Bromouracil

From WikiSkripta
Změněno.png
Heslo
5-bromouracil

Mutagen, analog thyminu. Po zařazení do nukleové kyseliny se v enol-formě páruje s guaninem, v keto-formě s adeninem. Způsobuje tranzice G-C a A-T.