. facialis,obraz jeho obrny
N. glossopharyngeus an. vagus
N. accessorius a n. hypoglossus
Obecná stavba autonomního nervového systému
Hlavový parasympaticus
Sakrální parasympatikus
Krční a hrudní sympatikus
Břišní a pánevní sympatikus a prevertebrální pleteně a ganglia
Oční koule (nakreslit průřez), sklera, rohovka, sklivec
Choroidea, corpus ciliare, iris, oční komory, cirkulace komorové tekutiny, zelený zákal
Sítnice (nakreslit oční pozadí), odchlípení sítnice, čočka, akomodace,katarakta
Cévní zásobení a inervace oční koule, rohovkový reflex, pupilární reflex
Víčka, Spojivka, Slzný aparát
Okohybné svaly, vazivový aparát očnice
Meatus acusticus externus,membrana tympanica (nakreslit otoskopický obraz bubínku),paracentéza
Cavitas tympani,ossicula auditus, tuba auditiva
Labyrinthus osseus et membranaceus (nakreslit řez kostěným a blanitým hlemýžděm), n VIII., nystagmus
Kůže – epidermis a dermis, žlázy, kožní nervová zakončení,chlupy,nehty
Mamma – popis a stavba, cévní a nervové zásobení, lymfatický odtok
Štítná žláza a příštítná tělíska – stavba, funkce, syntopie, cévní zásobení
Nadledvina – stavba a syntopie (nakreslit), funkce, cévní zásobení, paraganglia
Basis cranii interna et externa – prostupy cév a nervů
Trigonum submandibulare, trigonum caroticum (nakreslit schema)
Regio cervicalis lateralis,fissura scalenorum
Fossa axillaris – ohraničení, obsah
Regio brachialis (nakreslit průřez)
Regio cubitalis,loketní kloub
Topografická anatomie ruky a prstů
Fossa poplitea,canalis adductorius
Regio retromalleolaris medialis alateralis
Mediastinum – členění, hranice, obsah (nakreslit transverzální řez)
Topografie břišní stěny, její cévní a nervové zásobení,projekce orgánů na břišní stěnu
Topografie tříselné krajiny,tříselné kýly (nakreslit schema tříselného kanálu)
Topografie peritoneální dutiny – pars supramesocolica (nakreslit sagitální řez bursou)
Topografie duodena a pankreatu (nakreslit schema)
Topografie peritoneální dutiny – pars inframesocolica
Retroperitoneum – topografie orgánů a velkých cév a nervů
Topografická anatomie mužské pánve (nakreslit sagitální řez),význam vyšetření per rectum
Topografická anatomie ženské pánve (nakreslit sagitální řez)
Regio perinealis (nakreslit schema), fossa ischioanalis (nakreslit frontální řez)
Topografie páteřního kanálu (nakreslit transverzální řez), anatomický podklad lumbální punkce aEpidurální anestezie