Uživatel:Zef/III

Z WikiSkript

Zdroj: http://www.uzis.cz/cz/mkn/

No copyright infrigement intended. This will serve as a basis for future, sourced content. This text shouldnt get indexed since its in userspace. --Zef avatar 3.jpg Zef d|p 21. 1. 2017, 12:25 (CET)

Kapitoly:

NEMOCI KRVE‚ KRVETVORNÝCH
ORGÁNŮ A NĚKTERÉ PORUCHY
TÝKAJÍCÍ SE MECHANISMU IMUNITY (D50–D89)
Nepatří sem: autoimunitní (systémová) nemoc NS (M35.9)
některé stavy vzniklé v perinatálním období (P00–P96) komplikace těhotenství‚ porodu a šestinedělí (O00–O99) vrozené vady‚ deformace a chromozomální abnormality (Q00–Q99)
nemoci endokrinní‚ výživy a přeměny látek (E00–E90) onemocnění virem lidské imunodeficience [HIV] (B20–B24) poranění‚ otravy a některé jiné následky vnějších příčin (S00–T98)
novotvary (C00–D48)
příznaky‚ znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde (R00–R99)
Tato kapitola obsahuje následující oddíly:
D50–D53 Nutriční anemie
D55–D59 Hemolytické anemie
D60–D64 Aplastické a jiné anemie
D65–D69 Vady koagulace‚ purpura a jiné krvácivé stavy
D70–D77 Jiné nemoci krve a krvetvorných orgánů
D80–D89 Některé poruchy mechanismu imunity
Pro tuto kapitolu jsou stanoveny následující položky s hvězdičkou:
D63* Anemie při chronických nemocech zařazených jinde
D77* Jiné poruchy krve a krvetvorných orgánů u nemocí zařazených jinde
142 / III. KAPITOLA
NUTRIČNÍ ANEMIE (D50–D53)
D50 Anemie z nedostatku železa
Patří sem: anemie:
. asiderotická
. hypochromní
. 0 Sekundární (chronická) a po ztrátě krevní z nedostatku železa
Posthemoragická (chronická) anemie
Nepatří sem: akutní posthemoragická anemie (D62) vrozená anemie z fetální ztráty krve (P61.3)
. 1 Sideropenická dysfagie
Syndrom:
. Kellyho–Petersonův
. Plummerův–Vinsonův
. 8 Jiné anemie z nedostatku železa
. 9 Anemie z nedostatku železa NS
D51 Anemie z nedostatku vitaminu B12
Nepatří sem: karence vitaminu B 12 (E53.8)
. 0 Anemie z nedostatku vitaminu B12 způsobená nedostatkem vnitřního faktoru
Anemie:
. Addisonova
. Biermerova
. perniciózní (vrozená)
Vrozený nedostatek vnitřního faktoru
. 1 Anemie z nedostatku vitaminu B12 způsobená selektivní malabsorpcí vitaminu B12 s proteinurií
Syndrom Immerslundové(–Gräsbeckův)
Megaloblastová dědičná anemie
. 2 Nedostatek transcobalaminu II.
. 3 Jiná nutriční anemie z nedostatku vitaminu B12
Veganská anemie
. 8 Jiné anemie z nedostatku vitaminu B12
. 9 Anemie z nedostatku vitaminu B12 NS
D52 Anemie z nedostatku kyseliny listové
. 0 Nutriční anemie z nedostatku kyseliny listové
Nutriční megaloblastická anemie
. 1 Anemie z nedostatku kyseliny listové‚ vyvolaná léky
K označení léků lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.)
. 8 Jiné anemie z nedostatku kyseliny listové
. 9 Anemie z nedostatku kyseliny listové NS
D53 Jiné nutriční anemie
Patří sem: megaloblastická anemie bez odezvy na terapii vitamínem B 12 nebo kyselinou listovou
III. KAPITOLA / 143
. 0 Anemie z nedostatku proteinů
Anemie z nedostatku aminokyselin Orotacidurická anemie
Nepatří sem: syndrom Leschův–Nyhanův (E79.1)
. 1 Jiné megaloblastické anemie nezařaditelné jinam
Megaloblastická anemie NS
Nepatří sem: Di Guglielmova nemoc (C94.0)
. 2 Anemie z nedostatku vitaminu C
Nepatří sem: kurděje (E54)
. 8 Jiné určené nutriční anemie
Anemie spojená s nedostatkem:
. mědi
. molybdenu
. zinku
Nepatří sem: karence bez anemie jako je:
. nedostatek mědi (E61.0)
. nedostatek molybdenu (E61.5)
. nedostatek zinku (E60)
. 9 Nutriční anemie NS
Prostá chronická anemie
Nepatří sem: anemie NS (D64.9)
HEMOLYTICKÉ ANEMIE (D55–D59)
D55 Anemie způsobená poruchami enzymů
Nepatří sem: anemie z nedostatku enzymů vyvolaná léky (D59.2)
. 0 Anemie způsobená nedostatkem glukózo-6-fosfátdehydrogenázy [G-6-PD]
Favismus
Anemie z nedostatku G-6-PD
. 1 Anemie způsobená jinými poruchami metabolismu glutationu
Anemie (způsobená):
. nedostatkem enzymů‚ vyjma G-6-PD‚ spojených se zkratem hexoso-monofosfátového (HMP) cyklu
. hemolytická nesférocytická (dědičná)‚ I. typu
. 2 Anemie způsobená poruchami glykolytických enzymů
Anemie:
. hemolytická nesférocytická (dědičná)‚ II. typu
. z nedostatku hexokinázy
. z nedostatku pyruvatkinázy [PK]
. z nedostatku triosofosfátisomerázy
. 3 Anemie způsobená poruchami metabolismu nukleotidů
. 8 Jiné anemie způsobené poruchami enzymů
. 9 Anemie způsobená poruchou enzymu NS
D56 Talasemie – thalassaemia
. 0 Alfa thalassaemia
Nepatří sem: hydrops plodu způsobený hemolytickou nemocí (P56.–)
144 / III. KAPITOLA
. 1 Beta thalassaemia
Cooleyova anemie Těžká beta talasemie Thalassaemia:
. intermedia
. major
. 2 Delta-beta thalassaemia
. 3 Talasemický typ
. 4 Dědičná perzistence fetálního hemoglobinu [HPFH]
. 8 Jiné talasemie
. 9 Talasemie NS
Středozemní anemie (s jinou hemoglobinopatií) Thalassaemia (minor)(smíšená)(s jinou hemoglobinopatií)
D57 Srpkovité poruchy
Nepatří sem: jiné hemoglobinopatie (D58.–)
. 0 Srpkovitá anemie s krizí
Onemocnění Hb-SS s krizí
. 1 Srpkovitá anemie bez krize
Srpkovitá:
. anemie
. nemoc NS
. porucha
. 2 Zdvojené heterozygotní poruchy srpkovatění
Hb-SC
Hb-SD onemocnění
Hb-SE
Srpkovitá beta talasemie
. 3 Další typy srpkovité anemie
Typ Hb-S
Heterozygotní hemoglobin S [HbAS]
. 8 Jiné srpkovité poruchy
D58 Jiné dědičné hemolytické anemie
. 0 Dědičná sférocytóza
Acholurická (rodová) žloutenka
Vrozený (sférocytární) hemolytický ikterus
Syndrom Minkowského–Chauffardův
. 1 Dědičná eliptocytóza
Eliptocytóza (vrozená)
Ovalocytóza (vrozená)(dědičná)
III. KAPITOLA / 145
. 2 Jiné hemoglobinopatie
Abnormální hemoglobin NS
Vrozená anemie s Heinzovými tělísky Onemocnění:
. Hb-C
. Hb-D
. Hb-E Hemoglobinopatie NS
Hemolytická nemoc s nestálým hemoglobinem
Nepatří sem: . rodinná polycytemie (D75.0)
. nemoc s hemoglobinem (Hb–M) (D74.0)
. dědičná perzistence fetálního hemoglobinu (D56.4)
. polyglobulie z vysokých nadmořských výšek (D75.1)
. methemoglobinemie (D74.–)
. 8 Jiné určené dědičné hemolytické anemie
Stomatocytóza
. 9 Dědičná hemolytická anemie NS
D59 Získané hemolytické anemie
. 0 Autoimunitní hemolytická anemie vyvolaná léky
K označení léků lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.)
. 1 Jiné autoimunitní hemolytické anemie
Autoimunitní hemolytická nemoc (chladový typ)(tepelný typ) Chronické onemocnění s chladovými hemaglutininy Chladové aglutininy:
. nemoc
. hemoglobinurie Hemolytická anemie:
. chladový typ
. tepelný typ
Nepatří sem: Evansův syndrom (D69.3)
hemolytická nemoc plodu a novorozence (P55.–) paroxyzmální chladová hemoglobinurie (D59.6)
. 2 Neautoimunitní hemolytická anemie vyvolaná léky
Anemie z nedostatku enzymů vyvolaného léky
K označení léků lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.)
. 3 Hemolyticko-uremický syndrom
. 4 Jiné neautoimunitní hemolytické anemie
Hemolytická anemie:
. mechanická
. mikroangiopatická
. toxická
K označení příčiny lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.)
. 5 Paroxyzmální noční hemoglobinurie [Marchiafava-Micheli]
Nepatří sem: hemoglobinurie (R82.3)
146 / III. KAPITOLA
. 6 Hemoglobinurie způsobená hemolýzou z jiných vnějších příčin
Hemoglobinurie:
. z námahy
. pochodová
. paroxyzmální chladová hemoglobinurie (D59.6)
K označení příčiny lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.)
Nepatří sem: hemoglobinurie (R82.3)
. 8 Jiné získané hemolytické anemie
. 9 Získaná hemolytická anemie NS
Idiopatická hemolytická anemie‚ chronická
APLASTICKÉ A JINÉ ANEMIE (D60–D64)
D60 Získaná čistá aplazie červených krvinek [erytroblastopenie]
Patří sem: aplazie červených krvinek (získaná)(dospělých)(s thymomem)
. 0 Chronická získaná čistá aplazie červených krvinek
. 1 Přechodná získaná čistá aplazie červených krvinek
. 8 Jiná získaná čistá aplazie červených krvinek
. 9 Získaná čistá aplazie červených krvinek NS
D61 Jiné aplastické anemie
Nepatří sem: agranulocytóza (D70)
. 0 Konstituční aplastická anemie
Aplazie (čistá) červených krvinek:
. vrozená
. dětská
. primární Blackfanův–Diamondův syndrom Rodová hypoplastická anemie Fanconiho anemie Pancytopenie s malformacemi
. 1 Aplastická anemie vyvolaná léky
K označení léků lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.)
. 2 Aplastická anemie způsobená jinými zevními příčinami
K označení léků lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.)
. 3 Idiopatická aplastická anemie
. 8 Jiné určené aplastické anemie
. 9 Aplastická anemie NS
Anemie hypoplastická
Dřeňová hypoplazie
Panmyeloftíza
D62 Akutní posthemoragická anemie
Nepatří sem: vrozená anemie z fetální ztráty krve (P61.3)
III. KAPITOLA / 147
D63* Anemie při chronických nemocech zařazených jinde
. 0* Anemie při onemocněních novotvary (C00–D48+)
. 8* Anemie při jiných chronických nemocech zařazených jinde
Anemie při chronickém onemocnění ledvin ≥ stadium 3 (N18.3–N18.5+)
D64 Jiné anemie
Nepatří sem: refrakterní anemie:
. NS (D46.4)
. s přebytkem blastů (D46.2)
. s transformacemi (C92.0)
. se sideroblasty (D46.1)
. bez sideroblastů (D46.0)
. 0 Dědičná sideroblastická anemie
Hypochromní sideroblastická anemie‚ pohlavně vázaná
. 1 Sekundární sideroblastická anemie způsobená nemocí
K určení nemoci lze použít dodatkový kód
. 2 Sekundární sideroblastická anemie způsobená léky a jedy
K označení léků lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.)
. 3 Jiné sideroblastické anemie
Sideroblastická anemie:
. NS
. citlivá na pyridoxin zařaditelná jinam
. 4 Vrozená dyserytropoetická anemie
Dyshematopoetická anemie (vrozená)
Nepatří sem: Blackfanův–Diamondův syndrom (D61.0)
Di Guglielmova nemoc (C94.0)
. 8 Jiné určené anemie
Dětská pseudoleukemie
Leukoerytroblastická anemie
. 9 Anemie NS
148 / III. KAPITOLA
PORUCHY KOAGULACE‚ PURPURA A JINÉ KRVÁCIVÉ STAVY (D65–D69)
D65 Diseminovaná intravaskulární koagulace [Defibrinační syndrom] (DIC)
Získaná afibrinogenemie Konsumpční koagulopatie
Difuzní nebo diseminovaná intravaskulární koagulace [DIC, DIK] Získané fibrinolytické krvácení
Purpura:
. fibrinolytická
. fulminans
Nepatří sem: komplikující:
. potrat nebo ektopické těhotenství nebo mola hydatidosa (O00–O07‚ O08.1)
. těhotenství‚ porod a šestinedělí (O45.0‚ O46.0‚ O67.0‚ O72.3)
. u novorozence (P60)
D66 Dědičný nedostatek faktoru VlIl
Nedostatek faktoru VIII (s funkčním defektem) Hemofilie:
. NS
. A
. klasická
Nepatří sem: nedostatek faktoru VIII s cévní poruchou (D68.0)
D67 Dědičný nedostatek faktoru IX
Christmasova nemoc Nedostatek:
. faktoru IX (funkční)
. PTC [plazma-tromboplastin-komponenty] Hemofilie B
D68 Jiné vady koagulace
Nepatří sem: komplikující:
. potrat nebo ektopické těhotenství nebo mola hydatidosa (O00–O07‚ O08.1)
. těhotenství‚ porod a šestinedělí (O45.0‚ O46.0‚ O67.0‚ O72.3)
. 0 Von Willebrandova nemoc
Angiohemofilie
Nedostatek faktoru VIII s cévním defektem
Cévní hemofilie
Nepatří sem: nedostatek faktoru VIII:
. NS (D66)
. s funkční vadou (D66) dědičná fragilita kapilár (D69.8)
III. KAPITOLA / 149
. 1 Dědičný nedostatek faktoru XI
Hemofilie C
Nedostatek PTA [plazma-tromboplastin-antecedentu]
. 2 Dědičný nedostatek jiných koagulačních faktorů
Vrozená afibrinogenemie Nedostatek faktoru:
. I (fibrinogenu)
. II (protrombinu)
. V (labilního)
. VII (stabilního)
. X (Stuartova–Prowerové)
. XII (Hagemanova)
. XIII (stabilizujícího fibrinu) Nedostatek:
. AC globulinu
. proakcelerinu Nemoc:
. Owrenova
. Stuartova–Prowerové (Vrozená) dysfibrinogenemie Hypoprokonvertinemie
. 3 Krvácivé stavy způsobené cirkulujícími antikoagulancii
Krvácení během dlouhodobého užívání antikoagulancií Hyperheparinemie
Rozmnožení:
. antitrombinu
. anti VIIIa
. anti IXa
. anti Xa
. anti XIa
K určení antikoagulancia lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.)
Nepatří sem: dlouhodobé užívání antikoagulancií bez krvácení (Z92.1)
. 4 Získaný nedostatek koagulačních faktorů
Nedostatek koagulačních faktorů způsobený:
. onemocněním jater
. nedostatkem vitaminu K
Nepatří sem: nedostatek vitaminu K u novorozenců (P53)
. 5 Primární trombofilie
Rezistence aktivovaného proteinu C [mutace faktoru V Leidenská] Nedostatek:
. antitrombinu
. proteinu C
. proteinu S
Mutace protrombinového genu
. 6 Jiné trombofilie
Antikardiolipinový syndrom Antifosfolipidový syndrom Přítomný lupus koagulant
Nepatří sem: diseminovaná intravaskulární koagulace (D65) hyperhomocystiemie (E72.1)
150 / III. KAPITOLA
. 8 Jiné určené vady koagulace
. 9 Vada koagulace NS
D69 Purpura a jiné krvácivé stavy
Nepatří sem: benigní hypergamaglobulinemická purpura (D89.0) kryoglobulinemická purpura (D89.1)
esenciální (hemoragická) trombocytemie (D47.3) purpura fulminans (D65)
trombotická trombocytopenická purpura (M31.1)
. 0 Alergická purpura
Purpura:
. anafylaktoidní
. Henochova(–Schönleinova)
. netrombocytopenická:
. hemoragická
. idiopatická
. vaskulární Vasculitis alergica
. 1 Kvalitativní poruchy trombocytů
Bernardův–Soulierův syndrom [obrovských destiček] Glanzmannova nemoc
Syndrom šedých destiček Trombastenie (hemoragická)(dědičná) Trombocytopatie
Nepatří sem: von Willebrandova nemoc (D68.0)
. 2 Jiné netrombocytopenické purpury
Purpura:
. NS
. stařecká
. prostá
. 3 Idiopatická trombocytopenická purpura
Evansův syndrom
. 4 Jiná primární trombocytopenie
Nepatří sem: trombocytopenie s chyběním kosti vřetenní (Q87.2) novorozenecká přechodná trombocytopenie (P61.0) Wiskottův–Aldrichův syndrom (D82.0)
. 5 Sekundární trombocytopenie
K označení léků lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.)
. 6 Trombocytopenie NS
. 8 Jiné určené krvácivé stavy
(Dědičná) fragilita kapilár Cévní pseudohemofilie
. 9 Krvácivý stav NS
III. KAPITOLA / 151
JINÉ NEMOCI KRVE A KRVETVORNÝCH ORGANŮ (D70–D77)
D70 Agranulocytóza
Agranulocytární angina
Infantilní genetická agranulocytóza Kostmannova nemoc Neutropenie:
. NS
. vrozená
. cyklická
. vyvolaná léky
. periodická
. splenická (primární)
. toxická Wernerova-Schultzova nemoc Neutropenická splenomegalie
K určení vyvolávajícího léku lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.)
Nepatří sem: přechodná novorozenecká neutropenie (P61.5)
D71 Funkční poruchy polymorfonukleárních neutrofilů (granulocytů)
Porucha komplexu membránových receptorů CD11/CD18 [CR3] Chronická granulomatózní nemoc (v dětství)
Vrozená dysfagocytóza Progresivní septická granulomatóza
D72 Jiné poruchy bílých krvinek
Nepatří sem: abnormální počet bílých krvinek (R72) bazofilie (D75.8)
poruchy imunity (D80–D89) neutropenie (D70) preleukemie (syndrom) (D46.9)
. 0 Genetické anomálie leukocytů
Anomálie (granulace)(granulocytů) nebo syndrom:
. Alderův
. Mayův–Hegglinův
. Pelgerův–Huëtův Dědičná:
. leukocytární:
. hypersegmentace
. hyposegmentace
. leukomelanopatie
Nepatří sem: Chediakův(–Steinbrinckův)–Higashiho syndrom (E70.3)
. 1 Eozinofilie
Eozinofilie:
. alergická
. dědičná
152 / III. KAPITOLA
. 8 Jiné určené poruchy bílých krvinek
Leukemoidní reakce:
. lymfocytární
. monocytární
. myelocytární Leukocytóza
Lymfocytóza (symptomatická) Lymfopenie
Monocytóza (symptomatická) Plazmocytóza
. 9 Porucha bílých krvinek NS
D73 Nemoci sleziny
. 0 Hyposplenismus
Asplenie pooperační
Atrofie sleziny
Nepatří sem: asplenie (vrozená) (Q89.0)
. 1 Hypersplenismus
Nepatří sem: splenomegalie:
. NS (R16.1)
. vrozená (Q89.0)
. 2 Chronická kongestivní splenomegalie
. 3 Absces sleziny
. 4 Cysta sleziny
. 5 Infarkt sleziny
Splenická netraumatická ruptura Torze sleziny
Nepatří sem: traumatická ruptura sleziny (S36.0)
. 8 Jiné nemoci sleziny
Fibróza sleziny NS Perisplenitida Splenitida NS
. 9 Nemoc sleziny NS
D74 Methemoglobinemie
. 0 Vrozená methemoglobinemie
Vrozený nedostatek NADH-methemoglobin-reduktázy Nemoc s hemoglobinem M [Hb-M]
Dědičná methemoglobinemie
. 8 Jiné methemoglobinemie
Získaná methemoglobinemie (se sulfohemoglobinémií) Toxická methemoglobinemie
K označení léků lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.)
. 9 Methemoglobinemie NS
III. KAPITOLA / 153
D75 Jiné nemoci krve a krvetvorných orgánů
Nepatří sem: hypergamaglobulinemie NS (D89.2) zvětšené mízní uzliny (R59.–) lymfadenitida:
. NS (I88.9)
. akutní (L04.–)
. chronická (I88.1)
. mezenterická (akutní)(chronická) (I88.0)
. 0 Rodinná erytrocytóza
Polycytemie:
. benigní
. familiární
Nepatří sem: dědičná ovalocytóza (D58.1)
. 1 Sekundární polycytemie
Erytrocytóza NS Polycytemie:
. NS
. získaná
. způsobená:
. erytropoetinem
. pokleslým objemem plazmy
. vysokou nadmořskou výškou
. stresem
. emoční
. hypoxemická
. nefrogenní
. relativní
Nepatří sem: polycytemie:
. novorozenců (P61.1)
. vera (D45)
. 8 Jiné určené nemoci krve a krvetvorných orgánů
Bazofilie
. 9 Nemoc krve a krvetvorných orgánů NS
154 / III. KAPITOLA
D76 Jiné určené nemoci s účastí Iymforetikulární a retikulohistiocytární tkáně
Některé poruchy monocytomakrofágového systému
Nepatří sem: Abtova-Lettereova-Siweho nemoc (C96.0) eosinofilní granulom (C96.6) Handova-Schüllerova-Christianova nemoc (C96.5) histiocytický sarkom (C96.8)
histiocytóza X, multifokální (C96.5) histiocytóza X, unifokální (C96.6)
histiocytóza z Langerhansových buněk, multifokální (C96.5)
histiocytóza z Langerhansových buněk, unifokální (C96.6)
zhoubná histiocytóza (C96.8) retikuloendotelióza:
. leukemická (C91.4)
. nelipidová (C96.0) retikulóza:
. histiocytární dřeňová (C96.8)
. lipomelanotická (I89.8)
. maligní NS (C86.0)
. 1 Hemofagocytární lymfohistiocytóza
Rodinná hemofagocytární retikulóza
Histiocytóza mononukleárních fagocytů jiných než
Langerhansových buněk NS
. 2 Hemofagocytární syndrom‚ spojený s infekcí
K určení infekčního agens nebo nemoci Ize použít dodatkový kód
. 3 Jiné histiocytární syndromy
Retikulohistiocytom (velkobuněčný)
Histiocytóza vedlejší dutiny nosní s masivní lymfadenopatií Xantogranulom
D77* Jiné poruchy krve a krvetvorných orgánů u nemocí zařazených jinde
Fibróza sleziny při schistosomóze [bilharzióze] (B65.–+)
III. KAPITOLA / 155
NĚKTERÉ PORUCHY MECHANISMU IMUNITY (D80–D89)
Patří sem: vady v systému komplementu, poruchy imunodeficience, vyjma poruch způsobených virem lidské imunodeficience [HIV]
sarkoidóza
Nepatří sem: autoimunitní (systémové) choroby NS (M35.9) funkční poruchy polymorfonukleárních neutrofilů (D71)
onemocnění virem lidské imunodeficience [HIV] (B20–B24) onemocnění virem lidské imunodeficience [HIV] komplikující těhotenství, porod a šestinedělí (O98.7)
D80 Imunodeficience s převahou poruch protilátek
. 0 Dědičná hypogamaglobulinemie
Autozomálně recesivní agamaglobulinemie (švýcarský typ) na X. chromozom vázaná agamaglobulinemie [Brutonova]
(s nedostatkem růstového hormonu)
. 1 Hypogamaglobulinemie rodinně se nevyskytující
Agamaglobulinemie s přítomností imunoglobulinů na B-lymfocytech Běžná variabilní agamaglobulinemie [CVA gamma] Hypogamaglobulinemie NS
. 2 Selektivní defekt imunoglobulinu A [IgA]
. 3 Selektivní defekt podtříd imunoglobulinu G [IgG]
. 4 Selektivní defekt imunoglobulinu M [IgM]
. 5 Imunodeficience se zvýšením imunoglobulinu M [IgM]
. 6 Imunodeficience s téměř normálními imunoglobuliny nebo hyperimunoglobulinemií
. 7 Přechodná hypogamaglobulinemie v dětství
. 8 Jiné imunodeficience s převahou poruch protilátek
Imunodeficience způsobená defekty lehkého řetězce Kappa
. 9 Imunodeficience s převahou poruch protilátek NS
D81 Kombinované poruchy imunity
Nepatří sem: autozomálně recesivní agamaglobulinemie (švýcarský typ) (D80.0)
. 0 Těžké kombinované imunodeficience [SCID] s retikulární dysgenezí
. 1 Těžké kombinované imunodeficience [SCID] s nízkými počty T a B buněk
. 2 Těžké kombinované imunodeficience [SCID] s nízkým nebo normálním počtem B buněk
. 3 Nedostatek adenosindeaminázy [ADA]
. 4 Nezelofův syndrom
. 5 Nedostatek purinnukleosidfosforylázy (PNP)
. 6 Defekt exprese hlavního histokompatibilního komplexu (MHC)
I. třídy
Barův syndrom
156 / III. KAPITOLA
. 7 Defekt exprese hlavního histokompatibilního komplexu (MHC)
II. třídy
. 8 Jiné kombinované poruchy imunity
Nedostatek karboxylázy závislé na biotinu
. 9 Kombinovaná porucha imunity NS
Těžká kombinovaná imunodeficience [SCID] NS
D82 Imunodeficience spojené s jinými velkými poruchami
Nepatří sem: teleangiektatická ataxie [Louis–Bar] (G11.3)
. 0 Syndrom Wiskottův–Aldrichův
Imunodeficience s trombocytopenií a ekzémem
. 1 Di Georgeův syndrom
Syndrom hltanové výchlipky Thymická:
. alymfoplazie
. aplazie nebo hypoplazie s imunodeficiencí
. 2 Imunodeficience s dysproporčním trpaslictvím
. 3 Imunodeficience provázející dědičnou chybnou odpověď na virus Epsteina–Barrové [EBV]
Lymfoproliferativní nemoc vázaná na X chromozom
. 4 Syndrom hyperimunoglobulinemie E [IgE]
. 8 Jiné imunodeficience spojené s velkými poruchami nezařaditelné jinam
. 9 Imunodeficience spojená s velkými poruchami NS
D83 Běžná variabilní imunodeficience (CVID)
. 0 Běžná variabilní imunodeficience s převahou abnormalit v počtu a funkci B buněk
. 1 Běžná variabilní imunodeficience s převahou imunoregulačních poruch T buněk
. 2 Běžná variabilní imunodeficience s autoprotilátkami proti B nebo T buňkám
. 8 Jiné běžné variabilní imunodeficience
. 9 Běžná variabilní imunodeficience NS
D84 Jiné poruchy imunity
. 0 Defekt leukocytárního funkčního antigenu 1 [LFA-1]
. 1 Defekt v systému komplementu
Nedostatek inhibitoru esterázy C1 [C1-INH]
. 8 Jiné specifikovatelné imunodeficience
. 9 Imunodeficience NS
D86 Sarkoidóza – sarcoidosis
. 0 Sarkoidóza plic
. 1 Sarkoidóza mízních uzlin
. 2 Sarkoidóza plic se sarkoidózou mízních uzlin
. 3 Sarkoidóza kůže
III. KAPITOLA / 157
. 8 Sarkoidóza jiných a kombinovaných lokalizací
Iridocyklitida při sarkoidóze+ (H22.1*)
Mnohočetné obrny mozkových nervů při sarkoidóze+ (G53.2*) Sarkoidózní:
. artropatie+ (M14.8*)
. myokarditida+ (I41.8*)
. myozitida (M63.3*)
Uveoparotická horečka (Heerfordtova)
. 9 Sarkoidóza NS
D89 Jiné poruchy imunitního mechanismu jinde nezařazené
Nepatří sem: hyperglobulinemie NS (R77.1)
monoklonální gamapatie nejasného významu (MGUS) (D47.2)
neúspěch a odmítnutí (rejekce) transplantátu (T86.–)
. 0 Polyklonální hypergamaglobulinemie
Benigní hypergamaglobulinemická purpura Polyklonální gamapatie NS
. 1 Kryoglobulinemie
Kryoglobulinemie:
. esenciální
. smíšená
. primární
. sekundární Kryoglobulinemická:
. purpura
. vaskulitida
. 2 Hypergamaglobulinemie NS
. 3 Syndrom imunitní obnovy (Immune reconstitution syndrome)
Imunorestituční zánětlivý syndrom [IRIS]
K určení léčiva lze použít dodatkový kód (Kapitola XX.)
. 8 Jiné poruchy mechanismů imunity nezařaditelné jinam
. 9 Porucha týkající se mechanismů imunity NS
Porucha imunity NS