Fázové změny

From WikiSkripta

Fázové změny nebo také fázové přechody jsou děje, při kterých narušíme termodynamickou rovnováhu látky nebo soustavy. Tímto narušení dojde ke změně fáze látky. Při této změně dojde ke skoku, při kterém se mohou změnit fyzikální veličiny, které danou látku charakterizují.

Tání a tuhnutí[edit | edit source]

Atomy, molekuly nebo ionty upevněné v krystalové mřížce kmitají následkem tepelného pohybu. S rostoucí teplotou stoupá jejich kinetická energie až dosáhne takové hodnoty, že částice opustí mřížku a ta se rozpadne. Při ochlazovaní kapaliny dochází k opačnému jevu.

Vypařování a kondenzace[edit | edit source]

  • V uzavřené nádobě je kapalina a nad ní při jakékoliv teplotě její vlastní páry. Převládá-li pohyb molekul z kapalné fáze do plynné, dochází k vypařování a roste tlak plynu nad kapalinou do té doby, než je stejný počet molekul v plynné i kapalné fázi ( = nasycená pára).
  • Dochází-li k vypařování v celém objemu kapaliny, jedná se o var.
  • Náhlým ochlazením páry dojde k její kondenzaci, jsou k tomu však třeba kondenzační centra (malé částečky prachu nebo ionty).

Sublimace a desublimace[edit | edit source]

Přechod z pevné fáze v plynnou a naopak.

Ionizace a rekombinace[edit | edit source]

Přechody plynné fáze v plazmatickou a naopak.

Odkazy[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]