Luxace ramenního kloubu

From WikiSkripta

K luxaci ramenního kloubu dochází nejčastěji nepřímým násilím při nárazu na rameno s abdukovanou a zevně rotovanou paží, tzn. velký hrbolek se opře o akromion a hlavice se luxuje dolů a dopředu.

Klasifikace podle dislokace hlavice[edit | edit source]

 • 90 % přední (extra-, sub-, intrakorakoidní až subklavikulární)[1]
 • 10 % zadní (subakromiální nebo subspinální) a dolní (axilární, luxatio erecta)
 • někdy současně zlomeniny (tuberculum majus, collum humeri)
 • Bankartova léze – odlomení předního okraje labrum glenoidale s pouzdrem a lig. glenohumerale
 • Hillův–Sachsův defekt – imprese dorzolaterální části hlavice humeru
 • tato průvodní poranění zodpovědná u mladých za recidivující luxace

Klinické příznaky[edit | edit source]

Skiagram luxace ramenního kloubu
Hippokratův manévr
 • deformace v oblasti ramene (antalgické držení, vystouplý akromion, prázdná kloubní jamka, dislokovaná hlavice, neschopnost abdukce)
 • nutno vyšetřit inervaci a periferní prokrvení

Diagnostika[edit | edit source]

 • RTG snímek (nutný vždy k vyloučení fraktury, před i po repozici) předozadní, axiální, Y-projekce
 • u recidivujících luxací a chronické nestability CT nebo MRI

Komplikace[edit | edit source]

 • zlomenina (hlavně odtržení velkého hrbolku nebo zlomenina krčku humeru – luxační zlomenina) – RTG
 • ruptura šlachy m. supraspinatus – nejde upažit mezi 60°–120°[1]
 • poranění nervů (n. axillaris) – anestézie nad tuberositas deltoidea
 • poranění cév (a. + v. axillaris) – periferní pulzace, venostáza
 • recidivující luxace (luxatio recidivans) – podkladem Bankartova léze nebo Hillův–Sachsův defekt

Léčba[edit | edit source]

Konzervativní terapie[edit | edit source]

 • repozice v celkové anestézii, pouze při recidivujících luxacích a dobré spolupráci pacienta lze reponovat bez anestézie
 • repoziční manévry tahem + protitahem: dle Arlta nebo Hippokrata, méně vhodná je manipulace (dle Kochera)
 • po repozici znovu provést RTG
 • fixace (Desaultův či Gilchristův obvaz, ortéza) nejdéle na 3 týdny, následně mobilizace v šátkovém závěsu

Operační terapie[edit | edit source]

 • u nereponovatelných luxací (zastaralé luxace, interpozice měkkých tkání) nebo luxačních zlomenin, u recidivujících luxací s roztržením labrum glenoidale (Bankartova léze)
 • artroskopicky nebo otevřenou cestou
 • při recidivách zvážit rekonstrukci (pouzdra, jamky, proc. coracoideus) dle Edena-Hybinetteho


Odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

 • ZEMAN, Miroslav, et al. Speciální chirurgie. 2. vydání. Praha : Galén, 2004. 575 s. ISBN 80-7262-260-9.

Reference[edit | edit source]

 1. a b VIŠŇA, Petr a Jiří HOCH, et al. Traumatologie dospělých :  učebnice pro lékařské fakulty. 1. vydání. Praha : Maxdorf, 2004. 157 s. s. 40–42. ISBN 80-7345-034-8.