Jevy na rozhraní fází

From WikiSkripta

(Redirected from Adsorpce)

Povrchové napětí[edit | edit source]

Povrchové napětí

Uvnitř kapaliny jsou všechny molekuly obklopeny stejnými molekulami a ty na sebe navzájem ze všech stran stejně působí soudržnými silami. Na rozhraní fází (tj. na hladině kapaliny) se kapalina snaží kvůli výslednici sil směřujících dovnitř zaujmout co nejmenší povrch. Povrchové napětí je tečná síla k povrchu kapaliny, která s rostoucí teplotou klesá. Její jednotkou je N/m. Lze ho také definovat jako energii nutnou ke zvětšení povrchu kapaliny o 1m2. Látky rozpuštěné v kapalině, které snižují povrchové napětí kapalin, se nazývají povrchově aktivní. Povrchové napětí má význam např. při dýchání (vlhké stěny alveolů).

Adsorpce[edit | edit source]

Na fázových rozhraních je vždy větší koncentrace látek rozpuštěných v kapalině, protože se tak snižuje její povrchové napětí -> tento děj se nazývá adsorpce. Proti tomuto ději působí difúze a výsledkem je ustanovení tzv. adsorpční rovnováhy vyjádřené Gibbsovou adsorpční rovnicí (izotermou).


Odkazy[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]

  • JIŘÍ, Beneš,, Jirák, DANIEL a Vítek, FRANTIŠEK. Základy lékařské fyziky. - vydání. Charles University in Prague, Karolinum Press, 2015. 322 s. ISBN 9788024626451.