Fórum:Seminární práce

Z WikiSkript

Motto[upravit | editovat zdroj]

Existují dvě zdánlivě na sobě nezávislá, nicméně de-facto komplementární fakta:

 1. Někteří učitelé vyžadují sepsání a odevzdání seminární práce; student ji píše, protože musí (aby dostal zápočet), a vyučující ji pak čte, protože musí (aby mohl udělit zápočet). Tím je dílčího cíle dosaženo a práce pak skončí (v lepším případě) v kantorově šuplíku a po několika letech (v horším případě) v kontejneru. V nejhorším případě ji objeví nějaký pacient a pak se podle ní léčí. Z výše uvedených důvodů se často od psaní seminárních prací upouští. A to je v zásadě škoda.
 2. Někteří učitelé píší skripta (protože musí, aby pak z nich mohl zkoušet), která po nich pak čtou studenti (protože musí, aby udělali zkoušku). Tím je dílčího cíle dosaženo a skripta pak (v lepším případě) skončí v kontejneru anebo (v tom horším případě) po několika letech v šuplíku ordinace bývalého studenta, který podle nich ještě léčí. V nejhorším případě se z pak nich učí ještě další generace studentů, dokuď z nich nevypadá (či není jinak použita) polovina vesměs už anachronických stránek. Z výše uvedených důvodů se často od psaní skript upouští. A to je v zásadě škoda.

Mnohému jsem se naučil u svých učitelů, ještě více u svých druhů, ale nejvíce u svých žáků, praví okřídlený citát z Talmudu. Anebo Učením se učíme neboli Docendo discimus, jak psal Lucius Annaeus Seneca mladší Luciliovi. Často se ve studentově hlavě pevněji usadí to, co slyšel od spolužáka, než co za katedrou přednášel docent. A naopak, teprve když máme vyložit látku někomu jinému, sami poznáváme, co vlastně umíme a co neumíme.

Z takových a podobných důvodů máme v dnešní e-době kromě různých e-learningů rovněž různé wiki-pedie, wiki-verzity a dokonce i wiki-skripta, která umožňují ony zdánlivě protichůdné a místy otravné povinnosti (jakými jsou např. psaní/čtení seminárek a psaní/čtení skript) dialekticky skloubit v jednu krásnou, společně tvořivou wikičinnost studentů i učitelů ☺

Výhody společného přístupu[upravit | editovat zdroj]

Nebudeme zmiňovat takové věci, jako výhody psaní dokumentů v elektronické podobě (výše uvedené papírové seminárky a skripta už bylo trochu retro) či vytváření dokumentů v prostředí wiki (např. kontrola editačních kroků a průběžné sledování tvorby) a zaměříme se na smysl toho přístupu, kdy studenti namísto seminárek (aby ukázali vyučujícímu, co umí) psali učební texty pro své kolegy (aby jim ukázali, o co v dané věci jde) a zároveň, proč mohou být učební texty psané studenty v určitém ohledu přínosnější než texty, psané odborníky.

 1. Odborníkovi, který píše učební text, jsou mnohé věci jasné a jen opravdový pedagog se dokáže vcítit do role studenta, kterému mnoho samozřejmých věcí zřejmých není; vzájemná empatie mezi spolužáky je snažší.
 2. Student musí sám zprvu pochopit věc, kterou má vyložit svému kolegovi, který ještě nechápe; nestačí jen odříkat naučené sentence z přednášek nebo ze skript, které vyučující chápe.
 3. Nejen chybami se člověk učí, ale zejména opravou chyb – svých i jiných. A nejde jen o chyby věcné, ale i pedagogické – jasnost, logičnost, systematičnost a konsistence výkladu dané látky.
 4. Chvíle pravdy dříve nastala odevzdáním práce, kdy práce byla oceněna nebo kritizována ale už nebylo mnoho času na opravu konkrétních chyb; práce na wiki naproti tomu vzniká průběžně a průběžně je možné v probíhající diskusi na chyby a nejasnosti upozorňovat a řešit sporné případy.
 5. I když student sám (anebo v rámci své pracovní skupiny) vypracovává jedno téma, sleduje průběžně témata svých kolegů a např. pomocí vzájemných odkazů se tak podílí na vzniku společného díla. Zároveň navazuje na práci svých předchůdců a přitom vytváří materiál, na který opět navážou jeho následovníci.
 6. Učitel zde nepůsobí jenom jako ten, kdo hodnotí a klasifikuje práci svých studentů, ale zejména jako ten, který facilituje společný tvůrčí proces a doprovází studenty, kteří si sami hledají cesty k učení.
 7. Předpokládá se, že studenti i učitelé budou nadále portál WikiSkripta hojně využívat i v jiných oblastech, než jakou je vypracování stránky na určité téma v určitém předmětu. Lépe používat se jej naučí právě tím, že se hned od začátku svého univerzitního studia budou aktivně spolupodílet na jeho vytváření, než aby jen pasivně konzumovali jeho obsah.
 8. Studenti i učitelé se naučí, že je možno společně a legálně v rámci učebního procesu vytvářet didaktický obsah, který bude zpětně sloužit jim samým i jiným.

Pravidla společného přístupu[upravit | editovat zdroj]

Konkrétní postupy se mohou lišit dle specifik různých předmětů, fakult nebo přístupu jednotlivých učitelů. Na tomto místě si stanovíme pouze několik základních pravidel.

 1. Primárním cílem projektu WikiSkripta je příprava studijního materiálu pro výuku na lékařských fakultách a tomuto společnému cíli je nutno podřídit i styl takto zadaných prací; způsob jejich vypracování je podřízen všeobecným pravidlům a zvyklostem, které zde panují a výstupem musí být stránka (či systém stránek) vytvořená takovým způsobem, že se stane organickou součástí celého výukového portálu.
 2. Vyučující i studenti jsou povinni se před započetím vlastní práce s těmito pravidly a zvyklostmi seznámit – nejlépe tak, že budou "brouzdat" portálem a nechají se nejen inspirovat materiálem, který nabízí, ale budou si i kriticky všímat různých chyb a nedostatků, které postřehnou. Přijmou za své základní filosofii wiki, že na chyby a problémy se jen nenadává, ale ty se – pokud možno okamžitě – opravují a řeší (oprava překlepů, zjevných chyb, diskusní stránky ke každé jiné stránce). Rovněž se seznámí s licencí portálu a s důsledky, které z toho vyplývají.
 3. Záleží na vyučujícím, jakým způsobem budou vybírána témata prací; v každém případě se ale musí jednat o téma, které bude na portálu WikiSkripta přínosné a žádané a které nebude dublovat jeho stávající obsah. Není bezpodmínečně nutné zpracovat téma, které dosud na portálu neexistuje; je možné i zásadním způsobem přepracovat či rozvinout téma, které je zde zpracováno nedostatečným způsobem.
 4. I když WikiSkripta umožňují anonymní editaci, pro vytváření započítatelné práce je nutné, aby se všichni studenti i učitelé na portálu předem registrovali svým uživatelským nickem. Software MediaWiki neumožňuje (na rozdíl od e-learningových systémů, jakým je např. Moodle) přidělovat uživatelům role studentů a vyučujících; to, co s sebou jaká role přináší, musí na začátku vymezit vyučující. Z hlediska systému mají studenti i vyučující stejná práva a povinnosti, jako jakýkoliv jiný uživatel.
 5. Každý vyučující si dopracuje konkrétní pravidla pro svůj předmět. Stanoví způsob výběru témat a zejména to, jakou míru samostatnosti a jaké množství odvedené práce po studentech požaduje; zda studenti vypracovávají téma individuálně anebo v pracovních skupinách. Rovněž si předem domluví případný rozsah spolupráce s jinými učiteli, správci či redaktory.
 6. Každé vypracovávané téma by mělo mít stanovený jasný výstup, kterým by měl být článek (jedna či více stránek či podstránek a příslušných souborů), který nakonec projde schválením.

Praktický postup[upravit | editovat zdroj]

 1. V případě seminární práce se jedná o samostatnou práci, proto zde platí to, co je uvedeno na stránce Fórum:Samostatná práce.

Předměty[upravit | editovat zdroj]

Jednotlivé předměty, ve kterých bude možné psát zápočtové práce na WikiSkriptech:

Reference[upravit | editovat zdroj]