Neionizující záření

Z WikiSkript

Působení neionizujícího záření na člověka[upravit | editovat zdroj]

Biologické účinky elektrických a magnetických polí a elektromagnetických vln se dají rozdělit na tepelné a netepelné. Netepelné účinky jsou typické pro nízkofrekvenční elektrická a magnetická pole. Jsou dány vznikem elektrických proudů v těle. Za prahovou hodnotu se uvádí proudy procházející tělem něco nad několik málo mA, nebo proudová hustota 10−1 A.m−2 a intenzita elektrického pole uvnitř těla nad 10 V/m. Při vysokých intenzitách nad 100 kHz dochází k tepelným účinkům záření. Ohřívání tkáně těla je prokázaným důsledkem vlivu vysokofrekvenčních elektromagnetických polí a může vést k těžkým poraněním a popáleninám, zvláště citlivé jsou oči.

Biologické účinky jsou závislé:

 • na intenzitě – čím větší je intenzita pole a tedy indukované napětí,
 • časovém průběhu – pole pulzního charakteru jsou účinnější než pole nepulzní,
 • vlnové délce:
  • cm a dm vlny mohou pronikat hlouběji do tkání (do 500 Hz),
  • mm vlny jsou plně absorbovány kůží (nad 3000 MHz),
  • magnetické pole o pulsech totožných s α vlnami člověka (8–14 Hz) vyvolává rezonanční jevy působící změny toku Ca2+ v mozku a krvi,
 • pohlcené energii – velikost tělem pohlcené energie podmíněná magnetickou složkou pole vzrůstá úměrně čtverci lineárních rozměrů těla,
 • gradientu a lokalizaci – nehomogenní pole jsou účinnější než homogenní (obratlovci mají nejcitlivější hlavu),
 • expozici – neexistuje úměrnost mezi délkou expozice a účinkem.

Ochrana zdraví[upravit | editovat zdroj]

Principy ochrany vychází ze stejných zásad jako u záření ionizujícího:

 • ochrana časem – snížením expoziční doby,
 • ochrana vzdáleností – pro vzdálenou oblast ubývá výkonová hustota se čtvercem vzdálenosti,
 • ochrana stíněním – princip elektromagnetického stínění – Faradayova klec (odstiňuje vf pole).

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Reference[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • BENCKO, Vladimír, et al. Hygiena : Učební texty k seminářům a praktickým cvičením. 2. přepracované a doplněné vydání vydání. Praha : Karolinum, 2002. 205 s. s. 107-110. ISBN 80-7184-551-5.
 • TUČEK, M, M CIKRT a D PELCLOVÁ. Pracovní lékařství pro praxi. Příručka s doporučenými standardy. 1. vydání. Praha : Grada, 2005. 327 s. s. 170-185. ISBN 80-247-0927-9.