Průvodce:Lekárska chémia LF SZU

Z WikiSkript

Lekárska chémia[upravit | editovat zdroj]

Lekárska chémia je jedno-semestrálny predmet začínajúci v letnom semestri 1. ročníka.

Čo vás čaká?[upravit | editovat zdroj]

Prednášky: atóm zloženie a štruktúra, chemické väzby, názvoslovie a chemické vzorce, stechiometria reakcií, zmesi: homogénne a heterogénne systém, disperzné systémy, skupenstvá látok, kyseliny a zásady: disociácia, neutralizácia, pH, tlmivé roztoky, acidobázická rovnováha, redox procesy: oxidačné čísla a stupne, redox procesy v živých systémoch, energetika chemických reakcií (exo a endotermické procesy), energia, vnútorná energia, kinetika chemických reakcií, typy reakcií, organické zlúčeniny, stereochémia, alifatické a cyklické zlúčeniny a ich deriváty; izoméry, funkčné skupiny a polyfunkčné molekuly; karbonylové zlúčeniny (aldehydy, ketóny, karboxylové kyseliny) étery, cyklické uhľovodíky, aromatické a heterocyklické uhľovodíky, dôležité organické reakcie a syntézy.

Cvičenia: laboratórny poriadok, bezpečnosť a hygiena práce, správne laboratórne postupy, meranie a veličiny, vyjadrovanie výsledkov a ich spracovanie (chyby, štatistika), chemické výpočty, laboratórna technika, určovanie hmotnosti a objemu, roztoky, neutralizačné a hydratačné teplo, elektrolytické deje, odmerná analýza (acidobázická titrácia, meranie pH a pH indikátory, tlmivé roztoky), delenie zmesí (chromatografia, centrifugácia), základy spektrofotometrie, konštrukcia kalibračnej krivky.

Forma predmetu[upravit | editovat zdroj]

  • Nepovinné prednášky - Prednášky sú ako mnohé ostatné nepovinné. Účasť na nich ide od 10 k 5. Je to veľká škoda. Dozviete sa mnoho aj o histórii chémie a o jej aplikácii v dnešnej dobe.
  • Povinné cvičenia - Cvičenia sú povinné. Čakajú vás zaujímave pokusy, menej zaujímavé výpočty ale najčastejšie sa stretnete so spektrofotometriou, ktorú si je dobré osvojiť, pretože ju budete často používať na biochémii a sem-tam na fyziológii.

Skúška[upravit | editovat zdroj]

Zápočet bol test, ktorý obsahoval informácie z celého semestra. Pár výpočtov, niečo doplniť, niečo zakrúžkovať ...

Skúška bol ústna a prebiehala v miestnosti, kde bývali prednášky. Pred ústnou skúškou si ťaháte jeden z asi 10-tych príkladov, ktorý je nutné vypočítať, inak na ústnu skúšku nepokračujete. Príklady vôbec neboli náročné alebo zákerné, úplne stačili základné vzorce, premeniť jednotky. Na ústnej časti si ťaháte 2 otázky. Neťaháte si z okruhov, tz., že si v kľude môžte vytiahnúť za sebou atóm a chemické väzby. Otázok je celkovo okolo 30 (nepamätám si presne) - od atómu po organickú chémiu.

Celkové hodnotenie[upravit | editovat zdroj]

Tento predmet vám dá základy na biochémiu na ktorej budete tiež potrebovať vzorce, prácu so spektrofotometrom...

Literatúra a internetové zdroje[upravit | editovat zdroj]