Právní odpovědnost

From WikiSkripta

Heslo

Zde se postupuje dle Zákona o zdravotních službách 372/2012 Sb., Dle Listiny základních práv a svobod, Právech dítěte, Občanského zákoníku a Zákonu na ochranu osobnosti a Zákonu o ochraně osobních údajů 101/2004 Sb.