Průvodce:Lékařská psychologie a komunikace s nemocným (LFP UK)

Z WikiSkript

Jedná se interaktivní předmět plný překvapení, kde dojde na praxi, videa, komunikaci, komunikaci, komunikaci a v neposlední řadě i na nůžky a lepidlo ☺. Předmět je ohodnocen po úspěšném zakončení 5 kredity.

Výuka[upravit | editovat zdroj]

Vyučuje se v zimním i letním semestru, praktika jsou povinná a konají se v kroužku (doslovně) ve FN Lochotín (vchod B - 1PP). První hodinu se dozvíte, kdo je kmenový vyučující skupiny, podá vám základní informace ohledně výuky, je k dispozici studentům skupiny po celou dobu semestru.

Před výukou si prostudujte materiály z MOODLU k danému tématu, vyučující bude na počátku hodiny zjišťovat, zda jste tak učinili (verbálně nebo písemně)!!!

Témata praktik v ZS: Psychologie v medicíně. Sexuologie. Nedobrovolná hospitalizace, práce s agitovaným a suicidálním pacientem. Komunikační dovednosti v práci lékaře. Práce s handicapovaným pacientem. Kožní klinika. Problematika stáří.

Témata praktik v LS: Problematické typy osobnosti. Komunikace s nemotivovaným pacientem. Hippokratova přísaha. Lékařská psychologie a etika v perinatální péči. Sdělování závažné diagnózy. Podpůrná psychoterapie a nácvik nedirektivního rozhovoru. Komunikace s dětským pacientem. Hematoonkologie a etika, sdělování závažné diagnózy. Chronický pacient. Psychologická první pomoc. Hospic. Komunikace s úzkostným pacientem.

Výukový materiál[upravit | editovat zdroj]

Kurz: Lékařská psychologie a etika, heslo do MOODLE: lpae2018

Rozvrhy a materiály k výuce najdete v MOODLU pod předmětem Lékařská psychologie a etika. Informace v MOODLU sledujte pravidelně, budou tam uveřejňovány aktualizace (např. i náhrada praktik a případně změny ve výuce, místo srazu apod.).

Podmínky zápočtu za zimní semestr[upravit | editovat zdroj]

1.      Docházka na praktika – je povolena 1 absence. Pokud máte další absenci, musíte si praktika nahradit.

Náhradu musíte předem nahlásit  na sekretariát Psychiatrické kliniky na tel. 377 103 101 a  domluvit se, kdy je to možné.  Svou docházku na tomto praktiku si od vyučujícího necháte potvrdit a ukážete ji při zápočtu.

Další náhrada praktik je možná účastí na některé z přednášek a workshopu v rámci Studentské školy psychoterapie a duševního zdraví, rovněž musí být potvrzeno.

2.      Esej – podmínky pro sepsání eseje najdete v MOODLU. Termín odevzdání do 1.12. 2019 (nebo dle dohody s kmenovým vyučujícím, u kterého budete dělat zápočet).

Esej může být nahrazena:

1.      Docházkou na přednášky (1 povolená absence) - potvrzení dostanete vždy po přednášce.  

2.      Dobrovolnickou aktivitou v délce 12 hodin –  svůj zájem nahlaste do 12.10.2019 Markétě Hovorkové na email [[1]]  nebo osobně na 1.informační schůzce, které se uskuteční v rámci 1. přednášky z Lékařské psychologie dne 4.10.2019

3.       Vědeckou aktivitou – vypracování studie –  studii může vypracovat max. jedna skupina nebo její část. Součástí výuky bude možnost aktivní účasti při sběru a analýze dat u jednoho z výzkumných projektů. Výsledky budou prezentovány na Studentské vědecké konferenci. Výhodou této možnosti je zařazení výsledného posteru a účasti na konferenci do Vašeho CV/Resumé v rámci výzkumné praxe, což přispěje k Vaší konkurence schopnosti a všestrannosti. Studentům bude připsáno 5 plusových bodů do 6. ročníku. Zájemci se nahlásí doc. Veverovi do 12.10. 2019

Zkouška[upravit | editovat zdroj]

Pro připuštění ke zkoušce je nutné mít zapsané zápočty za oba semestry.

Zkouška je pouze ústní, bazíruje se na několika základních pojmech a jménech. Zkouška je příjemnou záležitostí, předmět je však důležitý pro klinické obory, což si vlastně uvědomíte teprve až budete mezi pacienty. Mezi studenty nově kolují vypracované otázky, ale pozor neustále se mění díky změnám výuky.