Fórum:GoBot.java (dokumentace)

From WikiSkripta

Class GoogleSearch je objekt komunikující s Google API. Jeho metoda getThePage() získává od http serveru Google API stránku objektů JSON, metoda getTheSearch() opakovaně vrací odkazy nalezené Googlem. Metodě TheSearch() je nutné nastavit proměnné refererURL a apiKey jako parametry komunikace s Google API (pro více informací kontaktujte autora botu).

Zdrojový kód[edit | edit source]

//Go
/*
 * To change this template, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */

package gobot;
import java.io.*;
import java.net.*;
import java.util.*;
//import java.util.Iterator;
import org.json.*; //http://www.json.org/java/
import org.xml.sax.InputSource;
import org.xml.sax.XMLReader;
import org.xml.sax.Attributes;
import org.xml.sax.helpers.DefaultHandler;
import org.xml.sax.helpers.XMLReaderFactory;


/**
 *
 * @author Pavel Dusek/GoBot
 */
public class Main {

  /**
   * @param args the command line arguments/ no command line arguments
   */
  public static void main(String[] args) {
 	String link = new String();

	try {
      MyWikiSkriptaListAllPagesApiSax wikiListAllPagesAPI = new MyWikiSkriptaListAllPagesApiSax();
      //wikiListAllPagesAPI.listAllPages();
      MyWikiSkriptaGetContentApiSax wikiGetContentAPI = new MyWikiSkriptaGetContentApiSax("<Nejaky wikiclanek>");
      wikiGetContentAPI.getContent();
      TheSearch mySearch = new TheSearch("WikiSkripta");
      link = mySearch.getTheSearch();
	} catch (Exception excp) {
      excp.printStackTrace();
      return;
	}
  }

}

class TheSearch{
  String googleAPI = "http://ajax.googleapis.com/ajax/services/search/web?v=1.0&";
  String apiKey = "<API KEY>";
  String refererURL = "<referrer URL>";
  JSONObject jsonSearch;
  String search;
  String queryCriterion;
  String pageLink;
  String start;
  List<String> startList = new ArrayList();
  List<String> linkList = new ArrayList();


  TheSearch(String criterion){
  	queryCriterion = criterion;
}


  String getThePage(String pageLink){
    //URLEncoder --- doplnit encoding
	String thePage = new String();

	try {
      URL u;
      u = new URL(pageLink);
      URLConnection connection;
      String s;
      connection = u.openConnection(); //throws IOException
      connection.addRequestProperty("Referer", this.refererURL);
      BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(connection.getInputStream()));

      while ( (s = reader.readLine()) != null) {
        thePage += s;
      }
      reader.close();

	} catch (MalformedURLException mue) {
      System.out.println("MalformedURLException…");
      mue.printStackTrace();
      System.exit(1);
    } catch (IOException ioe) {
      System.out.println("IOException…");
      ioe.printStackTrace();
      System.exit(1);
	}
	return thePage;
  }

  String getTheSearch(){
    //pouziva org.json.*
    try {
      //inicializace parseru, zjištění možností hledání na daný dotaz od Google API
      String pageLinkParameters = "q=" + URLEncoder.encode(this.queryCriterion, "UTF-8") + "&key=" + this.apiKey;
      pageLink = this.googleAPI + pageLinkParameters;
      jsonSearch = new JSONObject(this.getThePage(pageLink));
      search = "<root>" + XML.toString(jsonSearch) + "</root>";
      
      MyGoogleSearchSAX GoogleSearchParser = new MyGoogleSearchSAX();
      GoogleSearchParser.xmlDocument = search;
      GoogleSearchParser.parse();
      GoogleSearchParser.list.clear();//parsovalo se kvuli <start> tagu na google, vyhledane odkazy nejsou v tuto chvili zadouci
      startList.addAll(GoogleSearchParser.startList);
      for (String start: startList)
      {
        pageLinkParameters = "q=" + URLEncoder.encode(this.queryCriterion, "UTF-8") + "&start=" + start + "&key=" + this.apiKey;
        pageLink = this.googleAPI + pageLinkParameters;
        jsonSearch = new JSONObject(this.getThePage(pageLink));
        search = "<root>" + XML.toString(jsonSearch) + "</root>";
        GoogleSearchParser.xmlDocument = search;
        GoogleSearchParser.parse();
      }
      linkList.addAll(GoogleSearchParser.list);
	} catch (UnsupportedEncodingException uee) {
      uee.printStackTrace();
      System.exit(1);
    } catch (JSONException jsone) {
      jsone.printStackTrace();
      System.exit(1);
	} catch (NoSuchElementException nsee) {
      nsee.printStackTrace();
      return "";
    } catch (Exception excp) {
      excp.printStackTrace();
    }
    return "";
  }
}

class MyGoogleSearchSAX extends DefaultHandler{
  public MyGoogleSearchSAX(){
    super();
  }
  
  String lastOpenedNode = new String();
  String value = new String();
  String googleStart = new String();
  String xmlDocument;
  List<String> startList = new ArrayList();
  List<String> list = new ArrayList();


  void parse()
    throws Exception
  {
    XMLReader xr = XMLReaderFactory.createXMLReader();
    xr.setContentHandler(this);
    xr.setErrorHandler(this);
    StringReader r = new StringReader(xmlDocument);
    xr.parse(new InputSource(r));
  }


  public void startElement(String uri, String name, String qname, Attributes att)
  {
    lastOpenedNode = name;
  }
  public void endElement(String uri, String name, String qname)
  {
    if (name.equals("url") && name.equals(lastOpenedNode))
      this.list.add(value);
    if (name.equals("start") && name.equals(lastOpenedNode))
      this.startList.add(value);
    value = new String();
  }
  public void characters(char[] ch, int start, int length)
  {
    value = value + new String(ch,start,length).trim();
  }
}

class MyWikiSkriptaListAllPagesApiSax extends DefaultHandler {
  List<String> allpages = new ArrayList();
  String xmlDocument = new String();
  String lastOpenedNode = new String();
  String value = new String();
  String page = new String();
  String cont = new String();
  boolean queryContinue = false;

  MyWikiSkriptaListAllPagesApiSax(){
    super();
  }
  public void listAllPages(){
    try{
      URL wikiAPI = new URL("https://www.wikiskripta.eu/api.php");
      URLConnection wc = wikiAPI.openConnection();
      wc.setDoOutput(true);
      OutputStreamWriter writer = new OutputStreamWriter(wc.getOutputStream());
      writer.write("action=query&list=allpages&format=xml");
      writer.close();
      BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(wc.getInputStream()));
      String line;
      while ((line = reader.readLine()) != null)
      {
        xmlDocument += line + '\n';
      }
      reader.close();
      this.parse(xmlDocument);

      while (!cont.equals("")){
        xmlDocument = new String();
        wc = wikiAPI.openConnection();
        wc.setDoOutput(true);
        writer = new OutputStreamWriter(wc.getOutputStream());
        writer.write("action=query&list=allpages&apfrom=" + cont + "&format=xml");
        writer.close();
        reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(wc.getInputStream()));
        while ((line = reader.readLine()) != null){
          xmlDocument += line + '\n';
        }
        reader.close();
        try
        {
          this.parse(xmlDocument);
        } catch (org.xml.sax.SAXParseException spe)
        {
          spe.printStackTrace();
        }
      }

    } catch (Exception excp) {
      excp.printStackTrace();
    }
  }
  public void parse(String xml)
      throws Exception
  {
    XMLReader xr = XMLReaderFactory.createXMLReader();
    xr.setContentHandler(this);
    xr.setErrorHandler(this);
    StringReader r = new StringReader(xml);
    xr.parse(new InputSource(r));
  }


  public void startElement(String uri, String name, String qname, Attributes att)
  {
    lastOpenedNode = name;
    if (name.equals("p"))
    {
      allpages.add(att.getValue("", "title"));
      queryContinue = false;
      cont = "";
    }
    if (name.equals("query-continue"))
      queryContinue = true;
    if (name.equals("allpages") && queryContinue)
      cont = att.getValue("", "apfrom");
  }
}

class MyWikiSkriptaGetContentApiSax extends DefaultHandler {
  String title;
  String content;
  String openedNode;
  String value;
  String xmlDocument = new String();
  List<String> sentences = new ArrayList();

  MyWikiSkriptaGetContentApiSax(String title)
  {
    super();
    this.title = title;
  }

  void getContent()
  {
    try
    {
      URL wikiAPI = new URL("https://www.wikiskripta.eu/api.php");
      URLConnection wc = wikiAPI.openConnection();
      wc.setDoOutput(true);
      OutputStreamWriter writer = new OutputStreamWriter(wc.getOutputStream());
      writer.write("action=query&prop=revisions&rvprop=content&titles=" + title + "&format=xml");
      writer.close();
      BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(wc.getInputStream()));
      String line;
      while ((line = reader.readLine()) != null)
      {
        xmlDocument += line + '\n';
      }
      reader.close();
      this.parse(xmlDocument);
      System.out.println(content);
    } catch (Exception excp)
    {
      excp.printStackTrace();
    }
  }

  public void parse(String xml)
      throws Exception
  {
    XMLReader xr = XMLReaderFactory.createXMLReader();
    xr.setContentHandler(this);
    xr.setErrorHandler(this);
    StringReader r = new StringReader(xml);
    xr.parse(new InputSource(r));
  }

  public void startElement(String uri, String name, String qname, Attributes att)
  {
    openedNode = name;
  }
  public void endElement(String uri, String name, String qname)
  {
    if (name.equals("rev") && name.equals(openedNode))
    {
      openedNode = new String();
      content = value;
    }
    value = new String();
  }
  public void characters(char[] ch, int start, int length)
  {
    value = value + new String(ch,start,length).trim();
  }

}