Průvodce:Psychiatrie (LFP UK)

Z WikiSkript


V pátém ročníku probíhá pouze bloková výuka. Každá skupina má jiné pořadí bloků. Odpoledne jsou pak společné, nepovinné přednášky pro všechny studenty. Blok Psychiatrie trvá 9 dní a je zakončen zkouškou.

Výuka[upravit | editovat zdroj]

Výuka probíhá na Psychiatrické klinice FN Plzeň - Lochotín (pavilon B, 2.NP sekretariát). Od r. 2018 jsou i 4 nepovinné přednášky odpoledne pro všechny studenty, dozvíte se důležité informace ke zkoušce, ale i nové poznatky stran psychiatrického bádání a vědy.

Blok trvá 9 dní, začíná vždy v 8:00 a končí okolo 14:00. Každý den je výuka rozdělena na tři části. Již se nechodí na ranní hlášení. Začíná se teoretickou výukou - výukovým seminářem, který probíhá v seminární místnosti (2. NP, bývalá knihovna), poté se studenti rozdělí do menších skupin a během bloku psychiatrie absolvují celkem 6x výuku na 5 odděleních (A,C,D,E, AT úsek - viz níže), z toho 4x na svém kmenovém oddělení, kde se m.j. věnují psychiatrickému vyšetření pacienta (přiděleného od vyučujícího). Z psychiatrického vyšetření si každý student připraví protokol (kazuistiku s anamnézou), který bude prezentován na kazuistickém semináři. Tento protokol je nutné donést i k ústní zkoušce (může rozhodovat o vaší známce!). Předposlední a poslední den výukového bloku navštíví další 2 oddělení. Jeden den z bloku probíhá výuka na dětském odd. s MUDr. Podlipným. Odpoledne od 12:30 do 14:00 probíhá další teoretická výuka - výukové semináře, prezentace studentů či kazuistické semináře v seminární místnosti. Součástí bloku jsou také exkurze do Psychiatrické léčebny v Dobřanech a do organizace Ledovec (podrobnější informace vám podá paní sekretářka).

Informace o oddělení + umístění (pavilon B):

 • A — Dětské odd. - zde jednodenní výuka s MUDr. Podlipným. 1NP
 • C — Akutní psychiatrické odd. - akutní psychiatrická péče. 1NP
 • D — Psychiatrické odd - skupinové psychoterapie. 1PP
 • E — Denní stacionář 2.PP
 • AT úsek (Alkoholicko-toxikomanická léčba) =Detoxifikační jednotka + odd. B (psychoterapeutická léčba závislosti) 1PP

Zápočet[upravit | editovat zdroj]

 • Je nutné splnit povinnou docházku. Povolena je pouze 1 absence (či odpovídající absence na jednom ranním, na jednom odpoledním semináři či jednom pobytu na odd.).
 • Studenti přinášejí vypracovaný protokol o psychiatrickém vyšetření pacienta, které ústně prezentují během kazuistických semninářů.
 • Na začátku bloku jsou rozdělena témata ze speciální psychiatrie do malých skupinek po 2-3 studentech, které studenti mají zpracovat ve formě prezentace a přednést ostatním během odpoledních teoretických výuk.

Zkouška[upravit | editovat zdroj]

V současné době se nevypracováva práce na zvolené téma, ale pouze prezentace na téma ze speciální psychiatrie, které studentům přidělí vyučující. Protokol z psychiatrického vyšetření (kazuistika + anamnéza) je nutné donést k ústní zkoušce (může rozhodovat o vaší známce). Student si táhne si tři otázky, jedna otázka je z okruhu otázek "psychiatrie pro praxi" a další 2 jsou z obecné psychiatrie a speciální psychiatrie. Zkoušející studenta vyzkouší z otázek, v případně nerozhodnosti ohledně známky může být součást zkoušky i kazuistika.

 • Seznam otázek ke zkoušce naleznete zde.

Doporučená literatura[upravit | editovat zdroj]

 • DUŠEK, Karel a Alena VEČEŘOVÁ-PROCHÁZKOVÁ. Diagnostika a terapie duševních poruch. 1. vydání. Praha : Grada, 2010. ISBN 978-80-247-1620-6.


 • RABOCH, Jiří, Pavel PAVLOVSKÝ a Dana JANOTOVÁ. Psychiatrie: minimum pro praxi. 5. vyd. Praha: Triton, 2012. ISBN 978-80-7387-582-4.
 • RABOCH, Jiří a Petr ZVOLSKÝ. Psychiatrie. Praha: Galén, c2001. ISBN isbn80-7262-140-8. ISBN 80-246-0390-X.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]