Polycyklické aromatické uhlovodíky

From WikiSkripta

Heslo
Vzorec benzopyrenu

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU, PAH) jsou podezřelé nebo prokázané karcinogeny. Obtížně se detegují, většinou se stanovují směsi těchto látek a také se stanovuje ta část PAU, která je navázána na respirabilní frakci aerosolu – z ní se dostávají hluboko do dýchacích cest. Zdrojem PAU v budovách jsou některé činnosti (mimo jiné kouření), ale do organismu se dostanou i potravní cestou (z přepálených tuků) a z venkovního prostředí (spalování fosilních paliv, výfukové plyny, spalování domovního odpadu v domácích topeništích).

Příkladem PAU může být benzopyren, který v chemicky čisté formě nevyvolává zhoubné bujení; pokud je ale navázán na respirabilní frakci aerosolu, vyvolává bronchogenní karcinom.

Odkazy

Související články