Uživatel:Zef/Mvejr

Z WikiSkript
 1. Toleranční test s D-xylózou
 2. Dechový test s D-xylózou značenou uhlíkem-13
 3. Kyselina askorbová
 4. Zuby
 5. Měření pH
 6. Screening nádorů tlustého střeva
 7. Metabolická alkalóza
 8. Výživová doporučení
 9. Entropie
 10. Fenylketonurie
 11. Hyperkalemie
 12. Ateroskleróza
 13. Fluorimetrie
 14. Práce s roztoky
 15. Železo
 16. Roztroušená skleróza/PGS
 17. Úvod do práce v biochemické laboratoři
 18. Kyselina listová
 19. Osmóza
 20. Nernstova rovnice
 21. Vyšetření moči
 22. Vyšetření moči/chemické
 23. Adenosintrifosfát
 24. Tepelné ztráty organismu
 25. Termoregulace
 26. Odhad glomerulární filtrace podle Cockrofta a Gaulta
 27. C-reaktivní protein
 28. Látková koncentrace
 29. Lupavý prst
 30. Rentgenové záření
 31. Poruchy lipidového metabolismu (podrobně)
 32. Youngův modul pružnosti
 33. Metanol
 34. Ionizace
 35. Primární smíšené hyperlipidemie
 36. Kombinované sexuální deviace
 37. Pedofilie
 38. Radioaktivita
 39. Parafilie
 40. Vitaminy
 41. Prokalcitonin
 42. Lipidová dvojvrstva
 43. Odraz světla
 44. Osmotický tlak
 45. Dermatoskopie
 46. Dysbetalipoproteinemie
 47. Cytoskelet z pohledu biofyziky
 48. Galaktitol
 49. Hepatomegalie
 50. Matroklinita
 51. Typizace proteinurie
 52. Rázová vlna
 53. Bolesti zad, kořenové syndromy na dolních končetinách/PGS
 54. Nozokomiální nákazy
 55. Lipoprotein (a)
 56. Tenzid
 57. Maligní nádory skeletu
 58. Sedimentace erytrocytů
 59. Spektrofotometrie mozkomíšního moku
 60. Acidobazická rovnováha
 61. Genealogie
 62. Měření teploty
 63. Barevnost látek
 64. Otrava metanolem
 65. Likvorové syndromy
 66. Helicobacter pylori
 67. Trypsin
 68. Kontrola článků
 69. Ambulantní ošetření popáleniny
 70. Coomassie brilliant blue G 250
 71. Proteinurie
 72. Pyrogalolová červeň
 73. Stanovení bílkoviny v moči
 74. Mikroalbuminurie
 75. Podávání transfuzí
 76. Orální glukózový toleranční test
 77. Elektrodové děje/Elektrochemický potenciál
 78. Nekódující RNA
 79. Játra
 80. Principy diagnostických zobrazovacích metod
 81. Genomický imprinting
 82. Kreatin
 83. Vývojová dysplázie kyčelní
 84. Hluk
 85. Genetický drift
 86. Selekce a její typy
 87. Amniocentéza
 88. Schiffovo činidlo
 89. Kyveta
 90. Absorbance
 91. Karboxylové kyseliny
 92. Základy organické chemie (1.LF VL)
 93. Chromatografie na tenké vrstvě
 94. Karbonylové sloučeniny
 95. Alkoholy a fenoly
 96. Pufry
 97. Pufry, pufrační kapacita, oxidoredukce, elektrodové děje
 98. Měření odporu
 99. Účinky ultrafialového záření
 100. Ultrafialové záření (hygiena)
 101. Ultrafialové záření (biofyzika)
 102. Kyselina pangamová
 103. Vibrace a lidský organismus
 104. Pipetory
 105. Pipetování
 106. Filtrace
 107. Centrifugace
 108. Vitaminy rozpustné v tucích
 109. Vitaminy rozpustné ve vodě
 110. Niacin
 111. Homofobie
 112. Biotin
 113. Dědičnost krevně skupinových systémů
 114. Guajakol
 115. Glycerol
 116. Albumin
 117. Elektrochemické stanovení etanolu ve vydechovaném vzduchu
 118. Autosomálně dominantní dědičnost
 119. Zonula adherens
 120. Pepsin – pepsinogeny
 121. Arsenazo III
 122. Stanovení hemoglobinu v moči
 123. Kyselina ethylendiaminotetraoctová
 124. Hendersonova-Hasselbalchova rovnice/odvození
 125. Hendersonova-Hasselbalchova rovnice
 126. Sodík v moči
 127. Skleněná elektroda
 128. Mechanismus hyperglykémií indukovaného poškození tkání
 129. Obsedantně kompulzivní porucha
 130. Diabetes mellitus
 131. C-peptid
 132. Ketolátky v moči/stanovení
 133. Ketolátky v moči
 134. Stanovení glukózy v moči
 135. Glukóza v moči
 136. Glykované proteiny
 137. Glykemie/stanovení
 138. Gestační diabetes mellitus
 139. Hraniční poruchy glykoregulace
 140. Diabetes mellitus 2. typu (biochemie)
 141. Diabetes mellitus 1. typu (biochemie)
 142. Glykemie
 143. Vybraná biochemická vyšetření u pacientů s diabetes mellitus
 144. Osifikace
 145. G-protein
 146. Sexuální dysfunkce
 147. Methemoglobin
 148. Deriváty hemoglobinu/Spektrofotometrie derivátů hemoglobinu
 149. Deriváty hemoglobinu
 150. Hemoglobin v moči
 151. Hemoglobin a jeho deriváty (1. LF UK, VL)
 152. Hemoglobin a jeho deriváty (LF MU)
 153. Bromouracil
 154. Bromtymolová modř
 155. Biuretová reakce
 156. Celková bílkovina
 157. Hypergamaglobulinemie
 158. Reaktanty akutní fáze
 159. Plazmatické bílkoviny
 160. Bílkoviny v séru a moči
 161. Amyláza
 162. Biuret
 163. Osmolalita séra
 164. Osmolalita
 165. Dodecylsíran sodný
 166. Diuréza
 167. Migréna
 168. Distenze
 169. Deoxyhemoglobin
 170. Dromotropie
 171. Fyziologický roztok
 172. Kontrastní látky
 173. In vivo
 174. Proteáza
 175. Antiport
 176. Turbulentní proudění
 177. Krevní tlak
 178. Protein C
 179. Megakaryocyt
 180. Lipofóbní
 181. Molalita
 182. Leukocyt
 183. Aorta
 184. Hematokrit
 185. Hamburgerův efekt
 186. Měření objemů
 187. Typy metafázních chromosomů
 188. Homosexualita mužů
 189. Metabolická acidóza
 190. Telomery a telomerasa
 191. Poruchy řečové komunikace a poruchy polykání/PGS
 192. Dezinfekce a sterilizace
 193. Antisepse
 194. Znásilnění
 195. Sexuální vražda
 196. Sexuální nátlak
 197. Expozice genitálu
 198. Incest
 199. Kuplířství
 200. Šíření pornografie
 201. Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií
 202. Sexuální vztahy lékařů a pacientů
 203. Klinické ošetřovatelství
 204. Imobilizační syndrom
 205. Homosexualita žen
 206. Diferenciálně diagnostická rozvaha v neurologii/PGS
 207. Poruchy acidobazické rovnováhy
 208. Červené krvinky
 209. Compartment syndrom
 210. Homosexualita
 211. Fosfatidylcholin
 212. Lipáza
 213. Vitamin E
 214. Céliakie
 215. Funkční testy v gastroenterologii
 216. Vitamin A
 217. Úprava lůžka
 218. Odběry krve na vyšetření
 219. Management zdravotnických služeb
 220. Psychofyziologie lidské sexuality
 221. Riboflavin
 222. Strukturní chromozomové aberace
 223. Polarimetrie
 224. Vyšetření per rectum
 225. Aplikace infuzí
 226. Vitamin K
 227. Odběry biologického materiálu
 228. Komunitní ošetřovatelství
 229. Vitamin B6
 230. Kyselina pantothenová
 231. Thiamin
 232. Enzymy
 233. Tlačítko zkontrolováno
 234. Kontrola článku učitelem/Pokyny pro učitele
 235. Kontrola článku učitelem
 236. Užitečné nástroje
 237. Transmitance
 238. Elementy signální transdukce jako terapeutické cíle v onkologii
 239. Jazyk
 240. Luminiscenční metody
 241. Dechový test s oktanoátem sodným značeným uhlíkem-13
 242. Trypsinogen v moči
 243. Stanovení žaludeční sekrece, acidity
 244. Vyšetření stolice
 245. Zátěžový test s vitaminem A
 246. Testy okultního krvácení ve stolici
 247. Stanovení protilátek ke gliadinu, endomysiu nebo atTG ve stolici
 248. Sekretin-pankreozyminový přímý test
 249. Screeningové programy v gastroenterologii
 250. Nepřímé testy exokrinní funkce pankreatu
 251. Laktózový toleranční test
 252. Elastáza 1 ve stolici
 253. Pankreatitida chronická (laboratorní diagnostika)
 254. Malabsorpční syndrom
 255. Lipáza makroenzym
 256. Kvantitativní stanovení hemoglobinu ve stolici
 257. Imunochemický test krve ve stolici
 258. Detekce antigenu Helicobacter pylori ve stolici
 259. Stanovení protilátek proti Helicobacter pylori
 260. Haemoccult
 261. Gastrin v séru
 262. Elastáza 1 v séru
 263. Diagnostika Helicobacterové infekce
 264. Dechový test s močovinou značenou uhlíkem-13
 265. Dechové testy s vodíkem
 266. Kalprotektin ve stolici
 267. Dechové testy s uhlíkem-13
 268. Chymotrypsin ve stolici
 269. Beta-karoten
 270. Získané chromozomální aberace
 271. Fotometrie
 272. Koeficient příbuznosti
 273. Koeficient inbreedingu
 274. Ombrédannova choroba
 275. Elektrochemie
 276. Spektrofotometr
 277. Spektrofotometrie
 278. Arabidopsis thaliana
 279. Screening céliakie
 280. Endomysiální protilátky
 281. Laktulózo/mannitolový test střevní propustnosti
 282. Izolace DNA a genetické markery
 283. Centromera
 284. Protilátky ke gliadinu
 285. Protilátky ke tkáňové transglutamináze
 286. Vyhledávání mutací
 287. DGGE