Uživatel:Matej zampa/Pískoviště

Z WikiSkript

Autonomní nervový systém, neurotransmitery a receptory[upravit | editovat zdroj]

Autonomní nervový systém je oddíl nervového systému, který zajišťuje důležité funkce organismu, které nejsou ovlivnitelné vůlí. To zahrnuje například ovládání hladké svaloviny v orgánech a cévách, sekreci žláz, homeostatické reflexy a ovlivnění srdečního rytmu. Skládá se ze dvou složek - sympatiku, který má za úkol činnosti v souvislosti s heslem ,,útok, nebo útěk" (většinou způsobuje aktivaci, excitaci, zrychlení,...) a parasympatiku, jehož heslem je naopak ,,odpočinek a trávení" (zpomalení, inhibice,...). Tyto dva systémy tedy většinou v rámci určitého orgánu působí protichůdně, ale toto vzájemné působení je koordinováno centrálním nervovým systémem k požadovanému výsledku.

Signály vedené autonomním nervovým systémem jsou stejně jako u každé nervové tkáně přenášeny z neuronu na neuron prostřednictvím synapse a to sice synapse chemické. Neurotransmitery, látky které tento chemický přenos signálu zajišťuje jsou v tomto případě acetylcholin a noradrenalin.

Dráhy autonomní nervové soustavy sestávají ze dvou sériově zapojených neuronů. První neuron se nachází v centrální nervové soustavě a jeho axony vedou do autonomních ganglií, kde se přepojují na druhý neuron, jehož axony tvoří synapsi s efektorovým orgánem.

Autonomní nervový systém

Neurotransmitery a receptory ANS[upravit | editovat zdroj]

Sympatikus[upravit | editovat zdroj]

Na membránách pregangliových neuronů je vyplavován acetylcholin, který působí na cholinergní nikotinové receptory na membránách postgangliových neuronů. V případě synapse postgangliového neuronu s efektorovým orgánem je chemickým přenašečem signálu noradrenalin, který aktivuje adrenergní receptory.

Parasympatikus[upravit | editovat zdroj]

Na membránách obou neuronů této dráhy je vyplavován acetylcholin. Na presynaptické membráně účastnící se synapse mezi neurony jsou, stejně jako v případě sympatiku receptory cholinergní nikotinové, kdežto na postsynaptické membráně synapse mezi postgangliovým neuronem a efektorem přijímají chemické signály v podobě acetylcholinu receptory cholinergní muskarinové.

Receptory ANS[upravit | editovat zdroj]

V autonomním nervovém systému se tedy objevují dva základní druhy receptorů, cholinergní a adrenergní receptory. Obě dvě skupiny se dále dělí na několik podtypů.

Cholinergní receptory[upravit | editovat zdroj]

Cholinergní receptory se vyskytují ve dvou formách a to sice jako N-cholinergní (nikotinové cholinergní) a M-cholinergní (muskarinové cholinergní).

Nikotinové cholinergní receptory
N-cholinergní receptory jsou inotropní receptory, to znamená, že současně tvoří iontový kanál. Vazba acetylcholinu na receptor způsobuje influx Na+ a Ca2+ iontů do buňky, což vytvoří tzv. časný excitační postsynaptický potenciál. Ten po přesažení prahové hodnoty vede ke vzniku akčního potenciálu, který se šíří dále po membráně neuronu.
N-cholinergní receptory se dále dělí na svalový typ NM a nervový typ NN, které se vzájemně liší svými podjednotkami.
Muskarinové cholinergní receptory
M-cholinergní receptory jsou metabotropní, takže ovlivňují synaptický přenos nepřímo, prostřednictvím G-proteinu. Dělí se na podtřídy M1, M2 a M3.
M1 cholinergní receptory využívají Gg-protein, který aktivuje fosfolipázu Cβ, což způsobí uvolnění inozitoltrifosfátu a diacylglycerolu. Následuje influx Ca2+ inotů do buňky a vzniká tzv. pozdní akční potenciál. Tyto receptory jsou k nalezení ve vegetativních gangliích, v CNS a v exokrinních žlázách.
M2 cholinergní receptory se vyskytují v srdci. Využívají Gi-protein k otevření K+ kanálů sinusového a atrioventrikulárního uzlu a k inhibici aktivity adenylylcyklázy. Ta má za úkol výrobu cAMP jako druhého posla. Klesá influx Ca2+, účinek aktivace tohoto receptoru je tedy negativně chronotropní a negativně dromotropní.
M3 cholinergní receptory způsobují podobně jako u M1 influx Ca2+ a tím kontrakci hladké svaloviny, ve které se nachází.

Adrenergní receptory[upravit | editovat zdroj]

Adrenergní receptory jsou metabotropní receptory, které se nacházejí na postsynaptické membráně synapse sympatického postgangliového nervu a efektoru. Existují 4 základní typy těchto receptorů a to sice α1, α2, β1 a β2, přičemž všechny dále působí prostřednictvím G-proteinů a všechny jsou drážditelné adrenalinem a noradrenalinem (na ten ale β2 reaguje jen málo).

α adrenoreceptory[upravit | editovat zdroj]

α1 adrenoreceptor
α1 adrenoreceptory se nachází v CNS, ve slinných žlázách, v játrech, v ledvinách, a v hl. svalovině (například způsobují kontrakci u arteriol). Po navázání neurotransmiteru je prostřednictvím Gq proteinu a fosfolipázy Cβ vyvolána tvorba druhého posla inozitoltrifosfátu, který zvyšuje koncentraci Ca2+ v cytosolu a tvorbu diacylglycerolu, který aktivuje proteinkinázu C. Navíc α1 adrenoreceptory aktivují na Ca2+ závislé K+ kanály, čímž například u hladké svaloviny trávícího ústrojí vyvolají hyperpolarizaci a ochabnutí.
α2 adrenoreceptor
α2 adrenoreceptory najdeme také v CNS, slinných žlázách, pankreatu, dále v tukových buňkách, trombocytech a také jako autoreceptory na presynaptických membránách. Po aktivaci inhibují prostřednictvím Gi – proteinu adenylylcyklázu, čímž sníží tvorbu cAMP a opět prostřednictvím Gi – proteinu otevírají napěťově řízené K+ kanály a podobně jako u předchozího typu způsobí hyperpolarizaci. Dále uzavírají napěťově řízené Ca2+ kanály prostřednictvím G0 – proteinu a snížují tak intracelulární koncentraci vápenatých iontů.

β adrenoreceptory[upravit | editovat zdroj]

β adrenoreceptory jsou spřaženy s Gs – proteiny kterými aktivují adenylycyklázu a ta zvýší uvolňování cAMP jako druhého posla. cAMP aktivuje proteikinázu A a ta dále fosforyluje různé proteiny, v závislosti na typu cílové buňky.
β1 adrenoreceptor
β1 adrenoreceptory výše popsaným mechanismem otevírají Ca2+ kanály v myokardu čímž způsobí influx Ca2+ iontů a zvýšení jejich koncentrace. To má pozitivně chronotropní, dromotropní a inotropní účinek.
β2 adrenoreceptor
Adrenalinem aktivované β2 adrenoreceptory způsobí zvýšením cAMP snížení intracelulární koncentrace Ca2+ a tím relaxaci hladké svaloviny cév, bronchiolů, uteru apod. Také způsobují zvýšené vyplavování inzulinu, zvýšenou glykogenolýzu a inhibují agregaci trombocytů.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Zdroje[upravit | editovat zdroj]

  • Silbernagl S., Despopoulos A.: Atlas fyziologie člověka, Grada, Praha, ©2004
  • Jeremy P. T. Ward, Roger W. A. Linden: Základy fyziologie, Galén, Praha, ©2010

--Matej zampa (diskuse) 31. 3. 2013, 21:30 (CEST)