Průvodce:Akademický senát (3. LF UK)

Z WikiSkript

Vysoké školy jsou demokratické instituce a jejich nejvyšším zákonodárným orgánem je akademický senát. Na Univerzitě Karlově existuje tzv. velký senát, tedy Akademický senát Univerzity Karlovy (AS UK), a dále pak akademické senáty jednotlivých fakult. Akademické senáty jsou složeny ze zástupců akademických pracovníků a studentů. Jejich vzájemný poměr je různý; v AS UK i AS 3. LF UK je tento poměr paritní, to znamená, že počet studentů a akademických pracovníků je vyrovnaný.

Členové AS[upravit | editovat zdroj]

Členy akademického senátu může volit ze svých řad kterýkoli člen akademické obce, tedy student nebo akademický pracovník. Do senátu nemohou být voleni členové fakultní či univerzitní exekutivy (rektor, prorektoři, děkan, proděkani, tajemníci fakult). Studenti si volí zástupce do „studentské komory“ senátu, akademičtí pracovníci do „komory pedagogické“. Ve studentské komoře fakultních senátů musí být zastoupeni studenti všech typů studia. Akademický senát 3. LF UK je složen ze 16 studentů a 16 akademických pracovníků. V senátu mají zaručenu účast vždy 2 studenti magisterského studia, 2 bakalářského studia, 2 zahraniční studenti i 2 studenti postgraduální. Zbylí zástupci z řad studentů jsou dosazeni dle počtu získaných hlasů. Senátoři jsou voleni na tříleté volební období. Akademický senát si volí svého předsedu a dva místopředsedy – jednoho ze studentské a druhého z pedagogické komory. Zasedání AS jsou veřejná, to znamená, že kterýkoli člen akademické obce je na zasedání vítán; pouze výjimečně může AS určit, že ze zvláště významných důvodů bude jednat s vyloučením veřejnosti.

Pravomoci a povinnosti AS 3. LF UK[upravit | editovat zdroj]

  • na návrh děkana rozhoduje o zřízení pracovišť, schvaluje členy vědecké rady fakulty a dlouhodobý vzdělávací záměr, vědecké a další tvůrčí činnosti fakulty,
  • schvaluje rozpočet a hospodaření fakulty,
  • volí děkana,
  • slouží jako fórum, kde se setkávají studenti s pedagogy a spolu se zástupci vedení fakulty mohou probírat záležitosti, které jednu ze stran trápí, i když jsou mimo hlavní úkoly senátu.

Volby[upravit | editovat zdroj]

Volby do akademického senátu fakulty proběhnou 4. a 5. listopadu 2010. V současnosti vaše zájmy zastupuje ve studentské komoře 16 aktivních studentů napříč všemi studijními obory a aktivně se zapojují do věci spojených s výukou a rozvojem fakulty. Seznam všech senátorů (pedagogické i studentské komory) a kontaktní emaily naleznete na stránkách fakulty pod záložkou Vedení/Akademický senát. Studentští senátoři také provozují blog, kde zveřejňují aktuality ze zasedání nebo zásadní informace dotýkající se studentů na 3. LF UK. Na stránkách blogu můžete také diskutovat nebo dávat senátorům podněty jejich práci.

Dobré fungování fakult i univerzity se odvíjí od toho, jak velký zájem o její fungování projevují představitelé akademické obce – zvláště důležitý je pak zájem studentů. Je proto velmi důležité, aby studenti chodili k volbám do AS, kandidovali do obou senátů (AS 3. LF UK i AS UK) a po volbách se pak zajímali o to, jak jejich zástupci v AS pracují, byli s nimi v kontaktu a dodávali jim podněty pro jejich práci.