Indukované proudy

Z WikiSkript

(přesměrováno z Indukované prúdy)

Ve vodiči, který obsahuje volné nosiče náboje a nachází se v nestacionárním magnetickém poli, vzniká indukované elektrické pole a indukuje se elektromotorické napětí (Faradayův zákon).

Proud, který teče vodičem se nazývá indukovaný proud. Indukované elektrické pole je na rozdíl od elektrostatického pole pole vírové, to znamená, že jeho siločáry jsou uzavřené křivky.


Lenzův zákon: Indukovaný proud působí proti změně, jež ho vyvolala. Má vždy takový směr, aby změna indukčního toku přes danou plochu byla minimální.

Vlastní indukce[upravit | editovat zdroj]

Při průchodu časově proměnného proudu vlastním obvodem se mění jeho magnetické pole a magnetický indukční tok a indukuje se v něm elektromotorické napětí. Změna magnetického indukčního toku je přímo úměrná změně velikosti proudu.

Vzájemná indukce[upravit | editovat zdroj]

Pokud se vodič nachází v blízkosti jiného vodiče, kterým protéká časově proměnný proud, indukuje se v něm elektrické pole a teče jím indukovaný proud.

Účinky[upravit | editovat zdroj]

Působením elektromagnetického pole na tkáň se v ní indukuje elektromotorické napětí, což způsobuje vznik časově proměnného elektrického pole a indukovaných proudů. Pokud dojde k překročení jisté prahové hodnoty napětí, elektromagnetická pole ovlivní napětí napříč buněčnou membránou, činnost jejich receptorů, iontových kanálů, činnost buněk a reakcí, které v nich probíhají. Změnou struktury proteinů (enzymů, hormonů...) způsobují změnu jejich funkce. Jsou zodpovědné za indukci časově proměnných elektrických nábojů na povrchu i uvnitř těla, stimulaci nervových a svalových buněk.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • NAVRÁTIL, Leoš a Jozef ROSINA. Medicínská biofyzika. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, 2005. 524 s. ISBN 80-247-1152-4.