Komunikace/SŠ (sestra)

Z WikiSkript

Stručné poznámky[upravit | editovat zdroj]

 • Komunikace je základ ošetřovatelské péče.
 • Nelze nekomunikovat – probíhá při každém setkání.
 • Důležité je správné načasování, klid, soukromí, nerušený prostor, dostatek času.
 • Vztah sestra – pacient je profesionální pomáhající vztah.
 • Komunikujeme verbálně, neverbálně, paralingvisticky – vše současně.

Komunikace s rodinou[upravit | editovat zdroj]

Komunikace s pacientem/klientem[upravit | editovat zdroj]

 • Forma dialogu.
 • Používáme povzbuzení, zrcadlení, parafrázování, objasnění, shrnutí, ocenění → aktivní naslouchání.
 • Vhodné složení otázek – otevřené × zavřené.
 • Mluvíme o přiměřené, problematické a patologické komunikaci:
  • problematická – pacienti agresivní, nároční, obtěžující, handicapovaní, umírající, truchlící;
  • patologická – psychiatrický pacient, nutná i podpora pro personál.
 • Součástí komunikace je ticho a laskavý humor.

Při komunikaci s dospělým[upravit | editovat zdroj]

 • Respekt mezigeneračních rozdílů.
 • Používání blahosklonného tónu některých starších P/K vůči sestře.
 • Naslouchat vyprávění o životě P/K.
 • Střídmé užívání odborné terminologie.
 • Používat formální oslovení.
 • Zpětné ověřování pochopených informací
 • Zachovat autonomii P/K.
 • Vyhýbat se agresi, nehádat se, mluvit klidně.
 • Nastavit limity, objasnit roli sestry.
 • Některé věci si neberte osobně.

Komunikace se seniory[upravit | editovat zdroj]

 • Respekt identity, používat oslovení jménem.
 • Vyhýbat se infantilizaci, respekt důstojnosti.
 • Senioři reagují pomaleji – mladí bývají netrpěliví a nedočkaví.
 • Poruchy paměti – obtížné vybavování informací, opakování informací.
 • Problémy se sluchem ztěžující komunikaci.
 • Časté mluvení o svých obtížích se snahou upoutat pozornost.
 • Zdržování v zorném poli usnadňuje dorozumívání se.
 • Pomoc nabízet, ne vnucovat → podporovat soběstačnost.

Komunikace na intenzivní péči[upravit | editovat zdroj]

 • Po stabilizaci pomoc získat náhled na situaci.
 • Komunikace jasná, stručná a srozumitelná.
 • Informace je dobré opakovat.
 • Důraz na nonverbální komunikaci.
 • Zapojit kreativitu, příbuzné.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • VENGLÁŘOVÁ, Martina a Gabriela MAHROVÁ. Komunikace pro zdravotní sestry. 1. vydání. Praha : Grada, c2006. ISBN 80-247-1262-8.