Uživatel:Zef/Sviglerova

Z WikiSkript
 1. Koagulace versus aglutinace
 2. Krevní tlak
 3. Turbulentní proudění
 4. Laminární proudění
 5. Osmolalita
 6. Červené krvinky
 7. Hematokrit
 8. Hamburgerův efekt
 9. Aglutinogen
 10. Laktóza
 11. Leukocyt
 12. Lipofilní
 13. Lipofóbní
 14. Maltotrióza
 15. Lipolytický
 16. Lipolýza
 17. Lymfocytopenie
 18. Lymfocyt
 19. Lymfocytóza
 20. Maltóza
 21. Žírné buňky
 22. Mediátor
 23. Tachykardie
 24. Tachypnoe
 25. Megakaryocyt
 26. Molalita
 27. Molarita
 28. Monocytopenie
 29. Monocyt
 30. Monocytóza
 31. Membránový kanál
 32. Klidové membránové napětí
 33. Karbaminohemoglobin
 34. Koncentrace hemoglobinu v erytrocytu
 35. Kongesce
 36. Krevní sérum
 37. Hapten
 38. Neutrofilie
 39. Opsonin
 40. Opsonizace
 41. Osmolarita
 42. Hemosiderin
 43. Homeostáza
 44. Hormon
 45. Hydrofilní
 46. Hydrofobní
 47. Hyperkapnie
 48. Hypokapnie
 49. Hyperoxie
 50. Hyperpnoe
 51. Hypopnoe
 52. Depolarizace
 53. Hyperpolarizace
 54. Hypertonický
 55. Hypotonický
 56. Hyperventilace
 57. Hypoventilace
 58. Hypoxémie
 59. In vitro
 60. In vivo
 61. Inotropie
 62. Intaktní
 63. Antitrombin III
 64. Aglutinin
 65. Intravaskulární
 66. Intracelulární tekutina
 67. Intracelulární
 68. Intersticiální tekutina
 69. Aglutinace
 70. Eferentní
 71. Izoosmolální
 72. Izotonický
 73. Aferentní
 74. Ejekční frakce
 75. Anoxie
 76. Antiport
 77. End-diastolický objem
 78. Alkalóza
 79. End-systolický objem
 80. Asfyxie
 81. Baktericidní
 82. Bakteriofág
 83. Adenylátcykláza
 84. Anterográdní
 85. Repolarizace
 86. Regurgitace
 87. Quickův test
 88. Růstový faktor
 89. Retrográdní
 90. Retikulocyt
 91. Amylolytický
 92. Sacharóza
 93. Sedimentace erytrocytů
 94. Senzorický receptor
 95. Streptokináza
 96. Systolický objem
 97. Symport
 98. Střední objem erytrocytu
 99. Střední arteriální tlak
 100. Alfa-dextrin
 101. Pelentan
 102. Papilární sval
 103. Antagonista
 104. Agonista
 105. Plazmin
 106. Plazminogen
 107. Acidóza
 108. Protein S
 109. Protein C
 110. Proliferace
 111. Polycytemie (heslo)
 112. Proteinkináza A
 113. Proteolytický
 114. Proteáza
 115. Barevná hodnota erytrocytu
 116. Batmotropie
 117. Bazocytopenie
 118. Bazofilie
 119. Bazofilní granulocyt
 120. Biliverdin
 121. Biofeedback
 122. Biologická membrána
 123. Bradykardie
 124. Bradypnoe
 125. Chemotaxe
 126. Chronotropie
 127. Centrální žilní tlak
 128. Cirkadiánní rytmus
 129. Neutropenie
 130. Onkotický tlak
 131. Osmóza
 132. Oxyhemoglobin
 133. Deoxyhemoglobin
 134. Nernstova rovnice
 135. Protrombin
 136. Ptyalin
 137. Tah rozpouštědla
 138. G-protein
 139. Tlaková amplituda
 140. Gap junctions
 141. Glukoneogeneze (heslo)
 142. Transcelulární tekutina
 143. Globuliny
 144. Glykogeneze
 145. Glykogenolytický
 146. Glykogenolýza
 147. Urokináza
 148. Cytoplazma
 149. Vnitřní faktor
 150. Cytotoxicita
 151. Zymogen
 152. Extravaskulární
 153. Extracelulární
 154. Eupnoe
 155. Erytropoeza
 156. Endotel
 157. Erytropenie
 158. Dromotropie
 159. Distenze
 160. Diferenciace
 161. Eozinopenie
 162. Diapedéza
 163. Eozinofilie
 164. Destičková zátka
 165. Extracelulární tekutina
 166. Destičková granula
 167. Embolus
 168. Eozinofilní granulocyt
 169. Transferin
 170. Trombin
 171. Trombopoetin
 172. Feritin
 173. Fibrin
 174. Fibrinogen
 175. Fibrinolytický
 176. Fyziologický roztok
 177. Celková tělesná voda
 178. Transpolarizace
 179. Amyláza (heslo)
 180. Extravazální
 181. Filtrace (fyziologie)
 182. Laktáza
 183. Maltáza
 184. Membránový protein
 185. Sacharáza
 186. BMI
 187. Sodno-draselná pumpa
 188. Aktivovaný parciální tromboplastinový čas
 189. Hematopoeza
 190. Glaukom (heslo)
 191. Enterocyt
 192. Atropin
 193. Gastrin
 194. Somatostatin
 195. TSH
 196. Oxytocin
 197. Clearance
 198. Granulocyty
 199. Agranulocyty
 200. Prolaktin
 201. Adrenalin
 202. Serotonin
 203. Laktace
 204. Surfaktant
 205. Respirační insuficience
 206. GABA
 207. Srdeční frekvence
 208. Renin
 209. Folikulostimulační hormon
 210. Juxtaglomerulární buňky
 211. Kreatin
 212. Steroidní hormony
 213. Hormony štítné žlázy
 214. Sluchová dráha
 215. Aldosteron