Uživatel:Zef/XX

Z WikiSkript

Zdroj: http://www.uzis.cz/cz/mkn/

No copyright infrigement intended. This will serve as a basis for future, sourced content. This text shouldnt get indexed since its in userspace. --Zef avatar 3.jpg Zef d|p 21. 1. 2017, 12:25 (CET)

Kapitoly:

VNĚJŠÍ PŘÍČINY NEMOCNOSTI A ÚMRTNOSTI (V01–Y98)
Tato kapitola‚ která v předešlých revizích MKN tvořila dodatkovou klasifikaci‚ umožňuje klasifikaci vnějších příhod‚ okolností a stavů jako příčin poranění a otrav a jiných nepříznivých účinků. Tam‚ kde přichází v úvahu kód z této kapitoly‚ počítá se s tím‚ že ho bude použito jako doplňku ke kódu z jiné kapitoly Klasifikace (MKN)‚ udávajícímu povahu onemocnění (stavu). Nejčastěji bude stav zařaditelný do kapitoly XIX.
– Poranění‚ otravy a některé jiné následky vnějších příčin (S00–T98). Příčiny smrti by m ěly být tabelovány nejraději podle obou kapitol‚ kapitoly XIX. i kapitoly XX. Bude-li se však tabelovat pouze jedním kódem‚ potom by se měl přednostně použít kód z kapitoly XX. Jiné stavy u nichž může být uvedeno‚ že jsou způsobeny vnějšími příčinami‚ jsou zařazeny do kapitoly I.– XVIII. Pro tyto stavy by se měly kódy z kapitoly XX. použít pouze k poskytnutí dodatkové informace (kódu) pro analýzu mnohočetných stavů.
Položky pro následky vnějších příčin morbidity a mortality jsou obsaženy v Y85–Y89.
Tato kapitola obsahuje následující oddíly:
V01–X59 NEHODY
V01–V99
DOPRAVNÍ NEHODY
V01–V09
Chodec zraněný při dopravní nehodě
V10–V19 Cyklista zraněný při dopravní nehodě
V20–V29
Jezdec na motocyklu zraněný při dopravní nehodě
V30–V39
Člen osádky tříkolového motorového vozidla
zraněný při dopravní nehodě
V40–V49
Člen osádky osobního automobilu zraněný při
dopravní nehodě
V50–V59
Člen osádky dodávkového nebo lehkého
nákladního automobilu zraněný při dopravní
nehodě
V60–V69
Člen osádky těžkého nákladního vozidla zraněný
při dopravní nehodě
V70–V79
Člen osádky autobusu zraněný při dopravní
nehodě
V80–V89
Jiné nehody při pozemní dopravě
V90–V94
Nehody při vodní dopravě
V95–V97
Nehody při dopravě vzduchem a vesmírným
prostorem
V98–V99
Jiné a neurčené dopravní nehody
W00–X59
JINÉ VNĚJŠÍ PŘÍČINY NÁHODNÝCH PORANĚNÍ
W00–W19
Pády
W20–W49
Vystavení neživotným mechanickým silám
W50–W64
Vystavení životným mechanickým silám
W65–W74
Náhodné (u)tonutí a potopení
Jiná náhodná ohrožení dýchání
Vystavení elektrickému proudu‚ ozáření a extrémní okolní teplotě a tlaku vzduchu
Vystavení kouři‚ ohni‚ dýmu a plamenům Kontakt s horkem a horkými látkami Kontakt s jedovatými živočichy a rostlinami Vystaveni přírodním silám
Náhodná otrava škodlivými látkami a expozice jejich působení
X50–X57 Přetížení‚ cestování a strádání
X58–X59 Náhodné vystavení jiným a neurčeným faktorům
X60–X84 ÚMYSLNÉ SEBEPOŠKOZENÍ X85–Y09 NAPADENÍ (ÚTOK)
Y10–Y34 PŘÍPAD (UDÁLOST) NEZJIŠTĚNÉHO ÚMYSLU
Y35–Y36 ZÁKONNÝ ZÁKROK A VÁLEČNÉ OPERACE
Y40–Y84 KOMPLIKACE ZDRAVOTNÍ PÉČE
Y40–Y59 Léky‚ léčiva‚ návykové a biologické látky jako příčina nežádoucích účinků při léčebném použití
Y60–Y69 Nehody u pacientů při zdravotní péči Y70–Y82 Nežádoucí příhody související s použitím
lékařských přístrojů (pomůcek) při diagnostickém výkonu nebo léčebné péči
Y83–Y84 Operač ní a jiné vyšetřovací a léčebné výkony jako příčina abnormální reakce pacienta či pozdější komplikace‚ bez zmínky o nehodě při výkonu
Y85–Y89 NÁSLEDKY VNĚJŠÍCH PŘÍČIN NEMOCNOSTI A ÚMRTNOSTI
Y90–Y98 DOPLŇKOVÉ FAKTORY TÝKAJÍCÍ SE PŘÍČIN NEMOCNOSTI
A ÚMRTNOSTI ZAŘAZENÝCH JINDE
KÓD MÍSTA UDÁLOSTI
Následující subkategorie jsou určeny k identifikaci místa události vnější příčiny tam, kde je to žádoucí. Kód místa události má být používán jako dodatečná proměnná ke kódům W00–Y34 klasifikace.
. 0 Domov
Byt Penzion
Obytný parkující karavan [přívěs] Obytné stavení při zem ědělské usedlosti Hospodářské stavení a půda v domě Dům (obytný)
Neobvyklé místo bydlení Soukromá:
. cesta vedoucí k domu
. garáž
. zahrada u domu
. dvůr u domu
Plavecký bazén v soukromém domě či zahradě
Nepatří sem: opuštěný dům (.8)
obytný dům ve výstavbě‚ ale ještě neobydlený (.6) bydliště ústavní povahy (.1)
XX. KAPITOLA / 721
. 1 Obytná instituce
Domov dětský (mládeže) Noclehárna
Domov pro nemocné Útulek pro opuštěné Vojenský tábor (kasárna) Dům s ošetřovatelskou péčí Domov (útulek) pro staré lidi Sirotčinec (útulek pro sirotky) Domov důchodců
Vězení
Polepšovna (Diagnostický ústav)
. 2 Školy‚ jiné instituce a veřejné správní prostory
Budova (včetně přilehlých pozemků)‚ používaná celou veřejností nebo určitou částí veřejnosti‚ jako např.:
společenský sál (hala) akademická půda (prostor) kostel
kino klubový dům kolej
soud taneční sál
denní pečovatelské zařízení galerie
nemocnice
institut pro vyšší vzdělávání dětská školka
knihovna museum kabaret opera poštovní úřad
veřejná dvorana
škola (soukromá)(veřejná)(státní) divadlo
universita centrum mládeže
Nepatří sem: budova ve výstavbě (.6) obytná instituce (.1)
sportovní a atletické prostory (.3)
722 / XX. KAPITOLA
. 3 Sportovní a atletické prostory
Basebalové hřiště
Basketbalové hřiště Kriketové hřiště Fotbalové hřiště Golfové hřiště Tělocvična Hokejové hřiště
Jezdecká škola (jízdárna) Kluziště
Kurt pro squash‚ ricochet Stadion
Plavecký bazén‚ veřejný Tenisový kurt
Nepatří sem: plavecký bazén nebo tenisový kurt v soukromém domě nebo zahradě (.0)
. 4 Ulice a silnice
Dálnice
Komunikace určená pro provoz motorových vozidel Chodník
Silnice
Krajnice
. 5 Prostory obchodu a služeb
Letiště
Banka
Kavárna
Kasino
Garáž (obchodní) Plynová stanice Hotel
Trh Úřad
Čerpací benzínová stanice Rozhlasová nebo televizní stanice Restaurace
Stanice služeb
Obchod‚ dílna (obchodní) Nákupní středisko (tržnice) Zastávka (autobusu)(železniční) Sklad (skladiště)
Supermarket - obchodní dům se samoobsluhou Obchodní dům
Nepatří sem: garáž v soukromém domě (.0)
XX. KAPITOLA / 723
. 6 Prostory průmyslové a stavební
Budova ve výstavbě [každá] Dok
Suchý dok Tovární:
. budova
. příslušenství Plynárna Průmyslový dvůr Důl
Ropné vrty a jiná čerpací zařízení Šachty‚ jámy (uhelné)(štěrkové)(písečné) Elektrárna (uhelná)(jaderná)(naftová) Loděnice
Tunel ve výstavbě Dílna
. 7 Zemědělství
Zemědělské (rolnické):
. budovy
. obdělávaná půda
Dobytčí chovné hospodářství (ranč)
Nepatří sem: obytné stavení při zemědělské usedlosti
a hospodářské stavení a půda přímo při domě (.0)
. 8 Jiná určená místa
Pláž
Kemp
Průplav
Místo pro karavany NS Opuštěný dům
Pouš ť Doky NS Les Přístav Vrch‚ kopec Jezero Bažina‚ blata
Vojenské cvičiště Hora
Park (zábavní)(veřejný) Parkoviště
Rybník nebo koupaliště Prérie
Veřejné místo NS Železniční trať Řeka
Moře
Mořské pobřeží Potok
Močál Vodní nádrž
Zoologická zahrada
. 9 Neurčené místo
724 / XX. KAPITOLA
KÓD ČINNOSTI – AKTIVITY
Následující kategorie jsou uvedeny pro použití jako samostatná proměnná doplňující kódy V01–Y34 o informaci o aktivitě poraněné osoby v době, kdy se událost přihodila. Tato doplňková klasifikace se nesmí zaměnit
s doporučeným označením kategorií určujícím místo události u položek W00–Y34 nebo být použita místo něj.
. 0 Během provozování sportovní činnosti
Tělesný pohyb s popsanými funkčními prvky jako je:
. golf
. jogging
. jízda (na koni‚ na kole)
. lehká atletika
. lyžování
. plavání
. turistika
. vodní lyžování
. 1 Během činnosti ve volném čase
Provozování koníčků (hobby)
Činnost ve volném čase se zábavnými prvky‚ jako je návštěva kina‚ taneční zábavy nebo večírku
Účast na schůzích a činnostech dobrovolných organizací
Nepatří sem: sportovní činnosti (.0)
. 2 Během výdělečné činnosti
Placená práce (manuální)(odborná)
Čas strávený dopravou do a z těchto činností Práce za plat‚ prémie a jiné typy výdělku
. 3 Během provozování jiných typů prací
Domácí povinnosti jako je:
. péče o děti a příbuzné
. úklid
. vaření
. práce na zahradě
. udržování (vedení) domácnosti
Povinnosti‚ při nichž se normálně nezíská příjem
Vzdělávací činnosti‚ např. účast na školních hodinách a lekcích Účast na školení
. 4 Během odpočinku‚ spánku‚ jídla nebo při zabývání se jinými životně důležitými činnostmi
Osobní hygiena
. 8 Během provozování jiných určených činností
. 9 Během neurčené činnosti
XX. KAPITOLA / 725
NEHODY (V01–X59)
DOPRAVNÍ NEHODY (V01–V99)
Poznámka: Tento oddíl je uspořádán do dvanácti skupin. Ty‚ které se vztahují na pozemní dopravní nehody (V01–V89)‚ odrážejí způsob dopravy postiženého (oběti) a jsou rozčleněny
k vyznačení protistrany postiženého (oběti) nebo typu nehody. Vozidlo‚ v němž poraněná osoba cestovala‚ je vyznačeno
v prvních dvou místech položky‚ protože se jeví jako nejdůležitější identifikační faktor pro preventivní účely.
Nepatří sem: nehoda osob zaměstnaných údržbou nebo opravou dopravního zařízení nebo vozidel‚ která nejsou v pohybu a na veřejné komunikaci (W00–X59)
nehoda způsobená vozidlem‚ ale ne vázaná na hazard [tzn. úrazy způsobené bojem na lodi‚ dopravním prostředku‚ při katastrofě; přivřené prsty při zavření dveří] (W00–X59) zasažení motorovým vozidlem (Y03.–)
případ nezjištěného úmyslu (Y31–Y33) úmyslné sebepoškození (X81–X83)
DEFINICE TÝKAJÍCÍ SE DOPRAVNÍCH NEHOD
(a) DOPRAVNÍ NEHODA (V01–V99) je každá nehoda‚ na které se podílí prostředek určený nebo v současné době používaný hlavně k přepravě osob nebo nákladů z jednoho místa na druhé.
(b) VEŘEJNÁ SILNICE (DOPRAVNÍ KOMUNIKACE) NEBO ULICE je celková šíře mezi majetkovými hranicemi (nebo jinými hraničními čarami) země‚ která je přístupná veřejnosti jako předmět práva či zvyklostí pro účely pohybu osob nebo nákladů z jednoho místa na druhé. JÍZDNÍ DRÁHA (VOZOVKA) je část veřejné silnice (dopravní komunikace) určená‚ upravená a používaná obvykle pro provoz vozidel.
(c) PROVOZNÍ (SILNIČNÍ) NEHODA je každá nehoda vozidla‚ která se
přihodila na veřejné silnici (tj. která zač ala‚ skonč ila nebo se týkala vozidla‚ které bylo částečně na veřejné silnici). O nehodě vozidla se předpokládá‚ že se přihodila na veřejné silnici‚ pokud není výslovně určeno jiné místo
s výjimkou případů nehod‚ na kterých se podílejí pouze mimosilnič ní motorová vozidla‚ které se zařazují jako neprovozní (mimosilniční) nehody‚ pokud není výslovně uveden opak.
(d) NEPROVOZNÍ (MIMOSILNIČNÍ) NEHODA je každá nehoda vozidla‚ k níž dojde na jakémkoliv jiném místě‚ než na veřejné silnici.
(e) CHODEC je každá osoba účastnící se nehody‚ která v době nehody nejela v (na) motorovém vozidle‚ železničním vlaku‚ voze pouliční dráhy‚ vozidle taženém zvířaty či jiném vozidle ani na kole nebo na zvířeti.
Patří sem: osoba:
. vyměňující pneumatiku (kolo) vozidla
. seřizující motor vozidla
726 / XX. KAPITOLA
. jdoucí pěšky
uživatel přepravního prostředku jako je:
. dětský kočárek
. brusle
. vozík
. invalidní tlačený vozík
. kolečkové brusle
. koloběžka
. skateboard
. lyže
. saně
. invalidní vozík (s pohonem)
(f) ŘIDIČ je člen osádky dopravního prostředku‚ který ho řídí nebo zamýšlí řídit.
(g) CESTUJÍCÍ je každý člen osádky dopravního prostředku jiný než řidič.
Nepatří sem: osoba cestující vně vozidla – viz definici (h)
(h) OSOBA VNĚ VOZIDLA je každá osoba‚ která je přepravována
vozidlem‚ ale která neobsazuje prostor normálně vyhrazený pro řidiče nebo cestující‚ nebo prostor vyhrazený pro přepravu zboží.
Patří sem: osoba (cestující na):
. karoserii
. nárazníku
. držící se zvenčí
. střeše
. pojízdné plošině
. schůdku
(i) JÍZDNÍ (ŠLAPACÍ) KOLO je jakýkoliv pozemní dopravní prostředek poháněný pouze pedály (šlapadly).
Patří sem: bicykl tricykl
Nepatří sem: jízdní kolo s motorem – viz definici (k)
(j) CYKLISTA je každá osoba jedoucí na jízdním (šlapacím) kole či
v postranním vozíku nebo v přívěsném vozíku připojeném k takovému vozidlu.
(k) MOTOCYKL je dvoukolové motorové vozidlo s jedním nebo dvěma sedly pro jezdce‚ někdy s třetím kolem nesoucím postranní přívěsný vozík. Postranní přívěsný vozík se považuje za součást motocyklu.
Patří sem: moped skútr motocykl:
. NS
. kombinovaný
. s postranním přívěsným vozíkem jízdní kolo s motorem
jízdní kolo poháněné motorem s omezenou rychlostí Nepatří sem: tříkolka poháněná motorem – viz definici (m)
(i) JEZDEC NA MOTOCYKLU je každá osoba jedoucí na motocyklu nebo v přívěsném postranním vozíku nebo přívěsném vozíku připojeném
k takovému vozidlu.
XX. KAPITOLA / 727
(m)TŘÍKOLOVÉ MOTOROVÉ VOZIDLO je tříkolka s motorem určená primárně pro užití na silnici.
Patří sem: tříkolka poháněná motorem (rikša) tříkolový motorový vůz
Nepatří sem: motocykl s postranním přívěsným vozíkem – viz definici (k) zvláštní terénní vozidlo – viz definici (x)
(n) AUTOMOBIL je čtyřkolové motorové vozidlo určené primárně pro přepravu osob do (počtu) deseti. Přívěs‚ nebo karavan tažený vozidlem je jeho součástí.
Patří sem: minibus (mikrobus)
(o) MOTOROVÉ VOZIDLO NEBO VOZIDLO se může vztahovat na různé dopravní prostředky. Lokální použití termínů by mělo být pevně stanoveno k určení příslušného kódu. Jestliže jsou termíny užity nejasně‚ užij kódu pro „neurčen”. Přívěs nebo karavan tažený autem je považován za součást automobilu.
(p) DODÁVKOVÝ NEBO LEHKÝ NÁKLADNÍ AUTOMOBIL je čtyř nebo šestikolové motorové vozidlo určené primárně pro přepravu nákladu vážící méně než určují místní limity pro zařazení těžkotonážních vozidel
a nevyžadující zvláštní řidičské oprávnění.
(q) TĚŽKÉ (TĚŽKOTONÁŽNÍ) NÁKLADNÍ VOZIDLO (AUTOMOBIL) je motorové vozidlo určené primárně pro přepravu nákladu‚ splňující místní pravidla pro zařazení jako těžkotonážní vozidlo pro přepravu těžkých nákladů (obvykle nad 3500 kg) a vyžadující zvláštní řidičské oprávnění.
(r) AUTOBUS je motorové vozidlo primárně určené nebo přizpůsobené pro přepravu více než deseti osob‚ které vyžaduje zvláštní řidičské oprávnění.
Patří sem: autokar
(s) ŽELEZNIČNÍ VLAK NEBO ŽELEZNIČNÍ VOZIDLO je každý prostředek s připojenými dalšími vozy nebo bez nich‚ určený pro přepravu po
železnici.
Patří sem: vnitřní městský:
. elektrický vůz
. vůz mimouliční dráhy
železniční vlak na jakýkoliv pohon (dieselový, elektrický, parní):
. lanovka
. jednokolejka nebo dvoukolejka
. podzemní nebo nadzemní
jiné vozidlo určené pro jízdu po železničnim svršku
Nepatří sem: vnitřní městská elektrická vozidla (vozy pouliční dráhy) určená k jízdě na trati‚ která je částí veřejné ulice nebo silnice – viz definici (s)
(t) VŮZ POULI ČNÍ DRÁHY je prostředek určený a používaný primárně pro přepravu osob uvnitř obce‚ jezdící na kolejích‚ obvykle podléhající normálním dopravním řídícím signálům a pohybující se po trati‚ která je součástí veřejné silnice (dopravní komunikace). Vlečný vůz tažený vozem pouliční dráhy se považuje za součást pouliční dráhy.
Patří sem: vnitřní – městský elektrický vůz nebo vůz pouliční dráhy. jestliže je určeno‚ že jezdí po ulici nebo veřejné silnici tramvaj
trolejbus
728 / XX. KAPITOLA
(u) ZVLÁŠTNÍ VOZIDLO URČENÉ ZEJMÉNA PRO PRŮMYSLOVÉ PROSTORY je motorové vozidlo určené primárně pro použití uvnitř budov a prostorů průmyslových a obchodních podniků.
Patří sem: s bateriovým pohonem:
. letištní vozidla pro cestující
. vozidla pro přepravu (zavazadel)(pošty) vozidlo pro přepravu uhlí v dolech zdvižný vozík
vozidlo pro přepravu klád samopohonné vozidlo‚ průmyslové
nádražní (poháněné) vozidlo na zavazadla důlní vůz‚ nákladové vozidlo
(poháněné) v dolech nebo lomech
(v) ZVLÁŠTNÍ VOZIDLO URČENÉ PŘEDEVŠÍM PRO ZEMĚDĚLSTVÍ je motorové vozidlo určené speciálně pro použití při chovu dobytka
a v zemědělství (zahradnictví) nebo pro pěstební pozemní práce‚ žňové sklizně a přepravu materiálů v hospodářství.
Patří sem: žňový kombajn
zemědělský stroj motorizovaný traktor (a přívěs)
(w) ZVLÁŠTNÍ STAVEBNÍ VOZIDLO je motorové vozidlo určené speciálně pro stavbu (a demolici) cest‚ budov a jiných staveb.
Patří sem: buldozer hloubící stroj
nákladní vozidlo na skládku (zeminu) vozidlo k vyrovnání půdy mechanická lžíce
silniční válec
(x) ZCELA ZVLÁŠTNÍ TERÉNNÍ VOZIDLO je motorové vozidlo speciální úpravy‚ schopné překonat tvrdý nebo měkký terén nebo sníh. Příklady speciální úpravy jsou dány silnou konstrukcí‚ zvláštními koly
a pneumatikami‚ pohybem na pásech nebo pomocí vzduchového polštáře.
Patří sem: vznášedlo po zemi nebo bažině, sněžné vozidlo Nepatří sem: vznášedlo na otevřené vodě-viz definice (y)
(y) PLAVIDLO je každý prostředek pro přepravu cestujících nebo nákladů po vodě.
Patří sem: vznášedlo NS
(z) LETOUN je každý prostředek pro přepravu cestujících nebo nákladů vzduchem.
ZAŘAZOVACÍ A KÓDOVACÍ POKYNY PRO DOPRAVNÍ NEHODY
1. Jestliže událost není určena zda je provozní (silniční) či neprovozní (mimosilniční) nehodou‚ pokládá se za:
a) provozní (silniční) nehodu‚ když je událost zařaditelná do položek V10–V82 a V87.
b) neprovozní (mimosilniční) nehodu‚ když je událost zařaditelná do položek V83–V86. Pro tyto položky je postižený (oběť) buď chodec nebo člen osádky vozidla primárně určeného pro užití mimo silnici.
2. Když jsou uvedeny nehody postihující více než jeden druh dopravy‚ mělo by být použito následující pravidlo přednosti:
letoun či kosmická loď (V95–V97) plavidlo (V90–V94)
jiné způsoby dopravy (V01–V89‚ V98–V99)
XX. KAPITOLA / 729
3. Kde popisy dopravní nehody nemohou oběť určit jako člena osádky
vozidla a oběť je popsána jako:
rozdrcená
zvířetem‚ na kterém se jelo‚ zvířetem - táhnoucím
vlečená
zasažená
vozidlo‚ bicyklem‚ buldozerem‚ autobusem‚
automobilem‚ motocyklem‚ motorovou tříkolkou‚
uhozená
každým
dodávkovým automobilem (i typu pick-up)‚ vozidlem
poraněná
vozidlem i
pro rekreaci‚ pouliční drahou‚ traktorem‚ vlakem‚
zabitá
kolejovým vozidlem‚ nákladním automobilem‚ lehkým
sražená
nákladním automobilem
přejetá
je nutno oběť (postiženého) zařadit jako chodce (položky V01–V09) 4. Kde popisy dopravní nehody nemohou stanovit roli oběti jako je u:
nehody
letadla‚ bicyklu‚ člunu‚ buldozeru‚ autobusu‚
srážky
automobilu‚ motocyklu‚ motorové tříkolky‚ dodávkového
havárie
NS
automobilu (i typu pick-up)‚ vozidla pro rekreaci‚
ztroskotání
vesmírné lodi‚ vozu pouliční dráhy‚ traktoru‚ vlaku‚
kolejového vozidla‚ nákladního automobilu‚ lehkého
nákladního automobilu‚ plavidla
je nutno oběť zařadit jako člena osádky nebo jezdce zmíněného vozidla. Jestliže je uvedeno více než jedno vozidlo‚ nelze stanovit‚ z kterého vozidla byla oběť‚ ledaže by všechna vozidla byla stejná. Místo toho je nutno zařadit do příslušných položek V87–V88‚ V90–V94‚ V95–V97‚ přičemž je nutno vzít v úvahu pravidlo přednosti v seznamu ve výše uvedené poznámce 2.
5. Kde dopravní nehody jako: vozidlo (motorové)(nemotorové):
. nezvládlo zatáčku
. stalo se neovladatelným (pro):
. prasknutí pneumatiky (vypuštění)
. usnutí řidiče
. nepozornost řidiče
. nadměrnou rychlost
. selhání mechanických částí
vyústí v následnou srážku‚ je nutno zařadit jako srážku.
Jestliže vyústí v jinou nehodu než je srážka‚ je nutno ji zařadit jako nehodu bez srážky podle typu příslušného vozidla.
6. Kde dopravní nehody zahrnující vozidlo v pohybu‚ jako: náhodná otrava výfukovými plyny‚ tvořenými
selhání jakékoliv části výbuch jakékoliv části
pád‚ skok nebo náhodné poražení vypuknutí požáru
zasažení předmětem vrženým do‚ na nebo pod poranění způsobené vržením proti některé části‚ nebo objektu ve
poranění pohybující se č ástí předmět‚ který spadl do‚ na nebo pod předmět hozený na (pod)
vyústí ve srážku‚ je nutno zařadit jako srážku.
vozidla(-e)
(-o) (-em) v pohybu
730 / XX. KAPITOLA
Jestliže vyústí v jinou nehodu než je srážka‚ je nutno zařadit jako nehodu
bez srážky podle typu příslušného vozidla.
7. Pozemní dopravní nehody popsané jako:
srážka (způsobená ztrátou ovladatelnosti)(na silnici) mezi vozidlem a:
zábradlím‚ opěrou (mostu)‚ (nadjezdu) spadlým kamenem
svodidlem nebo plotem
svodidlem (uprostřed) oddělujícím silnici sesuvem půdy (nepohybujícím se) předmětem hozeným před motorové vozidlo bezpečnostním ostrůvkem
stromem
dopravní značkou nebo označením (dočasným) patníkem‚ sloupkem
stěnami podél silnice
jinými předměty‚ pevnými‚ pohyblivými a pohybujícími se
převrácení (bez srážky) jsou obsaženy ve V18.–‚ V28.–‚ V38.–‚ V48 .–‚ V58.–‚ V68.– , V78.–;
srážka se zvířaty (ve stádu)(nehlídanými) jsou obsaženy ve V10.–‚ V20.–‚ V30.–‚ V40.–‚ V50.–‚ V60.–, V70.–;
srážka s vozidly taženými zvířaty nebo zvířaty‚ na nichž se jede‚ jsou obsaženy ve V16.–‚ V26.–‚ V36.–‚ V46.–‚ V56.–‚ V66.–, V76.–.
CHODEC ZRANĚNÝ PŘI DOPRAVNÍ NEHODĚ (V01–V09)
Nepatří sem: srážka chodce s jiným chodcem (dopravní) (W51.–)
. s následným pádem (W03.–)
Následující členění na čtvrtém místě je určeno pro použití u položek V01–V06:
. 0 Neprovozní nehoda (mimosilniční)
. 1 Provozní nehoda (silniční)
. 9 Nehoda‚ neurčeno zda provozní (silniční) či neprovozní (mimosilniční)
V01 Chodec zraněný při srážce s jízdním kolem
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]
V02 Chodec zraněný při srážce s dvou nebo tříkolovým motorovým vozidlem
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]
V03 Chodec zraněný při srážce s automobilem osobním‚ dodávkovým nebo lehkým nákladním
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]
XX. KAPITOLA / 731
V04 Chodec zraněný při srážce s těžkým nákladním vozidlem nebo autobusem
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]
V05 Chodec zraně ný při srážce s železničním vlakem nebo s železničním vozidlem
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]
V06 Chodec zraněný při srážce s jiným nemotorovým vozidlem
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]
Patří sem: srážka s(-e):
. vozidlem taženým zvířetem
. zvířetem‚ na kterém se jede
. vozem pouliční dráhy
V09 Chodec zraněný při jiných a neurčených dopravních nehodách
Patří sem: chodec zraněný zvláštním vozidlem
. 0 Chodec zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
zahrnující jiná a neurčená motorová vozidla
. 1
Chodec zraněný při neurčené neprovozní (mimosilniční)
nehodě
. 2
Chodec zraněný při provozní (silniční) nehodě zahrnující jiná
a neurčená motorová vozidla
. 3
Chodec zraněný při neurčené provozní (silniční) nehodě
. 9
Chodec zraněný při neurčené dopravní nehodě
CYKLISTA ZRANĚNÝ PŘI DOPRAVNÍ NEHODĚ (V10–V19)
Následující členění na čtvrtém místě je určeno pro použití u položek V10–V18:
. 0 Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
. 1 Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
. 2 Neurčený cyklista zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
. 3 Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
. 4 Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
. 5 Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
. 9 Neurčený cyklista zraněný při provozní (silniční) nehodě
732 / XX. KAPITOLA
V10 Cyklista zraněný při srážce s chodcem nebo zvířetem
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]
Nepatří sem: srážka s vozidlem taženým zvířetem nebo zvířetem‚ na kterém se jede (V16.–)
V11 Cyklista zraněný při srážce s jiným jízdním kolem
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]
V12 Cyklista zraněný při srážce s dvou nebo tříkolovým motorovým vozidlem
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]
V13 Cyklista zran ěný při srážce s automobilem osobním‚ dodávkovým nebo lehkým nákladním
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]
V14 Cyklista zraněný při srážce s těžkým nákladním vozidlem nebo autobusem
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]
V15 Cyklista zraněný při srážce s železničním vlakem nebo železničním vozidlem
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]
V16 Cyklista zraněný při srážce s jiným nemotorovým vozidlem
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této
podkapitoly]
Patří sem:
V17 Cyklista zraněný při srážce s pevnou překážkou (s připevněným nebo stojícím předmětem)
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]
V18 Cyklista zraněný při dopravní nehodě bez srážky
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]
Patří sem:
XX. KAPITOLA / 733
V19 Cyklista zraněný při jiných a neurčených dopravních nehodách
. 0 Řidič zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při neprovozní (mimosilniční) nehodě
. 1 Cestující zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při neprovozní (mimosilniční) nehodě
. 2 Neurčený cyklista zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při neprovozní (mimosilniční) nehodě
Srážka jízdního kola NS‚ neprovozní (mimosilniční)
. 3 Cyklista (kterýkoliv) zraněný při neurčené neprovozní (mimosilniční) nehodě
Nehoda jízdního kola NS‚ neprovozní (mimosilniční) Cyklista zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě NS
. 4 Řidič zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při provozní (silniční) nehodě
. 5 Cestující zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při provozní (silniční) nehodě
. 6 Neurčený cyklista zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při provozní (silniční) nehodě
Srážka cyklisty NS (provozní)(silniční)
. 8 Cyklista (kterýkoliv) zraněný při jiných určených dopravních nehodách
Zachycení částí jízdního kola
. 9 Cyklista (kterýkoliv) zraněný při neurčené provozní (silniční) nehodě
Nehoda jízdního kola NS
JEZDEC NA MOTOCYKLU ZRANĚNÝ PŘI DOPRAVNÍ NEHODĚ (V20–V29)
Patří sem: moped motorový skútr
motocykl s postranním vozíkem motorový bicykl
Nepatří sem: tříkolové motorové vozidlo (V30–V39)
Následující členění na čtvrtém místě je určeno pro použití u položek V20–V28:
. 0 Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
. 1 Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
. 2 Neurčený motocyklista zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
. 3 Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
. 4 Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
. 5 Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
. 9 Neurčený motocyklista zraněný při provozní (silniční) nehodě
734 / XX. KAPITOLA
V20 Jezdec na motocyklu zraněný při srážce s chodcem nebo zvířetem
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]
Nepatří sem: srážka s vozidlem taženým zvířetem nebo se zvířetem‚ na kterém se jede (V26.–)
V21 Jezdec na motocyklu zraněný při srážce s jízdním kolem
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]
V22 Jezdec na motocyklu zraněný při srážce s dvou nebo tříkolovým motorovým vozidlem
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]
V23 Jezdec na motocyklu zraněný při srážce
s automobilem osobním‚ dodávkovým nebo lehkým nákladním
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]
V24 Jezdec na motocyklu zran ěný při srážce s těžkým nákladním vozidlem nebo autobusem
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]
V25 Jezdec na motocyklu zraněný při srážce s železničním vlakem nebo železničním vozidlem
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]
V26 Jezdec na motocyklu zraněný při srážce s jiným nemotorovým vozidlem
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této
podkapitoly]
Patří sem:
V27 Jezdec na motocyklu zraněný při srážce s pevnou překážkou (s připevněným nebo stojícím předmětem)
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]
XX. KAPITOLA / 735
V28 Jezdec na motocyklu zraněný při dopravní nehodě bez srážky
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této
podkapitoly]
Patří sem:
V29 Jezdec na motocyklu zraněný při jiných a neurčených dopravních nehodách
. 0 Řidič zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při neprovozní (mimosilniční) nehodě
. 1 Cestující zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při neprovozní (mimosilniční) nehodě
. 2 Neurčený motocyklista zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při neprovozní (mimosilniční)
Srážka motocyklu NS‚ neprovozní (mimosilniční)
. 3 Motocyklista (kterýkoliv) zraněný při neurčené neprovozní (mimosilniční) nehodě
Nehoda motocyklu NS‚ neprovozní (mimosilniční)
Jezdec na motocyklu zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
NS
. 4 Řidič zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při provozní (silniční) nehodě
. 5 Cestující zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při provozní (silniční) nehodě
. 6 Neurčený motocyklista zraněný při srážce s jinými
a neurčenými motorovými vozidly při provozní (silniční)
Srážka motocyklu NS (provozní)(silniční)
. 8 Motocyklista (kterýkoliv) zraněný při jiných určených dopravních nehodách
Zachycení částí motocyklu
. 9 Motocyklista (kterýkoliv) zraněný při neurčené provozní (silniční) nehodě
Nehoda motocyklu NS
736 / XX. KAPITOLA
ČLEN OSÁDKY TŘÍKOLOVÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA ZRANĚNÝ PŘI DOPRAVNÍ NEHODĚ (V30–V39)
Patří sem: motorová tříkolka
Nepatří sem: motocykl s postranním vozíkem (V20–V29)
vozidlo určené hlavně pro mimosilniční provoz (V86.–)
Následující členění na čtvrtém místě je určeno pro použití u položek V30–V38:
. 0 Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
. 1 Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
. 2 Osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě
. 3 Neurčený člen osádky tříkolového motorového vozidla zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
. 4 Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
. 5 Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
. 6 Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
. 7 Osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě
. 9 Neurčený člen osádky tříkolového motorového vozidla zraněný při provozní (silniční) nehodě
V30 Člen osádky tříkolového motorového vozidla zraněný při srážce s chodcem nebo zvířetem
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]
Nepatří sem: srážka s vozidlem taženým zvířetem nebo se zvířetem‚ na kterém se jede (V36.–)
V31 Člen osádky tříkolového motorového vozidla zraněný při srážce s jízdním kolem
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]
V32 Člen osádky tříkolového motorového vozidla zraněný při srážce s jiným dvou nebo tříkolovým motorovým vozidlem
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]
V33 Člen osádky tříkolového motorového vozidla zraněný při srážce s automobilem osobním‚ dodávkovým nebo lehkým nákladním
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]
XX. KAPITOLA / 737
V34 Člen osádky tříkolového motorového vozidla zraněný při srážce s těžkým nákladním vozidlem nebo autobusem
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]
V35 Člen osádky tříkolového motorového vozidla zraněný při srážce s železničním vlakem nebo železničním vozidlem
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]
V36 Člen osádky tříkolového motorového vozidla zraněný při srážce s jiným nemotorovým vozidlem
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této
podkapitoly]
Patří sem:
V37 Člen osádky tříkolového motorového vozidla zraněný při srážce s pevnou překážkou (s připevněným nebo stojícím předmětem)
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]
V38 Člen osádky tříkolového motorového vozidla zraněný při dopravní nehodě bez srážky
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této
podkapitoly]
Patří sem:
V39 Člen osádky tříkolového motorového vozidla zraněný při jiných a neurčených dopravních nehodách
. 0 Řidič zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při neprovozní (mimosilniční) nehodě
. 1 Cestující zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při neprovozní (mimosilniční) nehodě
. 2 Neurčený člen osádky zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při neprovozní (mimosilniční)
Srážka NS‚ týkající se tříkolového motorového vozidla‚ neprovozní (mimosilniční)
738 / XX. KAPITOLA
. 3 Člen osádky (kterýkoliv) tříkolového motorového vozidla zraněný při neurčené neprovozní (mimosilniční) nehodě
Nehoda NS‚ týkající se tříkolového motorového vozidla‚ neprovozní (mimosilniční)
Člen osádky tříkolového motorového vozidla zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě NS
. 4 Řidič zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při provozní (silniční) nehodě
. 5 Cestující zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při provozní (silniční) nehodě
. 6 Neurčený člen osádky tříkolového motorového vozidla zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při provozní (silniční) nehodě
Srážka NS‚ týkající se tříkolového motorového vozidla‚ (provozní)(silniční)
. 8 Člen osádky (kterýkoliv) tříkolového motorového vozidla zraněný při jiných určených dopravních nehodách
Zachycení dveřmi nebo jinou částí tříkolového motorového vozidla
. 9 Člen osádky (kterýkoliv) tříkolového motorového vozidla zraněný při neurčené provozní (silniční) nehodě
Nehoda NS‚ týkající se tříkolového motorového vozidla
ČLEN OSÁDKY OSOBNÍHO AUTOMOBILU ZRANĚNÝ PŘI DOPRAVNÍ NEHODĚ (V40–V49)
Patří sem: mikrobus
Následující členění na čtvrtém místě je určeno pro použití u položek V40–V48:
. 0 Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
. 1 Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
. 2 Osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě
. 3 Neurčený člen osádky osobního automobilu zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
. 4 Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
. 5 Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
. 6 Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
. 7 Osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě
. 9 Neurčený člen osádky osobního automobilu zraněný při provozní (silniční) nehodě
V40 Člen osádky osobního automobilu zraněný při srážce s chodcem nebo zvířetem
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]
Nepatří sem: srážka s vozidlem taženým zvířetem nebo se zvířetem‚ na kterém se jede (V46.–)
XX. KAPITOLA / 739
V41 Člen osádky osobního automobilu zraněný při srážce s jízdním kolem
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]
V42 Člen osádky osobního automobilu zraněný při srážce s dvou nebo tříkolovým motorovým vozidlem
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]
V43 Člen osádky osobního automobilu zraněný při srážce s automobilem osobním‚ dodávkovým nebo lehkým nákladním
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]
V44 Člen osádky osobního automobilu zraněný při srážce s těžkým nákladním vozidlem nebo autobusem
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]
V45 Člen osádky osobního automobilu zraněný při srážce s železničním vlakem nebo železničním vozidlem
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]
V46 Člen osádky osobního automobilu zraněný při srážce s jiným nemotorovým vozidlem
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této
podkapitoly]
Patří sem:
V47 Člen osádky osobního automobilu zraněný při srážce s pevnou překážkou (s připevněným nebo stojícím předmětem)
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]
V48 Člen osádky osobního automobilu zraněný při dopravní nehodě bez srážky
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]
Patří sem: převrácení:
. NS
. bez srážky
V49 Člen osádky osobního automobilu zraněný při jiných a neurčených dopravních nehodách
. 0 Řidič zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při neprovozní (mimosilniční) nehodě
740 / XX. KAPITOLA
. 1 Cestující zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při neprovozní (mimosilniční) nehodě
. 2 Neurčený člen osádky osobního automobilu zraněný při srážce s jinými a NS motorovými vozidly při neprovozní (mimosilniční) nehodě
Srážka osobního automobilu NS‚ neprovozní (mimosilniční)
. 3 Člen osádky (kterýkoliv) osobního automobilu zraněný při neurčené neprovozní (mimosilniční) nehodě
Nehoda osobního automobilu NS‚ neprovozní (mimosilniční) Člen osádky osobního automobilu zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě NS
. 4 Řidič zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při provozní (silniční) nehodě
. 5 Cestující zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při provozní (silniční) nehodě
. 6 Neurčený člen osádky osobního automobilu zraněný při srážce s jinými a NS motorovými vozidly při provozní(silniční) nehodě
. 8 Člen osádky (kterýkoliv) osobního automobilu zraněný při jiných určených dopravních nehodách
Zachycení dveřmi nebo jinou částí osobního automobilu
. 9 Člen osádky (kterýkoliv) osobního automobilu zraněný při neurčené provozní (silniční) nehodě
Nehoda osobního automobilu NS
ČLEN OSÁDKY DODÁVKOVÉHO NEBO LEHKÉHO
NÁKLADNÍHO AUTOMOBILU ZRANĚNÝ PŘI DOPRAVNÍ NEHODĚ (V50–V59)
Nepatří sem: těžké (těžkotonážní) nákladní vozidlo (V60–V69)
Následující členění na čtvrtém místě je určeno pro použití u položek V50–V58:
. 0 Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
. 1 Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
. 2 Osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě
. 3 Neurčený člen osádky dodávkového či lehkého nákladního automobilu zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
. 4 Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
. 5 Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
. 6 Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
. 7 Osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě
. 9 Neurčený člen osádky dodávkového či lehkého nákladního automobilu zraněný při provozní (silniční) nehodě
XX. KAPITOLA / 741
V50 Člen osádky dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný při srážce s chodcem nebo zvířetem
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]
Nepatří sem: srážka s vozidlem taženým zvířetem nebo se zvířetem‚ na kterém se jede (V56.–)
V51 Člen osádky dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný při srážce s jízdním kolem
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]
V52 Člen osádky dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný při srážce s dvou nebo tříkolovým motorovým vozidlem
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]
V53 Člen osádky dodávkového či lehkého nákladního auta zraněný při srážce s automobilem osobním‚ dodávkovým či lehkým nákladním
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]
V54 Člen osádky dodávkového či lehkého nákladního automobilu zraněný při srážce s těžkým nákladním vozidlem nebo autobusem
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]
V55 Člen osádky dodávkového či lehkého nákladního auta zraněný při srážce se železničním vlakem nebo železničním vozidlem
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]
V56 Člen osádky dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný při srážce s jiným nemotorovým vozidlem
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této
podkapitoly]
Patří sem:
V57 Člen osádky dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný při srážce s pevnou překážkou
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]
742 / XX. KAPITOLA
V58 Člen osádky dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný při dopravní nehodě bez srážky
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]
Patří sem: převrácení:
. NS
. bez srážky
V59 Člen osádky dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný při jiných a neurčených dopravních nehodách
. 0 Řidič zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při neprovozní (mimosilniční) nehodě
. 1 Cestující zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při neprovozní (mimosilniční) nehodě
. 2 Neurčený člen osádky zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při neprovozní (mimosilniční)
Srážka NS‚ týkající se dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu‚ neprovozní (mimosilniční)
. 3 Člen osádky (kterýkoliv) dodávkového či lehkého nákladního auta zraněný při neurčené neprovozní (mimosilniční) nehodě
Nehoda NS‚ týkající se dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu‚ neprovozní (mimosilniční)
Člen osádky dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě NS
. 4 Řidič zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při provozní (silniční) nehodě
. 5 Cestující zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při provozní (silniční) nehodě
. 6 Neurčený člen osádky zraněný při srážce s jinými
a neurčenými motorovými vozidly při provozní (silniční)
Srážka NS‚ týkající se dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu‚ (provozní)(silniční)
. 8 Člen osádky (kterýkoliv) dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný při jiných určených dopravních nehodách
Zachycení dveřmi nebo jinou částí dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu
. 9 Člen osádky (kterýkoliv) dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný při neurčené provozní (silniční) nehodě
Nehoda NS‚ týkající se dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu
XX. KAPITOLA / 743
ČLEN OSÁDKY TĚŽKÉHO NÁKLADNÍHO VOZIDLA ZRANĚNÝ PŘI DOPRAVNÍ NEHODĚ (V60–V69)
Následující členění na čtvrtém místě je určeno pro použití u položek V60–V68:
. 0 Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
. 1 Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
. 2 Osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě
. 3 Neurčený člen osádky těžkého nákladního vozidla zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
. 4 Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
. 5 Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
. 6 Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
. 7 Osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě
. 9 Neurčený člen osádky těžkého nákladního vozidla zraněný při provozní (silniční) nehodě
V60 Člen osádky těžkého nákladního vozidla zraněný při srážce s chodcem nebo zvířetem
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]
Nepatří sem: srážka s vozidlem taženým zvířetem nebo se zvířetem‚ na kterém se jede (V66.–)
V61 Člen osádky těžkého nákladního vozidla zraněný při srážce s jízdním kolem
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]
V62 Člen osádky těžkého nákladního vozidla zraněný při srážce s dvou nebo tříkolovým motorovým vozidlem
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]
V63 Člen osádky těžkého nákladního vozidla zraněný při srážce s automobilem osobním‚ dodávkovým nebo lehkým nákladním
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]
V64 Člen osádky těžkého nákladního vozidla zraněný při srážce s těžkým nákladním vozidlem nebo autobusem
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]
744 / XX. KAPITOLA
V65 Člen osádky těžkého nákladního vozidla zraněný při srážce s železničním vlakem nebo železničním vozidlem
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]
V66 Člen osádky tě žkého nákladního vozidla zraněný při srážce s jiným nemotorovým vozidlem
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této
podkapitoly]
Patří sem:
V67 Člen osádky těžkého nákladního vozidla zraněný při srážce s pevnou překážkou (s připevněným nebo stojícím předmětem)
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]
V68 Člen osádky těžkého nákladního vozidla zraněný při dopravní nehodě bez srážky
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]
Patří sem: převrácení:
. NS
. bez srážky
V69 Člen osádky těžkého nákladního vozidla zraněný při jiných a neurčených dopravních nehodách
. 0 Řidič zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při neprovozní (mimosilniční) nehodě
. 1 Cestující zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při neprovozní (mimosilniční) nehodě
. 2 Neurčený člen osádky zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při neprovozní (mimosilniční)
Srážka NS‚ týkající se těžkého nákladního vozidla‚ neprovozní (mimosilniční)
. 3 Člen osádky (kterýkoliv) těžkého nákladního vozidla zraněný při neurčené neprovozní (mimosilniční) nehodě
Nehoda NS‚ týkající se těžkého nákladního vozidla‚ neprovozní (mimosilniční)
Člen osádky těžkého nákladního vozidla zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě NS
. 4 Řidič zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při provozní (silniční) nehodě
. 5 Cestující zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při provozní (silniční) nehodě
XX. KAPITOLA / 745
. 6 Neurčený člen osádky zraněný při srážce s jinými
a neurčenými motorovými vozidly při provozní (silniční)
Srážka NS‚ týkající se těžkého nákladního vozidla‚ (provozní)(silniční)
. 8 Člen osádky (kterýkoliv) těžkého nákladního vozidla zraněný při jiných určených dopravních nehodách
Zachycení dveřmi nebo jinou částí těžkého nákladního vozidla
. 9 Člen osádky (kterýkoliv) těžkého nákladního vozidla zraněný při neurčené provozní (silniční) nehodě
Nehoda NS‚ týkající se těžkého nákladního vozidla
ČLEN OSÁDKY AUTOBUSU ZRANĚNÝ PŘI DOPRAVNÍ NEHODĚ (V70–V79)
Nepatří sem: mikrobus (V40–V49)
Následující členění na čtvrtém místě je určeno pro použití u položek V70–V78:
. 0 Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
. 1 Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
. 2 Osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě
. 3 Neurčený člen osádky autobusu zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
. 4 Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
. 5 Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
. 6 Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
. 7 Osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě
. 9 Neurčený člen osádky autobusu zraněný při provozní (silniční) nehodě
V70 Člen osádky autobusu zraněný při srážce s chodcem nebo zvířetem
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]
Nepatří sem: srážka s vozidlem taženým zvířetem nebo se zvířetem‚ na kterém se jede (V76.–)
V71 Člen osádky autobusu zraněný pří srážce s jízdním kolem
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]
V72 Člen osádky autobusu zraněný při srážce s dvou nebo tříkolovým motorovým vozidlem
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]
746 / XX. KAPITOLA
V73 Člen osádky autobusu zraněný při srážce
s automobilem osobním‚ dodávkovým nebo lehkým nákladním
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]
V74 Člen osádky autobusu zraněný při srážce s těžkým nákladním vozidlem nebo autobusem
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]
V75 Člen osádky autobusu zraněný při srážce
s železničním vlakem nebo železničním vozidlem
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]
V76 Člen osádky autobusu zraněný při srážce s jiným nemotorovým vozidlem
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této
podkapitoly]
Patří sem:
V77 Člen osádky autobusu zraněný při srážce s pevnou překážkou (s připevněným nebo stojícím předmětem)
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]
V78 Člen osádky autobusu zraněný při dopravní nehodě bez srážky
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]
Patří sem: převrácení:
. NS
. bez srážky
V79 Člen osádky autobusu zraněný při jiných a neurčených dopravních nehodách
. 0 Řidič zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při neprovozní (mimosilniční) nehodě
. 1 Cestující zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při neprovozní (mimosilniční) nehodě
. 2 Neurčený člen osádky autobusu zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při neprovozní nehodě
Srážka autobusu NS‚ neprovozní (mimosilniční)
. 3 Člen osádky (kterýkoliv) autobusu zraněný při neurčené neprovozní (mimosilniční) nehodě
Nehoda autobusu NS‚ neprovozní (mimosilniční)
Člen osádky autobusu zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě NS
XX. KAPITOLA / 747
. 4 Řidič zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při provozní (silniční) nehodě
. 5 Cestující zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při provozní (silniční) nehodě
. 6 Neurčený člen osádky autobusu zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při provozní (silniční)
Srážka autobusu NS (provozní)(silniční)
. 8 Člen osádky (kterýkoliv) autobusu zraněný při jiných určených dopravních nehodách
Zachycení dveřmi nebo jinou částí autobusu
. 9 Člen osádky (kterýkoliv) autobusu zraněný při neurčené provozní (silniční) nehodě
Nehoda autobusu NS
JINÉ NEHODY PŘI POZEMNÍ DOPRAVĚ (V80–V89)
V80 Jezdec na zvířeti nebo člen osádky vozidla taženého zvířetem zraněný při dopravní nehodě
. 0 Jezdec nebo člen osádky zraněný pádem nebo shozením ze zvířete nebo z vozidla taženého zvířetem při nehodě bez srážky
Převrácení:
. NS
. bez srážky
. 1 Jezdec nebo člen osádky zraněný při srážce s chodcem nebo zvířetem
Nepatří sem: srážka s vozidlem taženým zvířetem nebo se zvířetem‚ na kterém se jede (V80.7)
. 2 Jezdec nebo člen osádky zraněný při srážce s jízdním kolem
. 3 Jezdec nebo člen osádky zraněný při srážce s dvou nebo tříkolovým motorovým vozidlem
. 4 Jezdec nebo člen osádky zraněný při srážce s automobilem osobním‚ dodávkovým‚ nákladním lehkým‚ těžkým nebo autobusem
. 5 Jezdec nebo člen osádky zraněný při srážce s jiným určeným motorovým vozidlem
. 6 Jezdec nebo člen osádky zraněný při srážce s železničním vlakem nebo železničním vozidlem
. 7 Jezdec nebo člen osádky zraněný při srážce s jiným nemotorovým vozidlem
Srážka s (se):
. zvířetem‚ na kterém se jede
. vozidlem taženým zvířetem
. vozem pouliční dráhy
. 8 Jezdec nebo člen osádky zraněný při srážce s pevnou překážkou (s připevněným nebo stojícím předmětem)
748 / XX. KAPITOLA
. 9 Jezdec nebo člen osádky zraněný při jiných a neurčených dopravních nehodách
Nehoda vozidla taženého zvířetem NS Nehoda jezdce na zvířeti NS
V81 Člen osádky železničního vlaku nebo železničního vozidla zraněný při dopravní nehodě
Patří sem (i): osoba vně vlaku
. 0 Člen osádky železničního vlaku nebo železničního vozidla zraněný při srážce s motorovým vozidlem při neprovozní nehodě
. 1 Člen osádky železničního vlaku nebo železničního vozidla zraněný při srážce s motorovým vozidlem při provozní nehodě
. 2 Člen osádky železničního vlaku nebo železničního vozidla zraněný při srážce s nebo nárazem železničním vozem
. 3 Člen osádky železničního vlaku nebo železničního vozidla zraněný při srážce s jiným předmětem
Železniční srážka NS
. 4 Osoba zraněná při nastupování do nebo vystupování z železničního vlaku nebo železničního vozidla
. 5 Člen osádky železničního vlaku nebo železničního vozidla zraněný pádem v železničním vlaku nebo železničním vozidle
Nepatří sem: pád:
. při vykolejení:
. s předcházející srážkou (V81.0–V81.3)
. bez předcházející srážky (V81.7)
. při nastupování nebo vystupování (V81.4)
. 6 Člen osádky železničního vlaku nebo železničního vozidla zraněný pádem z železničního vlaku nebo železničního vozidla
Nepatří sem: pád:
. při vykolejení:
. s předcházející srážkou (V81.0–V81.3)
. bez předcházející srážky (V81.7)
. při nastupování nebo vystupování (V81.4)
. 7 Člen osádky železničního vlaku nebo železničního vozidla zraněný při vykolejení bez předcházející srážky
. 8 Člen osádky železničního vlaku nebo železničního vozidla zraněný při jiných určených železničních nehodách
Výbuch nebo oheň Zasažení padající(m):
. zeminou
. kamenem
. stromem
Nepatří sem: vykolejení:
. s předcházející srážkou (V81.0–V81.3)
. bez předcházející srážky (V81.7)
. 9 Člen osádky železničního vlaku nebo železničního vozidla zraněný při neurčené železniční nehodě
Železniční nehoda NS
XX. KAPITOLA / 749
V82 Člen osádky vozu pouliční dráhy zraněný při dopravní nehodě
Patří sem: osoba vně vozu pouliční dráhy
. 0 Člen osádky vozu pouliční dráhy zraněný při srážce
s motorovým vozidlem při neprovozní (mimosilniční) nehodě
. 1 Člen osádky vozu pouliční dráhy zraněný při srážce s motorovým vozidlem při provozní (silniční) nehodě
. 2 Člen osádky vozu pouliční dráhy zraněný při srážce s nebo nárazem s železničním vozem
. 3 Člen osádky vozu pouliční dráhy zraněný při srážce s jiným předmětem
Nepatří sem: srážka s vozidlem taženým zvířetem nebo se zvířetem‚ na kterém se jede (V82.8)
. 4 Osoba zraněná při nastupování do nebo vystupování z vozu pouliční dráhy
. 5 Člen osádky vozu pouliční dráhy zraněný pádem ve voze pouliční dráhy
Nepatří sem: pád:
. při nastupování nebo vystupování (V82.4)
. s předcházející srážkou (V82.0–V82.3)
. 6 Člen osádky vozu pouliční dráhy zraněný pádem z vozu pouliční dráhy
Nepatří sem: pád:
. při nastupování nebo vystupování (V82.4)
. s předcházející srážkou (V82.0–V82.3)
. 7 Člen osádky vozu pouliční dráhy zraněný při vykolejení bez předcházející srážky
. 8 Člen osádky vozu pouliční dráhy zraněný při jiných určených dopravních (silničních) nehodách
Srážka s vlakem nebo jinými nemotorovými vozidly
. 9 Člen osádky vozu pouliční dráhy zraněný při neurčené provozní (silniční) nehodě
Nehoda vozu pouliční dráhy NS
V83 Člen osádky zvláštního vozidla určeného zejména pro průmyslové prostory zraněný při dopravní nehodě
Nepatří sem: vozidlo v době odstavení nebo údržby (W31.–)
. 0 Řidič zvláštního průmyslového vozidla zraněný při provozní (silniční) nehodě
. 1 Cestující zvláštního průmyslového vozidla zraněný při provozní (silniční) nehodě
. 2 Osoba vně zvláštního průmyslového vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě
. 3 Neurčený člen osádky zvláštního průmyslového vozidla zraněný při provozní (silniční) nehodě
. 4 Osoba zraněná při nastupování do nebo vystupování ze zvláštního průmyslového vozidla
750 / XX. KAPITOLA
. 5 Řidič zvláštního průmyslového vozidla zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
. 6 Cestující zvláštního průmyslového vozidla zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
. 7 Osoba vně zvláštního průmyslového vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě
. 9 Neurčený člen osádky zvláštního průmyslového vozidla zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
Nehoda zvláštního průmyslového vozidla NS
V84 Člen osádky zvláštního vozidla určeného především pro zemědělství zraněný při dopravní nehodě
Nepatří sem: vozidlo v době odstavení nebo údržby (W30.–)
. 0 Řidič zvláštního zemědělského vozidla zraněný při provozní (silniční) nehodě
. 1 Cestující zvláštního zemědělského vozidla zraněný při provozní (silniční) nehodě
. 2 Osoba vně zvláštního zemědělského vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě
. 3 Neurčený člen osádky zvláštního zemědělského vozidla zraněný při provozní (silniční) nehodě
. 4 Osoba zraněná při nastupování do nebo vystupování ze zvláštního zemědělského vozidla
. 5 Řidič zvláštního zemědělského vozidla zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
. 6 Cestující zvláštního zemědělského vozidla zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
. 7 Osoba vně zvláštního zem ědělského vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě
. 9 Neurčený člen osádky zvláštního zemědělského vozidla zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
Nehoda zvláštního zemědělského vozidla NS
V85 Člen osádky zvláštního stavebního vozidla zraněný při dopravní nehodě
Nepatří sem: vozidlo v době odstavení nebo údržby (W31.–)
. 0 Řidič zvláštního stavebního vozidla zraněný při provozní (silniční) nehodě
. 1 Cestující zvláštního stavebního vozidla zraněný při provozní (silniční) nehodě
. 2 Osoba vně zvláštního stavebního vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě
. 3 Neurčený člen osádky zvláštního stavebního vozidla zraněný při provozní (silniční) nehodě
. 4 Osoba zraněná při nastupování do nebo vystupování ze zvláštního stavebního vozidla
. 5 Řidič zvláštního stavebního vozidla zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
XX. KAPITOLA / 751
. 6 Cestující zvláštního stavebního vozidla zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
. 7 Osoba vně zvláštního stavebního vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě
. 9 Neurčený člen osádky zvláštního stavebního vozidla zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
Nehoda zvláštního stavebního vozidla NS
V86 Člen osádky terénního či jiného motorového vozidla určeného hlavně pro mimosilniční provoz‚ zraněný při dopravní nehodě
Nepatří sem: vozidlo v době odstavení nebo údržby (W31.–)
. 0 Řidič zcela terénního nebo jiného mimosilničního motorového vozidla‚ zraněný při provozní (silniční) nehodě
. 1 Cestující zcela terénního nebo jiného mimosilničního motorového vozidla‚ zraněný při provozní (silniční) nehodě
. 2 Osoba vně zcela terénního nebo jiného mimosilničního motorového vozidla‚ zraněná při provozní (silniční) nehodě
. 3 Neurčený člen osádky zcela terénního nebo jiného mimosilničního motorového vozidla‚ zraněný při provozní (silniční) nehodě
. 4 Osoba zraněná při nastupování do nebo vystupování ze zcela terénního nebo jiného mimosilničního motorového vozidla
. 5 Řidič zcela terénního nebo jiného mimosilničního motorového vozidla‚ zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
. 6 Cestující zcela terénního nebo jiného mimosilničního motorového vozidla‚ zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
. 7 Osoba vně zcela terénního nebo jiného mimosilničního motorového vozidla‚ zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě
. 9 Neurčený člen osádky zcela terénního nebo jiného mimosilničního motorového vozidla zraněný při neprovozní nehodě
Nehoda zcela terénního motorového vozidla NS Nehoda mimosilničního motorového vozidla NS
V87 Provozní (silniční) nehoda určeného typu‚ ale s neznámým způsobem dopravy oběti
Nepatří sem: srážka týkající se:
. cyklisty (V10–V19)
. chodce (V01–V09)
. 0 Osoba zraněná při (provozní)(silniční) srážce mezi osobním automobilem a dvou nebo tříkolovým motorovým vozidlem
. 1 Osoba zraněná při (provozní)(silni ční) srážce mezi jiným motorovým vozidlem a dvou nebo tříkolovým motorovým vozidlem
. 2 Osoba zraněná při (provozní)(silniční) srážce mezi automobilem osobním a dodávkovým nebo lehkým nákladním
752 / XX. KAPITOLA
. 3 Osoba zraněná při (provozní)(silniční) srážce mezi osobním automobilem a autobusem
. 4 Osoba zraněná při (provozní)(silni ční) srážce mezi osobním automobilem a těžkým nákladním vozidlem
. 5 Osoba zraněná při (provozní)(silniční) srážce mezi těžkým nákladním vozidlem a autobusem
. 6 Osoba zraněná při (provozní)(silniční) srážce mezi železničním vlakem nebo železničním vozidlem a osobním automobilem
. 7 Osoba zraněná při (provozní)(silniční) srážce mezi jinými určenými motorovými vozidly
. 8 Osoba zraněná při jiných určených (provozních)(silničních) dopravních nehodách motorového vozidla‚ bez srážky
. 9 Osoba zraněná při jiných určených (provozních) dopravních nehodách nemotorového vozidla (se srážkou)(bez srážky)
V88 Neprovozní (mimosilnič ní) nehoda určeného typu‚ ale s neznámým způsobem dopravy oběti
Nepatří sem: srážka týkající se:
. cyklisty (V10–V19)
. chodce (V01–V09)
. 0 Osoba zraněná při neprovozní (mimosilniční) srážce mezi osobním automobilem a dvou nebo tříkolovým motorovým vozidlem
. 1 Osoba zraněná při neprovozní (mimosilniční) srážce mezi jiným motorovým vozidlem a dvou nebo tříkolovým motorovým vozidlem
. 2 Osoba zraněná při neprovozní (mimosilniční) srážce mezi automobilem osobním a dodávkovým nebo lehkým nákladním
. 3 Osoba zraněná při neprovozní (mimosilniční) srážce mezi osobním automobilem a autobusem
. 4 Osoba zraněná při neprovozní (mimosilniční) srážce mezi osobním automobilem a těžkým nákladním vozidlem
. 5 Osoba zraněná při neprovozní (mimosilniční) srážce mezi těžkým nákladním vozidlem a autobusem
. 6 Osoba zraněná při neprovozní (mimosilniční) srážce mezi železničním vlakem nebo železničním vozidlem a osobním automobilem
. 7 Osoba zraněná při neprovozní (mimosilniční) srážce mezi jinými určenými motorovými vozidly
. 8 Osoba zraněná při jiných určených neprovozních (mimosilničních) dopravních nehodách‚ bez srážky‚ týkajících se motorového vozidla
. 9 Osoba zraněná při jiných určených neprovozních (mimosilniční) dopravních nehodách (se srážkou)(bez srážky)‚ týkajících se nemotorového vozidla
XX. KAPITOLA / 753
V89 Nehoda motorověho nebo nemotorového vozidla‚ typ vozidla neurčen
. 0 Osoba zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě neurčeného motorového vozidla
Nehoda motorového vozidla NS‚ neprovozní (mimosilniční)
. 1 Osoba zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě neurčeného nemotorového vozidla
Nehoda nemotorového vozidla NS neprovozní (mimosilniční)
. 2 Osoba zraněná při provozní (silniční) nehodě neurčeného motorového vozidla
Nehoda motorového vozidla (NMV) NS Silniční (provozní) nehoda (SPN) NS
. 3 Osoba zraněná při provozní (silniční) nehodě neurčeného nemotorového vozidla
Provozní (silniční) nehoda nemotorového vozidla NS
. 9 Osoba zraněná při nehodě neurčeného vozidla
Srážka NS
NEHODY PŘI VODNÍ DOPRAVĚ (V90–V94)
Patří sem (i): nehody plavidel při rekreačních činnostech
Následující členění na čtvrtém místě je určeno pro použití u položek V90–V94:
. 0 Obchodní loď
. 1 Osobní loď
Převozní člun
Parník (loď) s pravidelným provozem
. 2 Rybářská loď
. 3 Jiné plavidlo s pohonem
Vznášedlo (na otevřené vodě)
Proudové lyže [jet skis]
. 4 Plachetní loď‚ plachetnice
Jachta
. 5 Kanoe nebo kajak
. 6 Nafukovací člun (bez pohonu)
. 7 Vodní lyže
. 8 Jiné plavidlo bez pohonu
Surfovací prkno
Windsurfer
. 9 Neurčené plavidlo
Člun NS
Lod' NS
Plavidlo NS
754 / XX. KAPITOLA
V90 Nehoda plavidla jako příčina (u)tonutí a potopení
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]
Patří sem: (u)tonutí a potopení způsobené:
. převrácením
lodi‚ člunu
. potopením
. pádem nebo skokem z:
. hořící lodi
. plavidla po srážce
. potápěním lodi
. jinou nehodou plavidla
Nepatří sem: (u)tonutí nebo potopeni v souvislosti s vodní dopravou‚
bez nehody plavidla (V92 )
V91 Nehoda plavidla jako příčina jiného poranění
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]
Patří sem: kterékoliv poranění vyjma (u)tonutí a potopení jako výsledek nehody plavidla
uhoření‚ popálení při požáru lodi (roz)drcení mezi loděmi‚ které se srazily
(roz)drcení záchranným člunem po opuštění lodi pád způsobený srážkou nebo jinou nehodou plavidla zasažení padajícím předmětem při nehodě plavidla poranění při nehodě plavidla včetně srážky plavidla udeření lodí nebo její částí po pádu nebo skoku
s poškozené lodi
Nepatří sem: popáleniny z lokalizovaného ohně nebo výbuchu na palubě lodi (V93.–)
V92 (U)tonutí a potopení v souvislosti s vodní dopravou‚ bez nehody plavidla
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]
Patří sem: (u)tonutí a potopení jako výsledek jiné nehody než je nehoda plavidla jako je pád:
. z můstku
. z lodi
. přes palubu
shození přes palubu pohybem lodi spláchnutí přes palubu (vlnou)
Nepatří sem: (u)tonutí nebo potopení plavce nebo potápěče‚ který úmyslně skáče z lodi nepostižené nehodou (W69.–‚ W73.–)
XX. KAPITOLA / 755
V93 Nehoda na palubě plavidla bez nehody plavidla‚ která není příčinou (u)tonutí a potopení
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této
podkapitoly]
Patří sem:
V94 Jiné a neurčené nehody při vodní dopravě
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této
podkapitoly]
Patří sem:
NEHODY PŘI DOPRAVĚ VZDUCHEM A VESMÍRNÝM PROSTOREM (V95–V97)
V95 Nehoda letounu s pohonem jako příčina zranění člena
osádky
Patří sem: srážka s kterýmkoliv předmětem
pevným‚ pohyblivým nebo pohybujícím se
zřícení se z výbuch oheň
nucené přistání
. 0 Nehoda helikoptéry (vrtulníku) jako příčina zranění člena osádky
. 1 Nehoda ultralehkého‚ mikrolehkého kluzáku nebo větroně s pohonem jako příčina zranění člena osádky
. 2 Jiná nehoda soukromého letounu s pevnými křídly jako příčina zranění člena osádky
756 / XX. KAPITOLA
. 3 Nehoda komerčního letounu s pevnými křídly jako příčina zranění člena osádky
. 4 Nehoda vesmírné lodi (dopravního prostředku) jako příčina zranění člena osádky
. 8 Jiné nehody letounu jako příčina zranění člena osádky
. 9 Neurčená nehoda letounu jako příčina zranění člena osádky
V96 Nehoda letounu bez pohonu jako příčina zranění člena
osádky
Patří sem: srážka s kterýmkoliv
předmětem pevným‚
pohyblivým nebo
pohybujícím se
(v) letounu bez pohonu
zřícení se z
výbuch
oheň
nucené přistání
. 0 Nehoda balonu‚ jako příčina zranění člena osádky
. 1
Nehoda závěsného kluzáku jako příčina zranění člena osádky
. 2
Nehoda kluzáku (bez pohonu) jako příčina zranění člena
osádky
. 8
Jiné nehody letounu bez pohonu jako příčina zranění člena
osádky
Rogalo nesoucí osobu
. 9
Neurčená nehoda letounu bez pohonu jako příčina zranění
člena osádky
Nehoda letounu bez pohonu NS
V97 Jiné určené nehody při dopravě vzduchem
Patří sem (i): nehody jako příčina zranění osob mimo osádku letounu
. 0 Člen osádky letounu zraněný při jiných určených nehodách vzdušné dopravy
Pád v‚ na nebo z letounu při nehodě vzdušné dopravy
Nepatří sem: nehoda při nastupování nebo vystupování (V97.1)
. 1 Osoba zraněná při nastupování do nebo vystupování z letounu
. 2 Parašutista zraněný při nehodě vzdušné dopravy
Nepatří sem: osoba padající po nehodě letounu (V95–V96)
. 3 Osoba na zemi zraněná při nehodě vzdušné dopravy
Zasažení (předm ětem padajícím z) letounem(-u) Poranění rotující vrtulí
Nasátí do trysky
. 8 Jiné nehody při dopravě vzduchem‚ nezařazené jinde
Poranění stroji na letounu při nehodě
Nepatří sem: nehoda letounu NS (V95.9)
vystavení změnám tlaku vzduchu při stoupání nebo
klesání (W94.–)
XX. KAPITOLA / 757
JINÉ A NEURČENÉ DOPRAVNÍ NEHODY (V98–V99)
Nepatří sem: nehoda vozidla‚ typ vozidla neurčen (V89.–)
V98 Jiné určené dopravní nehody
Patří sem: nehoda v‚ na nebo týkající se:
. lanovkovém(-ho) vozu‚ nejezdícím(-ho) po kolejích
. pozemní jachtě(-y)
. sněžné jachtě(-y)
. lyžařském(-ho) sedačkovém(-ého) výtahu
. lyžařském(-ho) kabinovém(-ého) výtahu
zachycení nebo vlečení pád nebo skok z
předmět hozený z nebo do
V99 Neurčená dopravní nehoda
JINÉ VNĚJŠÍ PŘÍČINY NÁHODNÝCH PORANĚNÍ (W00–X59)
PÁDY (W00–W19)
[Členění na .4 místě viz „Místo události” na začátku této XX. kapitoly]
Nepatří sem: napadení (útok) (Y01–Y02) pád:
. ze zvířete (V80.–)
. z hořící budovy (X00.–)
. do ohně (X00–X04‚ X08–X09)
. do vody (s (u)tonutím nebo potopením) (W65–W74)
. do stroje v chodu‚ v‚ na něm nebo z něho (W28–W31)
. opakované pády‚ které nejsou důsledkem nehody (R29.6)
. v dopravním vozidle‚ na něm nebo z něho (V01–V99) úmyslné sebepoškození (X80–X81)
W00 Pád na rovině na ledu a sněhu
Nepatří sem: pád se zmínkou o:
. bruslích (ledních) nebo lyžích (W02.–)
. schodech nebo stupních (W10.–)
W01 Pád na rovině následkem uklouznutí‚ zakopnutí nebo klopýtnutí
Nepatří sem: pád na ledu a sněhu (W00.–)
W02 Pád na ledních bruslích‚ lyžích‚ kolečkových bruslích nebo skateboardech
758 / XX. KAPITOLA
W03 Jiné pády na rovině ze srážky s nebo strčení jinou osobou
Patří sem: pád ze srážky chodce s jiným chodcem (dopravní) Nepatří sem: rozdrcení nebo umačkání davem při lidské panice
(W52.–)
pád na ledu nebo sněhu (W00.–)
W04 Pád při nesení nebo podpírání jinými osobami
Patří sem: náhodné upuštění při přenášení
W05 Pád z invalidního vozíku
W06 Pád z postele
W07 Pád ze židle
W08 Pád z jiného nábytku
W09 Pád z vybavení hřiště
Nepatří sem: pád z rekreačního stroje (W31.–)
W10 Pád na schodech a stupních nebo z nich
Patří sem: pád (na) (z):
. eskalátoru
. nakloněné plochy
. ledu a sněhu na schodech a stupních
. rampě(-y)
W11 Pád na nebo ze žebříku
W12 Pád na nebo z lešení
W13 Pád z budovy nebo konstrukce nebo propadnutí jimi
Patří sem: pád z(e) nebo propadnutí:
. balkonu(-em)
. mostu(-em)
. budovy(-ou)
. stožáru
. poschodí(m)
. zábradlí(m)
. střechy(-ou)
. věže(-í)
. věžičky(-ou)
. viaduktu(-em)
. zdi(-í)‚ stěny(-ou)
. okna(-em)
Nepatří sem: sesutí (zřícení) budovy nebo konstrukce (W20.–) pád nebo skok z hořící budovy (X00.–)
W14 Pád ze stromu
W15 Pád ze skály
XX. KAPITOLA / 759
W16 Potopení se nebo skok do vody jako příčina jiného poranění‚ než je (u)tonutí nebo potopení
Patří sem: náraz na nebo udeření o:
. dno při skákání nebo potápění v mělké vodě (na mělčině)
. stěnu nebo skokanské prkno v plovárenském bazénu
. vodní hladinu
Nepatří sem: náhodné (u)tonutí a potopení (W65–W74)
potápění s nedostatečnou zásobou vzduchu (W81.–) účinky tlaku vzduchu při potápění (W94.–)
W17 Jiný pád z jedné úrovně na druhou
Patří sem: pád z(-e) nebo do:
. dutiny
. doku
. stohu
. vysokozdvižné plošiny
. prohlubně nebo otvoru
. zdvihacího zařízení
. mobilní zdvihací pracovní plošiny
. šachty
. lanovky
. lomu
. komínu
. nádrže (cisterny)
. studny
W18 Jiný pád na rovině
Patří sem: pád:
. následkem nárazu na předmět
. na toaletě nebo z toalety
. na rovině NS
W19 Neurčený pád
Patří sem: náhodný pád NS
760 / XX. KAPITOLA
VYSTAVENÍ NEŽIVOTNÝM MECHANICKÝM SILÁM (W20–W49)
[Členění na .4 místě viz „Místo události” na začátku této XX. kapitoly]
Nepatří sem: napadení (útok) (X85–Y09)
styk nebo srážka se zvířaty (živočichy) nebo osobami (W50–W64)
úmyslné sebepoškození (X60–X84)
W20 Udeření hozeným‚ vrženým nebo padajícím předmětem
Patří sem: zasypání bez (u)dušení
zřícení (sesutí) budovy‚ vyjma při ohni padající:
. skála
. kámen
. strom
Nepatří sem: zřícení (sesutí) hořící budovy (X00.–) padající předmět při:
. přírodní katastrofě (X34–X39)
. nehodě stroje (W24.–‚ W28–W31)
. dopravní nehodě (V01–V99) předmět uvedený do pohybu:
. výbuchem (W35–W40)
. střelnou zbraní (W32–W34) sportovní nářadí (vybavení) (W21.–)
W21 Udeření sportovním nářadím (vybavením) nebo náraz na ně
Patří sem: udeření:
. hozeným‚ kopnutým nebo odraženým míčem
. hokejovou holí nebo pukem
W22 Udeření jinými předměty nebo náraz na ně
Patří sem: náraz do zdi
XX. KAPITOLA / 761
W23 Zachycení‚ rozdrcení‚ zmáčknutí nebo uskřípnutí do předmětů nebo mezi ně
Patří sem: zachycení‚ rozdrcení‚ zmáčknutí nebo uskřípnutí:
. mezi
skládací předmět‚
. pohybující se předměty
posuvné dveře
. nehybnými
jako je
a dveřní rám‚ dopravní
a pohybujícími se
klec (po uvolnění)‚
předměty
a podlaha‚ pračka‚
. v (do) předmětu
ždímačka
Nepatří sem: poranění způsobené:
. řezným nebo bodným nástrojem (W25–W27)
. zařízením na zvedání a přenos (W24.–)
. strojem (W28–W31)
. ručními nástroji bez pohonu (W27.–)
. dopravním vozidlem používaným k dopravě (V01–V99)
udeření hozeným‚ vrženým nebo padajícím předmětem (W20.–)
W24 Kontakt se zařízeními na zvedání a přenos‚ nezařazenými jinde
Patří sem: řetězový zvedák hnací řemen kladkostroj (kladka) lano
transmisní pásy nebo kabely rumpál
drát
Nepatří sem: dopravní nehody (V01–V99)
W25 Kontakt s ostrým sklem
Nepatří sem: pád zahrnující sklo (W00–W19)
letící sklo v důsledku výbuchu nebo výstřelu ze střelné zbraně (W32–W40)
W26 Kontakt s nožem‚ mečem nebo dýkou
762 / XX. KAPITOLA
W27 Kontakt s ručním nástrojem bez pohonu
Patří sem: sekera
otvírač konzerv NS dláto
vidlice‚ vidlička ruční pila motyka
rýč
špičák na led jehla
řezačka papíru vidle
hrábě nůžky šroubovák
šicí stroj bez pohonu lopata
Nepatří sem: kontakt se subkutánní jehlou (W46.–)
W28 Kontakt se sekačkou trávy s pohonem
Nepatří sem: vystavení elektrickému proudu (W86.–)
W29 Kontakt s jinými ručními nástroji na pohon a stroji v domácnosti
Patří sem: míchač‚ mixer poháněný(-á)(-é):
. otvírač konzerv
. řetězová pila
. nástroj pro „kutily''
. zahradnické náčiní
. zahradnické nůžky
. nůž
. šicí stroj
. vysoušeč pračka‚ myčka
Nepatří sem: vystavení elektrickému proudu (W86.–)
W30 Kontakt se zemědělskými stroji
Patří sem: zemědělský stroj poháněný zvířetem sklizňový kombajn
jeřáb na seno zemědělský stroj NS žací stroj
mlátička
Nepatří sem: kontakt se zemědělským strojem s vlastním pohonem nebo taženým vozidlem‚ při dopravě (V01–V99) vystavení elektrickému proudu (W86.–)
XX. KAPITOLA / 763
W31 Kontakt s jiným a neurčeným strojem
Patří sem: stroj NS rekreační stroj
Nepatří sem: kontakt se strojem s vlastním pohonem nebo taženým vozidlem‚ při dopravě (V01–V99)
vystavení elektrickému proudu (W86.–)
W32 Výstřel z krátké jednoruční střelné zbraně‚ pistole‚ revolveru
Patří sem: zbraň pro použití jedinou rukou pistole
revolver
Nepatří sem: signální pistole (raketová‚ na světlice) (W34.–)
W33 Výstřel z pušky‚ brokovnice a větší ruční střelné zbraně
Patří sem: vojenská puška lovecká puška
strojní puška‚ kulomet‚ samopal‚ automat Nepatří sem: vzduchovka (W34.–)
W34 Výstřel z jiných a neurčených střelných zbraní
Patří sem: vzduchovka
vzduchová pistole na kuličkové střelivo rána po výstřelu z pušky NS
výstřel NS
signální pistole (raketová‚ na světlice)
W35 Výbuch a prasknutí kotle
W36 Výbuch a prasknutí tlakové nádoby na plyn
Patří sem: aerosolová nádoba vzduchová nádrž
nádrž se stlačeným plynem
W37 Výbuch a prasknutí stlačené pneumatiky‚ potrubí nebo hadice
W38 Výbuch a prasknutí jiných určených tlakových zařízení
W39 Výstřel ohňostroje
W40 Výbuch jiných látek
Patří sem: trhavina výbuch (v) (ve):
. NS
. skladiště(-i) střeliva
. továrny(-ě)
. skladiště(-i) obilí
. muničního(-m) skladu výbušný plyn
W41 Vystavení proudu pod vysokým tlakem
Patří sem: vodní proud vzdušný proud
764 / XX. KAPITOLA
W42 Vystavení hluku
Patří sem: zvukové vlny nadzvukové vlny
W43 Vystavení vibracím
Patří sem: infrazvukové vlny
W44 Cizí těleso vniklé do oka nebo okem nebo přirozeným otvorem
Nepatří sem: žíravá‚ leptavá tekutina (X49.–)
inhalace nebo polknutí cizího tělesa s ucpáním dýchacích cest (W78–W80)
W45 Cizí těleso nebo předmět proniklý kůží
Patří sem: okraj pevného papíru hřebík
tříska
plech víčka konzervy Nepatří sem: kontakt s:
. ručními nástroji (bez pohonu)(s pohonem) (W27–W29)
. nožem‚ mečem nebo dýkou (W26.–)
. ostrým sklem (W25.–) udeření předměty (W20–W22)
kontakt se subkutánní jehlou (W46.–)
W46 Kontakt se subkutánní jehlou
W49 Vystavení jiným a neurčeným neživotným mechanickým silám
Patří sem: abnormální G-síly (gravitační)
VYSTAVENÍ ŽIVOTNÝM MECHANICKÝM SILÁM (W50–W64)
[Členění na .4 místě viz „Místo události” na začátku této XX. kapitoly]
Nepatří sem: jedovaté kousnutí (X20–X29) jedovaté bodnutí (štípnutí) (X20–X29)
W50 Zasažení‚ úder‚ kopnutí‚ zkroucení‚ kousnutí nebo poškrábání jinou osobou
Nepatří sem: napadeni (útok) (X85–Y09) udeření předměty (W20–W22)
W51 Uhození se o jinou osobu nebo náraz do jiné osoby
Nepatří sem: pád způsobený srážkou chodce s jiným chodcem (dopravní) (W03.–)
W52 Rozdrcení‚ umačkání nebo ušlapání davem při lidské panice
W53 Kousnutí krysou
XX. KAPITOLA / 765
W54 Kousnutí nebo úder psem
W55 Kousnutí nebo úder jinými savci
Nepatří sem: kontakt s mořským savcem (W56.–)
W56 Kontakt s mořským živočichem
Kousnutí nebo úder mořským živočichem
W57 Kousnutí nebo štípnutí (bodnutí) nejedovatým hmyzem a jinými nejedovatými členovci
W58 Kousnutí a úder krokodýlem nebo aligátorem
W59 Kousnutí nebo rozdrcení jinými plazy
Patří sem: ještěrka nejedovatý had
W60 Kontakt s rostlinnými trny a ostny a ostrými listy
W64 Vystavení jiným a neurčeným životným mechanickým silám
NÁHODNÉ (U)TONUTÍ A POTOPENÍ (W65–W74)
[Členění na .4 místě viz „Místo události” na začátku této XX. kapitoly]
Nepatří sem: (u)tonutí a potopení způsobené:
. živelnou katastrofou (X34–X39)
. dopravními nehodami (V01–V99)
. nehodou při vodní dopravě (V90.–‚ V92.–)
W65 (U)tonutí a potopení při pobytu ve vaně
W66 (U)tonutí a potopení po pádu do vany
W67 (U)tonutí a potopení při pobytu v bazénu
W68 (U)tonutí a potopení po pádu do bazénu
W69 (U)tonutí a potopení při pobytu v přírodní vodě
Patří sem: jezero otevřené moře řeka
potok
W70 (U)tonutí a potopení po pádu do přírodní vody
W73 Jiné určené (u)tonutí a potopení
Patří sem: hasičská nádrž rezervoár
W74 Neurčené (u)tonutí a potopení
Patří sem: (u)tonutí NS pád do vody NS
766 / XX. KAPITOLA
JINÁ NÁHODNÁ OHROŽENÍ DÝCHÁNÍ (W75–W84)
[Členění na .4 místě viz „Místo události” na začátku této XX. kapitoly]
W75 Náhodné (za)dušení a (u)škrcení v posteli
Patří sem: (za)dušení a (u)škrcení způsobené:
. ložním prádlem
. matčiným tělem
. poduškou
W76 Jiné náhodně oběšení a (u)škrcení
W77 Ohrožení dýchání způsobené zavalením (zasypáním) padající zeminou a jinými hmotami
Patří sem: zavalení (zasypání) NS
Nepatří sem: zavalení (zasypání) způsobené přírodní katastrofou (X34–X39)
zavalení (zasypání) bez (za)dušení (W20.–)
W78 Vdechnutí žaludečního obsahu
Patří sem: asfyxie
zvratky [regurgitovanou
(za)dušení
potravou]
aspirace a inhalace zvratků (do dýchacích cest) NS
stlačení průdušnice
přerušení dýcháni
zvratky v jícnu
překážka dýchání
Nepatří sem: poranění‚ vyjma dušení nebo ucpání dýchacího ústrojí‚ způsobené zvratky (W44.–)
uzávěr jícnu zvratky bez zmínky o (za)dušení nebo překážce v dýchacím ústrojí (W44.–)
W79 Vdechnutí nebo polknutí potravy jako příčina ucpání
dýchacích cest
Patří sem: asfyxie (za)dušení
aspirace a inhalace potravy (kterékoliv) (do
dýchacích cest) NS
stlačení průdušnice přerušení dýchání překážka dýchání
ucpání hltanu potravou (bolus) Nepatří sem: inhalace zvratků (W78.–)
poranění‚ vyjma dušení nebo ucpání dýchacího ústrojí‚ způsobené potravou (W44.–)
ucpání jícnu potravou bez zmínky o (za)dušení nebo překážce v dýchacím ústrojí (W44.–)
XX. KAPITOLA / 767
W80 Vdechnutí nebo polknutí jiných předmětů jako příčina ucpání dýchacích cest
Patří sem: asfyxie
každým předmětem‚ vyjma
(za)dušení
potravy nebo zvratků‚
vniklým nosem nebo ústy
aspirace a inhalace cizího tělesa‚ vyjma potravu a zvratky (do dýchacích cest) NS
stlačení průdušnice přerušení dýchání překážka dýchání cizí těleso v nose
uzávěr hltanu cizím tělesem
Nepatří sem: inhalace zvratků nebo potravy (W78–W79) poranění‚ vyjma dušení nebo ucpání dýchacího ústrojí‚ způsobené cizím tělesem (W44.–)
ucpání jícnu cizím tělesem bez zmínky o (za)dušení nebo překážce v dýchacím ústrojí (W44.–)
W81 Uzavření nebo zachycení v prostředí s nízkým obsahem kyslíku
Patří sem: náhodné zavření do lednice nebo jiného vzduchotěsně uzavřeného prostoru potápění s nedostatečnou zásobou kyslíku
Nepatří sem: (za)dušení plastikovým sáčkem (W83.–)
W83 Jiná určená ohrožení dýchání
Patří sem: (za)dušení plastikovým sáčkem
W84 Neurčené ohrožení dýchání
Patří sem: (za)dušení NS aspirace NS sufokace NS
768 / XX. KAPITOLA
VYSTAVENÍ ELEKTRICKÉMU PROUDU‚ OZÁŘENÍ
A EXTRÉMNÍ OKOLNÍ TEPLOTĚ A TLAKU VZDUCHU (W85–W99)
[Členění na .4 místě viz „Místo události” na začátku této XX. kapitoly]
Nepatří sem: vystavení:
. přírodnímu:
. chladu (X31.–)
. horku (X30.–)
. ozáření NS (X39.–)
. slunečnímu záření (X32.–) oběť blesku (X33.–)
abnormální reakce jako komplikace léčby bez zmínky o nehodě (Y84.2)
nehoda pacienta při chirurgickém nebo léčebném výkonu (Y63.2–Y63.5)
W85 Dotyk elektrického vedení
W86 Vystavení jinému určenému elektrickému proudu
W87 Vystavení neurčenému elektrickému proudu
Patří sem: popálení nebo jiné poranění elektrickým proudem NS elektrický šok NS
usmrcení elektrickým proudem NS
W88 Vystavení ionizujícímu záření
Patří sem: radioaktivní izotopy rentgenové záření
W89 Vystavení uměle vytvořenému viditelnému a ultrafialovému světlu
Patří sem: světlo při sváření (oblouk)
W90 Vystavení jinému neionizujícímu záření
Patří sem:
infračervené
laserové
záření
radiofrekvenční
W91
Vystavení neurčenému typu záření
W92
Vystavení nadměrnému horku uměle vytvořenému
W93
Vystavení nadměrnému chladu uměle vytvořenému
Patří sem:
kontakt s(-e) nebo inhalace:
. suchým ledem
. tekutým(-ého):
. vzduchem(-u)
. kyslíkem(-u)
. dusíkem(-u)
delší pobyt v hlubokomrazící jednotce
XX. KAPITOLA / 769
W94 Vystavení vysokému a nízkému tlaku vzduchu a jeho změnám
Patří sem: vysoký tlak vzduchu z rychlého sestupu do vody pokles atmosferického tlaku při vynoření‚ výstupu na povrch z:
. potopení do hluboké vody
. podzemí
bydlení nebo delší pobyt ve vysoké (nadmořské) výšce jako příčina:
. anoxie
. barodontalgie
. barotitidy
. hypoxie
. horské nemoci
náhlá změna v tlaku vzduchu v letounu během výstupu nebo sestupu
W99 Vystavení jiným a neurčeným faktorům okolního prostředí vytvořeným uměle
VYSTAVENÍ KOUŘI‚ OHNI‚ DÝMU A PLAMENŮM (X00–X09)
[Členění na .4 místě viz „Místo události” na začátku této XX. kapitoly]
Patří sem: oheň způsobený bleskem Nepatří sem: žhářství (X97.–)
druhotný oheň způsobený výbuchem (W35–W40) dopravní nehody (V01–V99)
X00 Vystavení nekontrolovanému ohni (požáru) v budově nebo konstrukci
Patří sem: sesutí‚ zřícení
pád z
hořící budovy nebo
udeření předmětem
konstrukce
padajícím z
skok z
velký požár
oheň
tavení
zařízení‚ nábytku
doutnání
X01 Vystavení nekontrolovanému ohni (požáru) mimo budovy a konstrukce
Patří sem (i): lesní požár
X02 Vystavení kontrolovanému ohni v budovách a konstrukcích
Patří sem: oheň v:
. krbu
. kamnech‚ sporáku‚ peci
770 / XX. KAPITOLA
X03 Vystavení kontrolovanému ohni mimo budovy a konstrukce
Patří sem: táborák
X04 Vystavení vznícení vysoce hořlavých hmot
Patří sem: vznícení:
. benzínu
. petroleje
. ropy
X05 Vystavení vznícení nebo tavení nočního prádla
X06 Vystavení vznícení nebo tavení jiného šatstva a oděvů
Patří sem (i): vznícení
doplňků z umělé hmoty
tavení
X08 Vystavení jinému určenému kouři‚ dýmu‚ ohni a plamenům
X09 Vystavení neurčenému kouři‚ dýmu‚ ohni a plamenům
Patří sem: popálení NS uhoření NS
KONTAKT S HORKEM A HORKÝMI LÁTKAMI (X10–X19)
[Členění na .4 místě viz „Místo události” na začátku této XX. kapitoly]
Nepatří sem: vystavení:
. nadměrnému přírodnímu horku (X30.–)
. ohni a plamenům (X00–X09)
X10 Kontakt s horkými nápoji‚ potravou‚ tukem a oleji na vaření
X11 Kontakt s horkou vodou z vodovodu
Patří sem: horká voda v:
. koupeli
. vědru‚ kbelíku
. vaně
horká voda vytékající z:
. hadice
. kohoutku
X12 Kontakt s jinými horkými tekutinami
Patří sem: voda ohřívaná na kamnech
Nepatří sem: horké (tekuté) kovy (X18.–)
X13 Kontakt s vodní párou a jinými horkými výpary
X14 Kontakt s horkým vzduchem a plyny
Patří sem: inhalace horkého vzduchu a plynů
XX. KAPITOLA / 771
X15 Kontakt s horkými zařízeními v domácnosti
Patří sem: vařič horký talíř
konvice‚ kotlík
pánev (skleněná)(kovová) kuchyňská kamna (plotna) ohřívač topinek
Nepatří sem: topná zařízení (X16.–)
X16 Kontakt s horkými topnými zařízeními‚ radiátory a rourami
X17 Kontakt s horkými stroji‚ přístroji a nástroji
Nepatří sem: horká topná zařízení‚ radiátory a roury (X16.–) horká zařízeni v domácnosti (X15.–)
X18 Kontakt s jinými horkými kovy
Patří sem: tekutý kov
X19 Kontakt s jiným a neurčeným horkem a horkými látkami
Nepatří sem: předmět‚ který normálně není horký‚ např. předmět zahřátý při ohni‚ požáru v domě (X00–X09)
KONTAKT S JEDOVATÝMI ŽIVOČICHY A ROSTLINAMI (X20–X29)
[Členění na .4 místě viz „Místo události” na začátku této XX. kapitoly]
Patří sem: jedovatá látka vypouštěná:
. zvířetem
. hmyzem
vypouštění jedu zuby‚ srstí‚ ostny‚ chapadly a jiným jedovatým ústrojím
jedovaté kousnutí a bodnutí (štípnutí) Nepatří sem: požití jedovatých živočichů a rostlin (X49.–)
X20 Kontakt s jedovatými hady a ještěrkami
Patří sem: kobra
fer de lance korálovec gila monster krajta
chřestýš mořský had had (jedovatý) zmije
Nepatří sem: ještěrka (nejedovatá) (W59.–) nejedovatý had (W59.–)
X21 Kontakt s jedovatými pavouky
Patří sem: černá vdova tarantule
772 / XX. KAPITOLA
X22 Kontakt se štíry (škorpiony)
X23 Kontakt se sršni‚ vosami a včelami
Patří sem: americký sršeň
X24 Kontakt se stonožkami a jedovatými (tropickými) stonožkami
X25 Kontakt s jinými jedovatými členovci
Patří sem: mravenec housenka
X26 Kontakt s jedovatým mořským živočichem a rostlinou
Patří sem: korál medúza nematocysty mořská(-ý):
. sasanka
. okurka
. ježek
Nepatří sem: nejedovatí mořští živočichové (W56) mořští hadi (X20.–)
X27 Kontakt s jinými určenými jedovatými živočichy
X28 Kontakt s jinými určenými jedovatými rostlinami
Patří sem: vstříknutí jedů nebo toxinů do kůže nebo kůží rostlinnými trny‚ ostny nebo jinými mechanismy
Nepatří sem: požití jedovatých rostlin (X49.–)
bodná rána NS způsobená rostlinnými trny nebo ostny (W60.–)
X29 Kontakt s neurčeným jedovatým živočichem nebo rostlinou
Patří sem: bodnutí (štípnutí)(jedovaté) NS jedovaté kousnutí NS
XX. KAPITOLA / 773
VYSTAVENÍ PŘÍRODNÍM SILÁM (X30–X39)
[Členění na .4 místě viz „Místo události” na začátku této XX. kapitoly]
X30 Vystavení nadměrnému přírodnímu horku
Patří sem: nadměrné horko jako příčina úžehu vystavení horku
NS
Nepatří sem: uměle vytvořené nadměrné horko (W92.–)
X31 Vystavení nadměrněmu přírodnímu chladu
Patří sem: nadměrný chlad jako příčina:
. oznobenin NS
. „imerze” nohy nebo ruky vystavení:
. chladu NS
. stavu počasí
Nepatří sem: uměle vytvořený chlad (W93.–) kontakt s(e) nebo inhalace:
. suchým ledem (W93.–)
. tekutým(-ého) plynem(-u) (W93.–)
X32 Vystavení slunečnímu záření
X33 Oběť blesku
Nepatří sem: požár způsobený bleskem (X00–X09) poranění z pádu stromu nebo jiného předmětu způsobeného bleskem (W20.–)
X34 Oběť zemětřesení
. 0 Oběť kataklyzmatických pohybů země způsobených zemětřesením
Patří sem: uvěznění nebo poranění hroutící se budovou či jiným objektem
. 1 Oběť tsunami
. 8 Oběť dalších určených následků zemětřesení
. 9 Oběť neurčených následků zemětřesení
X35 Oběť výbuchu sopky
X36 Oběť laviny‚ sesuvu půdy a jiných zemských pohybů
Patří sem (i): sesuv bahna přírodní katastrofické povahy Nepatří sem: zemětřesení (X34.–)
dopravní nehoda zahrnující náraz do laviny nebo sesuté půdy (V01–V99)
774 / XX. KAPITOLA
X37 Oběť přírodní katastrofické bouře
Patří sem: sněhová bouře (vánice) průtrž mračen
cyklon
hurikán‚ uragán
příbojová vlna způsobená bouří tornádo‚ orkán
prudký liják
dopravní vozidlo odplavené ze silnice při bouři Nepatří sem: zřícení hráze (přehrady) nebo umělé konstrukce‚
způsobené zemským pohybem (X36.–)
dopravní nehoda‚ která se stala po bouři (V01–V99)
X38 Oběť povodně (záplavy)
Patří sem: povodeň (záplava):
. vzniklá ze vzdálené bouře
. přírodní katastrofické povahy vzniklá z tajícího sněhu
. přímý následek bouře
Nepatří sem: zřícení hráze (přehrady) nebo umělé konstrukce‚ způsobené zemským pohybem (X36.–) příbojová vlna:
. NS (X39.–)
. způsobená bouří (X37.–)
X39 Vystavení jiným a neurčeným přírodním silám
Patří sem: přírodní záření NS příbojová vlna NS
Nepatří sem: expozice‚ vystavení NS (X59.–) tsunami (X34.1)
NÁHODNÁ OTRAVA ŠKODLIVÝMI LÁTKAMI A EXPOZICE JEJICH PŮSOBENÍ (X40–X49)
[Členění na .4 místě viz „Místo události” na začátku této XX. kapitoly] Poznámka: Průkaz alkoholového působení v kombinaci s látkami
určenými níže může být vyznačen použitím dodatkových kódů Y90–Y91.
Patří sem: náhodné předávkování léčiva‚ nesprávný lék podaný nebo vzatý omylem
nehody v užití léčiv a biologických přípravků při lékařských a operačních výkonech
otrava sebe samého‚ když není určeno‚ zda je náhodná‚ způsobená nehodou nebo s úmyslem sebepoškození. Sleduj právní rozhodnutí‚ je-li použitelné [viz Y10–Y34 poznámka]
Nepatří sem: podání nebo užití se sebevražedným nebo vražedným úmyslem nebo úmyslem uškodit nebo za okolností zařaditelných do X60–X69‚ X85–X90‚ Y10–Y19
správný lék‚ řádně podaný v terapeutické nebo profylaktické dávce jako příčina každého nežádoucího účinku (Y40–Y59)
XX. KAPITOLA / 775
X40 Náhodná otrava neopioidními analgetiky‚ antipyretiky a antirevmatiky a expozice jejich působení
Patří sem: nesteroidní protizánětlivá léčiva [NSA] deriváty 4-aminofenolu
pyrazolonové deriváty salicyláty
X41 Náhodná otrava antiepileptiky‚ sedativy-hypnotiky‚ antiparkinsoniky‚ psychotropními léky a expozice‚ nezařazená jinde
Patří sem: antidepresiva barbituráty deriváty hydantoinu iminostilbeny
sloučeniny metakvalonu neuroleptika psychostimulancia sukcinimidy a oxazolidindiony trankvilizéry
X42 Náhodná otrava narkotiky a psychodysleptiky [halucinogeny] a expozice jejich působení‚ nezařazená jinde
Patří sem: konopí (deriváty) kokain
kodein heroin lysergid [LSD] meskalin metadon morfin
opium (alkaloidy)
X43 Náhodná otrava jinými léčivy p ůsobícími na autonomní nervovou soustavu a expozice jejich působení
Patří sem: parasympatolytika s anticholinergním
a antimuskarinovým účinkem a spazmolytika parasympatomimetika [cholinergika] sympatolytika [antiadrenergika] sympatomimetika [adrenergika]
776 / XX. KAPITOLA
X44 Náhodná otrava jinými a neurčenými léky‚ léčivy‚ návykovými a biologickými látkami a expozice jejich působení
Patří sem: prostředky primárně působící na hladké a kosterní svalstvo a dýchací soustavu
anestetika (celková)(místní) léčiva působící na:
. kardiovaskulární soustavu
. gastrointestinální soustavu hormony a jejich syntetické náhrady systémové a hematologické prostředky
systémová antibiotika a jiné protiinfekční prostředky léčebné plyny
prostředky pro místní použití očkovací látky
prostředky a léčiva působící na vodní rovnováhu‚ přeměnu minerálních látek a metabolismus kyseliny močové
X45 Náhodná otrava alkoholem a expozice jeho působení
Patří sem: alkohol:
. NS
. butyl [1-butanol]
. etyl [etanol]
. isopropyl [2-propanol]
. metyl [metanol]
. propyl [1-propanol] přiboudlina
X46 Náhodná otrava organickými rozpustidly
a halogenovanými uhlovodíky a jejich parami a expozice jejich působení
Patří sem: benzén a jeho homology tetrachlormetan chlorofluorouhlovodíky petrolej‚ ropa (deriváty)
X47 Náhodná otrava jinými plyny a parami a expozice jejich působení
Patří sem: oxid uhelnatý
helium (nemedicinální), NJ slzotvorný plyn (slzný plyn) výfukový motorový plyn (z vozidla) oxidy dusíku
oxid siřičitý svítiplyn
Nepatří sem: dýmy a páry kovů (X49.–)
XX. KAPITOLA / 777
X48 Náhodná otrava pesticidy a expozice jejich působení
Patří sem: vykuřovací prostředky fungicidy
herbicidy insekticidy rodenticidy
ochranné nátěry dřeva Nepatří sem: živiny a hnojiva rostlin (X49.–)
X49 Náhodná otrava jinými a neurčenými chemikáliemi a škodlivými látkami a expozice jejich působení
Patří sem: žíravé aromatické látky‚ kyseliny a leptavé alkálie lepidla a lepivé látky
kovy včetně dýmů a par nátěry a barviva
živiny a hnojiva rostlin otrava NS
jedovaté potraviny a rostliny mýdla a čistící a prací prostředky
Nepatří sem: kontakt s jedovatými živočichy a rostlinami (X20–X29)
PŘETÍŽENÍ‚ CESTOVÁNÍ A STRÁDÁNÍ (X50–X57 )
[Členění na .4 místě viz „Místo události” na začátku této XX. kapitoly]
Nepatří sem: napadení (útok) (X85–Y09) dopravní nehody (V01–V99)
X50 Přetížení a namáhavé nebo opakované pohyby
Patří sem: zvedání:
. těžkých předmětů
. břemen maratonský běh veslování
X51 Cestování a pohyb
X52 Prodloužený pobyt v beztížném prostředí
Patří sem: stav beztíže ve vesmírné lodi (simulátoru)
X53 Nedostatek potravy
Patří sem: nedostatek potravy jako příčina:
. podvýživy
. nedostatečné výživy
. hladovění
Nepatří sem: zanedbání a opuštění (Y06.–)
nedostatečný příjem potravy a vody způsobený zanedbáním sebe sama (R63.6)
zanedbání sebe sama NS (R46.8)
778 / XX. KAPITOLA
X54 Nedostatek vody
Patří sem: nedostatek vody jako příčina:
. dehydratace
. podvýživy
Nepatří sem: zanedbání a opuštění (Y06.–)
X57 Neurčené strádání
Patří sem: opuštěnost‚ chudoba
NÁHODNÉ VYSTAVENÍ JINÝM A NEURČENÝM FAKTORŮM (X58–X59)
[Členění na .4 místě viz „Místo události” na začátku této XX. kapitoly]
X58 Vystavení jiným určeným faktorům
X59 Vystavení neurčeným faktorům
. 0 Vystavení nespecickému faktoru s následkem zlomeniny
. 9 Vystavení nespecifickému faktoru s následkem jiného nebo neurčitého poranění
Patří sem: nehoda NS expozice NS
ÚMYSLNÉ SEBEPOŠKOZENÍ (X60–X84)
[Členění na .4 místě viz „Místo události” na začátku této XX. kapitoly]
Patří sem: otrava nebo poranění úmyslně sobě způsobená(-é) sebevražda (pokus)
X60 Úmyslné sebeotrávení neopioidními analgetiky‚ antipyretiky a antirevmatiky a expozice jejich působení
Patří sem: deriváty 4-aminofenolu
nesteroidní protizánětlivá léčiva [NSA] pyrazolonové deriváty
salicyláty
X61 Úmyslné sebeotrávení antiepileptiky‚ sedativy-hypnotiky‚ antiparkinsoniky‚ psychotropními léky a expozice‚ nezařazené jinde
Patří sem: antidepresiva barbituráty hydantoinové deriváty iminostilbeny sloučeniny metakvalonu neuroleptika psychostimulancia
sukcinimidy a oxazolidindiony trankvilizéry
XX. KAPITOLA / 779
X62 Úmyslné sebeotrávení narkotiky a psychodysleptiky [halucinogeny] a expozice jejich působení‚ nezařazené jinde
Patří sem: konopí (deriváty) kokain
kodein heroin lysergid [LSD] meskalin metadon morfin
opium (alkaloidy)
X63 Úmyslné sebeotrávení jinými lé čivy působícími na autonomní nervovou soustavu a expozice jejich působení
Patří sem: parasympatolytika s anticholinergním
a antimuskarinovým účinkem a spazmolytika parasympatomimetika [cholinergika] sympatolytika [antiadrenergika] sympatomimetika [adrenergika]
X64 Úmyslné sebeotrávení jinými a neurč enými léky‚ léčivy‚ návykovými a biologickými látkami a expozice jejich působení
Patří sem: prostředky primárně působící na hladké a kosterní svalstvo a dýchací soustavu
anestetika (celková)(místní) léčiva působící na:
. kardiovaskulární soustavu
. gastrointestinální soustavu hormony a jejich syntetické náhrady systémové a hematologické prostředky
systémová antibiotika a jiné protiinfekční prostředky léčebné plyny
prostředky pro místní použití očkovací látky
prostředky a léčiva působící na vodní rovnováhu‚ přeměnu minerálních látek a metabolismus kyseliny močové
X65 Úmyslné sebeotrávení alkoholem a expozice jeho působení
Patří sem: alkohol:
. NS
. butyl [1-butanol]
. etyl [etanol]
. isopropyl [2-propanol]
. metyl [metanol]
. propyl [1 propanol] přiboudlina
780 / XX. KAPITOLA
X66 Úmyslné sebeotrávení organickými rozpustidly a halogenovanými uhlovodíky a jejich parami a expozice jejich působení
Patří sem: benzén a jeho homology tetrachlormetan chlorofluorouhlovodíky petrolej‚ ropa (deriváty)
X67 Úmyslné sebeotrávení jinými plyny a parami a expozice jejich působení
Patří sem: oxid uhelnatý
helium (nemedicinální), NJ slzotvorný plyn (slzný plyn) výfukový motorový plyn (z vozidla) oxidy dusíku
oxid siřičitý svítiplyn
Nepatří sem: dýmy a páry kovů (X69.–)
X68 Úmyslné sebeotrávení pesticidy a expozice jejich působení
Patří sem: vykuřovací prostředky fungicidy
herbicidy insekticidy rodenticidy
ochranné nátěry dřeva Nepatří sem: živiny a hnojiva rostlin (X69.–)
X69 Úmyslné sebeotrávení jinými a neurčenými chemikáliemi a škodlivými látkami a expozice jejich působení
Patří sem: žíravé aromatické látky‚ kyseliny a leptavé alkálie lepidla a lepivé látky
kovy včetně dýmů a par nátěry a barviva
živiny a hnojiva rostlin jedovaté potraviny a rostliny
mýdla a čistící a prací prostředky
X70 Úmyslné sebepoškození oběšením‚ (u)škrcením a (za)dušením
X71 Úmyslné sebepoškození (u)topením a potopením
X72 Úmyslné sebepoškození výstřelem z pistole‚ revolveru
X73 Úmyslné sebepoškození výstřelem z pušky‚ brokovnice a větší ruční střelné zbraně
X74 Úmyslné sebepoškození výstřelem z jiné a neurčené střelné zbraně
X75 Úmyslné sebepoškození výbušnou látkou
XX. KAPITOLA / 781
X76 Úmyslné sebepoškození kouřem‚ dýmem a ohněm
X77 Úmyslné sebepoškození vodní parou‚ horkými výpary a horkými předměty
X78 Úmyslné sebepoškození ostrým předmětem
X79 Úmyslné sebepoškození tupým předmětem
X80 Úmyslné sebepoškození skokem z výše
Patří sem: úmyslný pád z jedné úrovně na druhou
X81 Úmyslné sebepoškození skokem nebo lehnutím si před pohybující se předmět
X82 Úmyslné sebepoškození havárií motorového vozidla
Patří sem: úmyslná srážka s:
. motorovým vozidlem
. vlakem
. pouliční dráhou Nepatří sem: zřícení letounu (X83.–)
X83 Úmyslné sebepoškození jinými určenými prostředky
Patří sem: úmyslné sebepoškození:
. žíravými látkami‚ vyjma otravu
. zřícením letounu
. usmrcením elektrickým proudem
X84 Úmyslné sebepoškození neurčenými prostředky
NAPADENÍ (ÚTOK) (X85–Y09)
[Členění na .4 místě viz „Místo události” na začátku této XX. kapitoly]
Patří sem: vražda
poranění způsobená jakýmkoliv prostředkem jinou osobou s úmyslem poranil nebo zabít
Nepatří sem: poranění způsobená:
. zákonným zákrokem (Y35.–)
. válečnými operacemi (Y36.–)
X85 Napadení léky‚ léčivy‚ návykovými a biologickými látkami
Patří sem: vražedná otrava (kteroukoliv):
. biologickou látkou
. návykovou látkou
. lékem‚ léčivem
X86 Napadení žíravou látkou
Nepatří sem: žíravý plyn (X88.–)
X87 Napadení pesticidy
Patří sem: ochranné dřevní nátěry Nepatří sem: živiny a hnojiva rostlin (X89.–)
782 / XX. KAPITOLA
X88 Napadení plyny a parami
X89 Napadení jinými určenými chemikáliemi a škodlivými látkami
Patří sem: živiny a hnojiva rostlin
X90 Napadení neurčenou chemickou nebo škodlivou látkou
Patří sem: vražedná otrava NS
X91 Napadení oběšením‚ (u)škrcením a (za)dušením
X92 Napadení (u)topením a potopením
X93 Napadení výstřelem z pistole‚ revolveru
X94 Napadení výstřelem z pušky‚ brokovnice a větší ruční střelné zbraně
X95 Napadení výstřelem z jiné a neurčené střelné zbraně
X96 Napadení výbušnou látkou
Nepatří sem: žhářská pomůcka (X97.–)
X97 Napadení kouřem‚ dýmem a ohněm
Patří sem: žhářství cigarety
žhářská pomůcka
X98 Napadení vodní parou‚ horkými výpary a horkými předměty
X99 Napadení ostrým předmětem
Patří sem: bodnutí NS
Y00 Napadení tupým předmětem
Y01 Napadení shozením z výše
Y02 Napadení strč ením nebo umístěním oběti před pohybující se předmět
Y03 Napadeni zasažením motorovým vozidlem
Patří sem: záměrné zasažení (sražení) nebo přejetí motorovým vozidlem
Y04 Napadení tělesnou silou
Patří sem: neozbrojená(-ý) rvačka nebo boj Nepatří sem: napadení (útok):
. (u)škrcením (X91.–)
. potopením (X92.–)
. užitím zbraně (X93–X95‚ X99.–‚ Y00.–) sexuální napadení s použitím tělesné síly (Y05.–)
Y05 Sexuální napadení s použitím tělesně síly
Patří sem: znásilnění (pokus) sodomie (pokus)
Y06 Zanedbání a opuštění
. 0 Manželem nebo partnerem
XX. KAPITOLA / 783
. 1
Rodičem
. 2
Známým nebo přítelem
. 8
Jinými určenými osobami
. 9
Neurčenou osobou
Y07
Jiné špatné zacházení
Patří sem:
duševní trýznění
tělesné zneužívání
pohlavní zneužívání
mučení
Nepatří sem: zanedbání a opuštění (Y06)
sexuální napadení s použitím tělesné síly (Y05.–)
. 0
Manželem nebo partnerem
. 1
Rodičem
. 2
Známým nebo přítelem
. 3
Úřední osobou
. 8
Jinými určenými osobami
. 9 Neurčenou osobou
Y08
Napadení jinými určenými způsoby
Y09
Napadení neurčenými způsoby
Patří sem:
úkladná vražda (pokus o úkladné zavraždění) NS
vražda (pokus o zavraždění) NS
zabití (nenáhodné)
PŘÍPAD (UDÁLOST) NEZJIŠTĚNÉHO ÚMYSLU (Y10–Y34)
[Členění na .4 místě viz „Místo události” na začátku této XX. kapitoly] Poznámka: Tento oddíl obsahuje případy‚ kde dostupné informace jsou
nedostatečné k tomu‚ aby umožnily lékařským a soudním odborníkům rozlišení mezi náhodou‚ sebepoškozením
a napadením (útokem). Patří sem také poranění – ale ne otravy –‚ která si poraněný způsobil sám a o nichž není určeno‚ zdali byla náhodná nebo s úmyslem si ublížit (X40–X49). Sleduj právní rozhodnutí‚ kdy je použitelné.
Y10 Otrava neopioidními analgetiky‚ antipyretiky a antirevmatiky a expozice jejich působení‚ nezjištěného úmyslu
Patří sem: deriváty 4-aminofenolu
nesteroidní protizánětlivá léčiva [NSA] pyrazolonové deriváty
salicyláty
784 / XX. KAPITOLA
Y11 Otrava antiepileptiky‚ sedativy-hypnotiky‚ antiparkinsoniky a psychotropními léky a expozice‚ nezařazená jinde‚ nezjištěného úmyslu
Patří sem: antidepresiva barbituráty deriváty hydantoinu iminostilbeny
sloučeniny metakvalonu neuroleptika psychostimulancia sukcinimidy a oxazolidindiony trankvilizéry
Y12 Otrava narkotiky a psychodysleptiky [halucinogeny] a expozice jejich působení‚ nezařazená jinde‚ nezjištěného úmyslu
Patří sem: konopí (deriváty) kokain
kodein heroin lysergid [LSD] meskalin metadon morfin
opium (alkaloidy)
Y13 Otrava jinými léčivy působícími na autonomní nervovou soustavu a expozice jejich působení‚ nezjištěného úmyslu
Patří sem: parasympatolytika s anticholinergním
a antimuskarinovým účinkem a spazmolytika parasympatomimetika [cholinergika] sympatolytika [antiadrenergika] sympatomimetika [adrenergika]
XX. KAPITOLA / 785
Y14 Otrava jinými a neurčenými léky‚ léčivy‚ návykovými a biologickými látkami a expozice jejich působení‚ nezjištěného úmyslu
Patří sem: prostředky působící primárně na hladké a kosterní svalstvo a dýchací soustavu
anestetika (celková)(místní) léčiva působící na:
. kardiovaskulární soustavu
. gastrointestinální soustavu hormony a jejich syntetické náhrady systémové a hematologické prostředky
systémová antibiotika a jiné protiinfekční prostředky léčebné plyny
prostředky pro místní použití očkovací látky
prostředky a léčiva působící na vodní rovnováhu‚ přeměnu minerálních látek a metabolismus kyseliny močové
Y15 Otrava alkoholem a expozice jeho působení‚ nezjištěného úmyslu
Patří sem: alkohol:
. NS
. butyl [1-butanol]
. etyl [etanol]
. isopropyl [2 propanol]
. metyl [metanol]
. propyl [1 propanol] přiboudlina
Y16 Otrava organickými rozpustidly a halogenovanými uhlovodíky a jejich parami a expozice jejich působení‚ nezjištěného úmyslu
Patří sem: benzén a jeho homology tetrachlormetan chlorofluorouhlovodíky petrolej‚ ropa (deriváty)
Y17 Otrava jinými plyny a parami a expozice jejich působení‚ nezjištěného úmyslu
Patří sem: oxid uhelnatý
helium (nemedicinální), NJ slzotvorný plyn (slzný plyn) výfukový motorový plyn (z vozidla) oxidy dusíku
oxid siřičitý svítiplyn
Nepatří sem: dýmy a výpary kovů (Y19.–)
786 / XX. KAPITOLA
Y18 Otrava pesticidy a expozice jejich působení‚ nezjištěného úmyslu
Patří sem: vykuřovací prostředky fungicidy
herbicidy insekticidy rodenticidy
ochranné nátěry dřeva Nepatří sem: živiny a hnojiva rostlin (Y19.–)
Y19 Otrava jinými a neurčenými chemikáliemi a škodlivými látkami a expozice jejich působení‚ nezjištěného úmyslu
Patří sem: žíravé aromatické látky‚ kyseliny a leptavé alkálie lepidla a lepivé látky
kovy včetně dýmů a par nátěry a barviva
živiny a hnojiva rostlin jedovaté potraviny a rostliny
mýdla a čistící a prací prostředky
Y20 Oběšení‚ (u)škrcení a (za)dušení‚ nezjištěného úmyslu
Y21 (U)topení a potopení‚ nezjištěného úmyslu
Y22 Výstřel z pistole‚ revolveru‚ nezjištěného úmyslu
Y23 Výstřel z pušky‚ brokovnice a větší ruční střelné zbraně‚ nezjištěného úmyslu
Y24 Výstřel z jiné a neurčené střelné zbraně‚ nezjištěného úmyslu
Y25 Kontakt s výbušnou látkou‚ nezjištěného úmyslu
Y26 Vystavení kouři‚ dýmu a ohni‚ nezjištěného úmyslu
Y27 Kontakt s vodní párou‚ horkými výpary a horkými předměty‚ nezjištěného úmyslu
Y28 Kontakt s ostrým předmětem‚ nezjištěného úmyslu
Y29 Kontakt s tupým předmětem‚ nezjištěného úmyslu
Y30 Pád‚ skok nebo strčení z výšky‚ nezjištěného úmyslu
Patří sem: pád oběti z jedné úrovně na druhou‚ nezjištěného úmyslu
Y31 Pád‚ položení nebo vběhnutí před nebo do pohybující(ho) se předmět(u)‚ nezjištěného úmyslu
Y32 Nehoda motorového vozidla‚ nezjištěného úmyslu
Y33 Jiné určené případy (události)‚ nezjištěného úmyslu
Y34 Neurčený případ (událost)‚ nezjištěného úmyslu
XX. KAPITOLA / 787
ZÁKONNÝ ZÁKROK A VÁLEČNÉ OPERACE (Y35–Y36)
Y35 Zákonný zákrok
Patří sem: poranění způsobené policií nebo jinými muži zákona‚ zahrnující vojáky z povolání‚ v případě uvěznění nebo pokusu o uvěznění těch‚ kteří porušili zákon‚ při potlačování nepokojů‚ udržování pořádku a jiné zákonné akci
. 0 Zákonný zákrok výstřelem ze střelné zbraně
Zákonný zákrok:
. strojní puškou (samopalem‚ kulometem)
. revolverem
. zásah umělou nebo gumovou kulkou
. 1 Zákonný zákrok výbušninou
Zákonný zákrok:
. dynamitem
. výbušnou střelou
. granátem
. minou
. 2 Zákonný zákrok plynem
(Za)dušení plynem
Poranění slzným plynem způsobené zákonným zákrokem
Otrava plynem
. 3 Zákonný zákrok tupými předměty
Úder‚ uhození:
. obuškem
. tupým předmětem během zákonného zákroku
. holí
. 4 Zákonný zákrok ostrými předměty
Seknutí‚ říznutí
Poranění bodákem (bajonetem) během zákonného zákroku Bodnutí‚ probodnutí
. 5 Zákonná poprava
Každá poprava provedená podle rozhodnutí soudu nebo vládnoucí moci (ať již stálé nebo dočasné) jako je:
. udušení plynem
. stětí‚ dekapitace (gilotinou)
. trest smrti
. usmrcení elektrickým proudem
. oběšení
. otrávení
. zastřelení
. 6 Zákonný zákrok jinými určenými způsoby
Ovládání silou
. 7 Zákonný zákrok‚ neurčenými způsoby
788 / XX. KAPITOLA
Y36 Válečné operace
Poznámka: Poranění způsobená válečnými operacemi‚ která se stanou po zastavení nepřátelství‚ jsou zařazena do Y36.8.
Patří sem: poranění vojenských a civilních osob způsobená během války nebo občanského povstání
. 0 Válečné operace výbuchem námořních zbraní
Hlubinná nálož
Námořní mina
Mina NS‚ na moři nebo v přístavu
Dělostřelecká střela z mořské základny
Torpédo
Podvodní výbuch
. 1 Válečné operace zničením letounu
Shoření
Výbuch letounu
Sestřelení
Rozdrcení padajícím letounem
. 2 Válečné operace jinými výbuchy a střepinami
Náhodný výbuch:
. munice používané ve válce
. vlastních zbraní
Bomba proti lidem (střepiny) Výbuch:
. dělostřeleckého náboje
. zablokováním závěru
. zablokováním děla
. miny
Střepiny z(-e) během válečných operací
. dělostřeleckého náboje
. bomby
. granátu
. řízené střely
. pozemní miny
. rakety
. střely
. šrapnelu Mina NS
. 3 Válečné operace ohněm‚ velkými požáry a horkými látkami
(Za)dušení
Popálení Jiné poranění
vzniklé od ohně způsobeného přímo prostředky (přístroji) vytvářejícími oheň nebo nepřímo jakoukoliv konvenční zbraní
Benzínová bomba
XX. KAPITOLA / 789
. 4 Válečné operace výstřelem ze střelné zbraně a jinými formami vedení konvenční války
Bitevní rány
Poranění bodákem (bajonetem) Kulka z:
. karabiny
. strojní pušky (kulometu‚ samopalu)
. pistole
. pušky
. pušky na gumové náboje
Utopení při válečných operacích NS Broky (brokovnice)
. 5 Válečné operace nukleárními zbraněmi
Účinky tlakové vlny
Expozice ionizujícímu záření z nukleární zbraně Účinky ohnivé koule
Žár
Jiné přímé a druhotné účinky nukleárních zbraní
. 6 Válečné operace biologickými zbraněmi
. 7 Válečné operace chemickými zbraněmi a jinými formami nekonvenčního vedení války
Plyny‚ dýmy a chemikálie Lasery
. 8 Válečné operace‚ které se staly až po zastavení nepřátelství
Poranění způsobená válečnými operacemi a zařaditelná do položek Y36.0–Y36.7 nebo do Y36.9‚ které se však přihodily až po zastavení nepřátelství.
Poranění výbuchem bomb nebo min umístěných během válečných operací‚ jestliže explodují po zastavení nepřátelství
. 9 Válečné operace NS
KOMPLIKACE ZDRAVOTNÍ PÉČE (Y40–Y84)
Poznámka: Pro zařazení specifické látky na čtvrtém místě vyhledej tabulku léků a chemikálií v Abecedním seznamu.
Patří sem: komplikace lékařských přístrojů (pomůcek)
správný lék řádně podaný v terapeutické nebo profylaktické dávce jako příčina každého nežádoucího účinku
nehody pacientů při lékařské péči
lékařské a operační výkony jako příčina nenormální reakce pacienta nebo pozdní komplikace‚ bez zmínky o nehodě během výkonu
Nepatří sem: náhodné předávkování léčiva nebo nesprávného léčiva podaného nebo vzatého omylem (X40–X44)
790 / XX. KAPITOLA
LÉKY‚ LÉČIVA‚ NÁVYKOVÉ A BIOLOGICKÉ LÁTKY JAKO
PŘÍČINA NEŽÁDOUCÍCH ÚČINKŮ PŘI LÉČEBNÉM POUŽITÍ (Y40–Y59)
Nepatří sem: nehoda v technice podání léčiv nebo biologických látek při lékařských a operačních výkonech (Y60–Y69)
Y40
Systémová antibiotika
Nepatří sem: antibiotika užívaná místně (Y56.–)
protinádorová antibiotika (Y43.3)
. 0
Peniciliny
. 1 Cefalosporiny a jiná beta-laktamová antibiotika
. 2
Chloramfenikolová skupina
. 3
Makrolidová antibiotika
. 4
Tetracykliny
. 5
Aminoglykosidy
Streptomycin
. 6 Rifampicin a příbuzná antibiotika
. 7 Antifungální antibiotika‚ používaná systémově
. 8 Jiná systémová antibiotika
. 9 Systémové antibiotikum NS
Y41 Jiné systémové protiinfekční a protiparazitární
prostředky
Nepatří sem: místně užívané protiinfekční prostředky (Y56.–)
. 0
Sulfonamidy
. 1
Antimykobakteriální léčiva
Nepatří sem: Rifampicin a příbuzná antibiotika (Y40.6)
streptomycin (Y40.5)
. 2
Antimalarika a léčiva působící na jiná krevní protozoa
Nepatří sem: hydroxychinolinové deriváty (Y41.8)
. 3
Jiná protozoární léčiva
. 4
Antihelmintika
. 5
Protivirová léčiva
Nepatří sem: amantadin (Y46.7) cytarabin (Y43.1)
. 8 Jiné určené systémové protiinfekční a protiparazitární prostředky
Hydroxychinolinové deriváty
Nepatří sem: antimalarická léčiva (Y41.2)
. 9 Systémový protiinfekční a protiparazitární prostředek NS
Y42 Hormony a jejich syntetické náhrady a antagonisté‚ nezařazené(-í) jinde
Nepatří sem: mineralokortikoidy a jejich antagonisté (Y54.0–Y54.1) oxytocinové hormony (Y55.0)
paratyreoidní hormony a deriváty (Y54.7)
. 0 Glukokortikoidy a syntetická analoga
Nepatří sem: glukokortikoidy užívané místně (Y56.–)
XX. KAPITOLA / 791
. 1 Tyreoidní hormony a náhrady
. 2 Antityreoidní léčiva
. 3 Inzulin a perorální (hypoglykemizující) antidiabetická léčiva
. 4 Orální antikoncepční prostředky
Vícesložkové a jednosložkové preparáty
. 5 Jiné estrogeny a gestageny
Směsi a náhrady
. 6 Antigonadotropiny‚ antiestrogeny‚ antiandrogeny‚ nezařazené jinde
Tamoxifen
. 7 Androgeny a anabolika
. 8 Jiné a neurčené hormony a syntetické náhrady
Hormony předního laloku hypofýzy [adenohypofyzární]
. 9 Jiní a neurčení antagonisté hormonů
Y43 Prostředky působící přímo na celý organismus
Nepatří sem: vitaminy nezařazené jinde (Y57.7)
. 0 Antialergická a antiemetická léčiva
Nepatří sem: neuroleptika na bázi fenotiazinu (Y49.3)
. 1 Protinádorové antimetabolity
Cytarabin
. 2 Protinádorové přírodní produkty
. 3 Jiná protinádorová léčiva
Protinádorová antibiotika
Nepatří sem: tamoxifen (Y42.6)
. 4 Imunosupresivní prostředky
. 5 Acidifikující a alkalizující prostředky
. 6 Enzymy‚ nezařazené jinde
. 8 Jiné prostředky působící přímo na celý organismus‚ nezařazené jinde
Antagonisté těžkých kovů
. 9 Prostředek působící přímo na celý organismus NS
Y44 Prostředky působící primárně na krevní složky
. 0 Preparáty železa a jiné přípravky proti hypochromní anemii
. 1 Vitamin B12‚ kyselina listová a jiné přípravky proti
megaloblastické anemii
. 2 Antikoagulancia
. 3 Antagonisté antikoagulancií‚ vitamin K a jiná koagulancia
. 4 Antitrombotická léčiva [inhibitory agregace destiček]
Nepatří sem: kyselina acetylsalicylová (Y45.1) dipyridamol (Y52.3)
. 5 Trombolytická léčiva
. 6 Přirozená krev a krevní produkty
Nepatří sem: imunoglobulin (Y59.3)
. 7 Náhražky plazmy
. 9 Jiné a neurčené prostředky působící na krevní složky
792 / XX. KAPITOLA
Y45 Analgetika‚ antipyretika a protizánětlivá léčiva
. 0
Opioidy a příbuzná analgetika
. 1
Salicyláty
. 2
Deriváty kyseliny propionové
. 3 Jiná nesteroidní protizánětlivá léčiva [NSA]
. 4
Antirevmatika
Nepatří sem: chlorochin (Y41.2)
salicyláty (Y45.1)
glukokortikoidy (Y42.0)
. 5
Deriváty 4-aminofenolu
. 8 Jiná analgetika a antipyretika
. 9 Analgetikum‚ antipyretikum a protizánětlivé léčivo NS
Y46 Antiepileptika a antiparkinsonická léčiva
Nepatří sem: acetazolamid (Y54.2)
barbituráty nezařazené jinde (Y47.0)
benzodiazepiny (Y47.1)
paraldehyd (Y47.3)
. 0
Sukcinimidy
. 1
Oxazolidindiony
. 2
Hydantoinové deriváty
. 3
Deoxybarbituráty
. 4
Iminostilbeny
Karbamazepin
. 5
Valproová kyselina
. 6 Jiná a neurčená antiepileptika
. 7
Antiparkinsonika
Amantadin
. 8
Spazmolytika
Nepatří sem: benzodiazepiny (Y47.1)
Y47 Sedativa‚ hypnotika a antianxiózní léčiva
. 0
Barbituráty‚ nezařazené jinde
Nepatří sem: deoxybarbituráty (Y46.3)
tiobarbituráty (Y48.1)
. 1
Benzodiazepiny
. 2
Chloralové deriváty
. 3
Paraldehyd
. 4
Sloučeniny bromu
. 5
Smíšená sedativa a hypnotika‚ nezařazená jinde
. 8
Jiná sedativa‚ hypnotika a antianxiózní léčiva
Metakvalon
. 9
Sedativa‚ hypnotika a antianxiózní léčiva NS
Spánkový:
. odvar
. lék
NS
. tableta
Y48 Anestetika a terapeutické plyny
. 0 Inhalační anestetika
XX. KAPITOLA / 793
. 1 Parenterální anestetika
Tiobarbituráty
. 2 Jiná a neurčená celková anestetika
. 3 Lokální anestetika
. 4 Anestetikum NS
. 5 Terapeutické plyny
Y49 Psychotropní léčiva‚ nezařazená jinde
Nepatří sem: prostředky snižující chuť k jídlu [anorektika] (Y57.0) barbituráty nezařazené jinde (Y47.0) benzodiazepiny (Y47.1)
kofein (Y50.2) kokain (Y48.3) metakvalon (Y47.8)
. 0 Tricyklická a tetracyklická antidepresiva
. 1 Antidepresiva-inhibitory monoaminooxydázy
. 2 Jiná a neurčená antidepresiva
. 3 Fenotiazinová antipsychotika a neuroleptika
. 4 Butyrofenonová a tioxantenová neuroleptika
. 5 Jiná antipsychotika a neuroleptika
Nepatří sem: rauwolfia (Y52.5)
. 6 Psychodysleptika [halucinogeny]
. 7 Psychostimulancia s možností zneužívání
. 8 Jiné psychotropní prostředky‚ nezařazené jinde
. 9 Psychotropní léčivo NS
Y50 Stimulancia centrální nervové soustavy‚ nezařazená
jinde
. 0
Analeptika
. 1
Antagonisté morfinu
. 2
Metylxantiny‚ nezařazené jinde
Kofein
Nepatří sem: aminofylin (Y55.6) theobromin (Y55.6) teofylin (Y55.6)
. 8 Jiná stimulancia centrální nervové soustavy
. 9 Stimulans centrální nervové soustavy NS
Y51 Léčiva působící primárně na autonomní nervovou soustavu
. 0 Inhibitory acetylcholinesterázy
. 1 Jiná parasympatomimetika [cholinergika]
. 2 Ganglioplegika nezařazená jinde
. 3 Jiná parasympatolytika (s anticholinergním
a antimuskarinovým účinkem) a spazmolytika‚ nezařazená jinde
Papaverin
. 4 Agonisté převážně alfa-adrenoreceptorů‚ nezařazení jinde
Metaraminol
794 / XX. KAPITOLA
. 5 Agonisté převážně beta-adrenoreceptorů‚ nezařazení jinde
Nepatří sem: salbutamol (Y55.6)
. 6 Antagonisté alfa-adrenoreceptorů‚ nezařazení jinde
Nepatří sem: námelové alkaloidy (Y55.0)
. 7 Antagonisté beta-adrenoreceptorů‚ nezařazení jinde
. 8 Prostředky účinkující centrálně a blokující adrenergní neuron‚ nezařazené jinde
Nepatří sem: clonidin (Y52.5) guanetidin (Y52.5)
. 9 Jiná a neurčená léčiva působící primárně na autonomní nervovou soustavu
Léčiva stimulující jak alfa-‚ tak beta-adrenoreceptory
Y52 Prostředky působící primárně na kardiovaskulární soustavu
Nepatří sem: metaraminol (Y51.4)
. 0 Kardiostimulující glykosidy a léčiva s podobným účinkem
. 1 Blokátory kalciových kanálů
. 2 Jiná antiarytmická léčiva‚ nezařazená jinde
Nepatří sem: antagonisté beta-adrenoreceptorů (Y51.7)
. 3 Koronární vazodilatancia‚ nezařazená jinde
Dipyridamol
Nepatří sem: antagonisté beta-adrenoreceptorů (Y51.7) blokátory kalciových kanálů (Y52.1)
. 4 Inhibitory angiotensin konvertujícího enzymu
. 5 Jiná antihypertenzní léčiva‚ nezařazená jinde
Clonidin
Guanetidin
Rauwolfia
Nepatří sem: antagonisté beta-adrenoreceptorů (Y51.7) blokátory kalciových kanálů (Y52.1) diuretika (Y54.0–Y54.5)
. 6 Antihyperlipidemická a antisklerotická léčiva
. 7 Periferní vazodilatancia
Deriváty kyseliny nikotinové
Nepatří sem: papaverin (Y51.3)
. 8 Antivarikózní léčiva‚ včetně sklerotizujících prostředků
. 9 Jiné a neurčené prostředky působící primárně na kardiovaskulární soustavu
Y53 Prostředky působící primárně na gastrointestinální soustavu
. 0 Antagonisté H2 receptorů histaminu
. 1 Jiná antacida a léčiva snižující žaludeční sekreci
. 2 Stimulační projímadla
. 3 Solná a osmotická projímadla
. 4 Jiná projímadla
Léčiva střevní atonie
. 5 Digestiva
XX. KAPITOLA / 795
. 6
Protiprůjmová léčiva
Nepatří sem: systémová antibiotika a jiné protiinfekční prostředky
(Y40–Y41)
. 7
Emetika
. 8
Jiné prostředky působící primárně na gastrointestinální
soustavu
. 9
Prostředek působící primárně na gastrointestinální soustavu
NS
Y54 Prostředky působící primárně na vodní rovnováhu‚
přeměnu minerálů a metabolismus kyseliny močové
. 0
Mineralokortikoidy
. 1 Antagonisté mineralokortikoidů [antagonisté aldosteronu]
. 2
Inhibitory karboanhydrázy
Acetazolamid
. 3
Tiazidová diuretika
. 4 Diuretika působící v oblasti Henleovy kličky
. 5
Jiná diuretika
. 6 Prostředky udržující elektrolytovou‚ kalorickou a vodní
rovnováhu
Orální rehydratační soli
. 7
Prostředky ovlivňující metabolismus vápníku
Hormony a deriváty paratyreoidní
Skupina D vitaminu
. 8
Prostředky ovlivňující metabolismus kyseliny močové
. 9 Minerální soli‚ nezařazené jinde
Y55
Prostředky působící primárně na hladké a kosterní
svalstvo a dýchací soustavu
. 0
Uterotonika‚ oxytociny
Námelové alkaloidy
Nepatří sem: estrogeny‚ gestageny a antagonisté (Y42.5–Y42.6)
. 1 Relaxancia kosterních svalů [prostředky blokující
neuromuskulární převod]
Nepatří sem: spazmolytika (Y46.8)
. 2 Jiné a neurčené prostředky působící primárně na svalstvo
. 3
Antitusika
. 4
Expectorancia
. 5 Léčiva proti běžnému nachlazení
. 6
Antiastmatika‚ nezařazená jinde
Aminofylin
Salbutamol
Theobromin
Teofylin
Nepatří sem: agonisté beta-adrenoreceptorů (Y51.5)
hormony předního laloku hypofýzy [adenohypofyzární]
(Y42.8)
. 7
Jiné a neurčené prostředky působící primárně na dýchací
soustavu
796 / XX. KAPITOLA
Y56 Lokální prost ředky působící primárně na kůži a sliznici a léčiva oční‚ ušní‚ nosní‚ krční a zubní
Patří sem: glukokortikoidy použité místně
. 0 Lokální antifungální‚ protiinfekční a protizánětlivá léčiva‚ nezařazená jinde
. 1 Antipruriginóza
. 2 Lokální adstringencia a lokální detergencia
. 3 Emoliencia‚ demulgencia a ochranné látky
. 4 Keratolytika‚ keratoplastika a jiná léčiva a přípravky k léčbě vlasů
. 5 Oční léčiva a přípravky
. 6 Ušní‚ nosní a krční léčiva a přípravky
. 7 Zubní léčiva‚ k místní aplikaci
. 8 Jiné lokální prostředky
Spermicidy
. 9 Lokální prostředek NS
Y57 Jiné a neurčené léky‚ léčiva a návykové látky
. 0 Prostředky snižující chuť k jídlu [anorektika]
. 1 Lipotropní léčiva
. 2 Antidota a chelátotvorné prostředky‚ nezařazené jinde
. 3 Prostředky odpuzující od požití alkoholu
. 4 Farmaceutická excipiencia
. 5 Kontrastní látky pro RTG
. 6 Jiné diagnostické prostředky
. 7 Vitaminy‚ nezařazené jinde
Nepatří sem: kyselina nikotinová (Y52.7) vitamin B 12 (Y44.1) vitamin D (Y54.7)
vitamin K (Y44.3)
. 8 Jiné léky‚ léčiva a návykové látky
. 9 Lék‚ léčivo nebo návyková látka NS
Y58 Očkovací látky proti bakteriím
. 0 Očkovací látka BCG
. 1 Očkovací látka proti tyfu a paratyfu
. 2 Očkovací látka proti choleře
. 3 Očkovací látka proti moru
. 4 Očkovací látka proti tetanu
. 5 Očkovací látka proti záškrtu
. 6 Očkovací látka proti dávivému kašli včetně kombinací s pertusní složkou
. 8 Smíšené o čkovací látky proti bakteriím mimo kombinací s pertusní složkou
. 9 Jiné a neurčené očkovací látky proti bakteriím
Y59 Jiné a neurčené očkovací a biologické látky
. 0 Očkovací látky proti virovým nemocem
. 1 Očkovací látky proti rickettsiózám
XX. KAPITOLA / 797
. 2
Očkovací látky proti protozoárním nemocem
. 3
Imunoglobulin
. 8
Jiné určené očkovací a biologické látky
. 9
Očkovací nebo biologická látka NS
NEHODY U PACIENTŮ PŘI ZDRAVOTNÍ PÉČI (Y60–Y69)
Nepatří sem: zlomení‚ nebo špatná funkce léčebné pomůcky (při použití) (po implantaci) (v chodu) (Y70–Y82)
operační‚ vyšetřovací a léčebné výkony jako příčina abnormální reakce pacienta‚ bez zmínky o nehodě při výkonu (Y83–Y84)
zdravotnické přístroje spojené s nežádoucími událostmi způsobenými vnějšími příčinami zařazenými jinde (V01–Y59, Y85–Y87, Y89)
Y60 Neúmyslné říznutí‚ píchnutí‚ perforace nebo krvácení při zdravotní péči
. 0 Při operaci
. 1 Při infuzi nebo transfuzi
. 2 Při ledvinné dialýze nebo jiné perfuzi
. 3 Při injekci nebo imunizaci
. 4 Při endoskopickém vyšetření
. 5 Při srdeční katetrizaci
. 6 Při aspiraci‚ punkci a jiné katetrizaci
. 7 Při podávání klyzmatu
. 8 Při jiné zdravotní péči
. 9 Při neurčené zdravotní péči
Y61 Cizí těleso náhodně ponechané v těle při zdravotní péči
. 0 Při operaci
. 1 Při infuzi nebo transfuzi
. 2 Při ledvinné dialýze nebo jiné perfuzi
. 3 Při injekci nebo imunizaci
. 4 Při endoskopickém vyšetření
. 5 Při srdeční katetrizaci
. 6 Při aspiraci‚ punkci a jiné katetrizaci
. 7 Pří vynětí katétru nebo tamponu (sušení)
. 8 Při jiné zdravotní péči
. 9 Při neurčené zdravotní péči
Y62 Selhání sterilizačních opatření při zdravotní péči
. 0 Při operaci
. 1 Při infuzi nebo transfuzi
. 2 Při ledvinné dialýze nebo jiné perfuzi
. 3 Při injekci nebo imunizaci
. 4 Při endoskopickém vyšetření
. 5 Při srdeční katetrizaci
798 / XX. KAPITOLA
. 6 Při aspiraci‚ punkci a jiné katetrizaci
. 8 Při jiné zdravotní péči
. 9 Při neurčené zdravotní péči
Y63 Chyba v dávkování při zdravotní péči
Nepatří sem: náhodné předávkování léčiva nebo nesprávný lék podaný omylem (X40–X44)
. 0 Nadměrné množství krve nebo jiné tekutiny podané při transfuzi nebo infuzi
. 1 Nesprávné rozředění tekutiny použité při infuzi
. 2 Předávkování dávky(-ek) záření při terapii
. 3 Vystavení pacienta záření z nedbalosti při zdravotní péči
. 4 Chyba v dávkování při terapii elektrošokem nebo inzulinovým šokem
. 5 Nepřiměřená teplota při místní aplikaci a obkladu (zábalu)
. 6 Nepodání potřebného léčiva nebo biologické látky
. 8 Chyba v dávkování při jiné zdravotní péči
. 9 Chyba v dávkování při neurčené zdravotní péči
Y64 Kontaminované léčebné a biologické látky
. 0 Kontaminovaná léčebná nebo biologická látka‚ transfundovaná nebo infundovaná
. 1 Kontaminovaná léčebná nebo biologická látka‚ injikovaná nebo užitá pro imunizaci
. 8 Kontaminovaná léčebná nebo biologická látka podaná jinými způsoby
. 9 Kontaminovaná léčebná nebo biologická látka podaná neurčenými způsoby
Podání kontaminované léčebné nebo biologické látky NS
Y65 Jiné nehody při zdravotní péči
. 0 Nevhodná krev použitá při transfuzi
. 1 Nesprávný roztok použitý při infuzi
. 2 Selhání sutury nebo ligatury při operaci
. 3 Špatné umístění endotracheální trubice při anestetickém výkonu
. 4 Neúspěch při zavádění nebo odstraňování jiné trubice nebo nástroje
. 5 Provedení nepatřičné operace
. 8 Jiné určené nehody při zdravotní péči
Y66 Neposkytnutí lékařské péče (operační a léčebné)
Předčasné zastavení lékařské péče (operační a léčebné)
Y69 Neurčená nehoda při zdravotní péči
XX. KAPITOLA / 799
NEŽÁDOUCÍ PŘÍHODY SOUVISEJÍCÍ S POUŽITÍM
LÉKAŘSKÝCH PŘÍSTROJŮ (POMŮCEK) PŘI
DIAGNOSTICKÉM VÝKONU NEBO LÉČEBNÉ PÉČI (Y70–Y82)
Patří sem: zlomený‚ nebo nesprávně fungující medicínská pomůcka (při použití) (po implantaci) (v chodu)
Nepatří sem: nehoda u pacienta v průběhu chirurgické a léčebné péče‚ klasifikovaná pod Y60–Y69
pozdní komplikace po použití léčebné pomůcky bez zmínky o jejím zlomení‚ nebo nesprávné fukci (Y83–Y84) zdravotnické přístroje spojené s nežádoucími událostmi způsobenými vnějšími příčinami zařazenými jinde (V01–Y59, Y85–Y87, Y89)
Následující členění na čtvrtém místě je určeno pro použití u položek Y70–Y82:
Poznámka: Členění .0–.8 se nehodí pro každou jednotlivou položku v plné šíři.
. 0 Diagnostické a monitorovací přístroje (pomůcky)
. 1 Léčebné (nechirurgické) a rehabilitační přístroje (pomůcky)
. 2 Protetické a jiné implantáty‚ materiály a přídatné pomůcky
. 3 Chirurgické nástroje‚ materiály a přístroje (pomůcky)(včetně stehů)
. 8 Rozličné přístroje (pomůcky)‚ nezařazené jinde
Y70 Nežádoucí příhody související s anesteziologickými přístroji (pomůckami)
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]
Y71 Nežádoucí příhody související s kardiovaskulárními přístroji (pomůckami)
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]
Y72 Nežádoucí příhody související s ušními‚ nosními‚ krčními přístroji (pomůckami)
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]
Y73 Nežádoucí příhody související s gastroenterologickými a urologickými přístroji (pomůckami)
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]
800 / XX. KAPITOLA
Y74 Nežádoucí příhody související s p řístroji (pomůckami) pro celkové nemocniční a osobní použití
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]
Y75 Nežádoucí příhody související s neurologickými přístroji (pomůckami)
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]
Y76 Nežádoucí příhody související s porodnickými a gynekologickými přístroji (pomůckami)
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]
Y77 Nežádoucí příhody související s očními přístroji (pomůckami)
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]
Y78 Nežádoucí příhody související s radiologickými přístroji (pomůckami)
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]
Y79 Nežádoucí příhody související s ortopedickými přístroji (pomůckami)
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]
Y80 Nežádoucí příhody související s přístroji (pomůckami) fyzikální medicíny
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]
Y81 Nežádoucí příhody související s přístroji (pomůckami) obecné a plastické chirurgie
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]
Y82 Nežádoucí příhody související s jinými a neurčenými lékařskými přístroji (pomůckami)
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]
XX. KAPITOLA / 801
OPERAČNÍ A JINÉ VYŠETŘOVACÍ A LÉČEBNÉ VÝKONY
JAKO PŘÍČINA ABNORMÁLNÍ REAKCE PACIENTA ČI
POZDĚJŠÍ KOMPLIKACE‚ BEZ ZMÍNKY O NEHODĚ PŘI VÝKONU (Y83–Y84)
Nepatří sem: nehody u pacientů v průběhu chirurgické nebo léčebné péče‚ klasifikované pod Y60–Y69
zlomení‚ nebo špatná funkce medicínské pomůcky (v průběhu výkonu) (po implantaci) (v chodu) (Y70–Y82)
zdravotnické přístroje spojené s nežádoucími událostmi způsobenými vnějšími příčinami zařazenými jinde (V01–Y59, Y85–Y87, Y89)
Y83 Operace a jiné operač ní výkony jako příčina abnormální reakce nebo pozdější komplikace‚ bez zmínky
o nehodě při výkonu
. 0 Operace s transplantací celého orgánu
. 1 Operace s implantací umělé vnitřní pomůcky
. 2 Operace s anastomózou‚ by-passem nebo štěpem
. 3 Operace s vytvořením vnějšího ústí
. 4 Jiná rekonstrukční operace
. 5 Amputace končetin(-y)
. 6 Odnětí jiného orgánu (částečné)(úplné)
. 8 Jiné operační výkony
. 9 Operační výkon NS
Y84 Jiné vyšetřovací a léčebné výkony jako příčina abnormální reakce pacienta nebo pozdější komplikace‚ bez zmínky o nehodě při výkonu
. 0 Srdeční katetrizace
. 1 Ledvinná dialýza
. 2 Radiologický výkon a radioterapie
. 3 Terapie šokem
. 4 Aspirace tekutiny
. 5 Zavedení žaludeční nebo dvanáctníkové sondy
. 6 Katetrizace močového ústrojí
. 7 Odběr vzorku krve
. 8 Jiné vyšetřovací a léčebné výkony
. 9 Vyšetřovací a léčebný výkon NS
802 / XX. KAPITOLA
NÁSLEDKY VNĚJŠÍCH PŘÍČIN NEMOCNOSTI A ÚMRTNOSTI (Y85–Y89)
Poznámka: Položek Y85–Y89 se používá k vyznač ení okolností jako příčiny smrti‚ poškození nebo disability u následků nebo „pozdních následků”‚ které jsou samy o sobě zařaditelné jinam. Mezi následky patří stavy takto označené přímo nebo ty‚ které nastanou jako „pozdní následky” jeden rok nebo později po původní příhodě. Nemají být užity pro chronickou otravu a vystavení škodlivým vlivům. Tyto stavy kóduj jako běžnou otravu a vystavení škodlivým vlivům.
Y85 Následky dopravních nehod
. 0 Následky nehody motorového vozidla
. 9 Následky jiných a neurčených dopravních nehod
Y86 Následky jiných nehod
Y87 Následky úmyslného sebepoškození‚ napadení (útoku) a případů (událostí) nezjištěného úmyslu
. 0 Následky úmyslného sebepoškození
. 1 Následky napadení (útoku)
. 2 Následky případů (událostí) nezjištěného úmyslu
Y88 Následky při zdravotní péči jako vnější příčině
. 0 Následky nežádoucích účinků způsobených léky‚ léčivy‚ návykovými a biologickými látkami při léčebném použití
. 1 Následky nehod u pacientů při zdravotní péči
. 2 Následky nepříznivých příhod souvisejících s diagnostickým či léčebným použitím lékařských přístrojů (pomůcek)
. 3 Následky operačních‚ vyšetřovacích a léčebných výkonů jako příčiny abnormální reakce pacienta či pozdější komplikace‚ bez zmínky o nehodě při výkonu
Y89 Následky jiných vnějších příčin
. 0 Následky zákonného zákroku
. 1 Následky válečných operací
. 9 Následky neurčené vnější příčiny
XX. KAPITOLA / 803
DOPLŇKOVÉ FAKTORY TÝKAJÍCÍ SE PŘÍČIN
NEMOCNOSTI A ÚMRTNOSTI ZAŘAZENÝCH JINDE (Y90–Y98)
Poznámka: Tyto položky lze používat k poskytnutí doplňkové informace týkající se příčin nemocnosti a úmrtnosti. Nesmí se používat‚ kódujeme-li v nemocnosti či úmrtnosti pouze jediný stav.
Y90 Průkaz ovlivnění alkoholem podle obsahu alkoholu v krvi
. 0 Hladina alkoholu v krvi menší než 20 mg/100 ml
. 1 Hladina alkoholu v krvi 20-39 mg/100 ml
. 2 Hladina alkoholu v krvi 40-59 mg/100 ml
. 3 Hladina alkoholu v krvi 60-79 mg/100 ml
. 4 Hladina alkoholu v krvi 80-99 mg/100 ml
. 5 Hladina alkoholu v krvi 100-119 mg/100 ml
. 6 Hladina alkoholu v krvi 120-199 mg/100 ml
. 7 Hladina alkoholu v krvi 200-239 mg/100 ml
. 8 Hladina alkoholu v krvi 240 mg/100 ml nebo více
. 9 Přítomnost alkoholu v krvi‚ hladina neurčena
Y91 Průkaz ovlivnění alkoholem podle stupně intoxikace
Nepatří sem: průkaz ovlivnění alkoholem podle obsahu alkoholu v krvi (Y90.–)
. 0 Lehká alkoholová intoxikace
Zápach alkoholu v dechu‚ lehká porucha chování v činnosti a reakcích nebo lehce snížená koordinace
. 1 Střední alkoholová intoxikace
Zápach alkoholu v dechu‚ střední porucha chování v činnosti a reakcích nebo středně snížená koordinace
. 2 Těžká alkoholová intoxikace
Těžká porucha v činnostech a reakcích‚ těžce snížená koordinace nebo zhoršená schopnost spolupracovat
. 3 Velmi těžká alkoholová intoxikace
Velmi těžká porucha v činnostech a reakcích‚ velmi těžce snížená koordinace nebo ztráta schopnosti spolupracovat
. 9 Ovlivnění alkoholem NS
Podezření na ovlivnění alkoholem NS
Y95 Nemocniční (nozokomiální) stav
Y96 Stav související se zaměstnáním
Y97 Stav související se znečištěným okolním prostředím
Y98 Stav související se životním stylem