Nemoci z povolání − seznam, hlášení a odškodňování

Z WikiSkript

Choroba z povolania (NzP – Nemoc z povolání) je choroba vznikajúca pôsobením chemických, fyzikálnych, biologických alebo iných škodlivých vplyvov. Zároveň musí:

 • byť v zozname NzP;
 • vzniknúť za podmienok, za ktorých NzP vzniká;
 • dosiahnuť klinikcého stupňa závažnosti, ktorý je ako NzP uznávaný.

Zoznam NzP[upravit | editovat zdroj]

 1. choroby spôsobené chemickými látkami (počet 58);
 2. choroby spôsobené fyzikálnymi faktormi (12);
 3. choroby dýchacích ciest, pľúc, pohrudnice a pobrušnice (13);
 4. choroby kožné (1);
 5. choroby prenosné a parazitárne (3);
 6. choroby spôsobené ostatnými faktormi a činiteľmi (1).

Kompletný zoznam nájdete tu.

Uznanie NzP[upravit | editovat zdroj]

Pre uznanie NzP je potrebné objektívne:

 • preukázať diagnózu – toto preukazujú strediská NzP;
 • preukázať, že zamestnanec pracoval v podmienkach, za ktorých NzP mohla vzniknúť – toto má na starosti miestna hygienická stanica alebo SÚJB (Státní úřad pro jadernou bezpečnost).

Posudok[upravit | editovat zdroj]

Posudok obdrží – pacient, zamestnávateľ, lekár (praktický aj závodný) a iní.

Dispenzárna starostlivosť[upravit | editovat zdroj]

Dispenzarizácia je aktívne a systematické sledovanie zdravotného stavu osoby, pri ktorej je predpoklad zhoršovania zdravotného stavu, jej vyšetrenie a liečba. Ak sa počas pravidelných prehliadok zistí, že osoba už netrpí chorobou z povolania, príslušné stredisko NzP o tom vydá posudok.

Odškodňovanie[upravit | editovat zdroj]

Ak zamestnávateľ zamestnáva aspoň jedného zamestnanca, je povinný ho poistiť v príslušnej poisťovni pre prípad svojej zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnancovi pri pracovnom úraze alebo chorobe z povolania. Zamestnávateľ je povinný zamestnancovi nahradiť rozsah škody, za ktorý je zodpovedný poskytovanou náhradou:

 1. za stratu na zárobku počas pracovnej neschopnosti a po skončení pracovnej neschopnosti (do 65 rokov alebo dátumu uznania starobného dôchodku);
 2. za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia;
 3. za účelne vynaložené náklady spojené s liečbou;
 4. za vecnú škodu.

Ak zamestnanec umrie následkom pracovného úrazu alebo choroby z povolania, je zamestnávateľ povinný v rozsahu svojej zodpovednosti poskytnúť:

 1. náhradu účelne vynaložených nákladov spojených s jeho liečením;
 2. náhradu primeraných nákladov spojených s pohrebom;
 3. náhradu na výživu pozostalých;
 4. jednorázové odškodné pozostalých;
 5. náhradu vecnej škody.

Legislatíva

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Súvisiace články[upravit | editovat zdroj]

Externé odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatúra[upravit | editovat zdroj]

 • PELCLOVÁ, Daniela, et al. Nemoci z povolání a intoxikace. 3. vydání. Praha : Karolinum, 2014. 316 s. ISBN 978-80-246-2597-3.