Uživatel:Zef/II

Z WikiSkript

Zdroj: http://www.uzis.cz/cz/mkn/

No copyright infrigement intended. This will serve as a basis for future, sourced content. This text shouldnt get indexed since its in userspace. --Zef avatar 3.jpg Zef d|p 21. 1. 2017, 12:25 (CET)

Kapitoly:

NOVOTVARY (C00–D48)
Tato kapitola obsahuje následující široké skupiny novotvarů:
C00–C97 ZHOUBNÉ NOVOTVARY
C00–C75 Zhoubné novotvary‚ podle zjištění nebo předpokladu primární‚ určených lokalizací‚ vyjma mízní‚ krvetvorné a příbuzné tkáně C00–C14 Ret‚ dutina ústní a hltan
C15–C26 Trávicí ústrojí
C30–C39 Dýchací a nitrohrudní orgány C40–C41 Kost a kloubní chrupavka C43–C44 Kůže
C45–C49 Mezoteliální a měkká tkáň C50 Prs
C51–C58 Ženské pohlavní orgány C60–C63 Mužské pohlavní orgány C64–C68 Močové ústrojí
C69–C72 Oko‚ mozek a jiné části centrální nervové soustavy C73–C75 Štítná žláza a jiné žlázy s vnitřní sekrecí
C76–C80 Zhoubné novotvary nepřesně určených‚ sekundárních a neurčených lokalizací
C81–C96 Zhoubné novotvary‚ podle zjištění nebo předpokladu primární‚ mízní‚ krvetvorné a příbuzné tkáně
C97 Zhoubné novotvary mnohočetných samostatných (primárních) lokalizací
D00–D09 NOVOTVARY IN SITU D10–D36 NEZHOUBNÉ NOVOTVARY
D37–D48 NOVOTVARY NEJISTÉHO NEBO NEZNÁMÉHO CHOVÁNÍ [viz poznámka před D37]
Poznámky:
1. Primární‚ nepřesně určené‚ sekundární a neurčené lokalizace zhoubných novotvarů
Položky C76–C80 zahrnují zhoubné novotvary‚ u kterých je nejasný údaj o původní lokalizaci rakoviny nebo je rakovina stanovena jako „diseminovaná” nebo „rozšířená” bez uvedení primární lokalizace. V obou případech se primární lokalizace považuje za neznámou.
2. Funkční aktivita
Do kapitoly jsou zařazeny všechny novotvary bez ohledu na to‚ zda jsou funkčně aktivní či ne. K vyjádření takové funkční aktivity sdružené
s jakýmkoliv nádorem lze použít dodatkový kód ze IV. kapitoly. Například: zhoubný feochromocytom nadledviny‚ produkující katecholamin‚ by měl být zařazen do C74 s dodatkovým kódem E27.5; bazofilní adenom hypofýzy
s Cushingovým syndromem by měl být zařazen do D35.2 s dodatkovým kódem E24.0.
92 / II. KAPITOLA
3. Morfologie
Je uvedena řada základních morfologických (histologických) skupin zhoubných novotvarů: karcinomy‚ zahrnující dlaždicobuněčné
a adenokarcinomy; sarkomy; jiné nádory měkkých tkání‚ včetně mezoteliomů; lymfomy (Hodgkinův a non-Hodgkinův); leukemie; jiné určené a přesně lokalizované a zhoubné nádory blíže neurčené. Rakovina je obecný pojem použitelný pro kteroukoliv z uvedených skupin‚ je ovšem méně vhodný pro zhoubné novotvary mízní‚ krvetvorné a příbuzné tkáně.
V angličtině je pojem „carcinoma (karcinom)” často používán nepřesně jako synonymum k pojmu cancer (rakovina).
V kapitole II. jsou novotvary klasifikovány především podle lokalizace‚ mimo hrubého uspořádání podle chování. V několika málo případech je morfologie určena v názvech položky a podpoložky.
Pro potřebu označení histologického typu novotvaru je připraveno zvláštní obsáhlé morfologické kódování.
Tyto morfologické kódy jsou odvozeny z druhého vydání Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii (MKN-O)‚ která je dvouosou klasifikací‚ poskytující nezávislé kódovací systémy pro topografii a morfologii.
Morfologické kódy jsou šestimístné; první čtyři místa identifikují histologický typ; páté místo je kód chování nádoru [zhoubný primární‚ zhoubný sekundární (metastatický)‚ in situ‚ nezhoubný‚ nejisté zda zhoubný nebo nezhoubný] a šesté místo je kód stupně diferenciace. U solidních nádorů je rovněž používán i jako zvláštní kód pro lymfomy a leukemie.
4. Používání podpoložek v kapitole II.
V této kapitole je nutno věnovat pozornost zvláštnímu užití podpoložky .8 [viz poznámka 5]. Jestliže je nutné opatřit podpoložku pro „jin锂 musí být obecně stanovena jako podpoložka .7.
5. Zhoubné novotvary přesahující hranice lokalizace a užití podpoložky .8 – přesahující léze
Položky C00–C75 třídí primární zhoubné novotvary podle jejich místa vzniku. Četné třímístné položky jsou dále členěny podle určených č ástí nebo podpoložek vyšetřovaných orgánů. Novotvar‚ který přesahuje dvě nebo více souvisejících lokalizací uvnitř třímístné položky a jehož místo vzniku nelze určit‚ musí být zařazen do podpoložky .8‚ „přesahující léze”‚ jestliže ovšem tato kombinace není výslovně samostatně označena. Například: „karcinom jícnu a žaludku” je výslovně označen v položce C16.0 (kardie)‚ zatímco „karcinom hrotu a spodní strany jazyka” musí být zařazen pod položku C02.8. Naproti tomu „karcinom hrotu jazyka‚ šířící se na spodní stranu” se musí zařadit pod položku C02.1‚ protože je známo místo vzniku‚ hrot jazyka.
„Přesahující” znamená‚ že obsažené lokalizace styčně souvisejí (bezmála jedna s druhou) navzájem.
Pokud číselně po sobě jdoucí podpoložky běžně anatomicky souvisejí (např. močový měchýř položka C67.–)‚ k přesnému určení topografických vztahů kódující použije anatomické texty.
Někdy novotvar přesahuje hranice třímístné položky uvnitř určité soustavy.
II. KAPITOLA / 93
Zde je nutno dbát‚ aby byl zařazen pod následujícími podpoložkami: C02.8 Léze přesahující jazyk
C08.8 Léze přesahující velké slinné žlázy C14.8 Léze přesahující ret‚ dutinu ústní a hltan C21.8 Léze přesahující rectum‚ řiť a řitní kanál C24.8 Léze přesahující žlučové cesty
C26.8 Léze přesahující trávicí soustavu
C39.8 Léze přesahující dýchací a nitrohrudní orgány
C41.8 Léze přesahující kost a kloubní chrupavku C49.8 Léze přesahující pojivovou a měkkou tkáň C57.8 Léze přesahující ženské pohlavní orgány C63.8 Léze přesahující mužské pohlavní orgány C68.8 Léze přesahující močové orgány
C72.8 Léze přesahující centrální nervovou soustavu
Jako příklad lze uvést: karcinom žaludku a tenkého střeva‚ který musí být zařazen do položky C26.8 (Léze přesahující trávicí soustavu).
6. Zhoubné novotvary ektopické tkáně
Zhoubné novotvary ektopické tkáně mají být zařazeny do uvedené lokalizace‚ například ektopický pankreatický zhoubný novotvar má být zařazen pod pankreas (slinivku břišní) NS (C25.9).
7. Použití Abecedního seznamu při kódování novotvarů
Kromě lokalizace‚ morfologie a chování by se při kódování novotvarů mělo brát v úvahu i kódování pomocí Abecedního seznamu podle morfologického popisu. Úvodní strany 3. dílu (Abecedního seznamu) obsahují obecné pokyny‚ týkající se správného používání Abecedního seznamu. Specifické pokyny a příklady‚ vztahující se na novotvary‚ se musí brát v úvahu pro zabezpečení správného užití položek a podpoložek v kapitole H.
8. Používání dalšího vydání Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii (MKN-O)
Pro některé morfologické typy poskytuje kapitola III. spíše omezenou topografickou klasifikaci. Topografické kódy používané v MKN-O-3-ČV jsou pro všechny novotvary v podstatě stejné v třímístných i čtyřmístných položkách‚ jako užívá kapitola II. a to pro zhoubné novotvary
(C00–C77‚ C80).
Takto vzrostla i možnost specifikace lokalizace pro jiné novotvary [zhoubné sekundární (metastatické)‚ nezhoubné‚ in situ a neurčité nebo neznámé]. Tam‚ kde je zájem určovat jak lokalizaci‚ tak morfologii nádorů‚ například
v registrech zhoubných novotvarů‚ onkologických nemocnicích‚ patologických odděleních a jiných specializovaných institucích‚ je doporučeno u novotvarů používat MKN-O.
94 / II. KAPITOLA
ZHOUBNÉ NOVOTVARY (C00–C97)
K vyznačení rezistence, neodpovídavosti a dalších vlastností novotvaru způsobujících odolnost vůči protinádorovým lékům použijte doplňkový kód (U85).
ZHOUBNÉ NOVOTVARY PODLE ZJIŠTĚNÍ NEBO
PŘEDPOKLADU PRIMÁRNÍ‚ URČENÝCH LOKALIZACÍ‚
VYJMA MÍZNÍ‚ KRVETVORNÉ A PŘÍDATNÉ TKÁNĚ (C00–C75)
ZHOUBNÉ NOVOTVARY RTU‚ DUTINY ÚSTNÍ A HLTANU (C00–C14)
C00 Zhoubný novotvar rtu
Nepatří sem: kůže rtu (C43.0‚ C44.0)
. 0 Horní ret‚ zevní
Horní ret:
. NS
. retní červeň
. červený okraj
. 1 Dolní ret‚ zevní
Dolní ret:
. NS
. retní červeň
. červený okraj
. 2 Ret zevní NS
Červený okraj NS
. 3 Horní ret‚ vnitřní strana
Horní ret:
. lícní (bukální) strana
. frenulum – uzdička
. sliznice
. ústní (orální) strana
. 4 Dolní ret‚ vnitřní strana
Dolní ret:
. lícní (bukální) strana
. frenulum – uzdička
. sliznice
. ústní (orální) strana
. 5 Ret neurčen‚ vnitřní strana
Ret‚ neurčeno‚ zda horní nebo dolní:
. lícní (bukální) strana
. frenulum – uzdička
. sliznice
. ústní (orální) strana
II. KAPITOLA / 95
. 6 Komisura rtů
. 8 Léze přesahující ret
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II.]
. 9 Ret NS
C01 Zhoubný novotvar kořene jazyka
Hřbetní strana kořene jazyka
Nehybná (fixovaná) část jazyka NS
Zadní třetina jazyka
C02 Zhoubný novotvar jiných a neurčených částí jazyka
. 0 Hřbetní strana jazyka
Přední dvě třetiny jazyka‚ hřbetní strana
Nepatří sem: hřbetní strana kořene jazyka (C01)
. 1 Hrana jazyka
Hrot jazyka
. 2 Spodní strana jazyka
Přední dvě třetiny jazyka‚ spodní strana Frenulum linguae – uzdička
. 3 Přední dvě třetiny jazyka‚ část NS
Pohyblivá část jazyka NS Střední třetina jazyka NS
. 4 Jazyková mandle
Nepatří sem: mandle NS (C09.9)
. 8 Léze přesahující jazyk
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II.]
Zhoubný novotvar jazyka‚ jehož místo vzniku nelze zařadit do žádné z položek C01–C02.4.
. 9 Jazyk NS
C03 Zhoubný novotvar dásně – gingivy
Patří sem: alveolární sliznice gingiva
Nepatří sem: zhoubné odontogenní novotvary (C41.0–C41.1)
. 0 Horní dáseň
. 1 Dolní dáseň
. 9 Dáseň NS
C04 Zhoubný novotvar ústní spodiny
. 0 Přední část spodiny ústní
Přední část po spojení premolárů a špičáků
. 1 Postranní část spodiny ústní
. 8 Léze přesahující spodinu ústní
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II.]
. 9 Spodina ústní NS
C05 Zhoubný novotvar patra
. 0 Tvrdé patro
. 1 Měkké patro
Nepatří sem: nosohltanová strana měkkého patra (C11.3)
. 2 Čípek – uvula
96 / II. KAPITOLA
. 8 Léze přesahující patro
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II.]
. 9 Patro NS
Ústní klenba
C06 Zhoubný novotvar jiných a neurčených částí úst
. 0 Sliznice tváře
Ústní (bukální) sliznice NS Vnitřní část tváře
. 1 Ústní předsíň – vestibulum oris
Retní rýha – sulcus labialis – (horní)(dolní)
Tvářová rýha – sulcus buccalis – (horní)(dolní)
. 2 Retromolární oblast
. 8 Léze přesahující jiné a neurčené části úst
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II.]
. 9 Ústa NS
Drobná slinná žláza neurčené lokalizace
Dutina ústní NS
C07 Zhoubný novotvar příušní (parotické) žlázy
C08 Zhoubný novotvar jiných a neurčených slinných žláz
Nepatří sem: zhoubné novotvary určených drobných slinných žláz‚ které jsou zařazeny podle jejich anatomické lokalizace zhoubných novotvarů drobných slinných žláz NS (C06.9)
příušní žláza (C07)
. 0 Podčelistní žláza – glandula submandibularis
. 1 Podjazyková žláza – glandula sublingualis
. 8 Léze přesahující velké slinné žlázy
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II.]
Zhoubný novotvar velkých slinných žláz‚ jehož původ nelze zařadit do žádné z položek C07–C08.1
. 9 Velká slinná žláza NS
Slinná žláza (velká) NS
C09 Zhoubný novotvar mandle – tonzily
Nepatří sem: jazyková mandle (C02.4) hltanová mandle (C11.1)
. 0 Fossa tonsillaris
. 1 Tonzilární oblouky (přední)(zadní)
. 8 Léze přesahující mandli
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II.]
. 9 Mandle – tonsilla NS
Tonzila:
. NS
. patrová
. hrdla
C10 Zhoubný novotvar ústní části hltanu – orofaryngu
Nepatří sem: tonzila (C09.–)
II. KAPITOLA / 97
. 0
Vallecula
. 1 Přední strana příklopky hrtanové – epiglottis
Epiglottis‚ volný okraj
Glosoepiglotické řasy
Nepatří sem: epiglottis (suprahyoidní část) NS (C32.1)
. 2
Boční stěna orofaryngu
. 3
Zadní stěna orofaryngu
. 4
Branchiální rozštěp
Branchiální cysta (místo nádoru)
. 8
Léze přesahující orofarynx
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II.]
Spojovací krajina orofaryngu
. 9
Orofarynx NS
C11 Zhoubný novotvar nosohltanu [nazofaryngu]
. 0 Horní stěna – strop nosohltanu
Klenba nosohltanu
. 1 Zadní stěna nosohltanu
Adenoidní vegetace Hltanová mandle
. 2 Boční stěna nosohltanu
Fossa Rosenmülleri Ústí sluchové trubice
Hltanový chobot – recessus pharyngis
. 3 Přední stěna nosohltanu
Spodina nosohltanu
Nosohltanová [zadní] [horní] strana měkkého patra Zadní okraj nosní:
. choany
. přepážky
. 8 Léze přesahující nosohltan
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II.]
. 9 Nosohltan – nasopharynx NS
Stěna nosohltanu NS
C12 Zhoubný novotvar pyriformního sinu
Fossa pyriformis
C13 Zhoubný novotvar hypofaryngu
Nepatří sem: pyriformní sinus (C12)
. 0 Postkrikoidní krajina – regio postcricoidea
. 1 Aryepiglotická řasa‚ hypofaryngeální strana
Aryepiglotická řasa:
. NS
. okrajová zóna (pásmo)
Nepatří sem: hrtanová strana aryepiglotické řasy (C32.1)
. 2 Zadní stěna hypofaryngu
. 8 Léze přesahující hypofarynx
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II.]
. 9 Hypofarynx NS
Stěna hypofaryngu NS
98 / II. KAPITOLA
C14 Zhoubný novotvar jiných a nepřesně určených lokalizací rtu‚ ústní dutiny a hltanu
Nepatří sem: dutina ústní NS (C06.9)
. 0 Hltan – pharynx NS
. 2 Waldeyerův kruh
. 8 Léze přesahující ret‚ ústní dutinu a hltan
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II.]
Zhoubný novotvar rtu‚ ústní dutiny a hltanu‚ jehož místo vzniku nelze zařadit do žádné z položek C00–C14.2
ZHOUBNÉ NOVOTVARY TRÁVICÍHO ÚSTROJÍ (C15–C26)
C15 Zhoubný novotvar jícnu
Poznámka: Uvádějí se dvě alternativní klasifikace:
. 0 – . 2 podle anatomického popisu
. 3 – . 5 podle třetin
Tato odchylka od zásady‚ podle které se mají položky navzájem vyluč ovat je úmyslná‚ protože obě formy terminologie se běžně používají‚ ale v anatomickém dělení nejsou totožné.
. 0 Krční část jícnu
. 1 Hrudní část jícnu
. 2 Břišní část jícnu
. 3 Horní třetina jícnu
. 4 Střední třetina jícnu
. 5 Dolní třetina jícnu
. 8 Léze přesahující jícen
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II.]
. 9 Jícen – oesophagus NS
C16 Zhoubný novotvar žaludku
. 0 Kardie
Kardiální ústí Kardioezofageální spojení Gastroezofageální spojení Jícen a žaludek
. 1 Klenba žaludku – fundus ventriculi
. 2 Tělo žaludku – corpus ventriculi
. 3 Antrum pyloricum
Antrum ventriculi
. 4 Vrátník – pylorus
Pylorický kanál Praepylorus
. 5 Malá kurvatura žaludku – curvatura ventriculi minor – NS
Malá kurvatura žaludku‚ pokud se nedá zařadit pod C16.1–C16.4
. 6 Velká kurvatura žaludku – curvatura ventriculi major – NS
Velká kurvatura žaludku‚ pokud se nedá zařadit pod C16.0–C16.4
II. KAPITOLA / 99
. 8 Léze přesahující žaludek
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II.]
. 9 Žaludek – ventriculus NS
Rakovina žaludku NS
C17
Zhoubný novotvar tenkého střeva
. 0
Dvanáctník – duodenum
. 1
Jejunum
. 2
Ileum
Nepatří sem: ileocekální chlopeň (C18.0)
. 3 Meckelův divertikl – diverticulum Meckeli
. 8 Léze přesahující tenké střevo
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II.]
. 9 Tenké střevo NS
C18 Zhoubný novotvar tlustého střeva
. 0 Slepé střevo – caecum
Ileocekální chlopeň
. 1 Červovitý přívěsek – appendix
. 2 Vzestupný tračník – colon ascendens
. 3 Jaterní ohbí – flexura hepatica
. 4 Příčný tračník – colon transversum
. 5 Slezinné ohbí – flexura splenica (lienalis)
. 6 Sestupný tračník – colon descendens
. 7 Esovitý tračník – colon sigmoideum
Esovité ohbí – flexura sigmoidea
Nepatří sem: rektosigmoidální spojení (C19)
. 8 Léze přesahující tlusté střevo
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II.]
. 9 Tlusté střevo NS
Tračník – colon NS
C19 Zhoubný novotvar rektosigmoideálního spojení
Colon s rektem Rektosigmoideální (colon)
C20 Zhoubný novotvar konečníku – recta
Rektální ampula
C21 Zhoubný novotvar řiti a řitního kanálu
. 0 Řiť NS
Nepatří sem: řitní (anální):
. okraj (C43.5‚ C44.5)
. kůže (C43.5‚ C44.5) perianální kůže (C43.5‚ C44.5)
. 1 Řitní kanál
Řitní svěrač (sphincter)
. 2 Kloakogenní zóna
100 / II. KAPITOLA
. 8 Léze přesahující rektum‚ řit' a řitní kanál
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II.] Anorektální spojení
Anorektum
Zhoubný novotvar rekta‚ řiti a řitního kanálu‚ kde místo vzniku nelze zařadit do žádné z položek C20–C21.2
C22 Zhoubný novotvar jater a intrahepatálních žlučových cest
Nepatří sem: žlučové cesty NS (C24.9)
sekundární zhoubný novotvar jater (C78.7)
. 0 Karcinom jaterních buněk
Hepatocelulární karcinom
Hepatom
. 1 Karcinom intrahepatální žlučové cesty
Cholangiokarcinom
. 2
Hepatoblastom
. 3
Angiosarkom jater
Sarkom z Kupfferových buněk
. 4
Jiné sarkomy jater
. 7
Jiné určené karcinomy jater
. 9
Játra NS
C23 Zhoubný novotvar žlučníku
C24 Zhoubný novotvar jiných a neurčených částí žlučových cest
Nepatří sem: intrahepatální žlučové cesty (C22.1)
. 0 Extrahepatální žlučové cesty
Žlučovod nebo žlučová cesta NS Společný žlučovod
Ductus cysticus Ductus hepaticus
. 1 Vaterova ampula
. 8 Léze přesahující žlučové cesty
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II.]
Zhoubný novotvar postihující současně intrahepatální
i extrahepatální žlučové cesty‚ jehož původ nelze zařadit do žádné z položek C22.0–C24.1
. 9 Žlučové cesty NS
C25 Zhoubný novotvar slinivky břišní
. 0 Hlava slinivky břišní – caput pancreatis
. 1 Tělo slinivky břišní – corpus pancreatis
. 2 Ocas slinivky břišní – cauda pancreatis
. 3 Vývod slinivky břišní – ductus pancreaticus
. 4 Endokrinní část slinivky břišní
Langerhansovy ostrůvky
. 7 Jiné části pankreatu
Krček (collum) – pankreatu
II. KAPITOLA / 101
. 8 Léze přesahující slinivku břišní
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II.]
. 9 Slinivka břišní – pancreas NS
C26 Zhoubný novotvar jiných a nepřesně určených trávicích orgánů
Nepatří sem: retroperitoneum a peritoneum (C48.–)
. 0 Střeva‚ část NS
Střevo NS
. 1 Slezina
Nepatří sem: non-folikulární lymfom (C83.–) folikulární lymfom (C82.–) Hodgkinův lymfom (C81.–)
lymfom ze zralých T/NK buněk (C84.–) non-Hodgkinův lymfom, jiných a neurčených typů (C85.–)
. 8 Léze přesahující trávicí soustavu
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II.]
Zhoubné novotvary trávicího ústrojí‚ jejichž místo vzniku nelze zařadit do žádné z položek C15–C26.1
Nepatří sem: kardioezofageální spojení (C16.0)
. 9 Nepřesně určené lokalizace v trávicím ústrojí
Gastrointestinální trakt NS Zažívací trubice nebo ústrojí NS
ZHOUBNÉ NOVOTVARY DÝCHACÍ SOUSTAVY A NITROHRUDNÍCH ORGÁNŮ (C30–C39)
Patří sem: střední ucho Nepatří sem: mezoteliom (C45.–)
C30 Zhoubný novotvar nosní dutiny a středního ucha
. 0 Nosní dutina
Nosní chrupavka
Skořepa nosní – concha nasi Vnitřní nos
Přepážka nosní – septum nasi Předsíň nosní – vestibulum nasi
Nepatří sem: kůstky nosní (C41.0) nos NS (C76.0)
bulbus olfactorius (C72.2)
postranní hrana nazálního septa a skořepa (C11.3) kůže nosu (C43.3‚ C44.3)
. 1 Střední ucho
Eustachova trubice Vnitřní ucho Mastoidální dutinky
Nepatří sem: zevní zvukovod (C43.2‚ C44.2) kostěný zvukovod (C41.0) chrupavka ucha (C49.0)
kůže zevního ucha (C43.2‚ C44.2)
102 / II. KAPITOLA
C31 Zhoubný novotvar vedlejších dutin
. 0 Čelistní dutina – sinus maxillaris
Antrum (Highmori)(maxillare)
. 1 Čichová dutina – sinus ethmoidalis
. 2 Čelní dutina – sinus frontalis
. 3 Klínová dutina – sinus sphenoidalis
. 8 Léze přesahující vedlejší (nosní) dutiny
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II.]
. 9 Vedlejší dutina NS
C32
Zhoubný novotvar hrtanu
. 0
Glottis
Vnitřní hrtan
Hlasivka
Hlasový vaz (pravý) NS
. 1
Supraglottis
Aryepiglotická řasa‚ hrtanová strana
Hrtanová příklopka – epiglottis (suprahyoidní část) NS
Vnější hrtan
Nepravé vazy hlasové
Zadní (hrtanová) plocha epiglottis
Ventrikulární řasy
Nepatří sem: přední strana epiglottis (C10.1)
aryepiglotická řasa:
. NS (C13.1)
. hypofaryngeální strana (C13.1)
. okrajová zóna (C13.1)
. 2
Subglottis
. 3
Hrtanová chrupavka
. 8
Léze přesahující hrtan
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II.]
. 9 Hrtan – larynx NS
C33 Zhoubný novotvar průdušnice – trachey
C34 Zhoubný novotvar průdušky – bronchu a plíce
. 0 Hlavní bronchus
Carina
Hilus (plicní)
. 1 Horní lalok‚ bronchus nebo plíce
. 2 Střední lalok‚ bronchus nebo plíce
. 3 Dolní lalok‚ bronchus nebo plíce
. 8 Léze přesahující průdušku nebo plíci
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II.]
. 9 Průduška a plíce NS
C37 Zhoubný novotvar brzlíku – thymu
C38 Zhoubný novotvar srdce‚ mezihrudí – mediastina a pohrudnice – pleury
Nepatří sem: mezoteliom (C45.–)
II. KAPITOLA / 103
. 0 Srdce
Perikard
Nepatří sem: velké cévy (C49.3)
. 1 Přední mediastinum
. 2 Zadní mediastinum
. 3 Mediastinum‚ část NS
. 4 Pohrudnice – pleura
. 8 Léze přesahující srdce‚ mediastinum a pleuru
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II.]
C39 Zhoubný novotvar jiných a nepřesně určených lokalizací v dýchací soustavě a nitrohrudních orgánech
Nepatří sem: nitrohrudní NS (C76.1) hrudní NS (C76.1)
. 0 Horní dýchací cesty‚ část NS
. 8 Léze přesahující dýchací ústrojí a nitrohrudní orgány
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II.]
Zhoubné novotvary dýchacích a nitrohrudních orgánů‚ jejichž místo vzniku nelze zařadit do žádné z položek C30–C39.0
. 9 Nepřesně určené lokalizace v dýchacím ústrojí
Dýchací ústrojí NS
ZHOUBNÉ NOVOTVARY KOSTI A KLOUBNÍ
CHRUPAVKY (C40–C41)
Nepatří sem: kostní dřeň NS (C96.7) synovie (C49.–)
C40 Zhoubný novotvar kosti a kloubní chrupavky končetin
. 0 Lopatka a dlouhé kosti horní končetiny
. 1 Krátké kosti horní končetiny
. 2 Dlouhé kosti dolní končetiny
. 3 Krátké kosti dolní končetiny
. 8 Léze přesahující kost a kloubní chrupavku končetin
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II.]
. 9 Kost a kloubní chrupavka končetiny NS
C41 Zhoubný novotvar kosti a kloubní chrupavky jiných a neurčených lokalizací
Nepatří sem: kosti končetin (C40.–) chrupavka:
. ucha (C49.0)
. hrtanu (C32.3)
. končetin (C40.–)
. nosu (C30.0)
104 / II. KAPITOLA
. 0 Kosti lebky a obličeje
Horní čelist – maxilla – horní část Kosti očnice
Nepatří sem: karcinom jakéhokoliv typu mimo intraoseální nebo odontogenní:
. čelistní dutiny (C31.0)
. horní čelisti (C03.0) dolní čelist (C41.1)
. 1 Dolní čelist – mandibula
Nepatří sem: karcinom jakéhokoliv typu mimo intraoseální nebo odontogenní:
. čelisti NS (C03.9)
. dolní čelisti (C03.1) horní čelist (C41.0)
. 2 Páteř
Nepatří sem: křížová kost – os sacrum a kostrč (C41.4)
. 3 Žebra‚ hrudní kost – sternum a klíční kost – clavicula
. 4 Kosti pánevní‚ křížová kost a kostrč
. 8 Léze přesahující kost a kloubní chrupavku
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II.]
Zhoubný novotvar kosti a kloubní chrupavky jehož místo vzniku nelze zařadit do žádné z položek C40–C41.4
. 9 Kost a kloubní chrupavka NS
MELANOM A JINÉ ZHOUBNÉ NOVOTVARY KŮŽE (C43–C44)
C43 Zhoubný melanom kůže
Patří sem: morfologické typy zařaditelné do M872–M879 s kódem chování /3
Nepatří sem: zhoubný melanom kůže pohlavních orgánů (C51–C52‚ C60.–‚ C63.–)
. 0 Zhoubný melanom rtu
Nepatří sem: červený okraj rtu (C00.0–C00.2)
. 1 Zhoubný melanom očního víčka včetně koutku
. 2 Zhoubný melanom ucha a zevního zvukovodu
. 3 Zhoubný melanom jiných a neurčených částí obličeje
. 4 Zhoubný melanom vlasové části hlavy a krku
. 5 Zhoubný melanom trupu
Anální:
. okraj
. kůže Perianální kůže Kůže prsu
Nepatří sem: řiť NS (C21.0)
. 6 Zhoubný melanom horní končetiny včetně ramene
. 7 Zhoubný melanom dolní končetiny včetně kyčle
. 8 Zhoubný melanom přesahující kůži
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II.]
II. KAPITOLA / 105
. 9 Zhoubný melanom kůže NS
Maligní melanom NS
C44
Jiný zhoubný novotvar kůže
Patří sem: zhoubný novotvar:
. potních žláz
. mazových žláz
Nepatří sem: Kaposiho sarkom (C46.–)
zhoubný melanom kůže (C43.–)
kůže pohlavních orgánů (C51–C52‚ C60.–‚ C63.–)
. 0
Kůže rtu
Bazocelulární karcinom rtu
Nepatří sem: zhoubný novotvar rtu (C00.–)
. 1 Kůže očního víčka včetně koutku
Nepatří sem: pojivová tkáň očního víčka (C49.0)
. 2 Kůže ucha a zevního zvukovodu
Nepatří sem: pojivová tkáň ucha (C49.0)
. 3 Kůže jiných a neurčených částí obličeje
. 4 Kůže vlasové části hlavy a krku
. 5 Kůže trupu
Anální:
. okraj
. kůže Perianální kůže Kůže prsu
Nepatří sem: řiť NS (C21.0)
. 6 Kůže horní končetiny‚ včetně ramene
. 7 Kůže dolní končetiny‚ včetně kyčle
. 8 Léze přesahující kůži
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II.]
. 9 Zhoubný novotvar kůže NS
ZHOUBNÉ NOVOTVARY MEZOTELOVÉ A MĚKKÉ TKÁNĚ (C45–C49)
C45 Mezoteliom – mesothelioma
Patří sem: morfologické typy zařaditelné (v MKN-0) pod M905 s kódem chování /3
. 0 Mezoteliom pohrudnice – pleury
Nepatří sem: jiné zhoubné novotvary pohrudnice (C38.4)
. 1 Mezoteliom pobřišnice – peritonea
Mezenterium – okruží Mezokolon – okruží tračníku Omentum – předstěra Peritoneum (parietální)(pánevní)
Nepatří sem: jiné zhoubné novotvary peritonea (C48.–)
. 2 Mezoteliom osrdečníku – perikardu
Nepatří sem: jiné zhoubné novotvary perikardu (C38.0)
. 7 Mezoteliom jiných lokalizací
. 9 Mezoteliom NS
106 / II. KAPITOLA
C46 Kaposiho sarkom
Patří sem: morfologické typy zařaditelné do M9140 s kódem chováni /3
. 0 Kaposiho sarkom kůže
. 1 Kaposiho sarkom měkké tkáně
. 2 Kaposiho sarkom patra
. 3 Kaposiho sarkom mízních uzlin
. 7 Kaposiho sarkom jiných lokalizací
. 8 Kaposiho sarkom mnohočetných orgánů
. 9 Kaposiho sarkom NS
C47 Zhoubný novotvar periferních nervů a autonomní nervové soustavy
Patří sem: sympatické a parasympatické nervy a ganglia
. 0 Periferní nervy hlavy‚ obličeje a krku
Nepatří sem: periferní nervy očnice (C69.6)
. 1 Periferní nervy horní končetiny včetně ramene
. 2 Periferní nervy dolní končetiny včetně boku
. 3 Periferní nervy hrudníku
. 4 Periferní nervy břicha
. 5 Periferní nervy pánve
. 6 Periferní nervy trupu NS
. 8 Léze přesahující periferní nervy a autonomní nervovou soustavu
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II.]
. 9 Periferní nervy a autonomní nervová soustava NS
C48 Zhoubný novotvar retroperitonea a peritonea
Nepatří sem: Kaposiho sarkom (C46.1) mesothelioma (C45.–)
. 0 Retroperitoneum
. 1 Určené části peritonea
Mezenterium – okruží Mezokolon – okruží tračníku Omentum – předstěra Peritoneum:
. parietální
. pánevní
. 2 Pobřišnice – peritoneum NS
. 8 Léze přesahující měkké tkáně retroperitonea a peritonea
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II.]
II. KAPITOLA / 107
C49 Zhoubný novotvar jiné pojivové a měkké tkáně
Patří sem: krevní céva burza chrupavka fascie
tuk
vaz mimo děložního mízní céva
sval synovie
šlacha (pouzdro) Nepatří sem: chrupavka:
. kloubní (C40–C41)
. hrtanu (C32.3)
. nosu (C30.0)
pojivová tkáň prsu (C50.–) Kaposiho sarkom (C46.–) mezoteliom (C45.–)
periferní nervy a autonomní nervová soustava (C47.–) peritoneum (C48.–)
retroperitoneum (C48.0)
. 0 Pojivová a měkká tkáň hlavy‚ obličeje a krku
Pojivová tkáň:
. ucha
. očního víčka
Nepatří sem: pojivová tkáň očnice (C69.6)
. 1 Pojivová a měkká tkáň horní končetiny včetně ramene
. 2 Pojivová a měkká tkáň dolní končetiny včetně boku
. 3 Pojivová a měkká tkáň hrudníku
Axila Bránice Velké cévy
Nepatří sem: srdce (C38.0) prs (C50.–)
mediastinum – mezihrudí (C38.1–C38.3) thymus – brzlík (C37)
. 4 Pojivová a měkká tkáň břicha
Stěna břišní
Hypochondrium
. 5 Pojivová a měkká tkáň pánve
Hýždě
Tříslo
Hráz
. 6 Pojivová a měkká tkáň trupu NS
Záda NS
. 8 Léze přesahující pojivovou a měkkou tkáň
Zhoubný novotvar pojivové a měkké tkáně‚ jehož primární ložisko nelze zařadit do žádné z položek C47–C49.6
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II.]
. 9 Pojivová a měkká tkáň NS
108 / II. KAPITOLA
ZHOUBNÝ NOVOTVAR PRSU (C50)
C50 Zhoubný novotvar prsu
Patří sem: pojivová tkáň prsu
Nepatří sem: kůže prsu (C43.5‚ C44.5)
. 0 Bradavka – mamilla a dvorec – areola
. 1 Střední část prsu
. 2 Horní vnitřní kvadrant prsu
. 3 Dolní vnitřní kvadrant prsu
. 4 Horní zevní kvadrant prsu
. 5 Dolní zevní kvadrant prsu
. 6 Axilární část prsu
. 8 Léze přesahující prs
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II.]
. 9 Prs NS
ZHOUBNÉ NOVOTVARY ŽENSKÝCH POHLAVNÍCH ORGÁNŮ (C51–C58)
Patří sem: kůže ženských pohlavních orgánů
C51 Zhoubný novotvar vulvy
. 0 Velký stydký pysk – labium maius
Bartolinská (velká vestibulární) žláza
. 1
Malý stydký pysk – labium minus
. 2
Clitoris
. 8
Léze přesahující vulvu
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II.]
. 9
Vulva NS
Zevní ženské pohlavní orgány NS
Pudendum
C52 Zhoubný novotvar pochvy – vaginy
C53 Zhoubný novotvar hrdla děložního – cervicis uteri
. 0
Endocervix
. 1
Exocervix
. 8
Léze přesahující hrdlo děložní
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II.]
. 9
Hrdlo děložní – cervix uteri NS
C54
Zhoubný novotvar těla děložního
. 0
Isthmus uteri
Dolní děložní segment
. 1
Endometrium – sliznice
. 2
Myometrium – svalovina
. 3
Fundus uteri
II. KAPITOLA / 109
. 8 Léze přesahující tělo děložní
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II.]
. 9 Tělo děložní – corpus uteri NS
C55 Zhoubný novotvar dělohy‚ část NS
C56 Zhoubný novotvar vaječníku
C57 Zhoubný novotvar jiných a neurčených ženských pohlavních orgánů
. 0 Vejcovod – tuba Fallopii
Děložní trubice – tuba uterina Oviductus‚ salpinx
. 1 Široký vaz
. 2 Oblý vaz
. 3 Parametrium
Děložní vaz NS
. 4 Děložní adnexa NS
. 7 Jiné určené části ženských pohlavních orgánů
Wolfův vývod
. 8 Léze přesahující ženské pohlavní orgány
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II.]
Zhoubné novotvary ženských pohlavních orgánů‚ jejichž místo vzniku nelze zařadit do žádné z položek C51–C57.7‚ C58 Tubo-ovariální
Utero-ovariální
. 9 Ženské pohlavní orgány NS
Ženské urogenitální ústrojí NS
C58 Zhoubný novotvar placenty
Choriocarcinoma NS
Chorioepithelioma NS
Nepatří sem: chorioadenoma (destruens) (D39.2) mola hydatidosa (hydatiformis):
. NS (O01.9)
. invazivní (D39.2)
. maligní (D39.2)
110 / II. KAPITOLA
ZHOUBNÉ NOVOTVARY MUŽSKÝCH POHLAVNÍCH ORGÁNŮ (C60–C63)
C60
Zhoubný novotvar pyje
Patří sem: kůže mužských pohlavních orgánů
. 0
Předkožka – praeputium
. 1
Žalud – glans penis
. 2
Tělo pyje – corpus penis
Corpus cavernosum
. 8
Léze přesahující pyj
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II.]
. 9 Pyj – penis NS
Kůže pyje NS
C61 Zhoubný novotvar předstojné žlázy – prostaty
C62 Zhoubný novotvar varlete
. 0 Nesestouplé varle
Ektopické varle (lokalizace novotvaru) Retinované varle (lokalizace novotvaru)
. 1 Sestouplé varle
Skrotální varle
. 9 Varle – testis NS
C63 Zhoubný novotvar jiných a neurčených mužských pohlavních orgánů
. 0 Nadvarle – epididymis
. 1 Semenný provazec – funiculus spermaticus
. 2 Šourek – scrotum
Kůže skrota
. 7 Jiné určené mužské pohlavní orgány
Semenný váček – vesicula seminalis Tunica vaginalis
. 8 Léze přesahující mužské pohlavní orgány
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II.]
Zhoubné novotvary mužských pohlavních orgánů‚ jejichž místo vzniku nelze zařadit do žádné z položek C60–C63.7
. 9 Mužské pohlavní orgány NS
Mužské urogenitální ústrojí NS
II. KAPITOLA / 111
ZHOUBNÉ NOVOTVARY MOČOVÉHO ÚSTROJÍ (C64–C68)
C64 Zhoubný novotvar ledviny mimo pánvičku
Nepatří sem: ledvinné(-á):
. kalichy (C65)
. pánvička – pelvis renalis (C65)
C65 Zhoubný novotvar ledvinné pánvičky
Pelviureterální spojení
Ledvinné kalichy – calices renales
C66 Zhoubný novotvar močovodu – ureteru
Nepatří sem: ústí močovodu do měchýře (C67.6)
C67 Zhoubný novotvar močového měchýře – vesicae urinariae
. 0 Trigonum močového měchýře
. 1 Klenba močového měchýře
. 2 Boční stěna močového měchýře
. 3 Přední stěna močového měchýře
. 4 Zadní stěna močového měchýře
. 5
Hrdlo močového měchýře
Vnitřní ústí močové trubice – orifitium internum urethrae
. 6
Ústí močovodu
. 7
Urachus
. 8
Léze přesahující močový měchýř
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II.]
. 9
Měchýř močový NS
C68 Zhoubný novotvar jiných a neurčených močových orgánů
Nepatří sem: Urogenitální trakt NS:
. ženské (C57.9)
. mužské (C63.9)
. 0 Močová trubice – urethra
Nepatří sem: vnitřní ústí močové trubice (C67.5)
. 1 Parauretrální žláza
. 8 Léze přesahující močové orgány
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II.]
Zhoubné novotvary močových orgánů‚ jejichž místo vzniku nelze zařadit do žádné z položek C64–C68.1
. 9 Močový orgán NS
Močové ústrojí NS
112 / II. KAPITOLA
ZHOUBNÉ NOVOTVARY OKA‚ MOZKU A JINÝCH ČÁSTÍ CENTRÁLNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY (C69–C72)
C69 Zhoubný novotvar oka a očních adnex
Nepatří sem: pojivová tkáň očního víčka (C49.0) kůže očního víčka (C43.1‚ C44.1) zrakový nerv (C72.3)
. 0 Spojivka – conjunctiva
. 1 Rohovka – cornea
. 2 Sítnice – retina
. 3 Cévnatka – chorioidea
. 4 Řasnaté těleso – corpus ciliare
. 5 Slzná žláza a slzovod – glandula lacrimalis et ductus lacrimalis
. 6 Očnice – orbita
Pojivová tkáň očnice
Mimooční sval – musculus extraocularis
Periferní nervy očnice
Retrobulbární tkáň
Retrookulární tkáň
Nepatří sem: kost očnice (C41.0)
. 8 Léze přesahující oko a oční adnexa
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II.]
. 9 Oko NS
Oční bulbus
C70 Zhoubný novotvar mozkomíšních plen
. 0 Mozkové pleny – meninges cerebri
. 1 Míšní pleny – meninges spinales
. 9 Pleny – meninges NS
C71 Zhoubný novotvar mozku
Nepatří sem: mozkové nervy (C72.2–C72.5) retrobulbární tkáň (C69.6)
. 0 Mozek – cerebrum – mimo laloky a komory
Supratentorium NS
. 1 Čelní lalok – lobus frontalis
. 2 Spánkový lalok – lobus temporalis
. 3 Temenní lalok – lobus parietalis
. 4 Týlní lalok – lobus occipitalis
. 5 Mozková komora
Nepatří sem: čtvrtá komora (C71.7)
. 6 Mozeček – cerebellum
. 7 Mozkový kmen – truncus cerebri
Čtvrtá komora Infratentorium NS
II. KAPITOLA / 113
. 8 Léze přesahující mozek
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II.]
. 9 Mozek NS
C72 Zhoubný novotvar míchy‚ mozkových nervů a jiných částí centrální nervové soustavy
Nepatří sem: mozkomíšní pleny (C70.–)
periferní nervy a autonomní nervová soustava (C47.–)
. 0 Mícha – medulla spinalis
. 1 Cauda equina
. 2 Čichový nerv – nervus olfactorius
Bulbus olfactorius
. 3 Zrakový nerv – nervus opticus
. 4 Sluchový nerv – nervus acusticus
. 5 Jiné a neurčené mozkové nervy
Mozkový nerv NS
. 8 Léze přesahující mozek a jiné části centrální nervové soustavy
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II.]
Zhoubné novotvary mozku a jiných částí centrální nervové soustavy‚ jejichž místo vzniku nelze zařadit do žádné z položek C70–C72.5
. 9 Centrální nervová soustava NS
Nervový systém NS
ZHOUBNÉ NOVOTVARY ŠTÍTNÉ ŽLÁZY A JINÝCH ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ (C73–C75)
C73 Zhoubný novotvar štítné žlázy
C74 Zhoubný novotvar nadledviny
. 0 Kůra – cortex – nadledviny
. 1 Dřeň – medulla – nadledviny
. 9 Nadledvina – glandula (suprarenalis) adrenalis NS
C75 Zhoubný novotvar jiných žláz s vnitřní sekrecí a příbuzných struktur
Nepatří sem: nadledvina (C74.–)
endokrinní část slinivky břišní (C25.4) vaječník (C56)
varle (C62.–) brzlík (C37) štítná žláza (C73)
. 0 Příštítná žláza – glandula parathyreoidea
. 1 Hypofýza – glandula pituitaria
. 2 Ductus craniopharyngealis
. 3 Epifýza – šišinka – glandula pinealis
. 4 Karotické tělísko – glomus caroticum
. 5 Aortické tělísko a jiná paraganglia
114 / II. KAPITOLA
. 8 Postižení více žláz s vnitřní sekrecí NS
Poznámka: Jestliže jsou lokalizace mnohočetného postižení známy‚ je třeba je zařazovat odděleně.
. 9 Žláza s vnitřní sekrecí NS
ZHOUBNÉ NOVOTVARY NEPŘESNĚ URČENÝCH‚
SEKUNDÁRNÍCH A NEURČENÝCH LOKALIZACÍ (C76–C80)
C76 Zhoubný novotvar jiných a nepřesně určených lokalizací
Nepatří sem: zhoubný novotvar:
. urogenitálního traktu NS
. ženského (C57.9)
. mužského (C63.9)
. mízní‚ krvetvorné a příbuzné tkáně (C81–C96)
. neurčené lokalizace (C80.–)
. 0 Hlava‚ obličej a krk
Tvář NS
Nos NS
. 1
Hrudník
Podpaží – axila NS
Nitrohrudní NS
Hrudní NS
. 2
Břicho
. 3
Pánev
Tříslo NS
Lokalizace přesahující mezi soustavami v oblasti pánve
přepážka:
. rektovaginální
. rektovezikální
. 4
Horní končetina
. 5
Dolní končetina
. 7 Jiné nepřesně určené lokalizace
. 8 Léze přesahující jiné a nepřesně určené lokalizace
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II.]
C77 Sekundární a neurčený zhoubný novotvar mízních uzlin
Nepatří sem: zhoubný novotvar mízních uzlin určený jako primární (C81–C86‚ C96.–)
. 0 Mízní uzliny hlavy‚ obličeje a krku
Supraklavikulární – nadklíčkové – mízní uzliny
. 1 Nitrohrudní – intratorakální – mízní uzliny
. 2 Nitrobřišní – intraabdominální – mízní uzliny
. 3 Mízní uzliny podpažní – axilární – a horní končetiny
Pektorální mízní uzliny
. 4 Mízní uzliny tříselné – inguinální – a dolní končetiny
. 5 Nitropánevní – intrapelvické – mízní uzliny
II. KAPITOLA / 115
. 8 Mízní uzliny mnohočetných oblastí
. 9 Mízní uzliny NS
C78 Sekundární zhoubný novotvar dýchací a trávicí soustavy
. 0 Sekundární zhoubný novotvar plic
. 1 Sekundární zhoubný novotvar mezihrudí – mediastina
. 2 Sekundární zhoubný novotvar pohrudnice – pleury
Zhoubný plicní výpotek NS
. 3 Sekundární zhoubný novotvar jiných a neurčených dýchacích orgánů
. 4 Sekundární zhoubný novotvar tenkého střeva
. 5 Sekundární zhoubný novotvar tlustého střeva a konečníku
. 6 Sekundární zhoubný novotvar retroperitonea a peritonea
– pobřišnice
Zhoubný ascites NS
. 7 Sekundární zhoubný novotvar jater a intrahepatálních žlučovodů
. 8 Sekundární zhoubný novotvar jiných a neurčených trávicích orgánů
C79 Sekundární zhoubný novotvar jiných a neurčených lokalizací
. 0 Sekundární zhoubný novotvar ledviny a ledvinné pánvičky
. 1 Sekundární zhoubný novotvar močového měchýře a jiných neurčených močových orgánů
. 2 Sekundární zhoubný novotvar kůže
. 3 Sekundární zhoubný novotvar mozku a mozkových plen
. 4 Sekundární zhoubný novotvar jiných a neurčených částí nervové soustavy
. 5 Sekundární zhoubný novotvar kosti a kostní dřeně
. 6 Sekundární zhoubný novotvar vaječníku
. 7 Sekundární zhoubný novotvar nadledviny
. 8 Sekundární zhoubný novotvar jiných určených lokalizací
. 9 Sekundární zhoubný novotvar neurčené lokalizace
Karcinomatóza (sekundární) Diseminovaná (sekundární):
. rakovina NS
. malignita NS Generalizovaná (sekundární):
. rakovina NS
. malignita NS
Mnohočetná sekundární rakovina NS Sarkomatóza (sekundární) NS
C80 Zhoubný novotvar bez určení lokalizace
. 0 Zhoubný novotvar, primární lokalizace neznámá, uvedeno
Primární lokalizace neznámá
116 / II. KAPITOLA
. 9 Zhoubný novotvar, primární lokalizace neurčená
Rakovina NS
Karcinom NS
Malignita NS Zhoubná kachexie NS
Mnohočetná rakovina NS
Nepatří sem: mnohočetná sekundární rakovina NS (C79.9) sekundární zhoubný novotvar neurčené lokalizace (C79.9)
ZHOUBNÉ NOVOTVARY MÍZNÍ‚ KRVETVORNÉ A PŘÍBUZNÉ TKÁNĚ (C81–C96)
Poznámka: Podkapitola Novotvary mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně C81–C96, kapitoly II. Novotvary v Tabelárním seznamu
z hlediska terminologie ne zcela odpovídá nové klasifikaci SZO (11) maligních hematopoetických onemocnění
a onemocnění lymfoidních tkání. Nová nomenklatura pro nalezení správných termínů, doplněná o morfologické
a topografické kódy podle Mezinárodní organizace pro výzkum rakoviny (IARC) je uvedena v knize MKN-O-3-ČV (vydané ÚZIS ČR v roce 2004) a její část je přetištěna
v Příloze Tabelárního seznamu (Klasifikace SZO hematopoetických a lymfoidních nádorů s kódy MKN-O).
Patří sem: morfologické typy M959–M994 s kódem chování /3 (poznámka RČV‚ podle MKN-O-3 ČV)
Nepatří sem: sekundární a neurčené novotvary mízních uzlin (C77.–)
C81 Hodgkinův lymfom
. 0 Hodgkinův lymfom nodulární s převahou (predominancí) lymfocytů
. 1 Klasický Hodgkinův lymfom nodulárně sklerotický
. 2 Klasický Hodgkinův lymfom se smíšenou celularitou
. 3 Klasický Hodgkinův lymfom s lymfocytární deplecí (chudý na lymfocyty)
. 4 Klasický Hodgkinův lymfom bohatý na lymfocyty
Nepatří sem: Hodgkinův lymfom nodulární s převahou (predominancí) lymfocytů (C81.0)
. 7 Jiný klasický Hodgkinův lymfom
Klasický Hodgkinův lymfom, nespecifikovaný typ
. 9 Hodgkinův lymfom NS
C82 Folikulární lymfom
Patří sem: folikulární lymfom s nebo bez difuzních oblastí Nepatří sem: lymfom ze zralých T/NK-buněk (C84.–)
. 0 Folikulární lymfom grade I
. 1 Folikulární lymfom grade II
. 2 Folikulární lymfom grade III‚ nespecifikovaný
. 3 Folikulární lymfom grade IIIa
. 4 Folikulární lymfom grade IIIb
II. KAPITOLA / 117
. 5 Difuzní centrofolikulární lymfom
. 6 Kožní centrofolikulární lymfom
. 7 Jiné typy folikulárního lymfomu
. 9 Folikulární lymfom NS
Nodulární lymfom, NS
C83 Non-folikulární lymfom
. 0 B-buněčný lymfom z malých buněk
Lymfoplasmocelulární lymfom Uzlinový lymfom z okrajové zóny Neleukemická varianta B-CLL Slezinný lymfom z okrajové zóny
Nepatří sem: Chronická lymfocytická leukémie (C91.1) Lymfom ze zralých T/NK-buněk (C84.–) Waldenströmova makroglobulinémie (C88.0)
. 1 Lymfom z plášťové zóny
Centrocytický lymfom
Maligní lymfomatózní polypóza
. 3 B-buněčný lymfom z velkých buněk, difuzní
Anaplastický
CD30-pozitivní
Centroblastický
B-buněčný lymfom z velkých
Imunoblastický
buněk, difuzní
Plazmoblastický
Podtyp nespecifikován
Bohatý na T-buňky
Nepatří sem: B-buněčný lymfom z velkých buněk medistinální
(thymu) (C85.2)
Lymfom ze zralých T/NK buněk (C84.–)
. 5
Lymfoblastický (difuzní) lymfom
Lymfom z B-prekurzorů
Lymfoblastický B-buněčný lymfom
Lymfoblastický lymfom NS
Lymfoblastický T-buněčný lymfom
Lymfom z T-prekurzorů
. 7
Burkittův lymfom
Atypický Burkittův lymfom
„Burkitt-like” lymfom
Nepatří sem: Leukémie ze zralých B-buněk Burkittova typu (C91.8)
. 8
Jiný non-folikulární lymfom
B-buněčný lymfom s primární efuzí Intravaskulární B-buněčný lymfom z velkých buněk Lymfoidní granulomatóza
Nepatří sem: B-buněčný lymfom z velkých buněk mediastinální (thymu) (C85.2)
B-buněčný lymfom bohatý na T-buňky (C83.3)
. 9 Non-folikulární (difuzní) lymfom NS
C84 Lymfom ze zralých T/NK-buněk
. 0 Mycosis fungoides
. 1 Sézaryho syndrom
118 / II. KAPITOLA
. 3 Lymfoepiteloidní lymfom
Lennertův lymfom
. 4 T-buněčný lymfom‚ periferní, jinde neklasifikovaný
Lennertův lymfom Lymfoepiteloidní lymfom
. 5 Jiné lymfomy ze zralých T/NK-buněk
Poznámka: Jestliže je v kombinaci s určeným lymfomem zmi ňována populace nebo obsah T-buněk‚ zařad'te dle určitějšího popisu.
Nepatří sem: Angioimunoblastický T-buněčný lymfom (C86.5) NK-buněčný lymfom s blasty (C86.4) T-buněčný lymfom s enteropatií (C86.2)
Mimouzlinový NK-buněčný lymfom, nosní typ (C86.0) T-buněčný lymfom jater a sleziny (C86.1)
Primární kožní T-buněčné proliferace, CD30-pozitivní (C86.6)
Podkožní T-buněčný lymfom napodobující panikulitidu (C86.3)
T-buněčná leukémie (C91.–)
. 6 Anaplastický lymfom z velkých buněk, ALK-pozitivní
Anaplastický lymfom z velkých buněk, CD30-pozitivní
. 7 Anaplastický lymfom z velkých buněk, ALK-negativní
Nepatří sem: Primární kožní T-buněčné proliferace, CD30-pozitivní (C86.6)
. 8 Kožní T-buněčný lymfom, NS
. 9 Lymfom ze zralých T/NK-buněk, NS
Lymfom z T/NK buněk, NS
Nepatří sem: Lymfom ze zralých T-buněk, jinde neklasifikovaný (C84.4)
C85 Non-Hodgkinův lymfom‚ jiných a neurčených typů
. 1 B-buněčný lymfom NS
Poznámka: Jestliže je v kombinaci s určeným lymfomem zmi ňována populace nebo obsah B-buněk‚ zařad'te dle určitějšího popisu.
. 2 B-buněčný lymfom z velkých buněk medistinální (thymu)
. 7 Jiné určené typy non-Hodgkinova lymfomu
. 9 Non-Hodgkinův lymfom NS
Lymfom NS Maligní lymfom NS
Non-Hodgkinův lymfom NS
C86 Lymfom z T/NK-buněk, jiné určené typy
Nepatří sem: Anaplastický lymfom z velkých buněk, ALK-negativní (C84.7)
Anaplastický lymfom z velkých buněk, ALK-pozitivní (C84.6)
. 0 Mimouzlinový NK/T-buněčný lymfom, nosní typ
. 1 T-buněčný lymfom jater a sleziny
Alfa-beta a gama delta typy
II. KAPITOLA / 119
. 2 T-buněčný lymfom s enteropatií (střevní)
T-buněčný lymfom spojený s enteropatií
. 3 Podkožní T-buněčný lymfom napodobující panikulitidu
. 4 Blastický NK-buněčný lymfom
. 5 Angioimunoblastický T-buněčný lymfom
Angioimunoblastická lymfadenopatie s dysproteinémií (AILD)
. 6 Primární kožní T-buněčné proliferace, CD30-pozitivní
Lymfomatoidní papulóza
Primární kožní anaplastický velkobuněčný lymfom
Primární kožní T-buněčný lymfom z velkých, CD30-pozitivních buněk
C88 Maligní imunoproliferativní nemoci
. 0 Waldenströmova makroglobulinemie
Lymfoplazmocytický lymfom s produkcí IgM Makroglobulinémie (idiopatická)(primární)
Nepatří sem: B-buněčný lymfom z malých buněk (C83.0)
. 2 Onemocnění jiných těžkých řetězců
Franklinova nemoc
Onemocnění těžkého řetězce gama Onemocnění těžkého řetězce Mμ
. 3 Imunoproliferativní nemoc tenkého střeva
Onemocnění těžkého řetězce alfa Mediteránní lymfom
. 4 Mimouzlinový B-buněčný lymfom marginální zóny v lymfatické tkáni spojené se sliznicí [MALT-lymfom]
Poznámka: Je možno použít dodatečný kód (C83.3) k označení posunu ve vysoce maligní (difuzní velkobuněčný) lymfom
Lymfom lymfatické tkáně spojené s kůží (SALT-lymfom) Lymfom lymfatické tkáně spojené s bronchy (průduškami) (BALT-lymfom)
. 7 Jiná zhoubná imunoproliferativní nemoc
. 9 Zhoubná imunoproliferativní nemoc NS
Imunoproliferativní nemoc NS
C90 Mnohočetný myelom a plazmocytární novotvary
. 0 Mnohočetný myelom
Kahlerova nemoc Medulární plazmocytom Myelomatóza
Myelom z plazmatických buněk
Nepatří sem: solitární plazmocytom (C90.3)
. 1 Plazmocelulární leukemie
Plazmocytická leukémie
. 2 Extramedulární plazmocytom
. 3 Solitární plazmocytom
Lokalizovaný zhoubný nádor z plazmatických buněk NS Plazmocytom NS
Solitární myelom
120 / II. KAPITOLA
C91 Lymfoidní leukemie
. 0 Akutní lymfoblastická leukemie [ALL]
Poznámka: Tento kód by měl být použit pouze pro leukémii z T-buněčných a B-buněčných prekurzorů
. 1 Chronická lymfocytická leukemie z B-buněk
Lymfoplazmocytická leukémie Richterův syndrom
Nepatří sem: Lymfoplazmocytický lymfom (C83.0)
. 3 Prolymfocytární leukemie z B-buněk
. 4 Leukemie z vlasatých buněk „hairy-cell leukaemia”
Leukemická retikuloendotelióza
. 5 Leukemie/lymfom z dospělých T-buněk [spojený s infekcí HTLV-1]
Akutní
Chronická varianta Lymfomatoidní
Doutnající
. 6 Prolymfocytární leukemie z T-buněk
. 7 Jiná lymfoidní leukemie
Lymfocytární leukémie z T-buněk s velkými granuly (spojená s revmatoidní artritidou)
. 8 Leukémie ze zralých B-buněk Burkittova typu
Nepatří sem: Burkittův lymfom s malou nebo žádnou infiltrací kostní dřeně (C83.7)
. 9 Lymfoidní leukemie NS
C92 Myeloidní leukemie
Patří sem: leukemie:
. granulocytární
. myeloidní
. 0 Akutní myeloblastická leukemie [AML]
Akutní myeloblastická leukémie, s minimální diferenciací buněk Akutní myeloblastická leukémie, s vyzráváním buněk AML1/ETO
AML M0
AML M1
AML M2
AML s translokací t(8;21) AML (bez FAB klasifikace) NS
Refrakterní anémie s převahou blastů v transformaci
Nepatří sem: akutní exacerbace chronické myeloidní leukemie (C92.1)
. 1 Chronická myeloidní leukemie [CML], BCR/ABL-pozitivní
Patří sem: Chronická myeloidní leukémie:
. Philadelphský (Ph1) chromozóm pozitivní
. s translokací t(9:22)(q34; q11)
. s krizí blastů
Nepatří sem: Atypická chronická myeloidní leukémie, BCR/ABL-negativní (C92.2)
Chronická myelomonocytární leukémie (C93.1) Neklasifikovaná myeloproliferativní nemoc (D47.1)
II. KAPITOLA / 121
. 2 Atypická chronická myeloidní leukemie, BCR/ABL-negativní
. 3 Myeloidní sarkom
Poznámka: Nádor nezralých myeloidních buněk Chlorom
Granulocytární sarkom
. 4 Akutní promyelocytická leukemie [PML]
AML M3
AML Me s translokací t(15; 17) a varianty
. 5 Akutní myelomonocytická leukemie
AML M4
AML M4 Eo s inverzí inv(16) nebo translokací t(16; 16)
. 6 Akutní myeloidní leukémie s abnormalitou 11q23
Akutní myeloidní leukémie s variací genu MLL
. 7 Jiná myeloidní leukemie
Nepatří sem: Chronická eosinofilní leukémie [hypereosinofilní syndrom] (D47.5)
. 8 Akutní myeloidní leukémie s dysplázií ve více řadách
Poznámka: Akutní myeloidní leukémie s dysplázií ve zbývající hematopoezi a/nebo s myelodysplastickým syndromem v anamnéze
. 9 Myeloidní leukemie NS
C93
Monocytická leukemie
Patří sem: monocytoidní leukemie
. 0
Akutní monoblastická/monocytická leukemie
AML M5a
AML M5b
AML M5
. 1
Chronická myelomonocytická leukemie
Chronická monocytická leukémie
CMML-1
CMML-2
CMML s eosinofilií
. 3
Juvenilní myelomonocytická leukémie
. 7
Jiná monocytická leukemie
. 9
Monocytická leukemie NS
C94
Jiné leukemie určených buněčných typů
Nepatří sem: leukemická retikuloendotelióza (C91.4)
plazmocelulární leukemie (C90.1)
. 0
Akutní erytroidní leukémie
Akutní myeloidní leukémie M6 (a)(b)
Erytroleukémie
. 2
Akutní megakaryoblastická leukemie
Akutní megakaryocytická leukémie
Akutní myeloidní leukémie M7
. 3
Mastocelulární (mastocytická) leukemie
. 4 Akutní panmyelóza s myelofibrózou
Akutní myelofibróza
122 / II. KAPITOLA
. 6 Myelodysplastický a myeloproliferativní syndrom, jinde neklasifikovaný
. 7 Jiná určená leukemie
Akutní bazofilní leukémie Agresivní NK-buněčná leukémie
C95 Leukemie neurčeného buněčného typu
. 0 Akutní leukemie neurčeného buněčného typu
Akutní leukémie dvou řad Akutní leukémie smíšených řad Akutní bifenotypická leukémie
Leukémie z kmenových buněk nejasného původu
Nepatří sem: akutní exacerbace neurčené chronické leukemie (C95.1)
. 1 Chronická leukemie neurčeného buněčného typu
. 7 Jiná leukemie neurčeného buněčného typu
. 9 Leukemie NS
C96 Jiné zhoubné novotvary mízní‚ krvetvorné a příbuzné tkáně
. 0 Multifokální a multisystémová (diseminovaná) histiocytóza z Langerhansových buněk [nemoc Letterer-Siweho]
Histiocytóza X, multisystémová
. 2 Zhoubný mastocelulární novotvar
Agresivní systémová mastocytóza Mastocelulární sarkom
Nepatří sem: indolentní mastocytóza (D47.0) mastocytická leukemie (C94.3) mastocytóza (kongenitální) (kožní) (Q82.2)
. 4 Sarkom z dendritických buněk
Interdigitující sarkom z dentritických buněk Sarkom z Langerhansových buněk Sarkom z folikulárních dendritických buněk
. 5 Multifokální a jednosystémová histiocytóza z Langerhansových buněk [Hand-Schüller-Christianova nemoc]
Histiocytóza X, multifokální
. 6 Unifokální histiocytóza z Langerhansových buněk
Eosinofilní granulom Histiocytóza X, NS Histiocytóza X, unifokální
Histiocytóza z Langerhansových buněk NS
. 7 Jiné určené zhoubné novotvary mízní‚ krvetvorné a příbuzné tkáně
. 8 Histiocytický sarkom
Maligní histiocytóza
. 9 Zhoubný novotvar mízní‚ krvetvorné a příbuzné tkáně NS
II. KAPITOLA / 123
ZHOUBNÉ NOVOTVARY MNOHOČETNÝCH
SAMOSTATNÝCH (PRIMÁRNÍCH) LOKALIZACÍ (C97)
C97 Zhoubné novotvary mnohočetných samostatných (primárních) lokalizací
Poznámka: Při použiti této kategorie by mělo být přihlédnuto ke kódovacím pravidlům a směrnicím‚ týkajících se úmrtnosti.
NOVOTVARY IN SITU (D00–D09)
Poznámka: Mnoho novotvarů in situ je považováno a umístěno ve své existenci uvnitř kontinua morfologické změny mezi dysplazií a invazivním novotvarem. Nap říklad‚ pro cervikální intraepitelovou neoplazii (CIN) jsou uznány tři stupně‚ z nichž třetí (CIN III.) zahrnuje obojí‚ těžkou dysplazii i carcinoma in situ. Tento systém stupňování byl rozšířen na jiné orgány‚ jako vulva a pochva. Do této skupiny jsou přiřazeny popisy III. stupně‚ intraepitelová neoplazie s nebo bez uvedení závažnosti dysplazie; I. a II. stupeň jsou klasifikovány jako dysplazie postihující orgánovou soustavu a měly by být řazeny do kapitoly odpovídající tělesné soustavě.
Patří sem: Bowenova nemoc erytroplazie
morfologické typy s kódem chování /2 Queratova erytroplazie
D00 Carcinoma in situ dutiny ústní‚ jícnu a žaludku
Nepatří sem: melanoma in situ (D03.–)
. 0 Ret‚ dutina ústní a hltan
Aryepiglotická řasa:
. NS
. hypofaryngeální strana
. okrajové pásmo
Červený okraj rtu
Nepatří sem: aryepiglotická řasa‚ hrtanová strana epiglottis:
. NS (D02.0)
. suprahyoidní část (D02.0)
kůže rtu (D03.0‚ D04.0)
. 1
Jícen
. 2
Žaludek
D01 Carcinoma in situ jiných a neurčených trávicích orgánů
Nepatří sem: melanoma in situ (D03.–)
. 0 Tlusté střevo
Nepatří sem: rektosigmoideální spojení (D01.1)
. 1 Rektosigmoideální spojení
124 / II. KAPITOLA
. 2 Konečník
. 3 Řiť a řitní kanál
Nepatří sem: anální:
. okraj (D03.5‚ D04.5)
. kůže (D03.5‚ D04.5) perianální kůže (D03.5‚ D04.5)
. 4 Jiné a neurčené části střeva
Nepatří sem: Vaterova ampula (D01.5)
. 5 Játra‚ žlučník a žlučové cesty
Vaterova ampula
. 7 Jiné určené trávicí orgány
Slinivka břišní
. 9 Trávicí orgány NS
D02 Carcinoma in situ středního ucha a dýchací soustavy
Nepatří sem: melanoma in situ (D03.–)
. 0
Hrtan
Aryepiglotická řasa‚ hrtanová strana
Epiglottis (suprahyoidní část)
Nepatří sem: aryepiglotická řasa:
. NS (D00.0)
. hypofaryngeální strana (D00.0)
. okrajové pásmo (D00.0)
. 1
Průdušnice
. 2
Průduška a plíce
. 3 Jiné části dýchací soustavy
Vedlejší dutiny
Střední ucho
Nosní dutiny
Nepatří sem: ucho (zevní)(kůže) (D03.2‚ D04.2)
nos:
. NS (D09.7)
. kůže (D03.3‚ D04.3)
. 4
Dýchací soustava NS
D03 Melanoma in situ
Patří sem: morfologické typy M872–M879 s kódem chování /2
. 0 Melanoma in situ rtu
. 1 Melanoma in situ očního víčka‚ včetně koutku
. 2 Melanoma in situ ucha a zevního zvukovodu
. 3 Melanoma in situ jiných a neurčených částí obličeje
. 4 Melanoma in situ vlasové části hlavy a krku
. 5 Melanoma in situ trupu
Anální:
. okraj
. kůže
Prs (kůže)(měkká tkáň)
Perianální kůže
. 6 Melanoma in situ horní končetiny‚ včetně ramene
. 7 Melanoma in situ dolní končetiny‚ včetně boku
II. KAPITOLA / 125
. 8 Melanoma in situ jiných lokalizací
. 9 Melanoma in situ NS
D04 Carcinoma in situ kůže
Nepatří sem: Queyratova erytroplazie (penisu) NS (D07.4) melanoma in situ (D03.–)
. 0 Kůže rtu
Nepatří sem: červený okraj rtu (D00.0)
. 1 Kůže očního víčka‚ včetně koutku
. 2 Kůže ucha a zevního zvukovodu
. 3 Kůže jiných a neurčených částí obličeje
. 4 Kůže vlasové části hlavy a krku
. 5 Kůže trupu
Anální:
. okraj
. kůže Perinální kůže Kůže prsu
Nepatří sem: řiť NS (D01.3)
kůže pohlavních orgánů (D07.–)
. 6 Kůže horní končetiny‚ včetně ramene
. 7 Kůže dolní končetiny‚ včetně boku
. 8 Kůže jiných lokalizací
. 9 Kůže NS
D05 Carcinoma in situ prsu
Nepatří sem: kůže prsu (D04.5)
melanoma in situ prsu (kůže) (D03.5)
. 0 Lobulární carcinoma in situ
. 1 Intraduktální carcinoma in situ
. 7 Jiné carcinoma in situ prsu
. 9 Carcinoma in situ prsu NS
D06 Carcinoma in situ hrdla děložního
Patří sem: cervikální intraepitelová neoplazie [CIN], stupeň III,
s nebo bez zmínky o závažnosti dysplazie
Nepatří sem: melanoma in situ hrdla děložního (D03.5)
těžká dysplazie cervixu (hrdla děložního) NS (N87.2)
. 0
Endocervix
. 1
Exocervix
. 7
Jiné části hrdla děložního
. 9
Hrdlo děložní – cervix uteri NS
D07 Carcinoma in situ jiných a neurčených pohlavních
orgánů
Nepatří sem: melanoma in situ (D03.5)
. 0
Endometrium
. 1
Vulva
Intraepitelová neoplazie vulvy [VIN], stupeň III, s nebo bez zmínky
o závažnosti dysplazie
Nepatří sem: těžká dysplazie vulvy NS (N90.2)
126 / II. KAPITOLA
. 2 Pochva
Intraepitelová neoplazie [VAIN], stupeň III, s nebo bez zmínky o závažnosti dysplazie
Nepatří sem: těžká dysplazie vaginy NS (N89.2)
. 3 Jiné a neurčené ženské pohlavní orgány
. 4 Penis
Queyratova erytroplazie NS
. 5 Prostata
Nepatří sem: dysplázie prostaty low grade (nízkého stupně) (N42.3)
. 6 Jiné a neurčené mužské pohlavní orgány
D09 Carcinoma in situ jiných a neurčených lokalizací
Nepatří sem: melanoma in situ (D03.–)
. 0 Močový měchýř
. 1 Jiné a NS močové orgány
. 2 Oko
Nepatří sem: kůže očního víčka (D04.1)
. 3 Štítná žláza a jiné žlázy s vnitřní sekrecí
Nepatří sem: endokrinní část slinivky břišní (D01.7) vaječník (D07.3)
varle (D07.6)
. 7 Carcinoma in situ jiných určených lokalizací
. 9 Carcinoma in situ NS
NEZHOUBNÉ NOVOTVARY (D10–D36)
Patří sem: morfologické typy s kódem chování /0
D10 Nezhoubný novotvar úst a hltanu
. 0 Ret
Ret (uzdička)(vnitřní strana)(sliznice) a (červený okraj)
Nepatří sem: kůže rtu (D22.0‚ D23.0)
. 1 Jazyk
Jazyková mandle
. 2 Ústní spodina
. 3 Jiné a neurčené části úst
Drobná slinná žláza NS
Nepatří sem: odontogenní nezhoubné novotvary (D16.4–D16.5) sliznice rtu (D10.0)
nosohltanová strana měkkého patra (D10.6)
. 4 Mandle
Mandle – tonsilla (patrová)(krční)
Nepatří sem: jazyková mandle (D10.1) hltanová mandle (D10.6) fossa tonsillaris (D10.5) tonzilární oblouky (D10.5)
II. KAPITOLA / 127
. 5 Jiné části orofaryngu
Epiglottis‚ přední strana
Fossa tonsillaris
Tonzilární oblouky
Vallecula
Nepatří sem: epiglottis:
. NS (D14.1)
. suprahyoidní část (D14.1)
. 6 Nosohltan – nasopharynx
Hltanová mandle
Zadní hrana nazálního septa a skořepy
. 7 Hypofarynx
. 9 Hltan NS
D11 Nezhoubný novotvar velké slinné žlázy
Nepatří sem: nezhoubné novotvary drobných slinných žláz‚ které se zařazují podle své anatomické lokalizace
nezhoubné novotvary drobných slinných žláz NS (D10.3)
. 0 Žláza příušní – glandula parotis
. 7 Jiné velké slinné žlázy
Žláza:
. podjazyková – sublingvální
. podčelistní – submandibulární
. 9 Velká slinná žláza NS
D12 Nezhoubný novotvar tlustého střeva‚ konečníku‚ řitního kanálu a řiti
. 0 Caecum
Ileocekální chlopeň
. 1 Červovitý přívěsek – appendix
. 2 Vzestupný tračník – colon ascendens
. 3 Příčný tračník – colon transversum
Jaterní ohbí
Slezinné ohbí
. 4 Sestupný tračník – colon descendens
. 5 Esovitý tračník – colon sigmoideum
. 6 Tračník – colon NS
Adenomatóza tračníku
Tlusté střevo NS
Polypóza (hereditární) tračníku
. 7 Rektosigmoidální spojení
. 8 Konečník – rectum
. 9 Řitní kanál a řiť
Nepatří sem: řitní – anální:
. okraj (D22.5‚ D23.5)
. kůže (D22.5‚ D23.5) perinální kůže (D22.5‚ D23.5)
128 / II. KAPITOLA
D13 Nezhoubný novotvar jiných a nepřesně určených částí
trávicí soustavy
. 0
Jícen
. 1
Žaludek
. 2
Dvanáctník
. 3 Jiné a neurčené části tenkého střeva
. 4
Játra
Intrahepatální žlučové cesty
. 5
Extrahepatální žlučové cesty
. 6
Slinivka břišní
Nepatří sem: endokrinní část slinivky břišní (D13.7)
. 7
Endokrinní část slinivky břišní
Novotvar z ostrůvkových buněk
Langerhansovy ostrůvky
. 9 Nepřesně definované místo v trávicí soustavě
Trávicí soustava NS
Střevo NS
Slezina
D14 Nezhoubný novotvar středního ucha a dýchací soustavy
. 0 Střední ucho‚ nosní dutina a vedlejší dutiny nosní
Nosní chrupavka
Nepatří sem: zevní zvukovod (D22.2‚ D23.2)
kost(i):
. ucha (D16.4)
. nosu (D16.4)
chrupavka ušní (D21.0)
ucho (zevní)(kůže) (D22.2‚ D23.2)
nos:
. NS (D36.7)
. kůže (D22.3‚ D23.3)
bulbus olfactorius (D33.3)
polyp:
. vedlejší nosní dutiny (J33.8)
. ucha (středního) (H74.4)
. nosní dutiny (J33.–)
zadní okraj přepážky nosní a skořep (D10.6)
. 1
Hrtan
Epiglottis (suprahyoidní část)
Nepatří sem: epiglottis‚ přední strana (D10.5)
polyp hlasivky a hrtanu (J38.1)
. 2
Průdušnice
. 3
Průduška a plíce
. 4
Dýchací soustava NS
D15 Nezhoubný novotvar jiných neurčených nitrohrudních orgánů
Nepatří sem: mezotelové tkáně (D19.–)
. 0 Brzlík
II. KAPITOLA / 129
. 1
Srdce
Nepatří sem: velké cévy (D21.3)
. 2
Mediastinum
. 7
Jiné určené nitrohrudní orgány
. 9
Nitrohrudní orgán NS
D16 Nezhoubný novotvar kosti a kloubní chrupavky
Nepatří sem: pojivová tkáň:
. ucha (D21.0)
. očního víčka (D21.0)
. hrtanu (D14.1)
. nosu (D14.0) synovie (D21.–)
. 0 Lopatka a dlouhé kosti horní končetiny
. 1 Krátké kosti horní končetiny
. 2 Dlouhé kosti dolní končetiny
. 3 Krátké kosti dolní končetiny
. 4 Kosti lebky a obličeje
Horní čelist (horní část)
Kosti očnice
Nepatří sem: kost dolní čelisti (D16.5)
. 5 Kost dolní čelisti
. 6 Páteř
Nepatří sem: křížová kost a kostrč (D16.8)
. 7 Žebra‚ hrudní a klíční kost
. 8 Kosti pánevní‚ křížová kost a kostrč
. 9 Kost a kloubní chrupavka NS
D17 Nezhoubný lipomatózní novotvar
Patří sem: morfologické typy M885–M888 s kódem chování /0
. 0 Nezhoubný lipomatózní novotvar kůže a podkožní tkáně hlavy‚ obličeje a krku
. 1 Nezhoubný lipomatózní novotvar kůže a podkožní tkáně trupu
. 2 Nezhoubný lipomatózní novotvar kůže a podkožní tkáně končetin
. 3 Nezhoubný lipomatózní novotvar kůže a podkožní tkáně jiných a neurčených lokalizací
. 4 Nezhoubný lipomatózní novotvar nitrohrudních orgánů
. 5 Nezhoubný lipomatózní novotvar nitrobřišních orgánů
Nepatří sem: peritoneum a retroperitoneum (D17.7)
. 6 Nezhoubný lipomatózní novotvar provazce semenného
. 7 Nezhoubný lipomatózní novotvar jiných lokalizací
Peritoneum
Retroperitoneum
. 9 Nezhoubný lipomatózní novotvar neurčené lokalizace
Lipom NS
D18 Hemangiom a Iymfangiom kterékoliv lokalizace
Patří sem: morfologické typy M912–M917 s kódem chování /0 Nepatří sem: modrý nebo pigmentový névus (D22.–)
130 / II. KAPITOLA
. 0 Hemangiom kterékoliv lokalizace
Angiom NS
. 1 Lymfangiom kterékoliv lokalizace
D19
Nezhoubné novotvary mezotelové tkáně
Patří sem:
morfologické typy M905 s kódem chování /0
. 0
Mezotelová tkáň pleury
. 1
Mezotelová tkáň peritonea
. 7 Mezotelová tkáň jiné lokalizace
. 9
Mezotelová tkáň NS
Benigní mezoteliom NS
D20
Nezhoubné nádory měkké tkáně retroperitonea
a peritonea
Nepatří sem: nezhoubný tukový nádor peritonea a retroperitonea
(D17.7)
mezotelová tkáň (D19.–)
. 0
Retroperitoneum
. 1
Peritoneum
D21
Jiné nezhoubné nádory pojivové a jiných měkkých
tkání
Patří sem:
velké cévy
burza
chrupavka
povázka
tuk
vaz s výjimkou děložního Truncus lymphaticus sval
synovie
šlacha (pouzdro) Nepatří sem: chrupavka
. kloubní (D16.–)
. hrtanu (D14.1)
. nosu (D14.0)
pojivová tkáň prsu (D24) hemangiom (D18.0) lipomatózní novotvary (D17.–) lymfangiom (D18.1)
periferní nervy a autonomní nervová soustava (D36.1) peritoneum (D20.1)
retroperitoneum (D20.0) děložní:
. leiomyom (D25.–)
. všechny vazy (D28.2) cévní tkáň (D18.–)
. 0 Pojivová a jiná měkká tkáň hlavy‚ obličeje a krku
Pojivová tkáň:
. ucha
. očního víčka
Nepatří sem: pojivová tkáň očnice (D31.6)
II. KAPITOLA / 131
. 1 Pojivová a jiná měkká tkáň horní končetiny včetně ramene
. 2 Pojivová a jiná měkká tkáň dolní končetiny včetně kyčle
. 3 Pojivová a jiná měkká tkáň hrudníku
Axila
Bránice
Velké cévy
Nepatří sem: srdce (D15.1) mediastinum (D15.2) brzlík – thymus (D15.0)
. 4 Pojivová a jiná měkká tkáň břicha
. 5 Pojivová a jiná měkká tkáň pánve
Nepatří sem: děložní:
. leiomyom (D25.–)
. všechny vazy (D28.2)
. 6 Pojivová a jiná měkká tkáň trupu NS
Záda NS
. 9 Pojivová a jiná měkká tkáň NS
D22 Melanocytové névy
Patří sem: morfologické typy M872–M879 s kódem chování /0 névus:
. NS
. modrý
. vlasový
. pigmentový
. 0 Melanocytový névus rtu
. 1 Melanocytový névus očního víčka včetně koutku
. 2 Melanocytový névus ucha a zevního zvukovodu
. 3 Melanocytový névus jiné a neurčené části obličeje
. 4 Melanocytový névus vlasové části hlavy a krku
. 5 Melanocytový névus trupu
Análního:
. okraje
. kůže Perianální kůže Kůže prsu
. 6 Melanocytové névy horní končetiny včetně ramene
. 7 Melanocytové névy dolní končetiny včetně kyčle
. 9 Melanocytové névy NS
D23
Jiné nezhoubné novotvary kůže
Patří sem: nezhoubný novotvar:
. vlasových folikulů
. seboroických žláz
. potních žláz
Nepatří sem: nezhoubné lipomatózní novotvary (D17.0–D17.3)
melanocytové névy (D22.–)
. 0
Kůže rtu
Nepatří sem: červený okraj rtu (D10.0)
. 1 Kůže očního víčka‚ včetně koutku
132 / II. KAPITOLA
. 2 Kůže ucha a zevního zvukovodu
. 3 Kůže jiných a neurčených částí obličeje
. 4 Kůže vlasové části hlavy a krku
. 5 Kůže trupu
Anální:
. okraj
. kůže Perianální kůže Kůže prsu
Nepatří sem: řiť NS (D12.9)
kůže pohlavních orgánů (D28–D29)
. 6 Kůže horní končetiny‚ včetně ramene
. 7 Kůže dolní končetiny‚ včetně boku
. 9 Kůže NS
D24 Nezhoubné novotvary prsu
Prs:
. pojivová tkáň
. měkké části
Nepatří sem: nezhoubná dysplazie prsů (N60.–) kůže prsu (D22.5‚ D23.5)
D25 Leiomyom dělohy
Patří sem: nezhoubné novotvary dělohy s morfologickým typem M 889 a kódem chování /0
fibromyom dělohy
. 0 Submukózní leiomyom dělohy
. 1 Intramurální leiomyom dělohy
. 2 Subsérózní leiomyom dělohy
. 9 Leiomyom dělohy NS
D26 Jiné nezhoubné novotvary dělohy
. 0 Hrdlo děložní – cervix uteri
. 1 Tělo děložní – corpus uteri
. 7 Jiná část dělohy
. 9 Děloha NS
D27 Nezhoubný novotvar vaječníku
D28 Nezhoubný novotvar jiných a neurčených ženských
pohlavních orgánů
Patří sem: adenomatózní polyp kůže ženských pohlavních
orgánů
kůže ženských pohlavních orgánů
. 0
Vulva
. 1
Pochva – vagina
. 2
Vejcovod a vazy děložní
Vejcovod (tuba uterina Fallopii)
Děložní vaz (široký)(oblý)
. 7 Jiné určené ženské pohlavní orgány
. 9 Ženské pohlavní orgány NS
II. KAPITOLA / 133
D29 Nezhoubné novotvary mužských pohlavních orgánů
Patří sem: kůže mužských pohlavních orgánů
. 0
Pyj – penis
. 1 Předstojná žláza – prostata
Nepatří sem: adenomatózní hyperplazie prostaty (N40)
prostatický(-é)(-á):
. zbytnění (N40)
. hypertrofie (N40)
. 2
Varle – testis
. 3
Nadvarle – epididymis
. 4
Šourek – scrotum
Kůže skrota
. 7 Jiné části mužských pohlavních orgánů
Semenný váček Semenný provazec Tunica vaginalis
. 9 Mužský pohlavní orgán NS
D30 Nezhoubný novotvar močových orgánů
. 0 Ledvina
Nepatří sem: ledvinná(-é):
. kalichy (D30.1)
. pánvička (D30.1)
. 1 Ledvinná pánvička – pelvis renalis
. 2 Močovod – ureter
Nepatří sem: ústí močovodu do močového měchýře (D30.3)
. 3 Močový měchýř – vesica urinaria
Ústí močovodu do močového měchýře Vnitřní ústí močové trubice
. 4 Močová trubice – urethra
Nepatří sem: vnitřní ústí močové trubice (D30.3)
. 7 Jiné močové orgány
Parauretrální žlázy
. 9 Močový orgán NS
Močové ústrojí NS
D31 Nezhoubný novotvar oka a očních adnex
Nepatří sem: pojivová tkáň očního víčka (D21.0) zrakový nerv (D33.3)
kůže očního víčka (D22.1‚ D23.1)
. 0 Spojivka – conjunctiva
. 1 Rohovka – cornea
. 2 Sítnice – retina
. 3 Cévnatka – chorioidea
. 4 Řasnaté těleso – corpus ciliare
. 5 Slzná žláza a slzovod
Slzný váček
Ductus nasolacrimalis
134 / II. KAPITOLA
. 6 Očnice – orbita NS
Pojivová tkáň očnice
Mimooční sval
Periferní nervy očnice
Retrobulbární tkáň
Retrookulární tkáň
Nepatří sem: kost očnice (D16.4)
. 9 Oko NS
Oční bulbus
D32 Nezhoubný novotvar mozkomíšních plen
. 0 Mozkové pleny – meninges cerebri
. 1 Míšní pleny – meninges spinales
. 9 Meningy NS
Meningeom NS
D33 Nezhoubný novotvar mozku a jiných částí centrální nervové soustavy
Nepatří sem: angiom (D18.0) mozkomíšní pleny (D32.–)
periferní nervy a autonomní nervová soustava (D36.1) retrookulární tkáň (D31.6)
. 0 Mozek supratentoriální
Mozková komora – ventriculum cerebri Mozek – cerebrum
Čelní lalok – lobus frontalis Týlní lalok – lobus occipitalis Temenní lalok – lobus parietalis Spánkový lalok – lobus temporalis
Nepatří sem: čtvrtá komora (D33.1)
. 1 Mozek infratentoriální
Mozkový kmen Mozeč ek – cerebellum Čtvrtá komora
. 2 Mozek NS
. 3 Mozkové nervy
Bulbus olfactorius
. 4 Mícha
. 7 Jiné určené části centrální nervové soustavy
. 9 Centrální nervová soustava NS
D34 Nezhoubný novotvar štítné žlázy
D35 Nezhoubný novotvar jiných a neurčených žláz s vnitřní sekrecí
Nepatří sem: endokrinní část slinivky břišní (D13.7) vaječník (D27)
varle (D29.2) brzlík (D15.0)
. 0 Nadledvina – glandula suprarenalis (adrenalis)
. 1 Příštítná žláza – glandula parathyreoidea
II. KAPITOLA / 135
. 2 Hypofýza – glandula pituitaria
. 3 Ductus craniopharyngealis
. 4 Epifýza – glandula pinealis
. 5 Karotické tělísko – glomus caroticum
. 6 Aortické tělísko a jiná paraganglia
. 7 Jiné určené žlázy s vnitřní sekrecí
. 8 Postižení více žláz s vnitřní sekrecí
. 9 Žláza s vnitřní sekrecí NS
D36 Nezhoubný novotvar jiných a neurčených lokalizací
. 0 Mízní uzliny
. 1 Periferní nervy a autonomní nervová soustava
Nepatří sem: periferní nervy očnice (D31.6)
. 7 Jiné určené lokalizace
Nos NS
. 9 Nezhoubný novotvar neurčené lokalizace
NOVOTVARY NEJISTÉHO NEBO NEZNÁMÉHO CHOVÁNÍ (D37–D48)
Poznámka: Skupiny D37–D48 zařazují podle lokalizace novotvary nejistého nebo neznámého chování‚ tj.‚ kde je pochybnost‚ zda novotvar je zhoubný nebo nezhoubný. Takové novotvary mají vyhrazen kód chování /1 v klasifikaci morfologie novotvarů.
D37 Novotvar nejistého nebo neznámého chování dutiny ústní a trávicích orgánů
. 0 Ret‚ dutina ústní a hltan
Aryepiglotický přehyb (řasa):
. NS
. hypofaryngeální plocha
. marginální zóna
Velké a malé slinné žlázy
Červený okraj rtu
Nepatří sem: aryepiglotická řasa‚ hrtanová plocha (D38.0)
epiglottis:
. NS (D38.0)
. suprahyoidní část (D38.0)
kůže rtu (D48.5)
. 1
Žaludek
. 2
Tenké střevo
. 3
Červovitý přívěsek
. 4
Tlusté střevo
. 5 Konečník
Rektosigmoidální spojení
. 6 Játra‚ žlučník a žlučovody
Vaterská papila
136 / II. KAPITOLA
. 7 Jiné trávicí orgány
Anální:
. kanál
. svěrač Řiť NS Střevo NS Jícen
Slinivka břišní
Nepatří sem: anální
. hrana (D48.5)
. kůže (D48.5) perianální kůže (D48.5)
. 9 Trávicí orgán NS
D38 Novotvary nejistého nebo neznámého chování
středního ucha a dýchacích a nitrohrudních orgánů
Nepatří sem: srdce (D48.7)
. 0
Hrtan
Aryepiglotická řasa‚ hrtanová plocha
Epiglottis (suprahyoidní část)
Nepatří sem: aryepiglotická řasa:
. NS (D37.0)
. hypofaryngeální plocha (D37.0)
. marginální zóna (D37.0)
. 1 Průdušnice‚ průduška a plíce
. 2
Pohrudnice – pleura
. 3
Mezihrudí – mediastinum
. 4
Brzlík – thymus
. 5
Jiné respirační orgány
Přídatné dutiny
Nosní chrupavka
Střední ucho
Dutina nosní
Nepatří sem: ucho (zevní)(kůže) (D48.5)
nos(-u):
. NS (D48.7)
. kůže (D48.5)
. 6
Dýchací orgán NS
D39
Novotvary nejistého nebo neznámého chování
ženských pohlavních orgánů
. 0
Děloha
. 1
Vaječník
. 2
Placenta
Chorioadenoma destruens
Hydatidózní (hydatidiformní) mola:
. invazivní
. maligní (zhoubná)
Nepatří sem: mola hydatidosa NS (O01.9)
II. KAPITOLA / 137
. 7 Jiné ženské pohlavní orgány
Kůže ženských pohlavních orgánů
. 9 Ženský pohlavní orgán NS
D40 Novotvar nejistého nebo neznámého chování mužských pohlavních orgánů
. 0 Předstojná žláza – prostata
. 1 Varle – testis
. 7 Jiné mužské pohlavní orgány
Kůže mužských pohlavních orgánů
. 9 Mužský pohlavní orgán NS
D41 Novotvar nejistého nebo neznámého chování močových orgánů
. 0 Ledvina
Nepatří sem: ledvinná pánvička (D41.1)
. 1 Ledvinná pánvička – pelvis renalis
. 2 Močovod – ureter
. 3 Močová trubice – urethra
. 4 Močový měchýř – vesica urinaria
. 7 Jiné močové orgány
. 9 Močový orgán NS
D42 Novotvar nejistého nebo neznámého chování mozkomíšních plen
. 0 Mozkové pleny – meninges cerebri
. 1 Míšní pleny – meninges spinales
. 9 Mozkomíšní pleny – meninges NS
D43 Novotvar nejistého nebo neznámého chování mozku a centrální nervové soustavy
Nepatří sem: periferní nervy a autonomní nervová soustava (D48.2)
. 0 Mozek supratentoriální
Mozková komora – ventriculum cerebri Mozek – cerebrum
Čelní lalok – lobus frontalis Týlní lalok – lobus occipitalis Temenní lalok – lobus parietalis Spánkový lalok – lobus temporalis
Nepatří sem: čtvrtá komora (D43.1)
. 1 Mozek infratentoriální
Mozkový kmen Mozeč ek – cerebellum Čtvrtá komora
. 2 Mozek NS
. 3 Mozkové nervy
. 4 Mícha
. 7 Jiné určené části centrální nervové soustavy
. 9 Centrální nervová soustava NS
138 / II. KAPITOLA
D44 Novotvary nejistého nebo neznámého chování žláz s vnitřní sekrecí
Nepatří sem: endokrinní část slinivky břišní (D37.7) vaječník (D39.1)
varle (D40.1) brzlík (D38.4)
. 0 Štítná žláza – glandula thyroidea
. 1 Nadledvina – glandula suprarenalis (adrenalis)
. 2 Příštítná žláza – glandula parathyroidea
. 3 Hypofýza – glandula pituitaria
. 4 Ductus craniopharyngealis
. 5 Epifýza – glandula pinealis
. 6 Karotické tělísko – glomus caroticum
. 7 Aortické tělísko a jiná paraganglia
. 8 Postižení více žláz s vnitřní sekrecí
Mnohočetná endokrinní adenomatóza
. 9 Žláza s vnitřní sekrecí NS
D45 Polycythaemia vera
Poznámka: Pravá polycytémie byla v MKN-O-3 reklasifikována s maligním kódem. P řesto je pro Polycythaemia vera nadále používán kód D45 ze skupiny Novotvarů nejistého nebo neznámého chování. Modifikace bude provedena až v rámci nové MKN-11.
D46 Myelodysplastické syndromy
Myelodysplastický syndrom ve spojení s alkylačními činidly Myelodyslastický syndrom ve spojení s epipodofylotoxinem Myelodysplastický syndrom ve spojení s terapií NS
Nepatří sem: aplastická anémie způsobená léky (D61.1)
. 0 Refrakterní anemie bez prstenčitých sideroblastů, uvedeno
Poznámka: bez sideroblastů, bez přebytku blastů
. 1 Refrakterní anemie s prstenčitými sideroblasty
. 2 Refrakterní anemie s přebytkem blastů
RAEB I
RAEB II
. 4 Refrakterní anemie NS
. 5 Refrakterní anémie s dysplázií ve více řadách
. 6 Myelodysplastický syndrom s izolovanou chromozomální aberací del(5q)
5 q-minus syndrom
. 7 Jiné myelodysplastické syndromy
Nepatří sem: Chronická myelomonocytická leukémie (C93.1)
. 9 Myelodysplastický syndrom NS
Myelodysplasia NS
Preleukemie (preleukemický syndrom) NS
II. KAPITOLA / 139
D47 Jiné novotvary nejistého nebo neznámého chování mízní‚ krvetvorné a příbuzně tkáně
. 0 Novotvary nejistého a neznámého chování z histiocytů a kmenových buněk
Indolentní systémová mastocytóza Nádory z kmenových buněk NS Mastocytom NS
Systémová mastocytóza spojená s klonálním hematopoetickým non-mastocytárním onemocněním (SM-AHNMD)
Nepatří sem: mastocytóza (kongenitální) (kožní) (Q82.2)
. 1 Chronická myeloproliferativní nemoc
Chronická neutrofilní leukémie Myeloproliferativní nemoc NS
Nepatří sem: Atypická chronická myeloidní leukémie (C92.2) Chronická myeloidní leukémie [CML] BCR/ABL-pozitivní (C92.1)
. 2 Monoklonální gamapatie neurčeného významu (MGUS)
. 3 Esenciální (hemoragická) trombocytemie
Idiopatická hemoragická trombocytemie
. 4 Osteomyelofibróza
Chronická idiopatická myelofibróza
Myelofibróza (idiopatická) (s myeloidní metaplazií) Myeloskleróza (megakaryocytární) s myeloidní metaplazií Sekundární myelofibróza u myeloproliferativní nemoci
Nepatří sem: akutní myelofibróza (C94.4)
. 5 Chronická eosinofilní leukémie [hypereosinofilní syndrom]
. 7 Jiné specifikované nádory nejistého nebo neznámého chování‚ mízní‚ hematopoetické a příbuzné tkáně
Histiocytické nádory nejistého nebo neznámého chování
. 9 Nádory nejistého nebo neznámého chování mízní‚ hematopoetické a příbuzné tkáně NS
Lymfoproliferativní nemoc NS
D48 Novotvary nejistého nebo neznámého chování jiných a neurčených lokalizací
Nepatří sem: neurofibromatóza (Q85.0)
. 0 Kost a kloubní chrupavka
Nepatří sem: chrupavka:
. ucha (D48.1)
. hrtanu (D38.0)
. nosu (D38.5)
pojivová tkáň očního víčka (D48.1) synovie (D48.1)
140 / II. KAPITOLA
. 1 Pojivová a jiná měkká tkáň
Pojivová tkáň:
. ucha
. očního víčka
Nepatří sem: chrupavka:
. kloubní (D48.0)
. hrtanu (D38.0)
. nosu (D38.5)
pojivová tkáň prsu (D48.6)
. 2 Periferní nervy a autonomní nervová soustava
Nepatří sem: periferní nervy očnice (D48.7)
. 3
Retroperitoneum
. 4
Peritoneum
. 5 Kůže
Anální:
. hrana
. kůže
Perianální kůže
Kůže prsu
Kůže rtu
Nepatří sem: řiť NS (D37.7)
kůže pohlavních orgánů (D39.7‚ D40.7)
červený okraj rtu (D37.0)
. 6
Prs
Pojivová tkáň prsu
Cystosarcoma phyllodes
Nepatří sem: kůže prsu (D48.5)
. 7
Jiné určené lokalizace
Oko
Srdce
Periferní nervy očnice
Nepatří sem: pojivová tkáň (D48.1)
kůže očního víčka (D48.5)
. 9 Nádory nejistého nebo neznámého chování NS
Bujení NS
Nádor NS
Novotvar NS
Tumor NS