Uživatel:David.Mirth/Kniha

Z WikiSkript
Stáhněte si vypracované zkouškové otázky z biochemie!


Stáhnout PDFStáhnout PDFStáhnout ODT Stáhnout ODTOtevřít v nástroji pro vytváření knihObjednat knihu u nakladatelství PediaPress


Nápověda:KnihyPoslední změny
Některé názvy otázek mohou být z technických důvodů pozměněny.

Vypracované otázky z biochemie

1. lékařská fakulta UK, obor Všeobecné lékařství, Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky - 1. paralelka

Obsah
I. Základy fyzikální, anorganické a organické chemie
 1. Typy chemických vazeb
  slabé interakce
 2. Voda a její fyzikální a chemické vlastnosti
  Význam vody v organismu.
 3. Disperzní soustavy
  , rozpustnost látek, pravé a
  koloidní roztoky
  .
 4. Difuze
  ,
  osmóza
  ,
  osmotický
  a
  onkotický tlak
  ,
  dialýza
  , příklady z biochemie.
 5. Energetika chemických reakcí,
  Gibbsova energie
  a
  entropie
  , aplikace na metabolické děje.
 6. Chemická rovnováha
  , Guldbergův-Waagův zákon.
  Kinetika
  a energetika následných a vratných reakcí, aplikace v enzymologii.
 7. Základní metody pro separaci makromolekul (
  elektroforéza
  ,
  chromatografie
  , vysolování) a jejich využití v klinické praxi.
 8. Spektrofotometrie
  , princip a využití v klinické biochemii.
 9. Elektrolytická disociace,
  disociační konstanta
  , silné a slabé elektrolyty, příklady z biochemie.
 10. Brönstedova teorie kyselin a zásad
  ,
  rovnováha v protolytických reakcích
  , příklady z biochemie.
 11. Iontový součin vody,
  pH
  a jeho význam v medicíně.
 12. Amfolyty
  , jejich vlastnosti, příklady z biochemie.
 13. Pufry
  , výpočet
  pH
  , význam v organismu.
 14. Oxidace a redukce,
  oxidoredukční potenciál
  , závislost na koncentraci reaktantů, příklady z biochemie.
 15. Srážecí reakce,
  součin rozpustnosti
  , tvorba komplexu,
  koordinační sloučeniny
  , příklady a jejich význam v biochemii a medicíně.
 16. Chemické vlastnosti hlavních biogenních prvků
  .
 17. Kyslík
  a jeho anorganické sloučeniny, reaktivita, vlastnosti.
 18. Peroxidace lipidů
  .
 19. Toxikologicky významné prvky, mechanismus působení vybraných toxických sloučenin (
  CO
  , KCN,
  HCN
  , H2S,
  těžké kovy
  ).
 20. Biologický a metabolický význam stopových prvků
  .
 21. Struktura organických sloučenin, izomerie, příklady z metabolických drah.
 22. Halogen- a nitroderiváty uhlovodíků, příklady toxikologicky a lékařsky významných sloučenin.
 23. Sirné deriváty uhlovodíků, příklady lékařsky významných sloučenin.
 24. Aminy
  , význam v biochemii.
 25. Alkoholy
  ,
  fenoly
  ,
  aldehydy a ketony
  , uplatnění v metabolismu.
  Látky používané jako dezinfekční prostředky, mechanismus jejich účinku
  .
 26. Karboxylové kyseliny
  , funkční a substituční deriváty karboxylových kyselin, uplatnění v biochemii.
 27. Dusíkaté, kyslíkaté a sirné heterocykly, význam.
 28. Strukturní charakteristiky
  aminokyselin
  , dělení, reakce, význam.
 29. Peptidy
  , peptidová vazba, příklady biologicky významných peptidů.
 30. Bílkoviny
  , struktura, vlastnosti a funkce.
 31. Sacharidy
  , rozdělení, struktura, stereochemie, biologický význam.
 32. Reakce a deriváty monosacharidů, disacharidy, O- a N- glykosidová vazba, příklady
  .
 33. Homopolysacharidy a heteropolysacharidy, struktura, výskyt a význam v organismu
  .
 34. Proteoglykany
  ,
  glykoproteiny
  , struktura, vlastnosti, příklady.
 35. Lipidy
  - klasifikace, struktura, vlastnosti, funkce v organismu.
 36. Mastné kyseliny
  .
 37. Fosfolipidy
  a
  sfingolipidy
  , struktura, vlastnosti a význam.
 38. Steroly,
  žlučové kyseliny
  a
  steroidní hormony
  , struktura, funkce a význam v organismu.


II. Základy metabolismu
 1. Struktura enzymů
  (jednoduché a složené; apoenzyma holoenzym; kofaktory; koenzymy; prosthetickéskupiny; koaktivátory; oligomerní struktura); mnohočetné enzymové formy a
  isoenzymy
  . Klasifikace enzymů. Příklady, význam.
 2. Enzymová aktivita a její měření
  , fyzikálně chemické faktory ovlivňující aktivitu enzymů, regulace enzymů (exprese, kovalentní modifikace, allosterické vlivy). Využití enzymologie v medicíně.
 3. Energetika enzymové katalýzy. Kinetika monomerních a oligomerních enzymů, příklady. Km, kcat, katalyická účinnost enzymu.
 4. Inhibice enzymů: kompetetivní, nekompetetivní, kovalentní, allosterická. Využití enzymových inhibitorů v medicíně.
 5. Dýchací řetězec
  .
  Oxidativní fosforylace
  .
 6. Tzv. makroergní sloučeniny, fosforylace na substrátové úrovni, pohon endergonních reakcí.
 7. Citrátový cyklus
  , amfibolický charakter, průběh, regulace.
 8. Obecné mechanismy přeměny aminokyselin, deaminace, transaminace
  ,
  dusíková bilance
  .
 9. Koenzymy oxidoredukčních, karboxylačních a dekarboxylačních reakcí
  .
 10. Tvorba amoniaku, jeho detoxikace,
  ureosyntetický cyklus a jeho regulace
  ,
  hyperamonémie
  .
 11. Metabolismus aminokyselin skupiny pyruvátu a oxalacetátu
  , zapojení těchto aminokyselin do metabolických procesů.
 12. Metabolismus uhlíkového skeletu aminokyselin skupiny 2-oxoglutarátu, sukcinyl-CoA , s rozvětveným řetězcem, zapojení aminokyselin do metabolických
  procesů.
 13. Metabolismus aromatických aminokyselin
  ,
  poruchy
  .
 14. Metabolismus sirných aminokyselin.
 15. Biosyntéza, biodegradace a funkce
  nejdůležitějších biogenních aminů
  .
 16. Konverze aminokyselin do specializovaných produktů: kreatin, S-adenosylmethionin, karnitin, taurin a jejich význam.
 17. Glykolýza
  , regulace, oxidace pyruvátu, pyruvátdehydrogenázový komplex.
 18. Glukoneogeneze
  , regulace.
 19. Syntéza a degradace glykogenu
  , regulace.
 20. Pentózový cyklus
  , regulace.
 21. Metabolismus galaktózy
  ,
  poruchy
  .
  Metabolismus fruktózy
  ,
  poruchy
  .
 22. Metabolismus kyseliny glukuronové a její význam v organismu
  .
 23. Biosyntéza mastných kyselin
  .
 24. Tvorba
  ketolátek
  z acetyl-CoA, metabolické příčiny, význam.
 25. Oxidace mastných kyselin, energetický výtěžek
  ,
  karnitinový systém
  .
 26. Triacylglyceroly
  , biosyntéza, degradace.
 27. Biosyntéza a odbourávání fosfolipidů (glycerofosfolipidů a sfingolipidů).
 28. Biosyntéza prostaglandinů, thromboxanů a leukotrienů.
 29. Biosyntéza
  cholesterol
  u a její regulace, úloha HMG-CoA reduktázy a SREBP proteinu.
 30. Přeměna a vylučování cholesterolu,
  biosyntéza žlučových kyselin
  a její regulace.
 31. Biosyntéza a degradace steroidních hormonů.
 32. Transport lipidů, úlohy lipoproteinů,
  struktura lipoproteinové částice
  .
  Elektroforéza lipoproteinů
  .
 33. Transport endogenního a exogenního cholesterolu (vznik, přeměna a úloha chylomiker, VLDL, LDL a HDL lipoproteinů).
 34. Biosyntéza
  tetrapyrrolů
  hemu
  a její poruchy.
 35. Degradace
  tetrapyrrolů
  hemu
  a její poruchy.
 36. Metabolismus pyrimidinových nukleotidů
  , regulace, inhibitory, poruchy.
 37. Metabolismus purinových nukleotidů
  , regulace, inhibitory, poruchy.
 38. Reaktivní formy kyslíku, vznik a význam, antioxidanty.


III. Základy biochemie orgánů a funkcí
 1. Vzájemné biochemické vztahy metabolismu sacharidů a ostatních živin.
 2. Glykemie
  , regulace, diagnostika (
  oGTT
  ,
  glykovaný hemoglobin
  ).
 3. Metabolismus tukové tkáně.
 4. Regulace biosyntézy hemu, rozdíly mezi hepatocytem a erythroidní buňkou,
  metabolismus železa
  .
 5. Mechanismus účinku hormonů regulujících vodní a minerální metabolismus.
 6. Hormonální regulace energetického metabolismu.
 7. Biochemické pochody při
  trávení
  živin.
 8. Biochemické funkce hepatocytu a jater
  ,
  možnosti biochemické diagnostiky poškození hepatocytu a jaterních funkcí
  .
 9. Biotransformace
  endogenních a exogenních látek, typy biotransformačních procesu, toxické a kancerogenní látky v životním prostředí.
 10. Pufrové systémy organismu
  , funkce a význam pro
  acidobazickou rovnováhu
  .
 11. Metabolismus erytrocytů
  .
 12. Významné proteiny krevní plazmy
  , význam v organismu (
  albumin
  ,
  Ig
  ,
  proteiny akutní fáze
  , transportní proteiny).
 13. Hemokoagulace, kaskáda koagulačních faktorů
  , úloha trombocytů.
 14. Fibrin, fibrinolýza. Mechanismus účinku antikoagulačních látek.
 15. Moč
  – fyziologické a patologické součásti.
 16. Extracelulární matrix, extracelulární polysacharidy a proteiny (
  kolagen
  , elastin) - struktura, vlastnosti, funkce. Metabolismus kolagenu.
 17. Biochemie pojiva (chrupavka, kost).
 18. Biochemie kůže (bariérová funkce, vitamin D, cytokeratiny, mezibuněčná spojení, biosyntéza melaninů).
 19. Kontraktilní aparát, řízení kontrakce hladké a kosterní svaloviny.
 20. Markery poškození svalové tkáně, význam, stanovení
  .
 21. Biochemie vidění
  , Waldův cyklus, transducinový cyklus.
 22. Biochemie smyslů (chuť, čich).
 23. Biochemie nervových
  synapsí
  neurotransmitery
  .
 24. Katecholaminy - biosyntéza, biodegradace
  .
 25. Steroidní hormony
  - struktura receptorů pro steroidní hormony, mechanismu účinku, funkce.
 26. Peptidové hormony - mechanismy účinku, funkce.
 27. Lokální mediátory (
  cytokiny
  , růstové faktory, chemokiny) - funkce, mechanismu účinku.
 28. Hormony štítné žlázy a jejich funkce v regulačních dějích
  .
 29. Struktura a funkce jednotlivých částí imunoglobulinů. Třídy imunoglobulinů, vlastnosti a funkce
  . Monoklonální protilátky - příprava a využití.
 30. Molekulární podstata diverzity imunoglobulinů primární a sekundární protilátkové odpovědi, somatická rekombinace, izotypový přesmyk.
 31. Molekulární základy buněčné imunity - rozpoznání patogenu, efektorové mechanismy. MHC molekuly - struktura, funkce, mechanismy prezentace antigenů Tc a Th lymfocytům.
 32. Základní imunochemické metody
  . Imunoturbidimetrie,
  ELISA
  ,
  RIA
  .
 33. Vitamíny rozpustné v tucích
  .
 34. Vitamíny rozpustné ve vodě
  .
 35. Struktura, složení a vlastnosti buněčných membrán
  .
 36. Transport látek přes membrány
  .
 37. Cytoskelet
  .
 38. Kompartmentace biochemických procesů na subcelulární úrovni
  .


IV. Základy buněčné a molekulární biologie
 1. Principy, mechanismy a význam mezibuněčné komunikace a intracelulárních signálně-transdukčních kaskád.
 2. Druhy membránových receptorů a jejich ligandy
  , biologický význam, příklady.
 3. Jaderné receptory, heat-shock proteiny, interakce jaderných receptorů s DNA.
 4. Amplifikace, integrace a vzájemná komunikace („cross-talk“) signálních drah.
 5. G-proteiny - struktura, aktivace, funkce
  .
 6. Typy a úloha druhých poslů v přenosu signálu
  .
 7. Mechanismus a význam reverzibilní fosforylace v signální transdukci.
 8. Signalizace stimulovaná růstovými faktory (MAPK, PKB/AKT) a cytokiny (JAK-STAT).
 9. Signální dráhy závislé na proteolýze, příklady. Signální úloha HIF v odpovědi na hypoxii.
 10. Signalizace využívající NO
  , medicínský význam.
 11. Struktura a funkce DNA.
 12. Struktura a funkce RNA.
 13. Organizace prokaryontního, eukaryontního a
  mitochondriálního genomu
  .
 14. Techniky sekvenování DNA
  (Sanger, NGS, sekvenování lidského genomu).
 15. Klasifikace lidské genomové DNA podle repetitivnosti a funkce, pseudogeny, transpozony.
 16. Replikace
  eukaryontní DNA, replikační aparát a jeho regulace.
 17. Reparace DNA
  - BER, NER, MMR, přímá reparace modifikovaných bází.
 18. Reparace DNA
  - HR, NHEJ.
 19. Transkripce
  prokaryontní a eukaryontní genomové DNA. Transkripční faktory, vazba DNA-protein.
 20. Struktura mRNA, posttranskripční úpravy (cap, poly A, splicing).
 21. RNA interference, druhy a funkce nekódujících RNA.
 22. Regulace genové exprese na úrovni transkripce.
 23. Genetický kód
  a jeho vlastnosti.
 24. Eukaryontní
  a
  prokaryontní
  translace. Regulace translace.
 25. Třídění, transport a posttranslační úpravy proteinů
  .
 26. Biosyntéza glykoproteinů
  a jejich význam.
 27. Vezikulární transport.
  Endocytóza
  a
  exocytóza
  .
 28. Restrikční enzymy
  a další nástroje genového inženýrství, konstrukce rekombinantních molekul DNA a proteinů. Klonování DNA.
 29. Metody frakcionace buňky,
  elektroforéza nukleových kyselin
  a
  proteinů
  .
 30. Polymerázová řetězová reakce
  , uplatnění PCR v klinické diagnostice, RT-PCR a využití této techniky.
 31. Povaha
  genových mutací
  , mutace dědičné a získané,
  polymorfismy
  , mini- a mikrosatelitové sekvence a jejich využití.
 32. DNA
  a
  RNA viry
  - struktura a replikace.
 33. Protoonkogeny
  .
 34. Tumor supresorové geny
  .
 35. Buněčný cyklus
  , úloha komplexu cyklinů a cdks (cyklin dependentní kinázy).
 36. Ubikvitinace a proteazomová degradace proteinů
  , příklady.
 37. Biochemie
  apoptózy
  , příklady pro- a antiapoptotických genů/proteinů. Kaspázy. Úloha mitochondrií v buněčné smrti.
 38. Epigenetika
  ,
  modifikace histonů
  ,
  metylace DNA
  , význam.