Průvodce:Lékařská terminologie (3. LF UK)

Z WikiSkript

Lékařská terminologie je jedným z predmetov vyučujúcich sa v priebehu celého prvého ročníka, teda v zimnom aj letnom semestri a je ukončená skúškou. Študenti sa oboznámia s latinskou a gréckou gramatikou a slovnou zásobou, ktorú budú využívať v nasledujúcom štúdiu a samozrejme vo svojom budúcom zamestnaní doktora. Predmet je celkovo za 3 kredity.

Štruktúra predmetu[upravit | editovat zdroj]

Zimný semester

 • úvod do studia lékařské terminologie, historický přehled o vývoji řečtiny, latiny a lékařské terminologie
 • latinská abeceda, výslovnost latiny
 • základní gramatické termíny
 • základní gramatické principy lékařského termínu
 • 1. deklinace (substantiva, adjektiva)
 • 2. deklinace (substantiva, adjektiva)
 • 4. a 5. deklinace

1. priebežný test

 • substantiva 3. deklinace (konsonantické kmeny, i-kmeny),
 • 1. a 2. tzv. řecká deklinace
 • 3. tzv. řecká deklinace
 • adjektiva 3. deklinace

2. priebežný test

Letný semester

 • participium prézenta aktiva, participium perfekta pasiva
 • latinské a řecké číslovky,
 • adverbia
 • latinské a řecké prefixy
 • latinské a řecké sufixy
 • latinská kompozita
 • řecká kompozita a hybridní slovy
 • receptura

2. priebežný test

Účasť- praktika[upravit | editovat zdroj]

Všetky hodiny latinčiny sú vedené ako praktika a konajú sa zvyčajne raz do týždňa v pavilóne X Vinohradskej nemocnice. Je na nich kontrolovaná účasť a môžete mať max. 3 absencie (za zimný semester) alebo max. 2 absencie (za letný semester).

Požiadavky pre udelenie zápočtu[upravit | editovat zdroj]

za zimný semester: (obidve súčasne)

 • 1. aj 2. priebežný test minimálne na 70%
 • splnenie dochádzky (maximálne 3 absencie)

ak nie je splnená aspoň jedna podmienka

 • napísanie zápočtového testu minimálne na 70% v skúškovom období, možnosť ho napísať 3x

za letný semester:

 • splnenie zápočtu za zimný semester
 • napísanie obidvoch priebežných testov minimálne na 70%
 • splnenie dochádzky (maximálne 2 absencie)

ak nie je splnená dochádzka alebo úspešnosť testov

 • napísanie zápočtového testu minimálne na 70% v skúškovom období, možnosť ho napísať 3x

Skúška[upravit | editovat zdroj]

Po úspešnom splnení letného zápočtu študent postupuje k ústnej skúške. Skúšku je možné absolvovať v troch skúškových termínoch (1 riadny a 2 opravné). Tretí termín prebieha formou komisionálnej skúšky. Komisionálnu skúšku je možné skladať iba v zvláštnych termínoch, ktoré sú k tomu určené a patrične označené v SISe. Test je zostavený podobne ako tie zápočtové, pričom sa kladie dôraz na správne skloňovanie, slovnú zásobu a správne určenie rodu podstatných mien. Na test je vyhradená hodina a výsledky sa študenti dozvedia podľa nálady skúšajúceho buď v deň skúšky (test opravuje skúšajúci so študentom a občas mu dá priestor na opravu svojej chyby) alebo v nasledujúcich dňoch. Na skúšku aj zápočtové testy je potrebné naučiť sa minimálne obsah skrípt z latinčiny (Hradec Králové).

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Fórum:Průvodce studiem 3. LF UK/Lékařská biofyzika a informatika
Fórum:Průvodce studiem 3. LF UK/Úvod do klinické medicíny
Fórum:Průvodce studiem 3. LF UK/Etika a humanitní základy medicíny I.
Fórum:Průvodce studiem 3. LF UK/Úvod do klinické medicíny – praxe I.
Fórum:Průvodce studiem 3. LF UK/Veřejné zdravotnictví, právo I.
Fórum:Průvodce studiem 3. LF UK/Buněčné základy medicíny
Fórum:Průvodce studiem 3. LF UK/První pomoc

Doporučená literatúra[upravit | editovat zdroj]

 • Učebnica, ktorej aktuálna verzia je na výuke
 • Na učenie slovíčok je veľmi dobrá stránka www.quizlet.com, kde študenti vypracovali rôzne testy a je ich možné podľa potreby modifikovať, prípadne vytvárať nové. Konkrétne na odkaze Testy latina