Uživatel:Zef/XVIII

Z WikiSkript

Zdroj: http://www.uzis.cz/cz/mkn/

No copyright infrigement intended. This will serve as a basis for future, sourced content. This text shouldnt get indexed since its in userspace. --Zef avatar 3.jpg Zef d|p 21. 1. 2017, 12:25 (CET)

Kapitoly:

PŘÍZNAKY‚ ZNAKY A ABNORMÁLNÍ
KLINICKÉ A LABORATORNÍ NÁLEZY NEZAŘAZENÉ JINDE (R00–R99)
Tato kapitola obsahuje příznaky‚ znaky‚ abnormální výsledky klinických nebo jiných vyšetřovacích výkonů a nepřesně určené stavy‚ kde nebyla stanovena diagnóza‚ podle které by je bylo možno zařadit jinam. Znaky
a příznaky‚ které s jistým stupněm pravděpodobnosti poukazují na určitou diagnózu jsou přiřazeny do položek v jiných kapitolách klasifikace. Položky v této kapitole obsahují v podstatě hůře definované stavy a příznaky‚ které nebyly tak prozkoumány‚ aby mohla být stanovena koneč ná diagnóza‚ které ukazují snad stejným podezřením na dvě nebo více onemocnění nebo na dvě nebo více tělesných soustav. Prakticky všechny položky v této kapitole by mohly být označeny jako „blíže neurčené” „neznámé etiologie” nebo „přechodné”. Které příznaky a znaky mají být zařazeny sem a které do jiných kapitol bude nutno zjistit nahlédnutím do Abecedního seznamu. Zbytkové podpoložky s č íslem .8 jsou určeny všeobecně pro jiné závažné příznaky‚ které nemohou být v klasifikaci umístěny jinam.
Mezi stavy a znaky nebo příznaky obsažené v položkách R00–R99 patří:
a) případy‚ kdy nelze stanovit přesnější diagnózu ani po uvážení všech faktů vztahujících se k případu;
b) znaky nebo příznaky existující v době prvého setkání s pacientem‚ které se ukázaly přechodnými a jejichž příčiny nemohly být zjištěny;
c) prozatímní diagnózy u pacientů‚ kteří se nedostavili k dalšímu vyšetření nebo ošetření;
d) případy předané k vyšetření nebo ošetření jinam dříve‚ než byla stanovena diagnóza;
e) případy‚ kdy přesnější diagnózu nebylo možné zjistit z jakéhokoliv jiného důvodu;
f) některé příznaky‚ pro které je poskytnuta doplňková informace‚ které
samy ve své vlastní rovině představují důležité problémy v lékařské péči.
Nepatří sem: abnormální nálezy při předporodním screeningu matek (O28.–)
některé stavy vzniklé v perinatálním období (P00–P96)
Tato kapitola obsahuje následující oddíly:
R00–R09 Příznaky a znaky týkající se oběhové a dýchací soustavy R10–R19 Příznaky a znaky týkající se trávicí soustavy a břicha R20–R23 Příznaky a znaky týkající se kůže a podkožního vaziva R25–R29 Příznaky a znaky týkající se nervové‚ svalové a kosterní
soustavy
R30–R39 Příznaky a znaky týkající se močové soustavy
R40–R46 P říznaky a znaky týkající se vědomí‚ vnímání‚ emočního stavu a chování
R47–R49 Příznaky a znaky týkající se řeči a hlasu R50–R69 Celkové příznaky a znaky
606 / XVIII. KAPITOLA
R70–R79 Abnormální nálezy při vyšetření krve bez diagnózy R80–R82 Abnormální nálezy při vyšetření moči bez diagnózy R83–R89 Abnormální nálezy při vyšetření jiných tělesných tekutin‚ látek
a tkání bez diagnózy
R90–R94 Abnormální nálezy při diagnostických zobrazovacích a při funkčních vyšetřeních bez diagnózy
R95–R99 Nepřesně určené a neznámé příčiny smrti
PŘÍZNAKY A ZNAKY TÝKAJÍCÍ SE OBĚHOVÉ A DÝCHACÍ SOUSTAVY (R00–R09)
R00 Abnormality srdeční činnosti (tepu)
Nepatří sem: abnormality vzniklé v perinatálním období (P29.1) určené arytmie (I47–I49)
. 0 Tachykardie NS
Tachykardie:
. sinoaurikulární NS
. sinusová NS
Rychlá srdeční činnost
. 1 Bradykardie NS
Bradykardie:
. sinoatriální NS
. sinusová NS
. vagová
Pomalá srdeční činnost
Jestliže je vyvolaná léčivy‚ lze k vyznačení léčiva použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.)
. 2 Palpitace
Pociťované bušení srdce
. 8 Jiné a neurčené abnormality srdeční činnosti
R01 Srdeční šelesty a jiné srdeční zvuky
Nepatří sem: vzniklé v perinatálním období (P29.8)
. 0 Benigní a nevinné srdeční šelesty
Funkční srdeční šelest
. 1 Srdeční šelest NS
Srdeční šum NS
. 2 Jiné srdeční zvuky
Prekordiální třecí šelest
Tlumené srdeční ozvy
XVIII. KAPITOLA / 607
R02 Gangréna nezařazená jinde
Nepatří sem: gangréna při:
. ateroskleróze (I70.2)
. diabetes mellitus (E10–E14 se společnou charakteristikou .5 na čtvrtém místě)
. jiném periferním cévním onemocnění (I73.–) gangréna některých určených lokalizací – viz Abecední seznam
plynatá sněť (A48.0) pyoderma gangrenosum (L88)
R03 Zjištění abnormálního krevního tlaku bez diagnózy
. 0 Zjištění zvýšeného krevního tlaku bez diagnózy hypertenze
Poznámka: Této položky se použije při zaznamenání epizody zvýšeného krevního tlaku u pacienta‚ u něhož nebyla stanovena přesná diagnóza hypertenze nebo se jedná o izolovaný nahodilý nález.
. 1 Zjištění nespecifického nízkého krevního tlaku
Nepatří sem: hypotenze (I95.–)
. neurogenní ortostatická (G90.3) hypotenzní syndrom matky (O26.5)
R04 Krvácení z dýchacích cest
. 0 Krvácení z nosu – epistaxis
. 1 Krvácení z hrdla
Nepatří sem: hemoptýza (R04.2)
. 2 Hemoptýza
Sputum zbarvené krví
Kašel s krvácením
. 8 Krvácení z jiných lokalizací dýchacích cest
Plicní krvácení NS
Nepatří sem: perinatální plicní krváceni (P26.–)
. 9 Krvácení z dýchacích cest NS
R05 Kašel
Nepatří sem: kašel s krvácením (R04.2) psychogenní kašel (F45.3)
R06 Nepravidelnosti dýchání
Nepatří sem: respirační:
. zástava (R09.2)
. tíseň:
. syndrom u dospělého (J80)
. u novorozence (P22.–)
. selhání (J96.–)
. u novorozence (P28.5)
. 0 Dušnost – dyspnoe
Ortopnoe Zkrácení dechu
Nepatří sem: přechodná tachypnoe novorozence (P22.1)
608 / XVIII. KAPITOLA
. 1
Stridor
Nepatří sem: vrozený (laryngeální) stridor (P28.8)
laryngismus (stridulus) (J38.5)
. 2
Sípání
. 3
Periodické dýchání
Cheyne–Stokesovo dýchání
. 4
Hyperventilace
Nepatří sem: psychogenní hyperventilace (F45.3)
. 5
Dýchání ústy
Chrápání
Nepatří sem: suchost úst NS (R68.2)
. 6
Škytání
Nepatří sem: psychogenní škytáni (F45.3)
. 7
Kýchání
. 8 Jiné a neurčené nepravidelnosti dýchání
Apnoe NS
Zadržování dechu (střídavé)
Pocit dušení
Vzdychání
Nepatří sem: apnoe:
. novorozence (P28.4)
. ve spánku (G47.3)
. novorozence (primární) (P28.3)
R07 Bolest v hrdle a na hrudi
Nepatří sem: dysfagie (R13)
epidemická myalgie (B33.0) bolest v:
. prsu (N64.4)
. šíji (M54.2)
bolest v krku (akutní) NS (J02.9)
. 0 Bolest v hrdle
. 1 Bolest na hrudi při dýchání
Bolestivé dýchání
. 2 Prekordiální bolest
. 3 Jiná bolest hrudi
Bolest přední hrudní stěny NS
. 4 Bolest hrudi NS
R09 Jiné příznaky a znaky týkající se oběhové a dýchací soustavy
Nepatří sem: respirační:
. tíseň:
. syndrom u dospělého (J80)
. u novorozence (P22.–)
. selhání (J96.–)
. u novorozence (P28.5)
XVIII. KAPITOLA / 609
. 0 Asfyxie
Nepatří sem: asfyxie (způsobená):
. porodem (P21.–)
. oxidem uhelnatým (T58)
. cizím tělesem v dýchacím ústrojí (T17.–)
. nitroděložní (P20.–)
. úrazová (T71)
. 1 Zánět pohrudnice – pleuritida
Nepatří sem: zánět pohrudnice s výpotkem (J90)
. 2 Zástava dechu
Kardiorespirační selhání
. 3 Abnormální sputum
Abnormální:
. množství
. barva sputa
. zápach Nadměrnost
Nepatří sem: krví zbarvené sputum (R04.2)
. 8 Jiné určené příznaky a znaky týkající se oběhové a dýchací soustavy
Šum (arteriální) Hrudník:
. abnormální poklep
. třecí šelesty
. bubínkový poklep Chropy‚ chrůpky Slabý tep
PŘÍZNAKY A ZNAKY TÝKAJÍCÍ SE TRÁVICÍ SOUSTAVY A BŘICHA (R10–R19)
Nepatří sem: žaludeční – střevní krvácení (K92.0–K92.2)
. novorozence (P54.0–P54.3)
střevní neprůchodnost – obstrukce (K56.–)
. novorozence (P76.–) pylorospazmus (K31.3)
. vrozený nebo dětský (Q40.0)
příznaky a znaky týkající se močové soustavy (R30–R39) příznaky týkající se pohlavních orgánů:
. ženských (N94.–)
. mužských (N48–N50)
R10 Břišní a pánevní bolest
Nepatří sem: bolesti zad – dorzalgie (M54.–) flatulence a příbuzné stavy (R14) ledvinná kolika (N23)
. 0 Akutní břicho
Těžká břišní bolest (generalizovaná) (lokalizovaná) (se ztuhlostí
– rigiditou břicha)
610 / XVIII. KAPITOLA
. 1 Bolest umístěná do horní části břicha
Dyspepsie NS Epigastrická bolest
Nepatří sem: Funkční dyspepsie (K30)
. 2 Pánevní a perineální bolest
. 3 Bolest umístěná do jiných míst dolní části břicha
. 4 Jiná a neurčená břišní bolest
Citlivost břicha NS Kolika:
. NS
. dětská
R11 Nauzea a zvracení
Nepatří sem: hematemeza (K92.0)
. novorozence (P54.0) zvracení:
. nadměrné v těhotenství (O21.–)
. po operaci žaludku a střev (K91.0)
. novorozence (P92.0)
. psychogenní NS (F50.5)
R12 Pálení žáhy
Nepatří sem: dyspepsie:
. NS (R10.1)
. funkční (K30)
R13 Dysfagie
Potíže při polykání
R14 Flatulence a příbuzné stavy
Rozpětí břicha (plyny) – nadmutí Plynatost – meteorismus Říhání
Bolest při plynatosti
Bubínkový poklep (břišní)(střevní)
Nepatří sem: psychogenní aerofagie (F45.3)
R15 Inkontinence stolice
Enkopréza NS
Nepatří sem: neorganického původu (F98.1)
R16 Hepatomegalie a splenomegalie‚ nezařazená jinde
. 0 Hepatomegalie – zvětšení jater‚ nezařazené jinde
. 1 Splenomegalie – zvětšení sleziny‚ nezařazené jinde
. 2 Hepatomegalie se splenomegalií‚ nezařazená jinde
Hepatosplenomegalie NS
R17 Neurčená žloutenka
Nepatří sem: novorozenecká žloutenka (P55‚ P57–P59)
R18 Ascites
Tekutina v peritoneální dutině
XVIII. KAPITOLA / 611
R19 Jiné příznaky a znaky týkající se trávicí soustavy a břicha
Nepatří sem: akutní břicho (R10.0)
. 0 Zduření‚ útvar a bulka nitrobřišní a pánevní
Difuzní nebo celkové zduření nebo útvar:
. nitrobřišní NS
. pánevní NS
. pupeční
Nepatří sem: rozpětí břicha (plyny) (R14) ascites (R18)
. 1 Abnormální střevní zvuky
Chybění st řevních zvuků Nadměrné střevní zvuky
. 2 Viditelná peristaltika
Hyperperistaltika
. 3 Ztuhlost – rigidita – břicha
Nepatří sem: s těžkou břišní bolestí (R10.0)
. 4 Změny vlastností střev
Nepatří sem: zácpa (K59.0)
funkční průjem (K59.1)
. 5 Jiné nepravidelnosti stolice
Nenormální zbarvení stolice Objemná stolice
Hlen ve stolici Okultní krvácení
Nepatří sem: meléna (K92.1)
. novorozence (P54.1)
. 6 Zápach z úst
. 8 Jiné určené příznaky a znaky týkající se trávicí soustavy a břicha
PŘÍZNAKY A ZNAKY TÝKAJÍCÍ SE KŮŽE A PODKOŽNÍHO VAZIVA (R20–R23)
R20 Poruchy kožního čití
Nepatří sem: disociativní anestezie a ztráta citlivosti (F44.6) psychogenní (somatoformní) poruchy (F45.8)
. 0 Anestezie kůže
. 1 Hypestezie kůže
. 2 Parestezie kůže
Mravenč ení Píchání‚ pálení
Pocit špendlíků a jehel
Nepatří sem: akroparestezie (I73.8)
. 3 Hyperestezie
. 8 Jiné a neurčené poruchy kožního čití
R21 Vyrážka a jiné nespecifické kožní erupce
612 / XVIII. KAPITOLA
R22 Lokalizované zduření‚ útvar nebo bulka kůže a podkožního vaziva
Patří sem: podkožní uzlíky (lokalizované)(povrchové) Nepatří sem: abnormální výsledky při diagnostickém zobrazení
(R90–R93)
zvětšené mízní uzliny (R59.–) lokalizovaná adipozita (E65) útvar a bulka:
. prsu (N63)
. nitrobřišní nebo pánevní (R19.0) otok (R60.–)
zduření:
. nitrobřišní nebo pánevní (R19.0)
. kloubu (M25.4)
. 0 Lokalizované zduření‚ útvar a bulka‚ hlavy
. 1 Lokalizované zduření‚ útvar a bulka‚ krku
. 2 Lokalizované zduření‚ útvar a bulka‚ trupu
. 3 Lokalizované zduření‚ útvar a bulka‚ horní končetiny
. 4 Lokalizované zduření‚ útvar a bulka‚ dolní končetiny
. 7 Lokalizované zduření‚ útvar a bulka‚ mnohočetných lokalizací
. 9 Lokalizované zduření‚ útvar a bulka NS
R23 Jiné kožní změny
. 0 Cyanóza
Nepatří sem: akrocyanóza (I73.8)
cyanotické záchvaty u novorozence (P28.2)
. 1 Bledost – pallor
Studená vlhká kůže
. 2 Zrudnutí
Nadměrné zčervenání
Nepatří sem: menopauzální a klimakterické stavy u žen (N95.1)
. 3 Samovolné ekchymózy
Petechie
Nepatří sem: ekchymózy u plodu a novorozence (P54.5)
purpura (D69.–)
. 4 Změny kožní struktury
Deskvamace
Indurace
Olupování
Nepatří sem: ztluštění epidermis NS (L85.9)
. 8 Jiné a neurčené kožní změny
XVIII. KAPITOLA / 613
PŘÍZNAKY A ZNAKY TÝKAJÍCÍ SE NERVOVÉ‚ SVALOVÉ A KOSTERNÍ SOUSTAVY (R25–R29)
R25 Abnormální bezděčné pohyby
Nepatří sem: specifické pohybové poruchy (G20–G26) stereotypní pohybové poruchy (F98.4) tikové poruchy (F95.–)
. 0 Abnormální pohyby hlavy
. 1 Třes – tremor NS
Nepatří sem: chorea NS (G25.5) třes:
. esenciální (G25.0)
. hysterický (F44.4)
. intenční (G25.2)
. 2 Křeče a spazmy
Nepatří sem: karpopedální spazmus (R29.0) dětský spazmus (G40.4)
. 3 Fascikulace – záškuby svalových snopečků
Záškuby NS
. 8 Jiné a neurčené abnormální bezděčné pohyby
R26 Abnormality chůze a pohyblivosti
Nepatří sem: ataxie:
. NS (R27.0)
. dědičná (G11.–)
. lokomoční (syfilitická) (A52.1)
syndrom nehybnosti (paraplegický) (M62.3)
. 0 Ataktická chůze
Vrávoravá‚ potácivá chůze
. 1 Paralytická chůze
Spastická chůze
. 2 Obtížná chůze‚ nezařazená jinde
. 3 Imobilita
Na lůžku
Na křesle
. 8 Jiné a neurčené abnormality chůze a pohyblivosti
Nestabilní nohy NS
R27 Jiný nedostatek koordinace
Nepatří sem: ataktická chůze (R26.0) dědičná ataxie (G11.–) závrať NS (R42)
. 0 Ataxie NS
. 8 Jiný a neurčený nedostatek koordinace
614 / XVIII. KAPITOLA
R29 Jiné příznaky a znaky týkající se nervové a svalové
a kosterní soustavy
. 0
Tetanie
Karpopedální spazmus
Nepatří sem: tetanie:
. hysterická (F44.5)
. novorozence (P71.3)
. paratyroidální (E20.9)
. posttyreoidektomická (E89.2)
. 1
Meningismus
. 2
Abnormální reflexy
Nepatří sem: abnormální zornicový reflex (H57.0)
hyperaktivní uzavírací (hltanový) reflex (J39.2)
vazovagální reakce nebo synkopa (R55)
. 3 Abnormální postoj (držení těla)
. 4
Lupavý kyčel
Nepatří sem: vrozené deformity kyčle (Q65.–)
. 6 Sklon k pádům nezařazený jinde
Sklon k pádům pro vysoký věk nebo jiné nejasné zdravotní problémy
Nepatří sem: úrazy NS (X59.–) obtížná chůze (R26.2) závrať (R42)
pády jako příčina zranění (W00–W19) pády zaviněné nemocí uvedenou jinde synkopa a kolaps (R55)
. 8 Jiné a neurčené příznaky a znaky týkající se nervové a svalové a kosterní soustavy
PŘÍZNAKY A ZNAKY TÝKAJÍCÍ SE MOČOVÉ SOUSTAVY (R30–R39)
R30 Bolest spojená s močením
Nepatří sem: psychogenní bolest (F45.3)
. 0 Dysurie
Strangurie
. 1 Tenesmus vesicalis
Bolestivé nucení na močení
. 9 Bolestivé močení NS
Bolestivá mikce NS
R31 Neurčená hematurie
Nepatří sem: hematurie návratná nebo přetrvávající (N02.–)
XVIII. KAPITOLA / 615
R32 Neurčená inkontinence moči
Enuréza NS
Nepatří sem: neorganická enuréza (F98.0)
stresová inkontinence a jiné určené inkontinence moči (N39.3–N39.4)
R33 Retence – zadržení moči
R34 Anurie a oligurie
Nepatří sem: komplikující:
. potrat nebo ektopické těhotenství nebo mola hydatidosa (O00–O07‚ O08.4)
. těhotenství‚ porod a šestinedělí (O26.8‚ O90.4)
R35 Polyurie
Časté močení Nokturie
Nepatří sem: psychogenní polyurie (F45.3)
R36 Výtok z močové trubice
Výtok z penisu
Uretrorea
R39 Jiné příznaky a znaky týkající se močové soustavy
. 0 Extravazace moči
. 1 Jiné potíže s močením
Zpomalené močení Slabý proud moče Štěpení proudu moče
. 2 Extrarenální uremie
Prerenální uremie
. 8 Jiné a neurčené příznaky a znaky týkající se močové soustavy
PŘÍZNAKY A ZNAKY TÝKAJÍCÍ SE VĚDOMÍ‚ VNÍMÁNÍ‚ EMOČNÍHO STAVU A CHOVÁNÍ (R40–R46)
Nepatří sem: jestliže jsou součástí schématu příznaků duševní poruchy (F00–F99)
R40 Spavost – somnolence‚ ztrnulost – stupor a bezvědomí‚ kóma
Nepatří sem: kóma:
. diabetické (E10–E14 se společnou charakteristikou
.0 na čtvrtém místě)
. jaterní (K72.–)
. hypoglykemické (nediabetické) (E15)
. novorozenecké (P91.5)
. uremické (N19)
. 0 Spavost – somnolence
Ospalost
616 / XVIII. KAPITOLA
. 1 Ztrnulost – stupor
Polokóma – semicoma
Nepatří sem: stupor:
. katatonní (F20.2)
. depresivní (F31–F33)
. disociativní (F44.2)
. manický (F30.2)
. 2 Bezvědomí – kóma NS
R41 Jiné příznaky a znaky týkající se funkcí vnímání a vědomí
Nepatří sem: disociativní [konverzní] poruchy (F44.–)
. 0 Dezorientace NS
Konfuze NS
Nepatří sem: psychogenní zmatenost (F44.8)
. 1 Anterográdní amnézie
. 2 Retrográdní amnézie
. 3 Jiná amnézie
Amnézie NS
Nepatří sem: amnestický syndrom:
. způsobený užíváním psychoaktivní látky (F10–F19 se společnou charakteristikou .6 na čtvrtém místě)
. organický (F04)
přechodná celková ztráta paměti (G45.4)
. 8 Jiné a neurčené příznaky a znaky týkající se funkcí vnímání a vědomí
R42
Závrať – vertigo
Lehké točení hlavy
Vertigo NS
Nepatří sem: vertiginózní syndromy (H81.–)
R43
Poruchy čichu a chuti
. 0
Anosmie
. 1
Parosmie
. 2
Parageusie
. 8 Jiné a neurčené poruchy čichu a chuti
Smíšené poruchy čichu a chuti
R44
Jiné příznaky a znaky týkající se celkového čití
a vnímání
Nepatří sem: poruchy kožního čití (R20.–)
. 0
Sluchové halucinace
. 1
Zrakové halucinace
. 2
Jiné halucinace
. 3
Halucinace NS
. 8 Jiné a neurčené příznaky a znaky týkající se celkového čití a vnímání
XVIII. KAPITOLA / 617
R45 Příznaky a znaky týkající se emočního stavu
. 0
Nervozita
Nervové napětí
. 1
Neklid a nepokoj
. 2
Pocit neštěstí
Trápení‚ úzkost NS
. 3
Sklíčenost a apatie
. 4 Popudlivost‚ vznětlivost a hněv
. 5
Nepřátelství
. 6
Fyzické násilí
. 7 Stav emočního šoku a stresu NS
. 8 Jiné příznaky a znaky týkající se emočního stavu
Sebevražedné myšlenky (tendence)
Nepatří sem: sebevražedné myšlenky jako součást duševní poruchy (F00–F99)
R46 Příznaky a znaky týkající se vzezření a chování
. 0 Velmi nízká úroveň osobní hygieny
. 1 Bizarní osobní vzhled
. 2 Podivné a nevysvětlitelné chování
. 3 Přehnané‚ přepjaté chování
. 4 Zpomalenost a chabé reagování
Nepatří sem: stupor (R40.1)
. 5 Podezíravost a význačná vyhýbavost
. 6 Nepřiměřená starostlivost a předsudky se stresovými následky
. 7 Mnohomluvnost a použití nepodstatných podrobností‚ ztěžující kontakt
. 8 Jiné příznaky a znaky týkající se vzezření a chování
Patří sem: zanedbání sebe sama NS
Nepatří sem: nedostatečný příjem potravy a vody v důsledku zanedbání sebe sama (R63.6)
618 / XVIII. KAPITOLA
PŘÍZNAKY A ZNAKY TÝKAJÍCÍ SE ŘEČI A HLASU (R47–R49)
R47 Poruchy řeči nezařazené jinde
Nepatří sem: autismus (F84.0–F84.1) brebtavost (F98.6)
specifické vývojové poruchy řeči a jazyka (F80.–) zadrhávání v řeči [koktavost] (F98.5)
. 0 Dysfázie a afázie
Nepatří sem: progresivní izolovaná afázie (G31.0)
. 1 Anartrie a dysartrie
. 8 Jiné a neurčené poruchy řeči
R48 Dyslexie a jiné znakové poruchy nezařazené jinde
Nepatří sem: specifické vývojové poruchy školních dovedností
(F81.–)
. 0
Dyslexie a alexie
. 1
Agnozie
. 2
Apraxie
. 8
Jiné a neurčené znakové poruchy
Akalkulie
Agrafie
R49 Poruchy hlasu
Nepatří sem: psychogenní porucha hlasu (F44.4)
. 0 Dysfonie
Chrapot
. 1 Afonie
Ztráta hlasu
. 2 Hypernazalita a hyponazalita
. 8 Jiné a neurčené poruchy hlasu
Změny hlasu NS
XVIII. KAPITOLA / 619
CELKOVÉ PŘÍZNAKY A ZNAKY (R50–R69)
R50 Horečka jiného a neznámého původu
Nepatří sem: horečka neznámého původu (během) (u):
. porodu (O75.2)
. novorozence (P81.9) puerperální pyrexie NS (O86.4)
. 2 Horečka způsobená léky
K vyznač ení látky lze užít dodatkový kód vnější příčiny (Kapitola XX.)
. 8 Jiná určená horečka
Horečka s t řesavkou Horečka se zimnicí Trvalá horečka
. 9 Horečka NS
Hyperpyrexie NS
Pyrexie NS
Nepatří sem: maligní hypertermie způsobená anestezií (T88.3)
R51 Bolest hlavy NS
Bolest obličeje NS
Nepatří sem: atypická bolest obličeje (G50.1)
migréna a jiné syndromy bolesti hlavy (G43–G44) neuralgie trojklanného nervu (G50.0)
R52 Bolest nezařazená jinde
Patří sem: bolest‚ kterou nelze zařadit do některého orgánu nebo tělesné krajiny
Nepatří sem: syndrom osobnosti s trvalou bolestí (F62.8) bolest hlavy NS (R51)
bolest:
. břicha (R10.–)
. zad (M54.9)
. prsu (N64.4)
. hrudníku (R07.1–R07.4)
. ucha (H92.0)
. oka (H57.1)
. v kloubu (M25.5)
. v končetině (M79.6)
. lumbální krajiny (M54.5)
. pánve a perinea (R10.2)
. psychogenní (F45.4)
. ramene (M75.8)
. páteře (M54.–)
. hrdla (R07.0)
. jazyka (K14.6)
. zubu (K08.8) ledvinná kolika (N23)
. 0 Akutní bolest
620 / XVIII. KAPITOLA
. 1 Chronická neztišitelná bolest
. 2 Jiná chronická bolest
. 9 Bolest NS
Generalizovaná bolest NS
R53 Nevolnost a únava
Astenie NS
Slabost:
. NS
. chronická
Celkové zhoršení fyzického stavu
Letargie
Unavenost
Nepatří sem: slabost:
. vrozená (P96.9)
. stařecká (R54)
vyčerpání a únava (způsobená) (v):
. bojem (F43.0)
. nadměrným vynaložením sil (T73.3)
. polohou (T73.2)
. horkem (T67.–)
. neurastenií (F48.0)
. těhotenství (O26.8)
. stařeckou astenií (R54) únavový syndrom (F48.0)
. povirový (G93.3)
R54 Stáří – senilita
Vysoký věk
bez zmínky o psychóze
Stárnutí
Stařecká:
. astenie
. slabost
Nepatří sem: senilní psychóza (F03)
XVIII. KAPITOLA / 621
R55 Mdloba – synkopa a zhroucení – kolaps
Omdlení‚ mdloba
Nepatří sem: neurocirkulační astenie (F45.3) ortostatická hypotenze (I95.1)
neurogenní ortostatická hypotenze (G90.3) šok:
. NS (R57.9)
. kardiogenní (R57.0)
. komplikující nebo následující:
. potrat nebo ektopické těhotenství nebo mola hydatidosa (O00–O07‚ O08.3)
. porod (O75.1)
. pooperační (T81.1)
záchvat Adamsův–Stokesův (I45.9) synkopa:
. karotického sinu (G90.0)
. tepelná (z horka) (T67.1)
. psychogenní (F48.8) bezvědomí NS (R40.2)
R56 Křeče‚ nezařazené jinde
Nepatří sem: křeče a záchvaty (při)(u):
. epilepsii (G40–G41)
. novorozence (P90)
. disociativní (F44.5)
. 0 Febrilní křeče
. 8 Jiné a neurčené křeče
Záchvat‚ křeč NS
Záchvat (křečí) NS
R57 Šok‚ nezařazený jinde
Nepatří sem: šok (způsobený):
. anestezií (T88.2)
. anafylaktický (způsobený):
. NS (T78.2)
. nežádoucí reakcí na potravu (T78.0)
. sérem (T80.5)
. komplikující nebo následující potrat nebo ektopické těhotenství nebo mola hydatidosa (O00–O07‚ O08.3)
. elektrický (T75.4)
. bleskem (T75.0)
. porodnický (O75.1)
. pooperační (T81.1)
. psychický (F43.0)
. septický (A41.9)
. traumatický (T79.4)
syndrom toxického šoku (A48.3)
. 0 Kardiogenní šok
. 1 Hypovolemický šok
. 2 Septický šok
622 / XVIII. KAPITOLA
. 8 Jiný šok
Endotoxický šok
. 9 Šok NS
Selhání periferního oběhu NS
R58 Krvácení‚ nezařazené jinde
Krvácení NS
R59 Zvětšené mízní uzliny
Patří sem: zvětšené (naběhlé) žlázy
Nepatří sem: zánět mízních uzlin – lymfadenitida:
. NS (I88.9)
. akutní (L04.–)
. chronická (I88.1)
. mezenterická (akutní)(chronická) (I88.0)
. 0 Lokalizované zvětšení mízních uzlin
. 1 Celkové zvětšení mízních uzlin
Lymfadenopatie NS
Nepatří sem: onemocnění virem lidské imunodeficience [HIV]
s přetrvávající generalizovanou lymfadenopatii (B23.1)
. 9 Zvětšené mízní uzliny NS
R60 Edém – otok‚ nezařazený jinde
Nepatří sem: ascites (R18)
hydrops plodu NS (P83.2) hydrotorax (J94.8)
edém (z):
. angioneurotický (T78.3)
. mozkový (G93.6)
. způsobený poraněním za porodu (P11.0)
. gestační (O12.0)
. dědičný (Q82.0)
. hrtanu (J38.4)
. podvýživy (E40–E46)
. nosohltanu (J39.2)
. novorozence (P83.3)
. hltanu (J39.2)
. plicní (J81)
. 0 Lokalizovaný edém
. 1 Celkový edém
. 9 Edém NS
Zadržení – retence – tekutin NS
R61 Nadměrné pocení – hyperhidróza
. 0 Lokalizovaná hyperhidróza
. 1 Generalizovaná hyperhidróza
. 9 Hyperhidróza NS
Nadměrné pocení
Noční poty
XVIII. KAPITOLA / 623
R62 Nedostatek předpokládaného normálního fyziologického vývoje
Nepatří sem: opožděná puberta (E30.0)
. 0 Zpožděné dosažení předpokládaného fyziologického vývojového stadia
Posunutá hranice Opožděná:
. chůze
. mluva
. 8 Jiný nedostatek předpokládaného normálního fyziologického vývoje
Nedostatek v:
. dosažené hmotnosti
. prospívání Infantilismus NS Nedostatečný vzrůst
Opoždění tělesného vývoje
Nepatří sem: onemocnění virem lidské imunodeficience [HIV] vedoucí ke kachektizaci (B22.2)
opoždění tělesného vývoje způsobené podvýživou (E45)
. 9 Nedostatek předpokládaného normálního fyziologického vývoje NS
R63 Příznaky a znaky týkající se příjmu potravy a tekutin
Nepatří sem: bulimie NS (F50.2)
poruchy příjmu potravy neorganického původu (F50.–) podvýživa (E40–E46)
. 0 Anorexie – nechutenství
Ztráta chuti k jídlu
Nepatří sem: mentální anorexie (F50.0)
ztráta chuti k jídlu neorganického původu (F50.8)
. 1 Polydipsie
Nadměrná žízeň
. 2 Polyfagie
Nadměrný příjem potravy (žravost) Hyperalimentace NS
. 3 Obtížné a špatně vedené krmení
Potíže s krmením NS
Nepatří sem: problémy s krmením novorozence (P92.–)
poruchy příjmu potravy u dětí neorganického původu (F98.2)
. 4 Abnormální ztráta hmotnosti
. 5 Dosažení abnormální hmotnosti
Nepatří sem: nadměrné zvýšení hmotnosti v těhotenství (O26.0) obezita (E66.–)
624 / XVIII. KAPITOLA
. 6 Nedostatečný přijem potravy a vody způsobené zanedbáním sebe sama
Nepatří sem: hladovění v důsledku anorexie (R63.0) hladovění pro nedostatek potravy (X53)
žíznění pro nedostatek vody (X54) zanedbání sebe sama NS (R46.8)
. 8 Jiné příznaky a znaky týkající se příjmu potravy a tekutin
R64 Kachexie
Nepatří sem: zhoubná kachexie (C80.–) nutriční marazmus (E41)
onemocnění virem lidské imunodeficience [HIV] vedoucí k syndromu chátrání (B22.2)
R65 Syndrom systémové zánětové odpovědi
Poznámka: Tato položka nemá být nikdy použita k primárnímu kódování. Užije se pro mnohočetné kódování pro identifikaci tohoto stavu plynoucího z jakékoliv příčiny. Kód z jiné kapitoly má být přiřazen první aby určil základní onemocnění.
. 0 Syndrom systémové zánětové odpovědi infekčního původu bez orgánového selhání
. 1 Syndrom systémové zánětové odpovědi infekčního původu s orgánovým selháním
Těžká sepse
. 2 Syndrom systémové zánětové odpovědi neinfekčního původu bez orgánového selhání
. 3 Syndrom systémové zánětové odpovědi neinfekčního původu s orgánovým selháním
. 9 Syndrom systémové zánětové odpovědi NS
R68 Jiné celkové příznaky a znaky
. 0 Hypotermie‚ bez vazby na nízkou okolní teplotu
Nepatří sem: hypotermie (způsobená):
. NS (náhodná) (T68)
. anestezií (T88.5)
. nízkou teplotou okolí (T68)
. novorozence (P80.–)
. 1 Nespecifické symptomy příznačné pro období dětství
Nadměrný křik dítěte Dráždivé dítě
Nepatří sem: novorozenecká mozková dráždivost (P91.3) syndrom prořezávání zubů (K00.7)
. 2 Suchost úst NS
Nepatří sem: suchost úst způsobená:
. dehydratací (E86)
. suchým syndromem [Sjögrenovým] (M35.0) hypoptyalismus (K11.7)
XVIII. KAPITOLA / 625
. 3 Paličkovité prsty
Paličkovité nehty
Nepatří sem: vrozené paličkovité prsty (Q68.1) vrozené paličkovité nehty (Q84.6)
. 8 Jiné určené celkové příznaky a znaky
R69 Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti
Nemoc NS
Nediagnostikovaná nemoc s neurčenou lokalizací nebo soustavou
ABNORMÁLNÍ NÁLEZY PŘI VYŠETŘENÍ KRVE BEZ DIAGNÓZY (R70–R79)
Nepatří sem: abnormality:
. předporodního screeningu matky (O28.–)
. koagulace (D65–D69)
. lipidů (E78.–)
destiček a trombocytů (D69.–)
. bílých krvinek zařazené jinde (D70–D72) diagnostické abnormální nálezy zařazené jinde – viz Abecední seznam
krvácivé a hematologické poruchy plodu a novorozence (P50–P61)
R70 Zvýšená rychlost sedimentace červených krvinek a abnormality viskozity plazmy
. 0 Zvýšená rychlost sedimentace červených krvinek
. 1 Abnormální vizkozita plazmy
R71 Abnormality červených krvinek
Abnormální:
. morfologie NS červených krvinek
. objem NS Anisocytóza Poikilocytóza
Nepatří sem: anemie (D50–D64) polycytemie (polycythaemia):
. NS (D75.1)
. benigní (rodinná) (D75.0)
. novorozenecká (P61.1)
. sekundární (D75.1)
. vera (D45)
R72 Abnormality bílých krvinek‚ nezařazené jinde
Abnormální diferenciální počet leukocytů NS
Nepatří sem: leukocytóza (D72.8)
R73 Zvýšená hladina krevní glukózy
Nepatří sem: diabetes mellitus (E10–E14)
. v těhotenství‚ při porodu a v šestinedělí (O24.–) novorozenecké poruchy (P70.0–P70.2) pooperační hypoinzulinemie (E89.1)
626 / XVIII. KAPITOLA
. 0 Abnormální test glukózové tolerance
Diabetes:
. chemický
. latentní
Zhoršená glukózová tolerance Prediabetes
. 9 Hyperglykemie NS
R74 Abnormální hladiny enzymů v séru
. 0 Zvýšení hladin transaminázy nebo dehydrogenázy kyseliny mléčné [LD]
. 8 Abnormální hladiny jiných sérových enzymů
Abnormální hladina:
. kyselé fosfatázy
. alkalické fosfatázy
. amylázy
. lipázy [triacylglycerollipázy]
. 9 Abnormální hladina neurčeného sérového enzymu NS
R75 Laboratorní průkaz viru lidské imunodeficience [HIV]
Nerozhodný nález HIV testu u dětí
Nepatří sem: asymptomatický stav infekce virem lidské imunodeficience [HIV] (Z21)
onemocnění virem lidské imunodeficience [HIV] (B20–B24)
onemocnění virem lidské imunodeficience [HIV] komplikující těhotenství, porod a šestinedělí (O98.7)
R76 Jiné abnormální imunologické nálezy v séru
. 0 Zvýšený titr protilátek
Nepatří sem: izoimunizace v těhotenství (O36.0–O36.1)
. postihující plod nebo novorozence (P55.–)
. 1 Abnormální reakce na tuberkulinový test
Abnormální výsledek Mantouxova testu
. 2 Falešně pozitivní sérologický test na syfilis
Falešně pozitivní Wassermannova reakce
. 8 Jiné určené abnormální imunologické nálezy v séru
Zvýšená hladina imunoglobulinů NS
. 9 Abnormální imunologické nálezy v séru NS
R77 Jiné abnormality plazmatických bílkovin
Nepatří sem: poruchy metabolismu plazmatických bílkovin (E88.0)
. 0 Abnormalita albuminu
. 1 Abnormalita globulinu
Hyperglobulinemie NS
. 2 Abnormalita alfafetoproteinu
. 8 Jiné určené abnormality plazmatických bílkovin
. 9 Abnormalita plazmatické bílkoviny NS
XVIII. KAPITOLA / 627
R78 Nálezy léčiv (drog) a jiných látek běžně v krvi nepřítomných
Nepatří sem: poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním psychoaktivních látek (F10–F19)
. 0 Nález alkoholu v krvi
Pro upřesnění hladiny alkoholu lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Y90.–)
. 1 Nález opiátových drog v krvi
. 2 Nález kokainu v krvi
. 3 Nález halucinogenů v krvi
. 4 Nález jiných drog s možným návykem v krvi
. 5 Nález psychotropních látek v krvi
. 6 Nález steroidních látek v krvi
. 7 Nález abnormální hladiny těžkých kovů v krvi
. 8 Nález jiných určených látek běžně v krvi nepřítomných
Nález abnormální hladiny lithia v krvi
. 9 Nález neurčené látky běžně v krvi nepřítomné
R79 Jiné abnormální nálezy chemizmu krve
Nepatří sem: abnormality tekutin‚ elektrolytů nebo acidobazické rovnováhy (E86–E87)
asymptomatická hyperurikemie (E79.0) hyperglykemie NS (R73.9) hypoglykemie NS (E16.2)
. novorozenecká (P70.3–P70.4) specifické nálezy určující poruchu:
. metabolismu aminokyselin (E70–E72)
. metabolismu uhlovodanů (E73–E74)
. metabolismu lipidů (E75.–)
. 0 Abnormální hladina krevních minerálů
Abnormální krevní hladina:
. kobaltu
. mědi
. železa
. magnezia
. minerálu nezařazeného jinde
. zinku
Nepatří sem: abnormální hladina lithia (R78.8) poruchy metabolismu minerálů (E83.–) nutriční karence minerálů (E58–E61) novorozenecká hypomagnezemie (P71.2)
. 8 Jiné určené abnormální nálezy chemizmu krve
Abnormální hladina krevních plynů
. 9 Abnormální nález chemizmu krve NS
628 / XVIII. KAPITOLA
ABNORMÁLNÍ NÁLEZY PŘI VYŠETŘENÍ MOČI BEZ DIAGNÓZY (R80–R82)
Nepatří sem: abnormální nálezy předporodního screeningu matky (O28.–) diagnostické abnormální nálezy zařazené jinde – viz
Abecední seznam
specifické nálezy určující poruchy:
. metabolismu aminokyselin (E70–E72)
. metabolismu uhlovodanů (E73–E74)
R80
Izolovaná proteinurie
Albuminurie NS
Bence-Jonesova proteinurie
Proteinurie NS
Nepatří sem: proteinurie:
. gestační (O12.1)
. izolovaná s určeným morfologickým poškozením
(N06.–)
. ortostatická (N39.2)
. přetrvávající (N39.1)
R81
Glykosurie
Nepatří sem: renální glykosurie (E74.8)
R82
Jiné abnormální nálezy v moči
Nepatří sem: hematurie (R31)
. 0
Chylurie
Nepatří sem: chylurie při filarióze (B74.–)
. 1
Myoglobinurie
. 2
Biliurie
. 3
Hemoglobinurie
Nepatří sem: hemoglobinurie:
. způsobená hemolýzou z vnějších příčin nezařazenou
jinde (D59.6)
. paroxyzmální noční [Marchiafava–Micheliova]
(D59.5)
. 4
Acetonurie
Ketonurie
. 5 Zvýšení hladiny léků‚ léčiv‚ návykových a biologických látek v moči
Zvýšená močová hladina:
. 17 ketosteroidů
. katecholaminů
. kyseliny indoloctové
. steroidů
. 6 Abnormální hladiny látek‚ původem především neléčebných‚ v moči
Abnormální hladina těžkých kovů v moči
. 7 Abnormální nálezy při mikrobiologickém vyšetření moči
Pozitivní kultivační nálezy
XVIII. KAPITOLA / 629
. 8 Abnormální nálezy při cytologickém a histologickém vyšetření moči
. 9 Jiné a neurčené abnormální nálezy v moči
Buňky a epitelie v moči Krystalurie
Melanurie
ABNORMÁLNÍ NÁLEZY PŘI VYŠETŘENÍ JINÝCH
TĚLESNÝCH TEKUTIN‚ LÁTEK A TKÁNÍ BEZ DIAGNÓZY (R83–R89)
Nepatří sem: abnormální nálezy při:
. předporodním screeningu matky (O28.–) vyšetření:
. krve bez diagnózy (R70–R79)
. moči bez diagnózy (R80–R82)
diagnostické abnormální nálezy zařazené jinde – viz Abecední seznam
Následující členění na čtvrtém místě je určeno pro použití u položek R83–R89:
. 0 Abnormální hladina enzymů
. 1 Abnormální hladina hormonů
. 2 Abnormální hladina jiných drog‚ léků a biologických látek
. 3 Abnormální hladina látek převážně z nelékařských zdrojů
. 4 Abnormální imunologické nálezy
. 5 Abnormální mikrobiologické nálezy
Pozitivní kultivační nález
. 6 Abnormální cytologické nálezy
Abnormální stěr podle Papanicolaua
. 7 Abnormální histologické nálezy
. 8 Jiné abnormální nálezy
Abnormální chromozomální nálezy
. 9 Neurčený abnormální nález
R83 Abnormální nálezy v mozkomíšním moku
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]
R84 Abnormální nálezy ve vzorcích z dýchacích orgánů a hrudníku
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]
Abnormální nálezy v(-e):
. výplachu bronchů
. nosním sekretu
. pohrudničním výpotku
. sputu
. stěru z krku
Nepatří sem: sputum zbarvené krví (R04.2)
630 / XVIII. KAPITOLA
R85 Abnormální nálezy ve vzorcích trávicích orgánů a dutiny břišní
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]
Abnormální nálezy v(-e):
. peritoneálním výpotku
. slinách
Nepatří sem: abnormality stolice (R19.5)
R86 Abnormální nálezy ve vzorcích z mužských pohlavních orgánů
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]
Abnormální nálezy v(-e):
. sekretu prostaty
. semenném výronu‚ semenu Abnormální spermie
Nepatří sem: azoospermie (N46) oligospermie (N46)
R87 Abnormální nálezy ve vzorcích z ženských pohlavních orgánů
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]
Abnormální nálezy v sekretech a výtěrech (z):
. hrdla (cervixu) děložního
. pochvy
. vulvy
Nepatří sem: carcinoma in situ (D05–D07.3) dysplazie:
. hrdla (cervixu) děložního (N87.–)
. pochvy (N89.0–N89.3)
. vulvy (N90.0–N90.3)
R89 Abnormální nálezy ve vzorcích z jiných orgánů‚ soustav a tkání
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]
Abnormální nálezy v(-e):
. výtoku z prsní bradavky
. kloubním výpotku
. sekretech z rány
XVIII. KAPITOLA / 631
ABNORMÁLNÍ NÁLEZY PŘI DIAGNOSTICKÝCH
ZOBRAZOVACÍCH A PŘI FUNKČNÍCH VYŠETŘENÍCH BEZ DIAGNÓZY (R90–R94)
Patří sem: nespecifické abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení:
. počítačová tomografie [CT] [CAT scan]
. zobrazení magnetické rezonance [MRI]
. pozitronová počítačová tomografie [PET scan]
. termografie
. ultrazvuk [UZ]
. vyšetření RTG
Nepatří sem: abnormální nálezy při předporodním vyšetření matky (O28.–) diagnostické abnormální nálezy zařazené jinam – viz Abecední seznam
R90 Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení centrální nervové soustavy
. 0 Léze naplňující nitrolební prostor
. 8 Jiné abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení centrální nervové soustavy
Abnormální echoencefalogram Onemocnění bílé hmoty mozkové NS
R91 Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení plic
Mincová léze NS
Plicní stín NS
R92 Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení prsu
R93 Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení jiných tělních struktur
. 0 Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení lebky a hlavy‚ nezařazené jinde
Nepatří sem: léze naplňující nitrolební prostor (R90.0)
. 1 Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení srdce a koronárního oběhu
Abnormální:
. echokardiogram NS
. srdeční stín
. 2 Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení jater a žlučových cest
Nezobrazení žlučníku
. 3 Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení jiných částí trávicí soustavy
632 / XVIII. KAPITOLA
. 4 Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení močových orgánů
Defekt v plnění:
. močového měchýře
. ledvin
. močovodu
Nepatří sem: hypertrofie ledvin (N28.8)
. 5 Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení jiných břišních krajin včetně retroperitonea
. 6 Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení končetin
Nepatří sem: abnormální nálezy v kůži a v podkožní tkáni (R93.8)
. 7 Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení jiných částí svalové a kosterní soustavy
Nepatří sem: abnormální nálezy diagnostického zobrazení lebky (R93.0)
. 8 Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení jiných určených tělních struktur
Abnormální radiologický nález v kůži a podkožní tkáni Posun mediastina
R94 Abnormální výsledky funkčního vyšetření
Patří sem: radionuklidové [radioizotopové] absorpční vyšetření scintigrafie
. 0 Abnormální výsledky funkčních vyšetření centrální nervové soustavy
Abnormální elektroencefalogram [EEG]
. 1 Abnormální výsledky funkčních vyšetření periferní nervové soustavy a smyslů
Abnormální:
. elektromyogram [EMG]
. elektrookulogram [EOG]
. elektroretinogram [ERG]
. reakce na podráždění nervu
. zrakový vyvolaný potenciál [VEP]
. 2 Abnormální výsledky funkčních vyšetření plic
Snížená:
. ventilační kapacita
. vitální kapacita
. 3 Abnormální výsledky kardiovaskulárních funkčních vyšetření
Abnormální:
. elektrokardiogram [EKG]
. elektrofyziologická intrakardiální vyšetření
. fonokardiogram
. vektokardiogram
. 4 Abnormální výsledky funkčních vyšetření ledvin
Abnormální ledvinný funkční test
. 5 Abnormální výsledky funkčního vyšetření jater
. 6 Abnormální výsledky funkčního vyšetření štítné žlázy
. 7 Abnormální výsledky jiných endokrinních funkčních vyšetření
Nepatří sem: abnormální test glukózové tolerance (R73.0)
XVIII. KAPITOLA / 633
. 8 Abnormální výsledky funkčních vyšetření jiných orgánů a soustav
Abnormální:
. hladina bazálního metabolismu [BMR]
. funkční test močového měchýře
. funkční test sleziny
NEPŘESNĚ URČENÉ A NEZNÁMÉ PŘÍČINY SMRTI (R95–R99)
Nepatří sem: smrt plodu z neurčené příčiny (P95) smrt z neznámé porodnické příčiny (O95)
R95 Syndrom náhlé smrti dítěte (kojence) [SIDS]
. 0 Syndrom náhlé smrti dítěte (kojence) [SIDS] se zmínkou o pitvě
. 9 Syndrom náhlé smrti dítěte (kojence) [SIDS] bez zmínky o pitvě
Syndrom náhlé smrti dítěte (kojence) [SIDS], NS
R96 Jiná náhlá smrt z neznámé příčiny
Nepatří sem: náhlá(-ý):
srdeční smrt takto popsaná (I46.1)
. syndrom náhlé smrti dítěte (kojence) (R95)
. 0 Okamžitá smrt
Náhlá neobjasněná smrt dospělého
Nepatří sem: Náhlá smrt známé etiologie (A00.0–Q99.9, U04.9, V01.0–Y89.9)
. 1 Smrt‚ která nastala dříve než 24 hodin od začátku příznaků‚ jinak nevysvětlená
Smrt o které je známo‚ že nebyla násilná nebo okamžitá‚ jejíž příčina však nemohla být zjištěna
Smrt bez známky nemoci
R98 Smrt bez svědků
Úmrtí za okolností‚ kdy bylo nalezeno tělo zemřelého a žádná příčina nemohla být zjištěna
Nález mrtvého (těla)(mrtvoly)
R99 Jiné nepřesně určené a neurčené příčiny smrti
Úmrtí‚ smrt NS Neznámá příčina smrti