Braggův vrchol (heslo)

Z WikiSkript

Heslo


Braggův vrchol je maximum Braggovy křivky, která zaznamenává úbytek energie linearizovaného ionizujícího záření při průchodu materiálem. Závisí na druhu záření, počáteční energii částic a materiálu, kterým prochází.

Braggova křivka vychází ze vztahu: [math]\displaystyle{ S(E) = - dE / dx }[/math], kde dE je změna energie a dx změna dráhy.

Střední dolet částice (ležící zhruba ve stejné hloubce jako Braggův vrchol) se vypočítá integrací reciproké hodnoty přes energii (E0 znamená počáteční kinetickou energii částice):
[math]\displaystyle{ \Delta x=\int_{0}^{E_0}\frac{1}{S(E)}\, dE }[/math].


Příklady

Braggova křivka pro proud protonů má specifický průběh, který je využíván v radioterapii (protonová terapie). Záření předá většinu své energie na relativně malém úseku až u konce doletu částic, které se všechny absorbují, tudíž záření nepokračuje dál a neovlivňuje materiál za ním.
Podobný průběh má i pro záření hadronů či iontů. Liší se ve strmosti nástupu Braggova vrcholu, v množství „zbytkového“ záření za ním a hloubce doletu. U některých se též předpokládá širší využití v radioterapii.Odkazy

Související články

Externí odkazy

Zdroje

  • NAVRÁTIL, Leoš a Jozef ROSINA, et al. Medicínská biofyzika. 1 (dotisk 2013) vydání. Praha : Grada Publishing, 2005. 524 s. ISBN 978-80-247-1152-2.