Model dle Gordonové/SŠ (sestra)

Z WikiSkript

Model M. Gordonové – „Model fungujícího zdraví“[upravit | editovat zdroj]

 • Zdravotní stav K/P může být funkční nebo dysfunkční → ošetřující sestra získá komplexní informace k sestavení oš. anamnézy, pak stanoví aktuální i potenciální oš. dg. a může pak efektivně naplánovat i realizovat svojí péči.
 • Cíl ošetřovatelství – zdraví, zodpovědnost jedince za své zdraví, rovnováha biopsychosociálních interakcí.
 • Zdroj obtíží – některá oblast bio-psycho-sociálních interakcí.

Obecná charakteristika jednotlivých oblastí[upravit | editovat zdroj]

Vnímání zdravotního stavu, aktivity k udržení zdraví[upravit | editovat zdroj]

Ptáme se: Jak P/K vnímá svůj zdravotní stav a pohodu? Jakým způsobem o své zdraví pečuje?

 • Individuální zdravotní stav.
 • Vztah k současným aktivitám a plánům do budoucna.
 • Uvědomuje a zvládá rizika spojená se svým zdravotním stavem a životním stylem?
 • Úroveň celkové péče o zdraví, např. dodržování aktivit, které podporují tělesné a duševní zdraví, dodržování lékařských a ošetřovatelských doporučení a následné péče v případě nemoci.

Výživa a metabolismus[upravit | editovat zdroj]

Způsob příjmu jídla a tekutin ve vztahu k metabolické potřebě organismu, individuální způsob stravy a příjmu tekutin, denní dobu příjmu potravy, kvalitu a kvantitu konzumovaného jídla a tekutin, zvláštní preference určitého druhu jídla, užívání náhradních výživných látek a vitamínových preparátů.

 • U malých dětí pak kojení a způsobe krmení kojence;
 • patří sem hodnocení stavu kůže, kožní defekty, poranění a celková schopnost hojení ran;
 • stav vlasů, nehtů, slizničních membrán, stav chrupu, tělesná teplota, výška a hmotnost.

Vylučování[upravit | editovat zdroj]

Informace o způsobu vylučování (tlustého střeva, močového měchýře a kůže).

 • Pravidelnost ve vylučování, používání obvyklého postupu při vyprazdňování nebo užívání projímadel, potíže nebo poruchy při vyprazdňování, tvar, kvantita a kvalita exkretů.

Aktivita, cvičení[upravit | editovat zdroj]

Způsoby udržování tělesné kondice cvičením nebo jinými aktivitami ve volném čase a při relaxaci.

 • Základní denní životní aktivity (sebepéči, soběstačnost), které vyžadují vynaložení energie a úsilí jako je hygiena, vaření, nakupování, stravování, práce, udržování domácnosti...
 • Faktory bránící jednotlivci v provozování aktivit (např. dušnost, angina pectoris, neuromuskulární poruchy, svalové křeče při námaze, onemocnění srdečními nebo plicními chorobami atd.).

Spánek, odpočinek[upravit | editovat zdroj]

Způsob spánku, odpočinku, relaxace, trvání doby spánku během 24 hodin (noc, den).

 • Individuální vnímání kvantity a kvality spánku a odpočinku a také vnímání;
 • úrovně životní energie získané odpočinkem;
 • způsob navození spánku, usínání, přerušování doby spánku, obvyklé činnosti před spaním, eventuálně užívání medikamentů na spaní.

Vnímání, poznávání[upravit | editovat zdroj]

Způsob smyslového vnímání a poznávání.

 • Přiměřenost smyslového vnímání jako je sluch, zrak, chuť, čich, dotek a používání kompenzačních pomůcek nebo protéz;
 • úroveň vědomí, mentálních funkcí;
 • trpí bolestí, eventuálně jak je bolest tlumena;
 • zhodnocení poznávacích (kognitivních) schopností jako je schopnost učení, myšlení, rozhodování, paměť, způsob slovního vyjadřování.

Sebekoncepce, sebeúcta[upravit | editovat zdroj]

Emocionální stav a vnímání sebe sama.

 • Individuální názor na sebe, vnímání svých schopností, zálib, talentu (v oblasti tělesné, citové, poznávací), celkového vzhledu, vlastní identity (totožnosti), celkového pocitu vlastní hodnoty, celkový způsob emocionální reakce;
 • nonverbální projevy – držení těla, způsob pohybu, oční kontakt, hlas a způsob řeči.

Plnění rolí, mezilidské vztahy[upravit | editovat zdroj]

Způsob přijetí a plnění životních rolí a úroveň mezilidských vztahů.

 • Vnímání životních rolí a z toho vyplývajících závazků a odpovědnosti;
 • rozvážnost a snášení tíhy zodpovědnosti v současné životní situaci;
 • soulad nebo narušení vztahů v rodině, zaměstnání, ve vztahu ke společnosti (trestná činnost), plnění povinností ve vztahu k okolí.

Sexualita, reprodukční schopnost[upravit | editovat zdroj]

Uspokojení nebo neuspokojení v sexuálním životě nebo se svým pohlavím.

Stres, zátěžové situace, jejich zvládání, tolerance[upravit | editovat zdroj]

 • Způsoby zvládání stresu, podpora rodiny a jiných podpůrných systémů;
 • vlastní schopnosti řídit a zvládat běžné situace.

Víra, přesvědčení, životní hodnoty[upravit | editovat zdroj]

Individuální vnímání životních hodnot, cílů, přesvědčení, včetně náboženské víry apod., které jednotlivce vedou nebo ovlivňují jeho volbu nebo rozhodování.

Jiné[upravit | editovat zdroj]

Jiné důležité informace, které nejsou obsaženy v předchozích oblastech.