Indukované prúdy

Z WikiSkript

Vo vodiči, ktorý obsahuje voľné nosiče náboja a nachádza sa v nestacionárnom magnetickom poli, vzniká indukované elektrické pole a indukuje sa elektromotorické napätie (Faradayov zákon).

Prúd, ktorý tečie vodičom sa nazýva indukovaný prúd. Indukované elektrické pole je na rozdiel od elektrostatického poľa pole vírové, to znamená, že jeho siločiary sú uzavreté krivky.


Lenzov zákon: Indukovaný prúd pôsobí proti zmene, ktorá ho vyvolala. Má vždy taký smer, aby zmena indukčného toku cez danú plochu bola minimálna.

Vlastná indukcia[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Pri prechode časovo premenného prúdu vlastným obvodom sa mení jeho magnetické pole a magnetický indukčný tok a indukuje sa v ňom elektromotorické napätie. Zmena magnetického indukčného toku je priamo úmerná zmene veľkosti prúdu.

Vzájomná indukcia[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Ak sa vodič nachádza v blízkosti iného vodiča, ktorým preteká časovo premenný prúd, indukuje sa v ňom elektrické pole a tečie ním indukovaný prúd.

Účinky[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Pôsobením elektromagnetického poľa na tkanivo sa v ňom indukuje elektromotorické napätie, čo spôsobuje vznik časovo premenného elektrického poľa a indukovaných prúdov. Ak sa prekročí istá prahová hodnota napätia, elektromagnetické polia ovplyvňujú napätie naprieč bunkovou membránou, činnosť jej receptorov, iontových kanálov, činnosť buniek a reakcií, ktoré v nich prebiehajú. Zmenou štruktúry proteínov (enzýmov, hormónov...) spôsobujú zmenu ich funkcie. Sú zodpovedné za indukciu časovo premenných elektrických nábojov na povrchu aj vnútri tela, stimuláciu nervových a svalových buniek.

Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Použitá literatúra[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

  • NAVRÁTIL, Leoš a Jozef ROSINA. Medicínská biofyzika. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, 2005. 524 s. ISBN 80-247-1152-4.