Patologie nádorů nervového systému

Z WikiSkript

Neuroektodermové nádory - definice[upravit | editovat zdroj]

Neuroektodermové nádory jsou neoplazie vzniklé z:

 • buněk nacházejících se v nervové tkání - neurony, astrocyty, ependymocyty, oligodendrocyty, Schwanovy buňky
 • prekurzorů buněk nervové tkáně - glioblasty, chorioidoblasty, neuroblasty, pinealoblasty, meduloblasty, spongioblasty

- většina nádorů nerové tkáně vzniká sporadicky

- pro diagnostiku nádoru se využívá imunohistochemických, cytogenetických a molekulárně biologických metod


Klasifikace neuroektodermových nádorů dle WHO[upravit | editovat zdroj]

 • Astrocytární nádory
 • Oligodendrogliální nádory
 • Ependymální nádory
 • Neuroepiteliální tumory nejasné histogenze
 • Nádory chorioideálního plexu
 • Neuronální a smíšené glio-neuronální nádory
 • Nádory glandula pinealis
 • Embryonální nádory
 • Periferní neuroblastiické nádory
 • Nádory hlavových a periferních nervů
 • Nádory mening
 • Nádory hematopoetického systému v CNS
 • Germinální nádory
 • Nádory v oblasti sella turcica


Astrocytární nádory[upravit | editovat zdroj]

Astrocyty patří mezi neuroglie. Jsou to podpůrné buňky nacházející se v CNS. Astrocytární nádory = astrocytomy jsou nádory vycházející právě z těchto buněk.

- mohou vyrůstat kdekoli v CNS, hlavně však v hemisférách

- vyskytují se spíše u dospělých osob

- rostou převážně infiltrativně: tzn. prorůstají do okolí

- mají tendenci malignizovat

- posuzujeme: stupeň diferenciace, jaderné atypie, mitotickou aktivitu, angioneogenezi a přítomnost nekróz

Grading[upravit | editovat zdroj]

U astrocytomu (obdobně jako u ostatních mozkových nádorů) rozlišujeme Gr. I - IV.

Prognózu astrocytomu lze vyjádřit stanovením exprese proliferačního markeru Ki67. Produkuje-li tento marker více jak 5% nádorových buněk, je prognóza výrazně horší.

Grade I[upravit | editovat zdroj]

Pilocytární astrocytom[upravit | editovat zdroj]

Jedná se o zvláštní formu atrocytomu začínajícím již v dětském věku. Je složen z unipolárních a bipolárních buněk řadících se do svazků. Jádra jsou uložena palisádovitě a paralelně. Růst tohoto typu astrocytomu je velmi pomalý, čemuž odpovídá i nepřítomnost mitóz. Časté jsou však regresivní změny (kalcifikace, hyalinizované cévy, cystická degenerace). Je typickým nádorem CNS v rámci neurofibromatózy 1. Nemá genetické změny typické pro astrocytomy.

Grade II[upravit | editovat zdroj]

Low grade astrocytom[upravit | editovat zdroj]

Jedná se o dobře diferencovaný nádor (pouze jaderné atypie) s pomalým infiltrativním růstem. Postihuje hlavně mladé dospělé lidi a má tendenci malignizovat. Mitotická aktivita je velmi nízká.

Nádor exprimuje: GFAP (Glial Gibrilar Acidic Protein), S 100, vimentin, Ki67 do 4 %

Low grade astrocytom lze rozdělit do tří typů na základě histologického obrazu:

 • Firbilární: anisonukleóza u fibrilární astroglie. Typicky se vyskytují mukoidní mikrocysty a perivaskulární kulatobuněčný infiltrát.
 • Gemistocytární astrocytom: astrocyty jsou větší, mají hojnou eosinofilní cytoplasmu, jádra excentricky uložená s viditelným jadérkem. Přítomen je i kulatobuněčný infiltrát
 • Protoplasmatický astrocytom: jde o vzácnou formu s řídkou populací drobných nádorových buněk s oválným jádry. Charakteristickými znaky jsou mukoidní degenerace a tvorba mikrocyst.
Pleomorfní xantoastrocytom[upravit | editovat zdroj]

Jedná se o vzácný nádor dětí a mladých lidí postihující horní oblasti hemisfér a případně i mening. Obsahuje tzv. xantoastrocyty (nádorové elementy s GFAP pozitivní akumulací lipidů v cytoplasmě), dále pleomorfní buňky oválné nebo vřetenité a vícejaderné buňky. Buňky jsou obkrouženy retikulinovou sítí.

Grade III[upravit | editovat zdroj]

Anaplastický astrocytom[upravit | editovat zdroj]

Kromě jaderných atypií se nachází také zvýšená mitotická aktivita, včetně možnosti výskytu atypických mitóz. Nádory jsou oproti Gr. I výrazně buněčnější. Jádra jsou velmi atypická a mají výrazná jadérka. Místy je přítomna angioneogeneze.

Nádor exprimuje: protein S 100, vimentin, Ki67 mezi 5 - 10 %

Grade IV[upravit | editovat zdroj]

Glioblastom[upravit | editovat zdroj]

Jedná se o nejmalignější formu. Astrocyty jsou velmi nízce diferencované, jsou přítomné centrální nekrózy obklopené palisádově uspořádanými buňkami. Angioneogeneze je výrazná. Tkáň hypercelulární: kromě značně nediferencovaných buněk jsou přítomné buňky obrovskobuněčné. Mitotická aktivita je nadměrná s přítomností atypických mitóz.

Nádor exprimuje: GFAP, vimentin, CD 99, Ki 67 mezi 15 - 20 %

 • De novo vzniklé glioblastomy: bez předcházejícího mozkového nádoru
 • Sekundární glioblastomy: vznikají v terénu předchozího astrocytomu nižšího Gradingu nebo jiného gliálního nádoru
Gliosarkom[upravit | editovat zdroj]

Jedná se o glioblastom se sarkomatózní komponentou - tzn. jsou zde glioblastové struktury pozitivní na GFAP + vřetenovité struktury mesenchymálního původu + další mesenchymové struktury (kost, chrupavka, svalovina, ...)

Obrovskobuněčný glioblastom[upravit | editovat zdroj]

U této vzácné formy převažují obrovské mnohojaderné buňky. Jsou to primární nádory vznikající de novo.

Oligodendrogliální nádory[upravit | editovat zdroj]

Oligodendroglie patří mezi buňky produkující myelin v CNS.

Oligodendrogliom[upravit | editovat zdroj]

Jedná se o infiltrativně rostoucí tumor odpovídající Gr. II. Buňky nádoru jsou okrouhlé s vodojasnou cytoplasmou a centrálně uloženým jadérkem. Charakteristická je přítomnost mikrokalcifikací. V nádoru je přítomná hustá kapilární síť s nebezpečím krvácení. Mitotická aktivita je nízká.

Oligoastrocytom[upravit | editovat zdroj]

Nádor je složený z komponent oligodendogliomu a low grade astrocytomu.

Anaplastický oligodendrogliom[upravit | editovat zdroj]

Jsou známky nižší diferenciace (anaplasticity). Odpovídá Gr. III. Morfologicky se podobá předchozímu + zmíněné anaplasie.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • EHRMANN, Jiří. Stručný přehled patologie nádorů nervového systému. 1. vydání. 2007. s. 68. ISBN 978-80-244-1649-6.