Hippokratova přísaha

Z WikiSkript

Latinská verze[upravit | editovat zdroj]

Manuskript přísahy z 12. století
Rytina znázorňující bustu Hippokrata - Peter Paul Rubens, 1638

Per Apollinem Medicum et Aesculapium Hygīamque et Panacēam iūs iūrandō affirmō – et deōs deāsque omnēs testor – mē (quantum vīribus et iūdictiō valuerō) quod nuc iūrō et ex scrīptō spondeō, plānē observātūrum:

  • Preaceptōrem quidem, quī mē hanc Artem ēdocuit, parentum locō habitūrum, eīque cum ad vīctum, tum etiam ad ūsum necessāria grātō animō commūnicātūrum et suppeditātūrum. Eiusque posterōs apud mē eōdem locō quō germānōs frātrēs fore eōsque – sī hanc artem addiscere volent – absque mercede et syngraphā ēdoctūrum. Praeceptiōnum quoque et audītiōnum tōtīus reliquae disciplīnae cum meōs et eius, quī mē ēdocuit, līberōs, tum discipulōs, quī medicō iūre iūrandō nōmen fidemque dederint, participēs factūrum – aliōrum praetereā nēminem.
  • Vīctūs quoque ratiōnem, quantum facultāte et iūdiciō cōnsequī potuerō, aegrīs ūtilem mē praescrīptūrum eōsque ab omnī noxā et iniūriā vindicātūrum. Neque cuiusquam precibus adductus alicuī medicāmentum lēthāle propīnābō neque huius reī author erō. Neque similī ratiōne mulierī pessum subdititium ad foetum corrumpendum exhibēbō, sed castam et ab omnī scelere tum vītam cum artem meam perpetuō praestābō. Neque vērō calculō labōrantēs secābō, sed magistrīs eius artis perītīs id mūneris concēdam.
  • In quancunque autem domum ingressus fuerō, ad aegrōtantium salūtem ingrediar, omnem iniūriae īnferendae et corruptēlae suspīciōnem procul fugiēns, tum vel māximē rērum venereārum cupiditātem ergā mulierēs iuxtā ac virōs, tum ingenuōs cum servōs.
  • Quae vērō inter cūrandum – aut Medicīnam minimē faciēns – in commūnī hominum vītā vel vīderō vel audierō, quae minimē in vulgus efferrī oporteat, ea arcāna esse ratus silēbō.
  • Hoc igitur iūs iūrandum sī relīgiōsē observārō ac minimē irritum fēcerō, mihi liceat cum summā apud omnēs exīstimātiōne perpetuō vītam dēgere et artis ūberrimum frūctum percipere. Quodsī illud violāverō et pēierāverō, contrāria mihi contingant.

Česká verze[upravit | editovat zdroj]

Přísahám a volám Apollóna lékaře a Asklépia a Hygieiu a Panakín a všechny bohy a bohyně za svědky, že budu tuto smlouvu a přísahu dle svých možností a dle svého svědomí dodržovat.

Toho, kdo mě naučil umění lékařskému, budu si vážit, jako svých rodičů a budu ho ze svého zajištění podporovat. Když se dostane do nouze, dám mu ze svého, stejně jako i jeho potomkům dám a budou stejní jako moji bratři. Pokud znalosti tohoto umění (lékařského) zatouží, budu je vyučovat zdarma a bez smlouvy. Seznámím své syny a syny svého učitele a všechny ustanovené a na lékařský mrav přísahající s předpisy, přednáškami a se všemi ostatními radami. Jinak však s nimi neseznámím nikoho dalšího.

Lékařské úkony budu konat v zájmu a ve prospěch nemocného, dle svých schopností a svého úsudku. Vystříhám se všeho, co by bylo ke škodě a co by nebylo správné.

Nepodám nikomu smrtící prostředek, ani kdyby mne o to kdokoli požádal, a nikomu také nebudu radit (jak zemřít). Žádné ženě nedám prostředek k vyhnání plodu.

Svůj život uchovám v čistotě a bohabojnosti, stejně tak i své lékařské umění. Nebudu (lidské tělo) řezat, ani ty, co trpí kameny, a tento zákrok přenechám mužům, kteří takovéto řemeslo provádějí.

Do všech domů, kam vstoupím, budu vstupovat ve prospěch nemocného, zbaven každého vědomého bezpráví a každého zlého činu. Zvláště se vystříhám pohlavního zneužití žen i mužů, svobodných i otroků. Cokoli, co při léčbě i mimo svou praxi ve styku s lidmi uvidím a uslyším, co nesmí se sdělit, to zamlčím a uchovám v tajnosti.

Když tuto přísahu dodržím a neporuším, nechť ve svém životě i ve svém umění skromně dopředu postoupím. Tak získám si vážnost všech lidí po všechny ty časy. Když ale zákazy přestoupím a přísahu poruším, nechť se pravý opak stane.Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • VEJRAŽKA, Martin a Dana SVOBODOVÁ. Terminologiae medicae ianua. 1. vydání. Praha : Academia, 2006. 434 s. ISBN 80-200-1459-4.


  • JIRKOVSKÝ, Daniel. Etický kodex a práva pacientů [přednáška k předmětu Ošetřovatelství, obor Ošetřovatelství, 2. LF Univerzita Karlova v Praze]. Praha. 2009-11-16.