Biuret

From WikiSkripta

Heslo
Vznik biuretu

Biuret je kondenzační produkt dvou molekul močoviny. Vzniká žíháním močoviny za odštěpení amoniaku. Vazby mezi kyslíky a dusíky svou povahou připomínají peptidovou vazbu. Díky volným elektronovým párům na atomech kyslíku a dusíku biuret snadno vytváří komplexní sloučeniny.

Biuret je nejmenší molekula, která reaguje v tzv. biuretové reakci používané k průkazu peptidů a bílkovin a ke stanovení bílkovin.

IUPAC = karbamoylurea