Modelový test z biofyziky (1. LF UK)

From WikiSkripta

Níže si můžete vyzkoušet vzorový zápočtový test z biofyziky:

1 Krevní tlak 160 mmHg:

je označován jako střední tlak
se označuje za patologický
je normální fyziologická hodnota systolického tlaku
je normální fyziologická hodnota diastolického tlaku

2 Digitální tonometr je založen na:

oscilometrickém principu
na změnách odporu tenzometrického drátku
na změnách kapacity tenzometrického drátku
žádná výše uvedená možnost není správná

3 Kde bude rychlost zvuku nejvyšší?

ve vzduchu o teplotě 0 °C
ve vodě o teplotě 0 °C
ve vzduchu o teplotě 20 °C
v oceli

4 Aktivita vzorku

roste lineárně s časem
klesá exponenciálně s časem
klesá lineárně s časem
roste exponenciálně s časem

5 Jaké jednotky má veličina absorbovaná dávka?

Gy
Bq
J.kg-1
tato veličina je bezrozměrná

6 Laserové zařízení je proud:

fotonů
elektronů
pozitronů
jader helia

7 Reynoldsovo číslo

udává kritickou rychlost v [m.s-1]
je veličina se značkou R
určuje hraniční hodnotu, kdy turbulentní proudění přechází v proudění laminární
závisí pouze na viskozitě a rychlosti kapaliny a na průsvitu cévy

8 Hypoxická tkáň:

senzitivita k radioterapii nezávisí na obsahu kyslíku
je radiorezistentní
je radiosenzitivní
má normální citlivost na radioterapii

9 Pozitivní kontrastní látky:

pohlcují záření více než vyšetřovaný orgán
na RTG snímku vyvolávají sytý stín
na RTG snímku vyvolávají projasnění
jsou látky s nízkou absorpční schopností

10 Betatron využívá princip urychlování

pozitronů a elektronů
protonů a neutronů
elektronů
těžkých nabitých částic

11 Reobáze je:

frekvence proudu, která je potřebná k podráždění
hodnota proudu, při které dochází k poškození tkání
nejvyšší proud, který lze ještě bezpečně použít
nejmenší proud, který vyvolá podráždění

12 Bipolární končetinový svod II:

spojuje pravou nohu a pravou ruku
spojuje levou ruku a levou nohu
spojuje pravou nohu a levou ruku
spojuje pravou ruku a levou nohu

13 Pro audiogram platí:

slouží k zápisu výsledků audiometrie
má křivku pro pravé a levé ucho zvlášť
zaznamenává se v něm práh bolesti
křivka, která je v audiogramu vyznačena se nazývá izofóna

14 Kde vzniká periostální bolest?

na rozhraní měkké tkáně a kosti
na rozhraní dvou měkkých tkání
na rozhraní dvou tkání s podobnou bioimpedancí vůči ultrazvuku
kdekoliv v organizmu na který působíme ultrazvukem

15 Spirometrií nelze změřit

klidový dechový objem
vitální kapacitu
reziduální objem
inspirační kapacitu

16 Efektivní poločas

je vždy kratší než biologický poločas
je vždy delší než biologický poločas
je v reálných podmínkách delší než fyzikální
neodpovídá žádné z výše uvedených definic

17 Kvantová fyzika přisuzuje objektům mikrosvěta:

částicový i vlnový charakter
jen vlnový charakter
jen částicový charakter
ani jedna z uvedených možností

18 Jaké elektrické vlastnosti má buněčná membrána, pokud tkáněmi prochází proud o vysokých? frekvencích?

proud protéká pouze extracelulárním prostorem
pro elektrický proud se stává průchozí
představuje pro elektrický proud nekonečný odpor
bioimpedance je úměrná hmotnosti extracelulární tekutiny

19 Dopplerův efekt v sonografii umožňuje:

změření vzdálenosti
měření akustického odporu
detekci rychlosti a směru proudění
změření echogenity tkání

20 Pro vlnovou délku platí

λ = c.f
λ = c/f
λ = f/c
λ = 1/f

21 Čípky jsou v různých oblastech sítnice:

stejného tvaru
stejného tvaru ale liší se jádrem
různého tvaru a na periferii sítnice nemají jádro
různého tvaru

22 Astigmatismus se koriguje:

rozptylkami
torickými skly
spojkami
bifokálními skly

23 Nízkovýkonný laser může poškodit

vnitřní orgány
kůži
sliznice
zrak

24 Blízký bod

je nejbližší bod, který oko vidí ostře s maximální akomodací
se s rostoucím věkem vzdaluje od oka
je nejbližší bod, který oko vidí ostře bez akomodace
se s rostoucím věkem přibližuje k oku

25 Při RTG zobrazovacích metodách využíváme:

proudu elektronů emitovaných z katody a urychlených vysokým napětím mezi katodou a anodou
fluorescence, kterou vyvolá proud elektronů po průchodu vyšetřovaným objektem
brzdného záření vyvolaného dopadem proudu kladně nabitých elektronů emitovaných z anody a urychlených vysokým napětím mezi katodou a anodou
beta-záření vysílaného kobaltovými zářiči

26 Mezi stavové veličiny nepatří:

tlak
vnitřní energie
práce
teplota

27 Uveďte správnou jednotku Boltzmannovy konstanty

J
J.K-1
J.K
J.K.kg

28 Brzdné RTG záření:

má spojité spektrum
může mít spojité i čárové spektrum
vzniká přechodem elektronů na hladinách
žádná odpověď není správná

29 K Dopplerově jevu nedochází

za situace, kdy se vysílač i přijímač pohybují stejnou rychlostí různými směry
za situace, kdy je vysílač i přijímač v klidu
za situace, kdy se vysílač i přijímač pohybují stejnou rychlostí stejnými směry
žádná odpověď není správná