Frekvence

From WikiSkripta

Heslo


Frekvence je parametr kmitání či vlnění, který charakterizuje jeho časovou periodicitu. Číselně je roven počtu period, které proběhnou za jednotku času. Jednotka frekvence je Hertz (Hz), fyzikální rozměr je s-1. Doba trvání jednoho kmitu, perioda T, souvisí s frekvencí následujícím způsobem:

S frekvencí souvisí kruhová frekvence ω, která je v některých aplikacích výhodnější, i když je méně názorná:


Odkazy

Související články

Použitá literatura

  • NAVRÁTIL, Leoš a Jozef ROSINA, et al. Medicínská biofyzika. 1 (dotisk 2013) vydání. Praha : Grada Publishing, 2005. 524 s. ISBN 978-80-247-1152-2.