Průvodce:Žádosti ve studijních záležitostech (1. LF UK)

Z WikiSkript

Řešit studijní záležitosti lze prostřednictvím studijního oddělení (potvrzení o studiu atd.) a podáním řádné písemné žádosti. Aby mohla být žádost předložena k projednání, musí splňovat náležitosti:

 1. správné vyplnění formuláře Formulář žádosti (co vyplňovat a co ne, zjistíte ve vzorovém formuláři TADY)
 2. přesný popis požadavku;
 3. datum;
 4. vlastnoruční podpis.

Na vyřízení žádosti je dle zákona lhůta 30 dnů od data jejího přijetí; pokud žádost nesplní formální kritéria, nemůže být včas vyřízena.

Žádost není nutné osobně podávat na studijním oddělení, stačí ji zaslat poštou na adresu: 1. LF UK, Studijní oddělení, Kateřinská 32, 128 02 Praha 2 nebo podat prostřednictvím podatelny děkanátu na téže adrese, přízemí vlevo, dveře č. 1.071. Úřední hodiny podatelny jsou: Po–Pá  8.00–12.00 h. (Zasláním poštou a podáním přes podatelnu se vyhnete frontám před studijním oddělením a tak – zejména v období zápisů – ušetříte spoustu času).

Uznání předmětů z minulého studia[upravit | editovat zdroj]

 1. Pokud student absolvoval předchozí studium na 1. LF a doba konání těchto zkoušek není delší než 10 let. Dle SZŘ UK a POS. Výjimku tvoří Chemie a Biochemie, Anatomie, Histologie a embryologie do 5 let, starší vyžaduje souhlas garanta předmětu (vyjádří je na rubu žádosti s podpisem a razítkem).
 2. Pokud student splnil předměty, které žádá uznat, na jiné VŠ, na rubu žádosti musí mít vyjádření garanta každého předmětu, o jehož uznání žádá, zda s uznáním předmětu souhlasí (podpis + razítko). K žádosti doloží student doklad o absolvovaných předmětech doby studia, za kterou chce předměty uznat a index aktuálního akademického roku pro záznam o uznaných předmětech.
 3. Pokud student požádá o uznání předmětu splněného na vysoké škole, jejíž studijní program je odlišný od studijního programu 1. LF, doloží k žádosti sylabus tohoto předmětu a stanovisko garanta předmětu.
 4. Pokud student požádá o uznání předmětu, který splnil na vysoké škole v zahraničí (v cizím jazyce), doloží sylabus předmětu v původním jazyce a zároveň v českém překladu s potvrzením, že překlad je totožný s originálem a stanovisko garanta předmětu.
 5. Pokud student žádá o splnění studijních povinností v rozsahu celého úseku, pak se jednotlivé předměty v žádosti nevypisují, ale student si požádá o splnění konkrétního úseku.

Uznává se kompletně splněný předmět (zakončený Z, KZ nebo ZK - podle studijního plánu), klasifikovaný známkami 1, 2, 3.

Individuální studijní plán[upravit | editovat zdroj]

Při individuálním studijním plánu se upravují především:

 1. délka doby studia - to znamená, že požadavky uvedené ve studijním plánu pro daný úsek lze absolvovat za dobu kratší nebo delší, nejvýše však za dobu dvou let;
 2. organizace povinné části studia, a to po dohodě s vedoucím studijního předmětu.

Individuálním studijním plánem není dotčen rozsah studia, které je nutno absolvovat pouze na fakultě (laboratorní práce, pitevní cvičení, klinické stáže apod.) nebo ve zdravotnických zařízeních (povinné praxe). Individuální studijní plán je dle SZŘ UK SZŘ a POS 1. Lf UK studentovi povolen zejména z těchto důvodů:

 1. prokázání mimořádného talentu
 2. souběžné studium na jiné fakultě nebo vysoké škole
 3. komplikovaná zdravotní či sociální situace (např. gravidita, péče o dítě apod.)
 4. v případě, že studijní plán znemožňuje podmínkami stanovenými pro zápis dalších předmětů získat v následujícím úseku minimální počet kreditů pro zápis do dalšího úseku studia, a to za podmínek stanovených v odst. 4
 5. jiná závažná situace.

Individuální studijní plán, dle odst. 3 písm. d, děkan povolí pouze v případě, že studentovi povolí opakování jednoho až dvou předmětů. Individuální studijní plán může být z tohoto důvodu povolen nejvýše dvakrát v průběhu celého studia. Práva a povinnosti studenta, který studuje podle individuálního studijního plánu zůstávají nedotčeny; individuální studijní plán nezakládá jiná práva než ta, která připouští rozhodnutí děkana o povolení individuálního studijního plánu.

Existují dva typy:

 • ISP, který lze mít vícekrát za studium – kvůli vrcholovému sportu, studiu na více fakultách nebo kvůli obtížné rodinné či sociální situaci (např. těhotenství)
 • ISP, o který lze žádat nejvýše dvakrát za studium – v případě, že student chce opakovat 1–2 předměty, které v daném úseku studia nesplnil (např. byl vyhozen ze zkoušky); pro jeho získání musí student vždy splnit tu podmínku, že má alespoň minimální počet kreditů pro daný studijní úsek.
  • Při žádosti o tento typ ISP se zohledňuje tzv. efektivní počet kreditů. Každý student musí dosáhnout minimálního požadovaného počtu kreditů (například 50 pro první ročník) a zároveň mít maximálně 15% kreditů z volitelných předmětů.
   • Prakticky to například znamená, že o něj nelze žádat při nesplnění anatomie i histologie v prvním ročníku, i když máte hodně kreditů, protože nemáte dostatečný počet kreditů z povinných předmětů.

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

Opakovaný zápis předmětu[upravit | editovat zdroj]

 1. Opakovaný zápis předmětu (K čl. 6 odst. 7 studijního a zkušebního řádu univerzity) viz SZŘ UK SZŘ a POS 1. LF [1].
 2. Opakování zápisu předmětu, který je studijním plánem daného studijního programu stanoven jako povinný, je možné pouze jednou. Student je oprávněn si předmět opakovaně zapsat pouze v nejbližším následujícím úseku studia, v němž si daný předmět zapsat lze.
 3. Opakování zápisu předmětu, který je studijním plánem daného studijního programu stanoven jako povinně volitelný je vyloučeno.
 4. Opakování zápisu předmětu vyučovaného na fakultě, který je pro daný studijní program předmětem volitelným je vyloučeno, není-li v anotaci předmětu uvedeno jinak.

Zápis volitelného předmětu z jiné fakulty[upravit | editovat zdroj]

Student si může vybrat ke studiu VP z jiné fakulty UK v případě, že fakulta umožňuje zápis VP cizím fakultám. Student si jej zapíše prostřednictvím SIS.

Studijní záležitosti bez žádosti[upravit | editovat zdroj]

Zapsání volitelného předmětu do SIS - Předběžný výběr VP předmětů dělá student prostřednictvím SISu v daném termínu, po splnění všech studijních povinností vyjma praxe, letního výcvikového kurzu, SZZk, které je možno plnit během prázdnin do konce zkouškového období přísl.ak.roku. Po překlopení akademického roku se automaticky zvolené předměty stanou součástí studijních povinností. Student si je zapíše do indexu, potvrdí studijní oddělení.

(Žádá o zapsání pouze po uzavření zápisu prostřednictvím SISu, v případě volné kapacity v předmětu. Nežádá písemně, pouze o zápis do indexu a SISu).

Rušení volitelného předmětu – předměty zůstávají v SIS nesplněné, ale student si je nemůže opakovaně zapsat viz POS čl. 8 bod 2 VP nejsou ani součástí celkové kontroly průběhu studia, první ročníky volitelné předměty vybírat nemusí, v takovém případě na konci 2. ročníku musí mít studenti 120 kreditů.

(Žádá o zrušení pouze pokud mu okolnosti zabránily splnit VP např. nemoc aj.)

O prospěchové stipendium (je však třeba mít vyplněný bankovní účet v SISU a sledovat webové stránky fakulty). V případě ISP-rozložený ročník, musí požádat o přiznání stipendia na studijním oddělení.

Student nežádá o opakování předmětu v případě, získá-li alespoň minimální počet kreditů pro zápis do dalšího úseku studia. (Žádá o ISP v případě, kdy mu prerekvizity nedovolí získání 60 kreditů v následujícím akademickém roce) viz POS čl. 4 odst. d.

Hrazené studijní záležitosti[upravit | editovat zdroj]

Některé administrativní úkony jsou hrazené. Stále platný ceník [2] služeb pro studenty i absolventy Vám poskytne informace o nákladech, které vynaložíte (např. při ztrátě indexu apod). V takovém případě postupujete obdobně - tzn. řádně vypsaná žádost se všemi formálními náležitostmi a podrobným popisem požadavku (zejména v případě výpisů známek, vysvědčení atd.) V tomto případě je lépe ujistit se u příslušné referentky o konkrétní částce, kterou budete hradit.

Studijní záležitosti, které neřeší 1. LF[upravit | editovat zdroj]