Průvodce:Latinská lekárska terminológia LF SZU

Z WikiSkript

Latinská lekárska terminológia[upravit | editovat zdroj]

Latinská lekárska terminológia je jedno-semestrálny predmet začínajúci v zimnom semestri 1. ročníka.

 • Kód predmetu = VL004
 • Rozsah výučby = 26 hodín cvičení
 • Počet kreditov = 6
 • Spôsob ukončenia = písomná skúška
 • Stránka ústavu = Ústav cudzích jazykov LF SZU

Čo vás čaká?[upravit | editovat zdroj]

Na predmete latinská lekárska terminológia si osvojíte základy medicínskeho jazyka, rozpoznávanie pôvodu medicínskych termínov, ich jazykovú analýzu a gramatickú štruktúru (ako latinskú, tak aj grécku). Pochopíte špecifickú terminológiu s jej správnym lexikálnym a gramatickým použitím.

Forma predmetu[upravit | editovat zdroj]

 • Povinné cvičenia - na úspešné absolvovanie predmetu sa vyžaduje 100 % účasť na cvičeniach a ovládanie najmenej 60 % predpísaného učiva, t. j. súčet percent dosiahnutých v zápočtovom teste (max. 15 %) a percent dosiahnutých v záverečnom teste (max. 85 %) musí byť vyšší ako 60. Pokiaľ sa nedostavíte na cvičenie napr. z dôvodu ochorenia, tak stačí doniesť doklad od lekára.

Stupnica hodnotenia:

 • A 91 - 100%
 • B 81 - 90%
 • C 73 - 80%
 • D 66 - 72%
 • E 60 - 65%

Zápočet[upravit | editovat zdroj]

Píše sa test väčšinou okolo konca októbra alebo začiatku novembra, na ktorý vám budú stačiť informácie získané na predošlých cvičeniach.

Skúška[upravit | editovat zdroj]

Na skúšku sa prihlasuje cez MAIS. My sme mali možnosť predtermínov posledný týždeň zimného semestra. Pokiaľ ho však nestihnete, nič sa nedeje a prídete v januári. Test mal okolo 80 otázok, ktoré boli rozdelené do nasledujúcich okruhov: preklad výrazov do latinčiny a slovenčiny, skloňovanie viet, určenie správneho pádu/koncovky, vytvorenie protikladov k latinským termínom atď. Pokiaľ ste na test pripravili tak bol v pohode zvládnuteľný.

Celkové hodnotenie[upravit | editovat zdroj]

Dôležitý predmet. Je veľmi nápomocný hlavne pri anatómii a zase opačne.

Literatúra[upravit | editovat zdroj]

 • IVANOVÁ, A.: Cursus Latinus medicinalis (Úvod do lekárskej terminológie), Univerzita Komenského, Bratislava 2009.
 • GALÁTOVÁ, J.:Introduction to Latin Medical Terminology for Overseas Students of Medical Schools, Vydavateľstvo UK, Bratislava, 2009
 • KÁBRT. J. – KÁBRT, J.: Lexicon medicum. Avicenum, Praha 1988.
 • KÁBRT, J. – Valach, V.: Stručný lekársky slovník. Osveta, Martin 1980.