Průvodce:Koleje (3. LF UK)

Z WikiSkript

Systém ubytování studentů na kolejích UK prochází v posledních letech výraznými změnami. Zásadně se změnil systém rozdělování dotací MŠMT na ubytování studentů. Dříve byly dotace na ubytování rozdělovány podle počtu ubytovaných studentů na kolejích. Současný systém rozděluje dotace mezi všechny studenty, kteří studují mimo místo svého trvalé bydliště a splňují kritéria stanovená rektorátem UK. V praxi to znamená, že se výrazně navýšila cena kolejného, ovšem zpětně je studentovi čtvrtletně vypláceno ubytovací stipendium a to i v případě, že se rozhodne bydlet v soukromí. Výše tohoto stipendia se v minulém roce pohybovala okolo 700 Kč za měsíc. Sociálně slabým studentům je ještě navíc vypláceno sociální stipendium, které kryje téměř celé kolejné. Více se o stipendiu na podporu ubytování dozvíte na http://www.cuni.cz/UK-1569.html.

Ubytování na kolejích se řídí Zásadami ubytování vydávanými rektorem UK pro příslušný rok. Na koleji UK může bydlet každý student, který studuje mimo místo svého trvalého bydliště. Žádosti o přidělení koleje se podávají pomocí elektronického systému „Mašinka“. Po uzávěrce jsou žádosti vyhodnocovány na základě vzdálenosti od místa trvalého bydliště a studijního prospěchu. Celkem je možno získat 250 bodů (max. 100 bodů za dojezdnost, max. 150 za studijní výsledky, pro první ročníky jsou pro výpočet bodů místo studijního průměru použity výsledky přijímacího řízení). Pokud bude vaší žádosti vyhověno, bude vám elektronickou formou zaslána ubytovací smlouva a je do určitého data nutné složit na účet kolejí a menz zálohu (1800 Kč), kterou potvrdíte přijetí ubytovací smlouvy. Pokud tuto zálohu nesložíte, je to ze strany kolejí a menz posuzováno jako odmítnutí ubytovací smlouvy a je vám automaticky již přidělená kolej odebrána. Je proto nutné i v průběhu prázdnin sledovat pokyny na internetových stránkách http://www.ubytovani.cuni.cz a vaší emailovou schránku, vyhnete se tak velmi nepříjemným překvapením. Studenti, kterým nebyla kolej přidělena v tomto prvním kole, se mohou průběžně od poloviny srpna obracet na ubytovací kanceláře příslušných kolejí. Pokud je na koleji ještě volné místo, může si student místo rovnou zarezervovat.

Bodové zvýhodnění, tzv. absolutní kriterium, je děkanem fakulty poskytnuto studentům na základě žádosti, pokud se významnou měrou podílejí na vědecké činnosti nebo na studentských aktivitách v rámci studentských organizací. Naopak studenti, kteří překročí standardní dobu studia o více než 2 roky jsou při přidělování ubytování znevýhodněni. Dnes má UK k dispozici 13 kolejí v Praze. Studenti jsou na koleje umísťováni na základě svých žádostí. Výběr té nejlepší koleje je pro každého otázkou kompromisu mezi cenou, vzdáleností od školy a vybavením koleje. Cena kolejného se pohybuje v rozmezí od 1800 do 4600 Kč. Možnost dojezdu do 30 minut k děkanátu naší fakulty poskytují kolej Švehlova, Jednota a Hostivař. Výhoda koleje Hostivař je, že leží v bezprostřední blízkosti sportovního centra UK. Kvalita ubytování je na jednotlivých kolejích různá. Můžete být ubytováni na jedno- až čtyřlůžkových pokojích, nejvíce pokojů je dvoulůžkových. V současné době je na minimálně 50 % pokojů všech kolejí zaveden internet a možnosti přístupu k internetu se nadále výrazně rozšiřují. Výměna koleje je možná po začátku akademického roku, přesné pokyny jsou vždy uvedeny na http: www.ubytovani.cuni.cz.

Nabízí se několik možností platby kolejného. Přímou platbou v hotovosti v ubytovací kanceláři, každý měsíc převodem z účtu, poštovní poukázkou České pošty typu „A“ nebo povolením inkasní platby z vašeho účtu. Poslední jmenovaný způsob je zřejmě nejpohodlnějším řešením. Pokud si zvolíte právě tuto možnost, doporučujeme pečlivě kontrolovat korespondenci z adresy kolejí a menz a odchozí platby z vašeho účtu. Platba na následující měsíc musí být uhrazena vždy k 20. dni kalendářního měsíce předem na následující měsíc.

Samotný nástup na koleje si organizují jednotlivé ubytovací kanceláře. Pokoje jsou přidělovány na základě smlouvy, kterou obdržíte po vyhodnocení žádosti. Smlouva je vázána na určitý typ pokoje a bohužel její změna je dosti náročná, proto pokud budete z nějakého důvodu žádat o výměnu pokoje za jiný typ je tato operace dosti složitá a záleží na ubytovací kanceláři, zda této žádosti vyhoví. Od konce srpna do poloviny září je na webových stránkách https://www.is.cuni.cz/koleje/kapacita/nastupy/ přístupná aplikace, ve které si můžete objednat datum a čas nástupu na kolej.

Každá kolej má svůj samosprávný orgán, který se nazývá kolejní rada. Je volena ubytovanými studenty na dva roky, podílí se na správě koleje a hájí zájmy ubytovaných. Zástupci kolejních rad tvoří grémium, které ve spolupráci s vedením UK vytváří pravidla pro ubytování a pobyt na kolejích. Koleje a menzy poskytují možnost letního prázdninového ubytování. Podrobnosti o letním ubytování se zveřejňují vždy v polovině letního semestru na webových stráánkách kolejí a menz. Ubytování na kolejích není v prvních dnech ničím jiným než šokem. Přejeme vám proto mnoho štěstí v hledání rovnováhy mezi svobodným životem a povinnostmi. Věřte, že na koleji se nebudete učitpouze z knih, kolej je samotná škola po škole. Naučíte se spoustu důležitých věcí, které Vám doma neřekli, že se lednice sama nedoplní, že se prádlo samo nevypere. Naučíte se ale také toleranci a najdete spoustu dobrých přátel. Naučíte se tam spoustě nových věcí…