Fórum:Elektronické testování studentů

Z WikiSkript

Obecné problémy elektronického testování[upravit | editovat zdroj]

Formy otázek[upravit | editovat zdroj]

Multiple Choice Question (MCQs)[upravit | editovat zdroj]

Tvorba otázek s mnohočetným výběrem odpovědi[upravit | editovat zdroj]

Extended Matching Question (EMQs)[upravit | editovat zdroj]

EMQs nebo též EMI (extended matching question/items) jsou nově zaváděné „rozšířené otázky s mnohočetným výběrem“. Důvodem pro jejich zavedení je, že MCQ svou formou svádějí k biflování, nikoli k pochopení. Charakteristickými znaky EMQ jsou: Mnohočetné odpovědi – alespoň osm možných odpovědí reprezentujících nejméně dva různé scénáře. Otázka má být položena tak, aby student byl schopen zformulovat správnou odpověď, aniž by předtím viděl nabízené varianty.

Single Best Answer Questions (SBAs)[upravit | editovat zdroj]

Single Best Answer Questions – nově zaváděný formát testových otázek s jednou správnou odpovědí. Testové otázky s jedinou správnou odpovědí jsou v současné době považovány za nejspolehlivější způsob, jak otestovat znalosti a aplikaci poznatků v klinické kontextech a jsou široce využívány v pregraduální a postgraduální nastavení. viz:1 Používají se především v klinických letech lékařských vysokých škol, neboť umožňuje lépe testovat nejen „vědět“, ale i „vědět jak“.

Fórum:Tvorba kvízů v LMS Connect[upravit | editovat zdroj]

Kliknutím na nadpis se vám zobrazí článek s příslušnou tématikou.

Aktuality testování v LMS Connect[upravit | editovat zdroj]

Součástí nové verze LMS Connect (v první polovině měsíce duben 2009) bude v sekci „Začínáme…“ dostupná také nová verze aplikace Adobe Prezenter. K dispozici jsou zcela nové možnosti testování. Především možnost automatické změny pořadí testových otázek a odpovědí. Každý test je tak unikátní.

Fórum:Tvorba testů v LMS Moodle[upravit | editovat zdroj]

Kliknutím na nadpis se vám zobrazí článek s příslušnou tématikou.

Přehled testování na ústavech 1.LF UK[upravit | editovat zdroj]

Ústav biologie a lékařské genetiky[upravit | editovat zdroj]

Současný stav[upravit | editovat zdroj]

Testování je nedílnou součástí výuky pregraduálních studentů na ÚBLG. V současné době studenti všeobecného lékařství píší 2 průběžné testy a zápočtový test v každém semestru (v letním i v zimním). Posledním a finálním testem je pak test předzkouškový.

Metodicky je aktuálně využíváno papírové zadání testů (existuje více variant pro každý typ testu), studenti odpovídají na otázky do předtištěných formulářů, které jsou po uplynutí časového limitu vybrány a ručně opraveny vyučujícími. Hlavními nevýhodami tohoto systému jsou časová náročnost (čas strávený rozdáváním zadání a vybíráním testů a následně i opravováním, což je nepříjemné zejména u předzkouškového testu) a řada technických nevýhod (riziko vynášení testových otázek, potřeba tisknout nová zadání při změně/opravě otázky, vysoká spotřeba papíru apod.).

Plánované změny[upravit | editovat zdroj]

V současné době je analyzována možnost kompletní elektronizace testovacího procesu. Předběžné požadavky jsou tyto:

 • Využití PC v "rotundě" ústavu k testování. Studenti budou psát testy přímo na počítači.
 • Možnost přihlašování studentů pomocí jejich přístupů z CAS (propojení databází).
  • Alternativně je nutné zajistit vlastní databázi s unikátními přihlašovacími údaji pro každého studenta.
 • Maximální zabezpečení proti podvádění při testech a vynášení testových otázek.
  • Zakázat možnost přepínaní mezi okny (opouštění testovacího programu).
  • Zákaz kopírovat text (zadání otázek) do schránky.
  • Zákaz snímání obrazovky (PrintScreen).
 • Možnost spouštění programu v českém i anglickém uživatelském rozhraní (pro studenty obou paralelek).
 • Možnost náhodné generace testů z databáze otázek při zachování neměnného počtu určitých typů otázek v celém testu.
 • Okamžité vyhodnocení testů.
 • Pokročilé možnosti analýzy testovací strategie (nástroje k identifikaci špatných otázek).
 • Možnost archivace výsledků testů každého uživatele (studenta) po dobu trvání celého semestru.

Diskutováno je využití komerčního softwaru Questionmark.

Anatomický ústav[upravit | editovat zdroj]

 • Karel Krema, Vedoucí práce: RNDr. Jiri Brabec, M.D., Ph.D.,

Automatická tvorba testů[upravit | editovat zdroj]

Automatická tvorba testů s možností dynamické kategorizace otázek dle obtížnosti. Zkouška z anatomie na I. lékařské fakultě je složena ze tří dílčích částí: rozřazovací písemný test, praktická zkouška na pitevně a ústní zkouška. Podkladem první části zkoušky, tedy písemného testu, který je předpokladem k pokračování v dalších částech zkoušky, je identifikace 30 struktur na obrázcích, které promítáme pomocí dataprojektoru a studenti píší správné odpovědi (názvy struktur) na papír. Pro projití testem je třeba správně pojmenovat alespoň 21 struktur. Dosud test vyrábíme ručně tak, že z databáze anatomických ilustrací a fotografií vybíráme obrázky, vkládáme je do PowerPointu, kde šipkou označíme požadovanou strukturu a číslem označíme její testové pořadí. Rádi bychom však celý proces zautomatizovali a zároveň vložili dynamický prvek statistického hodnocení každé otázky (na podkladě úspěšnosti odpovědí v předchozích a budoucích testech), díky čemuž by se omezil vliv osobnosti učitele na obtížnost testu.

Materiál a kategorizace[upravit | editovat zdroj]

Jak již bylo uvedeno výše, test se skládá ze 30 otázek. Každou otázku představuje anatomická ilustrace či fotografie, na které je šipka označující danou strukturu; první obrázek, který studenti uvidí je rentgenový snímek. Druhá otázka pak zahrnuje kosti lebky, třetí obrázek ukazuje kosti celého těla, čtvrtá je zaměřena na svaly a tak dále. Jinými slovy: máme databáze obrázků přiřazených ke každé otázce. Jeden obrázek (například ze složky „kosti lebky“) je v databázi v několika kopiích, přičemž šipka ukazuje vždy na jinou strukturu. Na podkladě výsledků odpovědí z předchozích zkoušek jsme začali k jednotlivým otázkám přidávat informaci, kolik procent studentů odpovědělo na danou otázku správně. Můžeme je tedy dělit na lehké (80–100 % správných odpovědí), těžké (0–20 % správných odpovědí) a zbytek jako středně obtížné. V budoucích testech by zastoupení těchto tří kategorií mělo být 20 % lehkých, stejně pak velmi těžkých a 60 % středně těžkých. Vzhledem k tomu, že ruční zpracování a výroba testů s přihlédnutím na tíži otázek je příliš náročná, nabízíme k úvaze projekt na program, který by hlavně umožnil:

1. automaticky sestavit test z databáze obrázků dle výše uvedených zastoupení anatomických krajin (30 složek) přičemž by
2. zařadil otázky dle jejich obtížnosti (3 úrovně); a
3. umožnil dynamicky editovat obtížnost otázek na podkladě výsledků budoucích testů.

Fyziologický ústav[upravit | editovat zdroj]

 • Mikuláš Mlček

Používáme vlastní plně elektronický systém (MySQL, PHP). Provozujeme od r 2004/2005. Ctc: mikulas.mlcek(et)lf1.cuni.cz

Použítí testů[upravit | editovat zdroj]

 • zápočtové testy
 • opakovací testy během semestru
 • vstupní testy do cvičneí (pilotně)
 • klasifikované zápočty (bakalářské směry)

Testový SW[upravit | editovat zdroj]

Uživatelské rozhraní[upravit | editovat zdroj]
 • html pro studenty
 • html pro učitele
 • mysql pro administraci
Vlastnosti[upravit | editovat zdroj]

Zkušenosti a omezení[upravit | editovat zdroj]

 • hlavní omezení je nemožnost synchronizace s daty SIS s důsledky jako popisuje Patfyz (nelze spolehlivě a/nebo včas identifikovat studenty, nutnost manualních aktualizací seznamů, absence fota). DOufáme v řešení prostřednictvím webové služby (níže)
 • pro studenty uživatelsky trivální, nevyžaduje zaškolení
 • studenty identifikuje učitel během psaní testu (podle ISIC nebo osobně zná, dříve i podle foto)
 • zpětná analýza jednotlivých odpovědí významně zefektivňuje zkvalitňování textů a poskytuje rychlou zpětnou vazbu o výuce
 • kapacita >>100 studentů denně (při 30 min na test)

Ústavu patologické fyziologie[upravit | editovat zdroj]

 • Petr Stodulka

Testový SW[upravit | editovat zdroj]

Na Ústavu patologické fyziologie LF1 (přednosta prof. MUDr. Emanuel Nečas, DrSc.) vyvíjejí vlastní systém pro automatizované vyhodnocování studentských zápočtových a zkouškových testů. Součástí tohoto systému je i databáze studentů, kteří mají zapsané naše předměty v daném školním roce. Do této databáze se průběžně ukládají výsledky jejich testů a na konci roku se použijí jako podklad pro udělení zápočtu a zkoušky.

Software umí automatizovaně vyhodnocovat dvacetiotázkové zápočtové testy (zaškrtávací testy s jednou až pěti možnými odpovědmi, 0-5 správných odpovědí).

Stručný přehled vlastností:

 • testy vyplňované na papíře do speciálních formulářů, které se hromadně skenují a vyhodnocují
 • správa databáze testových otázek řazených do okruhů (otázky jsou čistě textové)
 • správa „testových sestav“ – specifikace kolik otázek z jakého okruhu má být v kterém testu
 • generování a tisk zadání z náhodně vybraných otázek podle testových sestav
 • správa studentů – přiřazení trojístných čísel studentům a jejich následná identifikace
 • vyhodnocení testů a tisk sestav s přehledem chyb a souhrnem výsledků
 • rozpoznávání formulářů je prováděno SW třetí strany

V současné době jsou nuceni před každým semestrem ručně exportovat z webové aplikace SIS seznam studentů navštěvujících daný předmět, ručně jej upravit na požadovaný formát a importovat do vlastního systému. Problémy způsobuje také to, že někteří studenti se v seznamu zapsaných studentů objevují až v průběhu semestru. Z výše uvedeného plyne, že potřebují přístup k datům studentů navštěvujících jejich předměty jinak, než přes webové rozhraní. Data mohou mít libovolnou automaticky zpracovatelnou podobu (přímý přístup do databáze, XML web service, …).

Psychiatrická klinika[upravit | editovat zdroj]

 • Zdeněk Fišar

Již od roku 2000 jsou vytvořeny testy z psychiatrie pro studenty 1. LF UK: [1]. Databáze otázek a odpovědí je uložena v MS Access, program pro testování a prohlížení je v ASP. Test lze snadno použít pro jiný obor záměnou otázek a odpovědí v databázi a úpravou úvodní stránky. Bližší popis a vyzkoušení viz výše uvedený odkaz.

Vzhledem k potřebě spolehlivě identifikovat studenta provádějícího test, se mi jako schůdná jeví pouze možnost provádět testování u PC pod dohledem těsně před zkouškou (nebo v rámci ní). U nás je zatím praxe taková, že studenti nejsou testováni u PC, ale hromadně (několik skupin) dostanou tištěnou verzi (v několika variantách) a odpovědi se potom vyhodnocují ručně (a na základě výsledku jsou či nejsou připuštěni ke zkoušce). Test na PC tedy zatím slouží spíš pro výuku a přípravu studentů ke zkoušce.

Hygiena[upravit | editovat zdroj]

 • Martin Ouvín

Zusob tvorby testu – take do MySQL databaze s generovacim skriptem v PHP. Generujeme 10 testu po 30 otazkach ze 2 kategorii. Zuzitkovavame celou databazi, otazky se neopakuji. Automaticka zmena poradi otazek i odpovedi. Tvorba sablony pro opravovani. Plne elektronicke vypracovani/zpracovani ztroskotalo pro nedostatek PC v dosahu. Evolucne jsme zustali u generovani papirovych testu.

Kontakty[upravit | editovat zdroj]

 • Laboratoř biokybernetiky a počítačové podpory výuky:
Mgr. Petr Stodulka, Tel: +420 22496 5967, mailto:petr.stodulka@lf1.cuni.cz

Webové služby pro testování[upravit | editovat zdroj]

Motivace[upravit | editovat zdroj]

Na Ústavu patologické fyziologie LF1 vyvíjejí systém pro automatizované vyhodnocování studentských zápočtových a zkouškových testů. Součástí tohoto systému je i databáze studentů, kteří mají zapsané jejich předměty v daném školním roce. Do této databáze se průběžně ukládají výsledky jejich testů a na konci roku se použijí jako podklad pro udělení zápočtu a zkoušky.

Dosud byli nuceni před každým semestrem ručně exportovat z webové aplikace SIS seznam studentů navštěvujících daný předmět, ručně jej upravit na požadovaný formát a importovat do vlastního systému. Problémy způsobovalo také to, že někteří studenti se v seznamu zapsaných studentů objevují až v průběhu semestru.

Z výše uvedeného plyne, že je potřeba přístup k datům studentů navštěvujících příslušné předměty jinak, než přes webové rozhraní. Data mohou mít libovolnou automaticky zpracovatelnou podobu (přímý přístup do databáze, XML web service, …).

Požadovaná data[upravit | editovat zdroj]

Pro specifikované předměty chceme znát seznam studentů, kteří mají (nebo měli) tento předmět v daném školním roce zapsaný, spolu s informacemi o jejich zápočtech a zkouškách.

Konkrétně jde o tyto údaje:

jednoznačné id studenta jméno studenta obor studijní kruh informace o zápočtu (datum, příp. jméno vyučujícího) informace o zkoušce (jednotlivé pokusy, data, jména zkoušejících) Předpokládáme, že požadavek bude mít následující parametry:

credentials pro přístup do SIS kód předmětu školní rok Toto řešení by bylo možné dále rozšířit o pomocné funkce podporující uživatelský komfort, např. vrácení seznamu kurzů vyučovaných daným vyučujícím apod. V nejbližší době plánujeme zavést pouze výše uvedenou funkčnost, nicméně pro další vývoj by stálo za úvahu vytvořit možnost přístupu k SISu i za účelem udělování zápočtů a zkoušek.

Bezpečnost[upravit | editovat zdroj]

Při přístupu do databáze SIS můžeme použít login a heslo přednosty ústavu. Domníváme se však, že pro minimalizaci bezpečnostních rizik by bylo vhodnější zavést v systému SIS, pokud je na to připraven, novou roli: uživatele, který bude mít přístup k datům stejně jako přednosta ústavu, ovšem pouze s právem číst.

Požadovaná data z IS Studium[upravit | editovat zdroj]

Pro specifikované předměty potřebujeme znát seznam studentů, kteří mají (nebo měli) tento předmět v daném školním roce zapsaný, spolu s informacemi o jejich zápočtech a zkouškách. Konkrétně jde o tyto údaje: • jednoznačné id studenta • jméno studenta • obor • studijní kruh • informace o zápočtu (datum, příp. jméno vyučujícího) • informace o zkoušce (jednotlivé pokusy, data, jména zkoušejících) Předpokládáme, že požadavek bude mít následující parametry: • credentials pro přístup do SIS • kód předmětu • školní rok Toto řešení by bylo možné dále rozšířit o pomocné funkce podporující uživatelský komfort, např. vrácení seznamu kurzů vyučovaných daným vyučujícím apod. V nejbližší době plánujeme zavést pouze výše uvedenou funkčnost, nicméně pro další vývoj by stálo za úvahu vytvořit možnost přístupu k SISu i za účelem udělování zápočtů a zkoušek.

Webové služby[upravit | editovat zdroj]

Michal Josífko mailto:michal.josifko@ruk.cuni.cz (tel.: +420-224491782) připravil na základě požadavků Petra Stodůlky první verzi WSDL webové služby implementující zatím dvě metody pro získání seznamu zapsaných studentů a seznamu vyučovaných předmětů.

Testovací prostředí[upravit | editovat zdroj]

WSDL: https://nike.ruk.cuni.cz/webapps/testing/secured/ws.php?service=sis&wsdl

WS endpoint: https://nike.ruk.cuni.cz/webapps/testing/secured/ws.php?service=sis

Produkční prostředí[upravit | editovat zdroj]

WSDL: https://is.cuni.cz/webapps/secured/ws.php?service=sis&wsdl

WS endpoint: https://is.cuni.cz/webapps/secured/ws.php?service=sis

Autentizace[upravit | editovat zdroj]

Co se týče autentizace, bude prozatím služba zabezpečena pomocí HTTP Basic Authentication (tedy na úrovni protokolu HTTP, nikoliv webových služeb) s tím, že služba bude dostupná pouze přes HTTPS protokol. Pro přístup nebudou využívány osobní účty uživatelů z LDAP, neboť nejde o služby pro koncové uživatele, ale o zpřístupnění dat pro další automatizované zpracování aplikacemi, ale budou vydávány zvláštní přístupové údaje správcům jednotlivých klientských aplikací. Na straně IS UK bude pak udržována informace o tom, k jaké množině údajů mají mít jednotlivé aplikace přístup a kdo je za danou aplikaci na fakultě zodpovědný.

Uživatelé budou mít na testovacím prostřdí stejné uživatelské jméno, ale z důvodu bezpečnosti (odlišení testovacího a produkčního prostředí) jiné heslo.

Uživatelé[upravit | editovat zdroj]

TODO: Prosím o specifikaci aplikačních uživatelů, kteří mají mít k webovým službám přístup a zároveň o informaci, na jakou množinu dat mají mít nárok (např. zda jen na data vázaná k danému ústavu, či za celou fakultu). Po dospecifikování uživatelů a jejich oprávnění, budou vytvořeny příslušné aplikační účty a nakonfigurována práva.

Popis webových služeb[upravit | editovat zdroj]

Popis Webových služeb od Michala Josífka


Informace – Michal Josífko[upravit | editovat zdroj]

komentáře Petr Stodůlka a Hana Mezulianiková

P.S. = Petr Stodůlka
H.M. = Hana Mezulianiková
M.J. = Michal Josífko


 • P.S. Uvítal bych zjednodušení struktury – vracela by se pouze data, která mne zajímají v zjednodušené, na míru šité, struktuře
 • M.J. Nebráním se tomu strukturu zjednodušit, záleží ale na Vašich potřebách:

1. v datech IS Studium se často objevují číselníkové položky, nevím ale, zda potřebujete pro své potřeby jen kódy, kódy i názvy, jen názvy nebo spíše kódy s tím, že číselníky budete získávat jinou službou? (jedná se například o obor, typy examinací, výsledky examinací apod.)

 • P.S.Nerad bych musel získávat číselníky bokem, proto jsem pro ukecané řešení vracet vždy pár [kód, název].

2. struktura je značně hierarchická, díky netriviální struktuře studijních povinností, což ji komplikuje: faktický model studijní povinnosti v IS Studium, je takovýto:

 • studijní povinnost je identifikována kódem a je možné ji chápat jako předmět (byť jsou i jiné typy studijních povinností, například státní zkouška, či diplomová práce)
 • studijní povinnost může mít v jednotlivých letech v důsledku svého vývoje různé varianty (například dojde ke změně počtu kreditů, změně typu examinace, změně délky) – varianta je identifikována kódem studijní povinnosti a akademickým rokem
 • studijní povinnost si nezapisuje student jako osoba, ale student ve vztahu ke svému studiu – identifikací studia je jeho vnitřní databázové ID nebo (z hlediska MŠMT) kombinace: rodné číslo, fakulta, datum zápisu do studijního programu a studijní program
 • některé studijní povinnosti si student může zapisovat opakovaně – identifikací zapsané studijní povinnosti je tedy kód studijní povinnosti, akademický rok, semestr a studium
 • studijní povinnost se skládá z částí, část je identifikována kódem studijní povinnosti, akademickým rokem a semestrem
 • část studijní povinnosti se skládá z dílčích studijních povinností (terminologie bohužel není příliš ustálená, zvolil jsem tuto), např. zápočtu a zkoušky – tato dílčí studijní povinnost je identifikována kódem studijní povinnosti, akademickým rokem, semestrem a typem examinace
 • ke každé dílčí studijní povinnosti může existovat examinace, nebo může být studijní výsledek uznán
 • pokud existují examinace, ke každé takové examinace mohou existovat předchozí pokusy, z nichž má student


Vaším požadavkem bylo získat data až na úroveň pokusu o examinaci. Jediné zjednodušení struktury tedy spatřuji ve sloučení některých úrovní výše (např. v již prvním návrhu se první dvě úrovně: studijní povinnost a varianta studijní povinnosti sloučily do jedné).

 • P.S.Vzhledem k tomu, že v parametrech dotazu je specifikováno kdy a kterou studijní povinnost chceme, příjde mi zbytečné vracet úroveň týkající se studia. Student může mít přímo property studijníSkupina a odkaz (s kardinalitou 1) na zapsanou studijní povinnost. Další hierarchie týkající se částí studijní povinnosti, jejich dílčích částí apod. je v pořádku. Nadbytečná je pro mě i informace o datu zápisu a předběžném zápisu.
H.M. Informace o datu zapisu, predbeznem zapisu a udaje z prukazu povazuje za nezbytne dr. Mlcek z Fyziologickeho ustavu. Kontroluje je prubezne na seminarich.
M.J. Ohledně nabytečných položek Vám již odpověděli kolegové z Vaší fakulty. Co se týče úrovně odpovídající Studiu, je možné ji nejspíše odstranit. Předtím ještě zkontroluji, že neexistují případy, že by student měl studijní povinnost zapsánu v jednom roce/semestru v rámci více studií.

Dalším možným zjednodušením je převedení logických skupin elementů na vyšší úroveň, například nevyčleňovat průkaz jako samostatnou entitu, ale číslo čipu průkazu a čárový kód zapsat přímo ke studentovi. Zvažte prosím, co by pro Vás bylo výhodnější.

 • jaký je rozdíl mezi číslem osoby a id studenta?

Číslo osoby je osmimístné číslo z umístěné na průkazu studenta pod fotografií (má odraz v reálném světě) a jednoznačně identifikuje osobu. Id studenta je vnitřní databázové ID osoby přidělované systémem IS Studium všem studentům (nemá odraz v reálném světě).

 • kam se zadává třetí (prostřední) jméno studenta?

Prostřední jméno jsem doplnil.

 • ve struktuře dat chybí obor studia! (rozlišujeme zubaře od obecných lékařů)

Zde došlo k opomenutí, při refaktorizaci XSD obor vypadl. Doplnil jsem. Pouze bych poprosil o informaci, zda potřebujete obor identifikovat fakultním kódem, či zda potřebujete i další infromace na tom závislé, tj. typ studijního programu, studijní program a první a eventuelně druhý obor (v případě Vaší fakulty dvouoborová studia neexistují, ale obecně ano) dle MŠMT.

 • P.S.Já potřebuju kód a název oboru na fakultě. Jaké parametry bude mít dotaz? Předpokládám, že je vhodné akademický rok doplnit i semestrem. Co se týče předmětu, stačí jeho kód, nebo je potřeba přidat i fakultu?
H.M.Rozhodujici je kod studijni povinnosti, kterou ma student zapsanou. Na 1. LF ma kazdy obor sve kody predmetu.
Priklad:
kod B01150 je Patologicka fyziologie 1 pro zubni lekarstvi
kod B00050 je Patologicka fyziologie 1 pro vseobecne lekarstvi
kod B01463 je Patologie a patologicka fyziologie 1 pro ergoterapii
kod B01528 je Patologie a patologicka fyziologie 1 pro fyzioterapii
kod B01490 je Patologie a patologicka fyziologie 1 pro osetrovatelstvi
Predmety s kodem zacinajicim B….. jsou vzdy predmety 1. LF, aspon doufam.
M.J. Fakulta je jednoznačně určena kódem předmětu, není ji nutné uvádět. Argumenty jsem již o semestr doplnil.
 • P.S. zapsaná studijní povinnost se nikde neodkazuje na typ castStudijniPovinnosti (pravděpodobně triviální chyba ve WSDL)

M.J. Doplnil jsem referenční integritu.

 • P.S. někde mezi getSeznamZapsanychStudentuResultResultBody, getSeznamZapsanychStudentuResultResultBodyZapsaniStudenti a student bych očekával kolekci – prozatím to vypadá, že dotaz umí vrátit pouze jediného

M.J. Zde šlo o překlep, kolekci jsem doplnil. Michal Josífko

ExaMe[upravit | editovat zdroj]

Na EuroMisi provozují a podporují zkušební system ExaMe. http://soap.exame.cz/ Používají to např. na Dětské stomatologické klinice, 2. lékařské fakulty. Zmiňuje se datové propojení s databází na UK. Jitka Feberová.

OPUS SAPIENTIÆ[upravit | editovat zdroj]

Elektronický testovací systém. (správa testových otázek) M.Makovník, J.Lysý, A.Thurzo http://www.elcoms.sk/demo/kega/sk/login/oficialne-testy http://www.elcoms.sk/demo/kega/sk/

Popis systému[upravit | editovat zdroj]

Opus Sapientae je inteligentní on-line testovací systém, který pro tvorbu obsahu používá „crowdsourcing“. Jedná se o zapojení studentů, ale obecněji komunity do tvorby otázek. Učitel to pak přefiltruje a opraví. Systém umí otázky promíchat a vytvřit unikátní testy ze stejného balíku otázek. Zatím jsou k dispozici dvě jazykové mutace Sk, En.

Celý článek: Opus sapientae.pdf

Kontakt na autory[upravit | editovat zdroj]

Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave


TouchStone[upravit | editovat zdroj]

Fórum:TouchStone
Rogō (dříve TouchStone) je program pro elektronické testování studentů vyvinutý na lékařské fakultě University of Nottingham. Je to Open Source software uvolněný pod licencí GPL v3.0 takže uživatelé mohou SW modifikovat, rozšiřovat a přispívat k projektu.

Je používán na mnoha institucích. Osobní zkušenost s tímto systémem má: dr. Jan Trnka (3.LF), dr. Mikuláš Mlček, ...

 • Webové stránky věnované projektu
 • Publikace o TouchStone a jeho využití na lékařské fakultě University of Nottingham - Would the MRCS Written Papers Benefit from Computerisation? The University of Nottingham Experience, Authors: Baylem, N.J.1; Wilkinson, S.2; Dennick, R.3, Source: Bulletin of The Royal College of Surgeons of England, Volume 93, Number 1, January 2011 , pp. 1-5(5)

K dispozici je verze 4.0.1 (zdarma ke stažení), ale pracuje se na nové verzi 4.1, která vyjde v říjnu tohoto roku. Ta řeší několik problémů, které uživatelé identifikovali. Rozdíl je zejména v tom, že v nové verzi bude možné instalovat jazykové verze bez zásahu do kódu jádra.

Licencování: http://www.nottingham.ac.uk/nle/about/touchstone/licensing/licensing.html

Serverově Touchstone běží na systému Solaris nebo Linux s Apache.


Kontakty[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

Užitečné odkazy[upravit | editovat zdroj]

Elektronické testování na MUNI: http://is.muni.cz/elportal/prezentace/24_04_2008/videa/e_tech_prispevek02.pl

Elektronické testování University of Nottingham,UK: http://www.nottingham.ac.uk/nle/about/touchstone/

Porovnání testovacích systémů[upravit | editovat zdroj]

Fórum:Porovnání testovacích systémů

TouchStone OpusSapientae Questionmark
způsob licencování Open Source ? komerční
počet studentů neomezený ? 1000
kolaborativní příprava otázek Ano Ano ?