Průvodce:Interna IV. (LFP UK)

Z WikiSkript

Výuka[upravit | editovat zdroj]

Interní blok trvá 11 týdnů - 10 týdnů trávíte na odděleních a poslední týden slouží jako přípravná doba ke státní zkoušce. Výuka je organizována tak, že od pondělí do čtvrtka probíhá praktická výuka na odděleních a v pátek je pro všechny společný seminář, kde medici prezentují některé z jim zadaných stěžejních témat s interní problematikou. Každý ze studentů obdrží na začátku bloku svůj vlastní zápočtový list, který Vám na konci každého týdne podepíše vedoucí oddělení. Podpisy získáváte také za absolvování pátečních seminářů, které jsou povinné. Nutností je také splnění povinné odpolední služby na oddělení.

První den stáže se studenti sejdou v knihovně II. Interní kliniky FN Bory (Borský ročník) nebo seminární místnosti I. interní kliniky (Lochotínské ročníky)

Výuka na Lochotíně[upravit | editovat zdroj]

Výuka probíhá na I. Interní klinice FN Plzeň - Lochotín. Začíná mezi 7:30 hod. až 8.30 hod. (záleží na oddělení) a končí kolem 12:00 či až Vás propustí některý z vyučujících. Během Vaší stáže navštívíte oddělení kardiologie, nefrologie, diabetologie, gastroenterologie, hemato–onkologické oddělení, septickou JIP, kardiologickou JIP a oddělení plicní.

  • Metabolická JIP: výuka začíná v 8:30 a končí mezi dvanáctou a jednou hodinou. Oddělení se nachází v přízemí hned u vchodu B. Výuku má na starost pan primář, MUDr. Novák.
  • Hematoonkologické oddělení: výuka začíná v 8:30 a končí před dvanáctou. Oddělení se nachází v pavilonu B, 8.patro. Výuku má na starost Doc. MUDr. Lisák PhD.
  • Plicní klinika: výuka začíná v 8:30 a končí po dvanácté. Klinika se nachází v areálu FN Bory, pavilon 22. Klíčky od šatny dostanete v kartotéce (sejdete po schodech a dáte se napravo). Šatna je pak ve stejném patře, nalevo od schodů a pak rovně.
  • Gastroenterologie: výuka začíná v 8:30. Oddělení se nachází ve třetím patře, vchod B. Výuku má na starost MUDr. Balihar a MUDr. Koželuhová.
  • Kardiologický JIP: Výuka začíná v 7:30 a končí okolo dvanácté hodiny. Nejdříve půjdete na hlášení, které je v seminární místnosti oddělení (1PP, kousek za bufetem U Dubu napravo), pak se vydáte na oddělení, které se nachází ve stejném patře. Výuku má na starost MUDr. Hromádka, PhD.
  • Kardiologie - lůžkové oddělení: Výuka začíná v 7:30 a končí okolo dvanácté hodiny. Nejdříve půjdete na hlášení, které je v seminární místnosti oddělení (1PP, kousek za bufetem U Dubu napravo), pak se vydáte na oddělení, které se nachází v 7. patře pavilonu B. Výuku má nastarost MUDr. Brůhová. POZOR!! není povolena žádná absence, docházka je kontrolována. Pokud budete chybět a zjistí to, musíte si to nahradit (obvyklé dvě hodiny na službě tady nepomohou).
  • Intervenční kardiologie: pokud vás na kardiologii pošlou na itervenční zákrok, najdete sály ve 4. patře po cestě na oddělení zobrazovacích metod. Můžete zde vidět elektrofyziologické vyšetření, zavedení ICD nebo koronarografii. Personál je zde vstřícný a má snahu vám i něco vysvětlit.
  • Nefrologie: lůžkové oddělení se nachází v 7 patře pavilonu B. Oddělení hemodialýzy je v 2. nadzemním patře. Výuku má na starost MUDr. MAREŠ Jan. Výuka začíná v 7:30 hlášením v seminární místnosti.

Výuka na Borech[upravit | editovat zdroj]

Výuka probíhá na II. Interní klinice FN Plzeň - Bory, oficiálně začíná v 7:30 a končí ve 12:30. Ráno by se všichni měli zapsat do sešitu na 1.patře vedle sekretariátu. V 7:45 by se všichni studenti měli zúčastnit ranního hlášení (knihovna II. Interní kliniky - 2. patro) Během Vaší stáže navštívíte ambulance, I., II., III. interní oddělení a JIP. Studenti zde pracují jako sekundární lékaři pod dozorem staršího lékaře a měli by se účastnit všech speciálních výkonů - punkce, EKG, kardioverze, cévkování, centrální žilní katetrizace, ambulantní 24 hod monitorace TK atd. Návštěva hemodialýzy a invazivní kardiologie bude domluvena v průběhu stáže. Studenti by také měli absolvovat alespoň jednu odpolední službu od 16.00 do cca 20.00 (příjmová ambulance, JIP, konzília), kterou si individuálně domluví se službu majícím lékařem. Dle rozpisu se studenti zúčastní týdenní stáže na Plicní klinice (PNE). Všechny aktivity si nechá student potvrdit do Zápočtového listu. Listy jsou na sekretariátu u paní Bartošové.

Výuka v bývalé Vojenské nemocnici[upravit | editovat zdroj]

Výuka probíhá na Interním oddělení bývalé Vojenské nemocnice. Začíná v 7 hodin hlášením na třetím patře (před skleněnými dveřmi na gastroenterologii vpravo je seminární místnost) a ve 12 hodin či až Vás propustí některý z vyučujících. Vaši stáž strávíte na jednom z těchto oddělení - A, B, LDN I, II nebo III. Student má většinou přidělen pokoj, o který se stará jako lékař na pozici sekundáře.

Semináře[upravit | editovat zdroj]

Každý pátek probíhají semináře, kde medici prezentují některé z jim zadaných stěžejních témat s interní problematikou. Semináře probíhají formou powerpointových prezentací v přednáškové místnosti II. interní kliniky na Borech (Borský ročník). Seminář má dvě části: teoretickou část na cca. 45 minut a kazuistiku na cca. 25 minut. Seminář vždy připravuje skupina studentů pod vedením doktora, kterého musí vždy včas kontaktovat. Ten jim často poskytne většinu studijních materiálů potřebných pro seminář. Nemocného pro kazuistiku by měl pomoct vybrat lékař.

Výuka v Ústí nad Labem[upravit | editovat zdroj]

Výuka v Ústí nad Labem probíhá na odděleních Masarykovy nemocnice. Každý den ráno od 8 hodin probíhá seminář, který trvá obvykle do 9 hodin, semináře se konají obvykle v seminární místnosti interního oddělení, nebo seminární místnosti kardiologického oddělení. Poté se studenti přesouvají v předem stanovených dvojicích či trojicích na přidělená oddělení. Během stáže strávíte 3 týdny na kardiologickém oddělení, 2 týdny na gastroenterologickém oddělení, 2 týdny na interním oddělení, a po jednom týdnu na plicním oddělení, emergency a na lůžkách následné péče. Výuka probíhá nejdéle do 13 hodin, většinou však do 11 - 12 hodin. V průběhu stáže je třeba také absolvovat jednu odpolední službu na vámi vybraném oddělení. Součástí zápočtu je kromě splněné docházky také vypracování seminární práce na vámi vybrané téma, které obsahuje teoretickou část a kazuistiku vybraného případu na dané téma. Práce se odevzdává již během stáže v průběhu 7. nebo 8. týdne. V průběhu posledního týdne je vyhrazen jeden den na prezentaci vašeho tématu vašim spolužákům. Praktickou zkoušku skládáte poslední týden stáže na tom oddělení, na kterém se právě nacházíte. Ke státnici si pak odnášíte vyplněný zápočtový list a známku z vaší seminární práce a z praktické zkoušky.

Státní zkouška[upravit | editovat zdroj]

Státní zkouška na Lochotíně: Státní zkouška má 3 části - praktickou část, test a ústní část. Praktická zkouška probíhá na závěr praktického bloku t.j. 11. týden a skládáte ji na oddělení, kde zrovna jste. Studenti připravující se na zkoušku mimo Plzeň, skládají praktickou zkoušku v nemocnici, kde se připravují, zpravidla v posledním týdnu stáže. Každý obdrží vlastního pacienta, kterému odebere anamnézu a provede základní fyzikální vyšetření, o všem si poté promluvíte se zkoušejícím lékařem. Ve zkouškovém týdnu Vás poté čeká test a po jeho úspěšném absolvování ústní část - zde si taháte již sestavenou kombinaci ze dvou otázek + otázku z plicního nebo pracovního lékařství (celkem tedy zodpovídáte tři otázky), dále vyhodnocujete 3 EKG křivky.

Otázky ke státní zkoušce: 144 otázek z interních oborů (akutní stavy, kardiologie, hemato-onkologie, nefrologie, gastroenterologie, revmatologie), 24 otázek z plicní problematiky a 14 otázek z pracovního lékařství.

Státní zkouška na Borech: Státní zkouška má 2 části - praktickou a ústní část. Praktická zkouška probíhá na závěr praktického bloku t.j. 11. týden a skládáte ji na oddělení, kde zrovna jste. Studenti připravující se na zkoušku mimo Plzeň, skládají praktickou zkoušku v nemocnici, kde se připravují, zpravidla v posledním týdnu stáže. Každý obdrží vlastního pacienta, kterému odebere anamnézu a provede základní fyzikální vyšetření, o všem si poté promluvíte se zkoušejícím lékařem. U ústní části si taháte 5 otázek (+ otázku z interní propedeutiky, 3 otázky ze speciální interny a po jedné otázky z plicního lékařství) a 2 EKG záznamy.

Otázky ke státní zkoušce: 29 otázek z interní propedeutiky, 113 otázek ze speciální části, 25 otázek z plicní problematiky.

Doporučená literatura[upravit | editovat zdroj]

  • KLENER, Pavel. Vnitřní lékařství. 4. vydání. Praha : Galén : Karolinum, c2011. ISBN 978-80-7262-705-9.
  • ČEŠKA, Richard, et al. Interna. 1. vydání. Praha : Triton, 2010. 855 s. ISBN 978-80-7387-423-0.