Uživatel:Zef/XVI

Z WikiSkript

Zdroj: http://www.uzis.cz/cz/mkn/

No copyright infrigement intended. This will serve as a basis for future, sourced content. This text shouldnt get indexed since its in userspace. --Zef avatar 3.jpg Zef d|p 21. 1. 2017, 12:25 (CET)

Kapitoly:

NĚKTERÉ STAVY VZNIKLÉ
V PERINATÁLNÍM OBDOBÍ (P00–P96)
Patří sem: stavy‚ které mají svůj původ v perinatálním období‚ i když úmrtí nastane nebo se onemocnění projeví později
Nepatří sem: vrozené vady‚ deformace a chromozomální abnormality (Q00–Q99)
nemoci endokrinní‚ výživy a přeměny látek (E00–E90) poranění‚ otravy a některé jiné následky vnějších příčin (S00–T98)
novotvary (C00–D48) tetanus novorozenců (A33)
Tato kapitola obsahuje následující oddíly:
P00–P04
Postižení plodu a novorozence onemocněním matky
a komplikacemi těhotenství a porodu
P05–P08
Poruchy spojené s délkou těhotenství a s růstem plodu
P10–P15
Poranění za porodu
P20–P29 Respirační a kardiovaskulární poruchy specifické pro perinatální
období
P35–P39 Infekce specifické pro perinatální období
P50–P61
Krvácivé stavy a hematologické poruchy plodu a novorozence
P70–P74
Přechodné poruchy endokrinní a přeměny látek specifické pro
plod a novorozence
P75–P78
Poruchy trávicí soustavy plodu a novorozence
P80–P83
Stavy postihující kůži a regulaci teploty plodu a novorozence
P90–P96
Jiné poruchy vzniklé v perinatálním období
Pro tuto kapitolu je stanovena následující položka s hvězdičkou:
P75* Mekoniový ileus při cystické fibróze
544 / XVI. KAPITOLA
POSTIŽENÍ PLODU A NOVOROZENCE ONEMOCNĚNÍM
MATKY A KOMPLIKACEMI TĚHOTENSTVÍ A PORODU (P00–P04)
Patří sem: uvedená onemocnění matky pouze tehdy‚ jsou-li příčinou úmrtí nebo nemoci plodu nebo novorozence
P00 Postižení plodu a novorozence onemocněním matky‚ které nemusí souviset s nynějším těhotenstvím
Nepatří sem: postižení plodu a novorozence
. komplikacemi těhotenství matky (P01.–)
. poruchami endokrinními a přeměny látek matky (P70–P74)
. škodlivými vlivy přenesenými placentární cestou nebo mateřským mlékem (P04.–)
. 0 Postižení plodu a novorozence hypertenzním onemocněním matky
Postižení plodu nebo novorozence onemocněními matky zařazenými do položek O10–O11‚ O13–O16
. 1 Postižení plodu a novorozence nemocemi ledvin a močového ústrojí matky
Postižení plodu nebo novorozence onemocněními matky zařaditelnými do položek N00–N39
. 2 Postižení plodu a novorozence infekčními a parazitárními nemocemi matky
Postižení plodu nebo novorozence infekčními nemocemi matky zařaditelnými pod položky A00–B99‚ J09–J11
Nepatří sem: infekce specifické pro perinatální období (P35–P39) infekce pohlavního ústrojí matky a jiné lokalizované infekce (P00.8)
. 3 Postižení plodu a novorozence jinými oběhovými a respiračními nemocemi matky
Postižení plodu nebo novorozence onemocněními matky zařaditelnými do položek I00–I99‚ J00–J99‚ Q20–Q34‚ ale bez manifestace těchto onemocnění u plodu nebo novorozence.
. 4 Postižení plodu a novorozence poruchami výživy matky
Postižení plodu nebo novorozence onemocněními matky zařaditelnými pod položky E40–E64
Podvýživa matky NS
. 5 Postižení plodu a novorozence poraněním matky
Postižení plodu nebo novorozence související s poraněním matky zařaditelným pod položky S00–T79
. 6 Postižení plodu a novorozence chirurgickým výkonem u matky
Nepatří sem: císařský řez při nynějším porodu (P03.4)
poškozená placenta amniocentézou‚ císařským řezem nebo indukcí (P02.1)
předcházející operace dělohy nebo pánevních orgánů (P03.8)
ukončení těhotenství postihující plod (P96.4)
XVI. KAPITOLA / 545
. 7 Postižení plodu a novorozence jinými lékařskými výkony u matky nezařazenými jinde
Postižení plodu nebo novorozence ozářením matky
Nepatří sem: poškozená placenta amniocentézou‚ císařským řezem nebo indukcí (P02.1)
postižení plodu nebo novorozence jinými komplikacemi porodní činnosti a porodu (P03.–)
. 8 Postižení plodu a novorozence jinými nemocemi matky
Postižení plodu nebo novorozence při:
. stavech zařaditelných do T80–T88
. infekcích pohlavního ústrojí a jiných lokalizovaných infekcích matky
. systémovém lupus erythematodes matky
Nepatří sem: přechodné poruchy endokrinní a přeměny látek u novorozence (P70–P74)
. 9 Postižení plodu a novorozence při neurčeném onemocnění matky
P01 Postižení plodu a novorozence mateřskými komplikacemi těhotenství
. 0 Postižení plodu a novorozence inkompetencí hrdla děložního
. 1 Postižení plodu a novorozence předčasným protržením blan
. 2 Postižení plodu a novorozence při oligohydramniu
Nepatří sem: jestliže je způsobeno předčasným protržením blan (P01.1)
. 3 Postižení plodu a novorozence při polyhydramniu
Hydramnion
. 4 Postižení plodu a novorozence ektopickým těhotenstvím
Abdominální těhotenství
. 5 Postižení plodu a novorozence související s mnohočetným těhotenstvím
Trojčata
Dvojčata
. 6 Postižení plodu a novorozence úmrtím matky
. 7 Postižení plodu a novorozence nepravidelnou polohou před začátkem porodu
Poloha koncem pánevním
Obrat zevními hmaty
Obličejová poloha
Příčná poloha
Labilní poloha
. 8 Postižení plodu a novorozence jinými mateřskými komplikacemi těhotenství
Samovolný potrat plodu
. 9 Postižení plodu a novorozence mateřskými komplikacemi těhotenství NS
P02 Postižení plodu a novorozence komplikacemi placenty‚ pupečníku a blan
. 0 Postižení plodu a novorozence při placenta praevia
546 / XVI. KAPITOLA
. 1 Postižení plodu a novorozence při jiných formách odloučení placenty a krvácení
Abruptio placentae Přídatné krvácení Krvácení před porodem
Poškození placenty amniocentézou‚ císařským řezem nebo indukcí Ztráta krve u matky
Předčasné odloučení placenty
. 2 Postižení plodu a novorozence jinými a neurčenými morfologickými a funkčními abnormalitami placenty
Placentární:
. dysfunkce
. infarkt
. insuficience
. 3 Postižení plodu a novorozence při syndromu placentární transfuze
Abnormality placenty a pupečníku vedoucí k transplacentární transfuzi z dvojčete do dvojčete nebo jiné fetofetální transfuzi
K vyznačení následných stavů plodu nebo novorozence lze použít dodatkový kód
. 4 Postižení plodu a novorozence při výhřezu pupečníku
. 5 Postižení plodu a novorozence jinou kompresí pupečníku
Pupečník (těsně) kolem krku Zamotaný pupečník
Uzel na pupečníku
. 6 Postižení plodu a novorozence jinými a neurčenými stavy pupečníku
Krátký pupečník Vasa praevia
Nepatří sem: jediná pupeční tepna (Q27.0)
. 7 Postižení plodu a novorozence při chorioamnionitidě
Amnionitis – zánět amniové tekutiny Membranitis – zánět plodových blan Placentitis – zánět placenty
. 8 Postižení plodu a novorozence jinými abnormalitami blan
. 9 Postižení plodu a novorozence abnormalitami blan NS
P03 Postižení plodu a novorozence jinými komplikacemi porodní činnosti a porodu
. 0 Postižení plodu a novorozence porodem koncem pánevním a extrakcí
. 1 Postižení plodu a novorozence jinou nepravidelnou polohou‚ naléháním a nepoměrem během porodní činnosti a porodu
Zúžená pánev
Postižení plodu nebo novorozence při stavech zařaditelných pod O64–O66
Zadní asynklitismus Příčná poloha
. 2 Postižení plodu a novorozence při porodu kleštěmi
XVI. KAPITOLA / 547
. 3 Postižení plodu a novorozence při porodu vakuumextraktorem (nebo v podtlaku)
. 4 Postižení plodu a novorozence při porodu císařským řezem
. 5 Postižení plodu a novorozence při překotném porodu
Překotný porod (krátká druhá doba porodní)
. 6 Postižení plodu a novorozence nenormálními děložními kontrakcemi
Postižení plodu nebo novorozence při stavech zařaditelných do položky O62.–‚ vyjma O62.3
Hypertonická porodní činnost Inertní děloha
. 8 Postižení plodu a novorozence jinými určenými komplikacemi porodní činnosti a porodu
Abnormality měkkých tkání matky Destruktivní operace k ulehčení porodu
Poškození plodu nebo novorozence stavy zařaditelnými pod položky O60–O75 a při výkonech používaných při porodní činnosti a porodu nezařazených v P02.– a P03.0–P03.6
Vyvoláni porodu
. 9 Postižení plodu a novorozence komplikacemi porodní činnosti a porodu NS
P04 Postižení plodu a novorozence škodlivými vlivy přenesenými placentární cestou nebo mateřským mlékem
Patří sem: neteratogenní účinky látek přenesených transplacentárně
Nepatří sem: vrozené vady (Q00–Q99)
novorozenecká žloutenka způsobené léčivy nebo toxiny přenesenými z matky (P58.4)
. 0 Postižení plodu a novorozence při anestezii a analgezii matky v těhotenství‚ při porodu
Reakce a intoxikace vyvolaná opiáty a trankvilizéry podanými matce v průběhu porodu
. 1 Postižení plodu a novorozence jiným léčením matky
Chemoterapie rakoviny Aplikace cytotoxických léků
Nepatří sem: dysmorfismus způsobený Warfarinem (Q86.2) hydantoinátový syndrom plodu (Q86.1) toxikomanie matky (P04.4)
. 2 Postižení plodu a novorozence užíváním tabáku matkou
. 3 Postižení plodu a novorozence užíváním alkoholu matkou
Nepatří sem: fetální alkoholový syndrom (Q86.0)
. 4 Postižení plodu a novorozence při toxikomanii matky
Nepatří sem: anestezie a analgezie matky (P04.0)
abstinenční syndrom novorozence při toxikomanii matky (P96.1)
. 5 Postižení plodu a novorozence chemickými látkami požitými matkou
548 / XVI. KAPITOLA
. 6 Postižení plodu a novorozence při vystavení matky chemickým látkám vnějšího prostředí
. 8 Postižení plodu a novorozence jinými škodlivými mateřskými vlivy
. 9 Postižení plodu a novorozence škodlivými mateřskými vlivy
NS
PORUCHY SPOJENÉ S DÉLKOU TĚHOTENSTVÍ A S RŮSTEM PLODU (P05–P08)
P05 Pomalý růst a podvýživa plodu
. 0 Lehký plod vzhledem k délce těhotenství [light for dates]
Obvykle se udává hmotnost menší a délka větší než desátý percentil vzhledem k délce těhotenství
. 1 Malý plod vzhledem k délce těhotenství [small for dates, small and light for dates]
Obvykle se udává jako hmotnost a délka menší než desátý percentil vzhledem k délce těhotenství
. 2 Podvýživa plodu‚ nepatřící do kategorií small for dates a light for dates
Děti se známkami podvýživy plodu (suchá olupující se kůže a ztráta podkoží)
Nepatří sem: podvýživa plodu se zmínkou o:
. lehkém plodu vzhledem k délce těhotenství (P05.0)
. malém plodu vzhledem k délce těhotenství (P05.1)
. 9 Pomalý růst plodu NS
Opožděný růst plodu NS
P07 Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností‚ nezařazené jinde
Poznámka: Jestliže jsou známy jak porodní hmotnost‚ tak délka těhotenství‚ musí se dát přednost zařazení podle porodní hmotnosti.
Patří sem: uvedené stavy bez bližšího určení‚ jsou-li příčinou úmrtí‚ nemoci nebo následné péče o novorozence
Nepatří sem: nízká porodní hmotnost v důsledku pomalého růstu a podvýživy plodu (P05.–)
. 0 Velmi nízká porodní hmotnost
Porodní hmotnost 999 g nebo méně
. 1 Jiná nízká porodní hmotnost
Porodní hmotnost 1000–2499 g
. 2 Krajní nezralost (immaturita)
Méně než 28 dokončených týdnů (méně než 196 dokončených dnů) těhotenství
. 3 Jiné předčasně narozené děti
28 dokončených týdnů nebo více‚ ale méně než 37 dokončených týdnů (196 dokončených dnů‚ ale méně než 259
dokončených dnů) těhotenství Nezralost NS
XVI. KAPITOLA / 549
P08 Poruchy související s prodlouženým těhotenstvím a velkou porodní hmotností
Poznámka: Jestliže jsou známy jak porodní hmotnost‚ tak trvání těhotenství‚ musí se dát přednost zařazení podle porodní hmotnosti.
Patří sem: uvedené stavy bez bližšího určení‚ jsou-li příčinou úmrtí‚ nemoci nebo následné péče o plod nebo novorozence
. 0 Hypertrofický novorozenec
Obvykle se zahrnuje porodní hmotnost 4500 g a více.
Nepatří sem: syndrom:
. dítěte diabetické matky (P70.1)
. dítěte matky s těhotenskou cukrovkou (P70.0)
. 1 Jiné děti těžké vzhledem k délce těhotenství
Jiný plod nebo dítě těžké nebo velké vzhledem k délce těhotenství [heavy- or large-for-dates]‚ bez ohledu na období těhotenství. Obvykle zahrnuje porodní váhu větší než 90 percentil vzhledem ke gestačnímu stáří nebo 4000 g a více v termínu.
Nepatří sem: syndrom:
. dítěte diabetické matky (P70.1)
. dítěte matky s těhotenskou cukrovkou (P70.0) porodní hmotnost 4500 g a více (P08.0)
. 2 Dítě přenášené ne příliš těžké vzhledem k délce těhotenství
Plod nebo dítě s délkou těhotenství 42 nebo více dokončených týdnů (294 nebo více dnů)‚ nepříliš těžké ani velké vzhledem
k délce těhotenství Postmaturita NS
PORANĚNÍ ZA PORODU (P10–P15)
P10 Nitrolební poranění a krvácení způsobené za porodu
Nepatří sem: nitrolební krvácení u plodu nebo novorozence:
. NS (P52.9)
. způsobené anoxií nebo hypoxií (P52.–)
. 0 Subdurální krvácení způsobené poraněním za porodu
Subdurální hematom (lokalizovaný) způsobený poraněním za porodu
Nepatří sem: subdurální krvácení provázející rupturu tentoria (P10.4)
. 1 Mozkové krvácení způsobené poraněním za porodu
. 2 Nitrokomorové krvácení způsobené poraněním za porodu
. 3 Subarachnoidální krvácení způsobené poraněním za porodu
. 4 Ruptura tentoria způsobená poraněním za porodu
. 8 Jiná nitrolební poranění a krvácení způsobená za porodu
. 9 Neurčené nitrolební poranění (lacerace) a krvácení způsobené za porodu
P11 Jiná poranění centrální nervové soustavy za porodu
. 0 Edém mozku způsobený poraněním za porodu
550 / XVI. KAPITOLA
. 1 Jiné určené poškození mozku způsobené poraněním za porodu
. 2 Nespecifikované poškození mozku‚ způsobené poraněním za porodu
. 3 Poranění lícního nervu za porodu
Obrna lícního nervu způsobená poraněním za porodu
. 4 Poranění jiných mozkových nervů za porodu
. 5 Poranění páteře a míchy za porodu
Zlomenina páteře jako porodní trauma
. 9 Poranění centrální nervové soustavy za porodu NS
P12 Poranění vlasové části hlavy za porodu
. 0 Kefalhematom způsobený poraněním za porodu
. 1 Porodní nádor způsobený za porodu (caput succedaneum)
. 2 Subaponeurotické krvácení způsobené poraněním za porodu
. 3 Podlitina vlasové části hlavy způsobená poraněním za porodu
. 4 Poranění vlasové části hlavy novorozence způsobené monitorováním za porodu
Odběr ze skalpu incizí Poranění skalpovou elektrodou
. 8 Jiné poranění vlasové části hlavy za porodu
. 9 Poranění vlasové části hlavy za porodu NS
P13 Poranění kostry za porodu
Nepatří sem: poranění páteře za porodu (P11.5)
. 0 Zlomenina lebky způsobená poraněním za porodu
. 1 Jiná poranění lebky za porodu
Nepatří sem: kefalhematom (P12.0)
. 2 Poranění stehenní kosti za porodu
. 3 Poranění jiných dlouhých kostí za porodu
. 4 Zlomenina klíční kosti způsobená poraněním za porodu
. 8 Poranění jiných částí kostry za porodu
. 9 Poranění kostry za porodu NS
P14 Poranění periferní nervové soustavy za porodu
. 0 Obrna pažní pleteně „Erbův typ” způsobená poraněním za porodu
. 1 Obrna pažní pleteně „Klumpkeové typ” způsobená poraněním za porodu
. 2 Obrna bráničního nervu způsobená poraněním za porodu
. 3 Jiná poranění pažní pleteně za porodu
. 8 Poranění jiných částí periferní nervové soustavy za porodu
. 9 Poranění periferní nervové soustavy za porodu NS
P15 Jiné poranění za porodu
. 0 Poranění jater za porodu
Ruptura jater způsobená poraněním za porodu
. 1 Poranění sleziny za porodu
Ruptura sleziny způsobená poraněním za porodu
XVI. KAPITOLA / 551
. 2 Poranění musculus sternokleidomastoideus způsobené za
porodu
. 3 Poranění oka za porodu
Subkonjunktivální krvácení Traumatický glaukom
. 4 Poranění obličeje způsobené za porodu
Překrvení (stagnační cyanóza) obličeje způsobené poraněním za porodu
. 5 Poranění zevních pohlavních orgánů za porodu
. 6 Podkožní tuková nekróza způsobená poraněním za porodu
. 8 Jiná určená poranění za porodu
. 9 Poranění za porodu NS
RESPIRAČNÍ A KARDIOVASKULÁRNÍ PORUCHY
SPECIFICKÉ PRO PERINATÁLNÍ OBDOBÍ (P20–P29)
P20 Nitroděložní hypoxie
Patří sem: abnormální srdeční ozvy plodu fetální nebo nitroděložní:
. acidóza
. anoxie
. asfyxie
. tíseň
. hypoxie
příměs smolky v plodové vodě odchod smolky (mekonia)
Nepatří sem: nitrolební krvácení způsobené anoxií a hypoxií (P52.–)
. 0 Nitroděložní hypoxie zjištěná před počátkem porodní činnosti
. 1 Nitroděložní hypoxie zjištěná v průběhu porodní činnosti a porodu
. 9 Nitroděložní hypoxie NS
P21 Porodní asfyxie
Poznámka: Tato položka se nemá používat při nízkém skóre Apgarové bez známek porodní asfyxie a jiných respiračních poruch.
Nepatří sem: nitroděložní hypoxie a asfyxie (P20.–)
. 0 Těžká porodní asfyxie
Při narození akce srdeční méně než 100 za minutu nebo klesající‚ chybějící nebo lapavé dýchání‚ bledá kůže‚ snížený svalový tonus nebo atonie
Asfyxie s jednominutovým bodovým hodnocením Apgarové 0–3 Bílá asfyxie
. 1 Mírná nebo střední porodní asfyxie
Během jedné minuty nezjištěno normální dýchání‚ ale akce srdeční 100 nebo více‚ určitý svalový tonus přítomný a určitá reakce na podnět
Asfyxie s jednominutovým bodovým hodnocením Apgarové 4–7 Modrá asfyxie
552 / XVI. KAPITOLA
. 9 Porodní asfyxie NS
Anoxie
Asfyxie
NS
Hypoxie
P22 Respirační tíseň novorozence
Nepatří sem: respirační selhání novorozence (P28.5)
. 0 Syndrom dechové tísně novorozence (respiratory distress syndrome)
Nemoc hyalinních blanek
. 1 Přechodná tachypnoe novorozence
. 8 Jiná dechová tíseň novorozence
. 9 Dechová tíseň novorozence NS
P23 Vrozený zánět plic
Patří sem: infekční zánět plic získaný v děloze nebo během porodu
Nepatří sem: novorozenecká pneumonie z aspirace (P24.–)
. 0 Vrozená pneumonie způsobená viry
Nepatří sem: vrozená zarděnková pneumonie (P35.0)
. 1 Vrozená pneumonie způsobená chlamydiemi
. 2 Vrozená pneumonie způsobená stafylokoky
. 3 Vrozená pneumonie způsobená streptokoky skupiny B
. 4 Vrozená pneumonie‚ původce: Escherichia coli
. 5 Vrozená pneumonie‚ původce: Pseudomonas
. 6 Vrozená pneumonie způsobená jinými bakteriálními agens
Haemophilus influenzae Klebsiella pneumoniae Mycoplasma pneumoniae Streptokoky‚ kromě skupiny B
. 8 Vrozená pneumonie způsobená jinými organismy
. 9 Vrozená pneumonie NS
P24 Novorozenecké aspirační syndromy
Patří sem: novorozenecká pneumonie z aspirace
. 0
Novorozenecká aspirace smolky
. 1
Novorozenecká aspirace plodové vody a hlenu
Aspirace amniové tekutiny
. 2
Novorozenecká aspirace krve
. 3 Novorozenecká aspirace mléka a regurgitované potravy
. 8 Jiné novorozenecké aspirační syndromy
. 9 Novorozenecký aspirační syndrom NS
Novorozenecká aspirační pneumonie NS
P25 Intersticiální emfyzém a příbuzné stavy vzniklé v perinatálním období
. 0 Intersticiální emfyzém vzniklý v perinatálním období
. 1 Pneumotorax vzniklý v perinatálním období
. 2 Pneumomediastinum vzniklé v perinatálním období
. 3 Pneumoperikard vzniklý v perinatálním období
XVI. KAPITOLA / 553
. 8 Jiné stavy příbuzné intersticiálnímu emfyzému vzniklé v perinatálním období
P26 Plicní krvácení vzniklé v perinatálním období
. 0 Tracheobronchiální krvácení vzniklé v perinatálním období
. 1 Masivní plicní krvácení vzniklé v perinatálním období
. 8 Jiné plicní krvácení vzniklé v perinatálním období
. 9 Neurčené plicní krvácení vzniklé v perinatálním období
P27 Chronické respirační nemoci vzniklé v perinatálním období
. 0 Wilsonův–Mikityho syndrom
Plicní nezralost („Pulmonary dysmaturity”)
. 1 Bronchopulmonální dysplazie vzniklá v perinatálním období
. 8 Jiné chronické respirační nemoci vzniklé v perinatálním období
Vrozená plicní fibróza Ventilátorová plíce novorozence
. 9 Neurčené chronické respirační nemoci vzniklé v perinatálním období
P28 Jiné poruchy respirace vzniklé v perinatálním období
Nepatří sem: vrozené vady dýchací soustavy (Q30–Q34)
. 0 Primární atelektáza u novorozence
Primární selhání rozepětí plicních sklípků Plicní hypoplazie z nezralosti
Plicní nezralost NS
. 1 Jiná a neurčená atelektáza u novorozence
Atelektáza:
. NS
. částečná
. sekundární
Resorpční atelektáza bez syndromu respirační tísně
. 2 Cyanotické záchvaty u novorozence
Nepatří sem: apnoe novorozence (P28.3–P28.4)
. 3 Primární spánková apnoe novorozence
Spánková apnoe novorozence:
. centrální
. NS
. obstrukční
. 4 Jiná apnoe novorozence
Apnoe:
. novorozence, obstrukční
. u nezralého novorozence
Nepatří sem: obstrukční spánková apnoe novorozence (P28.3)
. 3 Primární spánková apnoe novorozence
Spánková apnoe novorozence NS
. 4 Jiná apnoe novorozence
. 5 Respirační selhání novorozence
554 / XVI. KAPITOLA
. 8 Jiné určené respirační stavy u novorozence
Vrozený (laryngeální) stridor NS Zhoršená průchodnost nosu novorozence
Nepatří sem: časná vrozená syfilitická rinitida (A50.0)
. 9 Poruchy respirace u novorozence NS
P29 Kardiovaskulární poruchy vzniklé v perinatálním období
Nepatří sem: vrozené vady oběhové soustavy (Q20–Q28)
. 0 Novorozenecké srdeční selhání
. 1 Novorozenecká srdeční dysrytmie
. 2 Novorozenecká hypertenze
. 3 Perzistence fetální cirkulace‚ PFC syndrom
Opožděné uzavření ductus arteriosus Plicní hypertenze novorozence (perzistující)
. 4 Přechodná ischemie myokardu novorozence
. 8 Jiné kardiovaskulární poruchy vzniklé v perinatálním období
. 9 Kardiovaskulární porucha vzniklá v perinatálním období NS
INFEKCE SPECIFICKÉ PRO PERINATÁLNÍ OBDOBÍ (P35–P39)
Patří sem: infekce získané v děloze a během porodu
Nepatří sem: asymptomatický stav infekce virem lidské imunodeficience [HIV] (Z21)
vrozená(-ý):
. gonokoková infekce (A54.–)
. pneumonie (P23.–)
. syfilis (A50.–)
onemocnění virem lidské imunodeficience [HIV] (B20–B24) infekční nemoci získané po narození (A00–B99‚ J09–J11) střevní infekční nemoci (A00–A09)
laboratorní průkaz viru lidské imunodeficience [HIV] (R75) infekční onemocnění matky jako příčina úmrtí či nemoci plodu nebo novorozence‚ u něhož samotného se nemoc neprojevuje (P00.2)
tetanus novorozence (A33)
P35 Vrozené virové nemoci
. 0 Syndrom vrozených zarděnek
Vrozená zarděnková pneumonie
. 1 Vrozená cytomegalovirová infekce
. 2 Vrozená infekce virem Herpes simplex
. 3 Vrozená virová hepatitida
. 8 Jiné vrozené virové nemoci
Vrozené plané neštovice [varicella]
. 9 Vrozená virová nemoc NS
P36 Bakteriální sepse novorozence
Patří sem: vrozená sepse
. 0 Sepse novorozence způsobená streptokoky skupiny B
XVI. KAPITOLA / 555
. 1 Sepse novorozence způsobená jinými a neurčenými streptokoky
. 2 Sepse novorozence způsobená Staphylococcus aureus
. 3 Sepse novorozence způsobená jinými a neurčenými stafylokoky
. 4 Sepse novorozence způsobená Escherichia coli
. 5 Sepse novorozence způsobená anaeroby
. 8 Jiná bakteriální sepse novorozence
. 9 Bakteriální sepse novorozence NS
P37 Jiné vrozené infekční a parazitární nemoci
Nepatří sem: vrozená syfilis (A50.–)
nekrotizující enterokolitida plodu nebo novorozence (P77)
novorozenecký průjem:
. infekční (A00–A09)
. neinfekční (P78.3)
oftalmie novorozenců způsobená gonokoky (A54.3) tetanus novorozence (A33)
. 0 Vrozená tuberkulóza
. 1 Vrozená toxoplazmóza
Hydrocefalus způsobený vrozenou toxoplazmózou
. 2 Vrozená (diseminovaná) listerióza
. 3 Vrozená malaria falciparum
. 4 Jiná vrozená malarie
. 5 Novorozenecká kandidóza
. 8 Jiné určené vrozené infekční a parazitární nemoci
. 9 Vrozená infekční nebo parazitární nemoc NS
P38 Zánět pupečníku – omphalitis – novorozence s mírným krvácením nebo bez něho
P39 Jiné infekce specifické pro perinatální období
. 0 Novorozenecká infekční mastitida
Nepatří sem: hormonální reakce prsních žláz novorozence (P83.4) neinfekční zánět prsu novorozence (P83.4)
. 1 Novorozenecká konjunktivitida a dakryocystitida
Neonatální chlamydiová konjunktivitida Oftalmie novorozenců NS
Nepatří sem: gonokoková konjunktivitida (A54.3)
. 2 Intraamniotická infekce plodu nezařazená jinde
. 3 Novorozenecká infekce močového systému
. 4 Novorozenecká infekce kůže
Novorozenecká pyodermie
Nepatří sem: pemfigus novorozenců (L00)
stafylokokový puchýřnatý kožní syndrom (L00)
. 8 Jiné určené infekce specifické pro perinatální období
. 9 Infekce specifická pro perinatální období NS
556 / XVI. KAPITOLA
KRVÁCIVÉ STAVY A HEMATOLOGICKÉ PORUCHY PLODU A NOVOROZENCE (P50–P61)
Nepatří sem: vrozená stenóza a striktura žlučových cest (Q44.3) Criglerův–Najjarův syndrom (E80.5) Dubinův–Johnsonův syndrom (E80.6)
Gilbertův syndrom (E80.4)
dědičné hemolytické anemie (D55–D58)
P50 Fetální ztráta krve
Nepatří sem: vrozená anemie z fetální ztráty krve (P61.3)
. 0 Fetální ztráta krve z vcestných cév
. 1 Fetální ztráta krve z roztrženého pupečníku
. 2 Fetální ztráta krve z placenty
. 3 Ztráta krve fetofetální transfuzí
. 4 Ztráta krve fetomaternální transfuzí
. 5 Fetální ztráta krve z přerušeného pupečníku druhého dvojčete
. 8 Jiná fetální ztráta krve
. 9 Fetální ztráta krve NS
Fetální krvácení NS
P51 Krvácení z pupečníku novorozence
Nepatří sem: omfalitida s mírným krvácením (P38)
. 0 Masivní krvácení z pupečníku novorozence
. 8 Jiná krvácení z pupečníku novorozence
Uvolněný podvaz pupečníku
. 9 Krvácení z pupečníku novorozence NS
P52 Nitrolební neúrazové krvácení plodu a novorozence
Patří sem: nitrolební krvácení způsobené anoxií nebo hypoxií Nepatří sem: nitrolební krvácení způsobené poraněním:
. za porodu (P10.–)
. matky (P00.5)
. jiným (S06.–)
. 0 Nitrokomorové (neúrazové) krvácení prvního stupně u plodu a novorozence
Subependymální krvácení (bez nitrokomorového rozpětí)
. 1 Nitrokomorové (neúrazové) krvácení druhého stupně u plodu a novorozence
Subependymální krvácení s nitrokomorovým rozpětím
. 2 Nitrokomorové (neúrazové) krvácení třetího stupně u plodu a novorozence
Subependymální krvácení s nitrokomorovým i nitromozkovým rozpětím
. 3 Neurčené nitrokomorové (neúrazové) krvácení u plodu a novorozence
. 4 Nitromozkové (neúrazové) krvácení u plodu a novorozence
. 5 Subarachnoidní (neúrazové) krvácení u plodu a novorozence
XVI. KAPITOLA / 557
. 6 Krvácení u plodu a novorozence (neúrazové) do mozečku a zadní jámy lební
. 8 Jiná nitrolební (neúrazová) krvácení u plodu a novorozence
. 9 Nitrolební (neúrazové) krvácení u plodu a novorozence NS
P53 Hemoragická nemoc u plodu a novorozence
Z nedostatku vitaminu K u novorozence
P54 Jiná krváceni u novorozence
Nepatří sem: fetální ztráta krve (P50.–)
plicní krvácení vzniklé v perinatálním období (P26.–)
. 0 Novorozenecká hematemeza
Nepatří sem: způsobená spolykanou mateřskou krví (P78.2)
. 1 Novorozenecká meléna
Nepatří sem: způsobená spolykanou mateřskou krví (P78.2)
. 2 Novorozenecké krvácení z konečníku (konečníkové)
. 3 Jiné novorozenecké gastrointestinální krvácení
. 4 Novorozenecké krvácení do nadledvin
. 5 Novorozenecké kožní krvácení
Podlitiny Ekchymózy Petechie
Povrchní hematomy
Nepatří sem: podlitiny vlasové části hlavy způsobené poraněním za porodu (P12.3)
kefalhematom způsobený poraněním za porodu (P12.0)
. 6 Novorozenecké poševní krvácení
Pseudomenstruace
. 8 Jiná určená krvácení u novorozence
. 9 Krvácení u novorozence NS
P55 Hemolytická nemoc plodu a novorozence
. 0 Rh izoimunizace plodu a novorozence
. 1 AB0 izoimunizace plodu a novorozence
. 8 Jiné hemolytické nemoci plodu a novorozence
. 9 Hemolytická nemoc plodu a novorozence NS
P56 Hydrops plodu způsobený hemolytickou nemocí
Nepatří sem: hydrops plodu NS (P83.2)
. nezpůsobený hemolytickou nemocí (P83.2)
. 0 Hydrops plodu způsobený izoimunizací
. 9 Hydrops plodu způsobený jinou a neurčenou hemolytickou nemocí
P57 Jádrový ikterus
. 0 Jádrový ikterus způsobený izoimunizací
. 8 Jiný určený jádrový ikterus
Nepatří sem: Criglerův–Najjarův syndrom (E80.5)
. 9 Jádrový ikterus NS
558 / XVI. KAPITOLA
P58 Novorozenecká žloutenka způsobená jinou nadměrnou hemolýzou
Nepatří sem: žloutenka způsobená izoimunizací (P55–P57)
. 0 Novorozenecká žloutenka způsobená podlitinami
. 1 Novorozenecká žloutenka způsobená krvácením
. 2 Novorozenecká žloutenka způsobená infekcí
. 3 Novorozenecká žloutenka způsobená polycytemií
. 4 Novorozenecká žloutenka způsobená léčivy nebo toxiny přenesenými z matky nebo podanými novorozenci
Jestliže je způsobená léčivy‚ lze k vyznačení léčiva použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.)
. 5 Novorozenecká žloutenka způsobená spolykanou mateřskou krví
. 8 Novorozenecká žloutenka způsobená jinou určenou nadměrnou hemolýzou
. 9 Novorozenecká žloutenka způsobená nadměrnou hemolýzou
NS
P59 Novorozenecká žloutenka z jiných a neurčených příčin
Nepatří sem: způsobená vrozenými odchylkami přeměny látek (E70–E90)
jádrový ikterus (P57.–)
. 0 Novorozenecká žloutenka sdružená s předčasným porodem
Hyperbilirubinemie z nezralosti
Žloutenka způsobená opožděnou konjugací spojenou s předčasným porodem
. 1 Syndrom zahuštěné žluči
. 2 Novorozenecká žloutenka z jiného nebo neurčeného hepatocelulárního poškozeni
Hepatitida plodu nebo novorozence (idiopatická) Obrovskobuněčná hepatitida plodu nebo novorozence
Nepatří sem: vrozená virová hepatitida (P35.3)
. 3 Novorozenecká žloutenka z inhibitorů v mateřském mléce
. 8 Novorozenecká žloutenka z jiných určených příčin
. 9 Novorozenecká žloutenka NS
Fyziologická žloutenka (intenzivní)(prodloužená) NS
P60 Diseminovaná intravaskulární koagulace u plodu nebo novorozence (DIC)
Defibrinační syndrom plodu nebo novorozence
P61 Jiné perinatální hematologické poruchy
Nepatří sem: přechodná hypogamaglobulinemie v dětství (D80.7)
. 0 Přechodná trombocytopenie u novorozence
Novorozenecká trombocytopenie způsobená:
. výměnnou transfuzí
. idiopatickou mateřskou trombocytopenií
. izoimunizací
. 1 Polycythaemia neonatorum
. 2 Anemie z nezralosti
XVI. KAPITOLA / 559
. 3 Vrozená anemie z fetální ztráty krve
. 4 Jiné vrozené anemie‚ nezařazené jinde
Vrozená anemie NS
. 5 Přechodná novorozenecká neutropenie
. 6 Jiné přechodné poruchy koagulace u novorozence
. 8 Jiné určené perinatální hematologické poruchy
. 9 Perinatální hematologické poruchy NS
PŘECHODNÉ PORUCHY ENDOKRINNÍ A PŘEMĚNY
LÁTEK SPECIFICKÉ PRO PLOD A NOVOROZENCE (P70–P74)
Patří sem: přechodné endokrinní a metabolické nepravidelnosti způsobené reakcí dítěte na endokrinní a metabolické faktory matky nebo jeho přizpůsobením na mimoděložní existenci
P70 Přechodné poruchy metabolismu uhlovodanů specifické pro plod a novorozence
. 0 Syndrom dítěte matky s těhotenskou cukrovkou
Plod nebo novorozenec (s hypoglykemií) ovlivněný těhotenským diabetem matky
. 1 Syndrom dítěte diabetické matky
Plod nebo novorozenec (s hypoglykemií) ovlivněný diabetem matky (dříve existujícím)
. 2 Novorozenecký diabetes mellitus
. 3 Iatrogenní novorozenecká hypoglykemie
. 4 Jiná novorozenecká hypoglykemie
Přechodná novorozenecká hypoglykemie
. 8 Jiné přechodné poruchy metabolismu uhlovodanů plodu a novorozence
. 9 P řechodná porucha metabolismu uhlovodanů plodu a novorozence NS
P71 Přechodné novorozenecké poruchy metabolismu vápníku a hořčíku
. 0 Hypokalcemie z kravského mléka u novorozence
. 1 Jiná novorozenecká hypokalcemie
Nepatří sem: novorozenecká hypoparatyreóza (P71.4)
. 2 Novorozenecká hypomagnezemie
. 3 Novorozenecká tetanie bez nedostatku vápníku nebo hořčíku
Novorozenecká tetanie NS
. 4 Přechodná novorozenecká hypoparatyreóza
. 8 Jiné přechodné novorozenecké poruchy metabolismu vápníku a hořčíku
. 9 P řechodná novorozenecká porucha metabolismu vápníku a hořčíku NS
560 / XVI. KAPITOLA
P72 Jiné přechodné novorozenecké endokrinní poruchy
Nepatří sem: vrozená hypotyreóza s nebo bez strumy (E03.0–E03.1)
dyshormogenetická struma (E07.1) Pendredův syndrom (E07.1)
. 0 Novorozenecká struma‚ nezařazená jinde
Přechodná kongenitální struma s normální funkcí
. 1 Přechodná hypertyreóza novorozence
Neonatální tyr(e)otoxikóza
. 2 Jiné přechodné neonatální poruchy tyreoidální funkce‚ nezařazené jinde
Přechodná novorozenecká hypotyreóza
. 8 Jiné určené přechodné novorozenecké endokrinní poruchy
. 9 Přechodná novorozenecká endokrinní porucha NS
P74 Jiné přechodné novorozenecké poruchy elektrolytů a metabolismu
. 0 Pozdní metabolická acidóza u novorozence
. 1 Dehydratace u novorozence
. 2 Poruchy rovnováhy sodíku u novorozence
. 3 Poruchy rovnováhy draslíku u novorozence
. 4 Jiné přechodné poruchy elektrolytů u novorozence
. 5 Přechodná tyrozinemie u novorozence
. 8 Jiné přechodné metabolické poruchy u novorozence
. 9 Přechodná metabolická porucha u novorozence NS
PORUCHY TRÁVICÍ SOUSTAVY PLODU
A NOVOROZENCE (P75–P78)
P75* Mekoniový ileus při cystické fibróze (E84.1+)
P76 Jiná střevní neprůchodnost u novorozence
. 0 Syndrom mekoniové zátky
Patří sem: mekoniový ileus v případech, kde je známo, že cystická fibróza není přítomna
. 1 Přechodný ileus u novorozence
Nepatří sem: Hirschsprungova nemoc (Q43.1)
. 2 Střevní neprůchodnost způsobená zhuštěným mlékem
. 8 Jiná určená střevní neprůchodnost u novorozence
Nepatří sem: neprůchodnost střev‚ klasifikovaná K56.0–K56.5
. 9 Střevní neprůchodnost u novorozence NS
P77 Nekrotizující enterokolitida u plodu a novorozence
P78 Jiná perinatální onemocnění trávicí soustavy
Nepatří sem: novorozenecké gastrointestinální krvácení (P54.0–P54.3)
. 0 Perinatální perforace střeva
Mekoniová peritonitida
XVI. KAPITOLA / 561
. 1 Jiná novorozenecká peritonitida
Novorozenecká peritonitida NS
. 2 Novorozenecká hematemeza a meléna způsobená spolykáním mateřské krve
. 3 Neinfekční novorozenecký průjem
Novorozenecký průjem NS
Nepatří sem: novorozenecký průjem neurčený‚ v zemích‚ kde lze předpokládat infekční původ (A09)
. 8 Jiná určená perinatální onemocnění trávicí soustavy
Ezofageální reflux u novorozence Vrozená cirhóza (jater)
Peptický vřed u novorozence
. 9 Perinatální onemocnění trávicí soustavy NS
STAVY POSTIHUJÍCÍ KŮŽI A REGULACI TEPLOTY PLODU A NOVOROZENCE (P80–P83)
P80 Hypotermie novorozence
. 0 Syndrom podchlazení novorozence
Těžká a obyčejná chronická hypotermie spojená s vyrážkou‚ edémem a neurologickými a biochemickými poruchami
Nepatří sem: mírná hypotermie novorozence (P80.8)
. 8 Jiná hypotermie novorozence
Mírná hypotermie novorozence
. 9 Hypotermie novorozence NS
P81 Jiné poruchy regulace teploty novorozence
. 0 Hypertermie z prostředí u novorozence
. 8 Jiné určené poruchy regulace teploty novorozence
. 9 Poruchy regulace teploty novorozence NS
Horečka novorozence NS
P83 Jiné poruchy kožního krytu (vč. podkoží a amnia)
Nepatří sem: vrozené malformace kůže (Q80–Q84)
kolébková čepička – seboroická dermatitida vlasaté části u novorozence (L21.0)
plenková [slintáková] dermatitida (L22) hydrops plodu způsobený hemolytickou nemocí (P56.–)
novorozenecká infekce kůže (P39.4) stafylokokový puchýřnatý kožní syndrom (L00)
. 0 Sclerema neonatorum
. 1 Novorozenecký toxický erytém
. 2 Hydrops plodu nezpůsobený hemolytickou nemocí
Hydrops plodu NS
. 3 Jiný a neurčený edém specifický pro plod a novorozence
. 4 Hormonální reakce prsních žláz novorozence
Neinfekční zánět prsu – mastitida – novorozence
. 5 Vrozená hydrokéla
562 / XVI. KAPITOLA
. 6 Pupeční polyp novorozence
. 8 Jiné poruchy kožního krytu a podkoží specifické pro plod a novorozence
Syndrom bronzového dítěte Sklerodermie novorozenecká Novorozenecká kopřivka
. 9 Jiné poruchy kožního krytu a podkoží specifické pro plod a novorozence NS
JINÉ PORUCHY VZNIKLÉ V PERINATÁLNÍM OBDOBÍ (P90–P96)
P90 Křeče u novorozence
Nepatří sem: benigní novorozenecké křeče (rodinné) (G40.3)
P91 Jiné poruchy stavu mozku novorozence
. 0 Novorozenecká mozková ischemie
. 1 Získané periventrikulární cysty u novorozence
. 2 Novorozenecká mozková leukomalacie
. 3 Novorozenecká mozková dráždivost
. 4 Novorozenecký mozkový útlum
. 5 Novorozenecké kóma
. 6 Hypoxická‚ ischemická encefalopatie novorozence
. 8 Jiné určené poruchy stavu mozku novorozence
. 9 Porucha stavu mozku novorozence NS
P92 Problémy s krmením ze strany novorozence
. 0 Zvracení u novorozence
. 1 Regurgitace a ruminace u novorozence
. 2 Pomalý příjem potravy u novorozence
. 3 Nedostatečný příjem potravy u novorozence
. 4 Přejídání u novorozence
. 5 Obtíže novorozence při krmení (kojení) z prsu
. 8 Jiné problémy s krmením u novorozence
. 9 Problém s krmením u novorozence NS
P93 Reakce a intoxikace způsobené léčivy podanými plodu a novorozenci
Grey syndrom po podání chloramfenikolu novorozenci (šedivé dítě)
Nepatří sem: žloutenka způsobená léčivy nebo toxiny přenesenými z matky nebo podanými novorozenci (P58.4)
reakce a intoxikace vyvolaná opiáty‚ trankvilizéry a jiným léčením matky (P04.0–P04.1‚ P04.4) abstinenční syndromy při:
. toxikomanii matky (P96.1)
. terapeutickém podávání léčiv novorozenci (P96.2)
XVI. KAPITOLA / 563
P94 Poruchy svalového tonu novorozence
. 0 Přechodná myastenia gravis novorozence
Nepatří sem: myastenia gravis (G70.0)
. 1 Svalová hypertonie
. 2 Svalová hypotonie
Nespecifický syndrom „floppy infant”
. 8 Jiné poruchy svalového tonu novorozence
. 9 Poruchy svalového tonu novorozence NS
P95 Smrt plodu z neurčené příčiny
Porod mrtvého plodu NS
Narození mrtvého dítěte NS
P96 Jiné stavy vzniklé v perinatálním období
. 0 Vrozené selhání ledvin
Uremie novorozence
. 1 Novorozenecké abstinenční syndromy u toxikomanie matky
Abstinenční syndrom u dětí u drogově závislých matek Novorozenecký abstinenční syndrom
Nepatří sem: reakce a intoxikace vyvolaná opiáty a trankvilizéry podanými matce v průběhu porodu (P04.0)
. 2 Abstinenční syndrom při terapeutickém podávání léčiv novorozenci
. 3 Široké lební švy u novorozence
Novorozenecký kraniotabes
. 4 Ukončení těhotenství (plod a novorozenec)
Nepatří sem: ukončení těhotenství (matka) (O04.–)
. 5 Komplikace nitroděložních výkonů‚ nezařazené jinde
. 8 Jiné určené stavy vzniklé v perinatálním období
. 9 Stavy vzniklé v perinatálním období NS
Vrozená slabost NS